Anda di halaman 1dari 1

Pejabat Timbalan Naib Canselor

(Akademik dan Antarabangsa)


OlJice of Deputl Wce-Chancellor
(Academic and Internat ional )

Universiti Teknologi MARA

Aras 4, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin


;10450 SHAH ALAN4. Selangor.

MAt-AYSIA

Tel: (+603) 5544 2002/ 2233


Faks: (+603) 5544 3210
http : //hea. uitn. adu. my

Rujukan kami

Tarikh
Prof Madya Ahmad Kamil Hussain

Pengarah

liffi'ffff:*^n,n
ruan,

t'i'i'

\.

| ' i\'
.

i'' i.
l)
/
\;-. ','oo*
" -;r.y

PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN PROGRAM NXNOCii;TiX

:
:

Ytg&XKit$*fr,\

UNIVERSITI

TEKNoLocI
MARA

500-HEA (2512/7)
22 September 2015

- h,o'

t-bv, I PL

'rn'r^'-.e'
rratisshf

'

1
.

OiJ#M KAMPUS DENGKIL

Dengan segala hormatnya keputusan Mesyuarat Senat ke j54 bertarikh 3 Mei 201j dan
Minit
Mesyuarat Persediaan Penerimaan Kampus pFl Fasa 2 Bn o4t2o1s aaaatr oirulutc --"

2.

seperti yang tuan sedia maklum, UirM Kampus Dengkil telah dipersetujui untuk
penempatan semua program Asasi
.UirM,. Berikutan penerimlan kampus tersebut paoa
26 November_2^O15,
program
Asasi
t/ndang-undang, Asasi Sains,'Asasi rquiuteraan
-ioliizorc
dn Asasi^TE_sL .semua
duarankan
di
UirM
Kampus De-ngkil bermura' sesi 2
-akan
(Disember 2015 -Aprit 2016).

3. . Pihak tuan dipohon untuk memaslikan perpindahan


berjalan dengan lancar. segala perhatian

program dan penawarannya


dan kerjasama tuan Grhubung perkara ini adalah
amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian, terima kasih.

Yang benar,

4t

/'/h/n4k^'-=
pnor sr tr6r

suBflrrfeDu raue

Timbalan Naib C5nselor (Akademik & Antarabangsa)

S.K.

YBhg. Prof Dr Nor Aziah Alias


Pengarah Pembangunan Akademik
Bahagian Hal Ehwal Akademik

,.ffi'.,m ,$'-?'
IS() 900L2008 No.

Siin

KLR 040489