Anda di halaman 1dari 59

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

TAJUK 1

Pengertian dan Konsep Pentaksiran PSV

SINOPSIS
Apabila pemahaman tentang konsep dapat didalami dengan betul,
maka fungsi pengujian dan penilaian sebagai indikator pencapaian
atau penguasaan pelajar dalam sesuatu kemahiran, akan memberi
maklum balas atau gambaran yang sebenar tentang keupayaan
pelajar. Seterusnya dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran guru
itu sendiri.
Modul ini memperkenalkan konsep dan kaedah pengujian, pengukuran
dan penilaian di sekolah rendah. Modul ini juga meliputi ciri-ciri utama
ujian, bentuk-bentuk penilaian dan membezakan di antara penilaian
berasaskan norma dan kriteria.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir modul ini, peserta kursus akan dapat;
i.

Menjelaskan konsep dan matlamat pengujian, pengukuran dan


penilaian dalam pendidikan;

ii.

Menjelaskan konsep kesahan, kebolehpercayaan, keobjektifan,


kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran;

iii.

Membezakan bentuk penilaian formatif, sumatif, pra kelayakan dan


diagnostik serta penilaian alternatif.

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

KERANGKA TAJUK-TAJUK

PENTAKSIR
AN
PSV

Pentaksiran

Pengujian

Penilaian

1.1.1 Pengertian dan Tujuan Pengajaran dan Penilaian


Penilaian memainkan peranan penting dalam pendidikan. Penilaian
dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status
semasa

dan

seterusnya

bagi

tujuan

perancangan

program

penambahbaikan pendidikan. Dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik


darjah, penilaian dilakukan bagi mengetahui sama ada guru mengajar
dan pelajar belajar.
Justeru itu, penilaian pengajaran dan pembelajaran perlu dilakukan
dengan sempurna dan berkesan. Bukti-bukti 1empirikal tentang sesuatu
pengajaran dan pembelajaran yang diperoleh menggunakan pengukuran
perlu dianalisis. Memandangkan pengukuran di bilik darjah sering
menggunakan ujian, pengujian merupakan salah satu aspek utama dalam
bidang penilaian pengajaran.

1 Empirical bermaksud penemuan atau keputusann yang diperolehi daripada bukti-bukti


pemerhatian sama ada secara langsung atau diulangi.
2

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


Seseorang guru biasanya 2merangka objektif dan kandungan pelajaran
yang hendak diajar sebelum merancang strategi dan kaedah pengajaran
tajuk berkenaan. Kemudian, beliau akan menyediakan soalan sama ada
untuk kuiz, ujian atau peperiksaan. Dalam merancang dan membina
soalan, adalah penting agar soalan-soalan tersebut relevan, sesuai dan
menepati objektif tajuk pembelajaran yang dirancang serta kandungan
yang diajar.
Seterusnya, kertas jawapan pelajar perlu diperiksa, diskor, dianalisis dan
ditafsir bukan sahaja untuk membuat penilaian yang adil terhadap
penguasaan pelajar dalam kursus yang diajar, malah bagi mengenal pasti
kekuatan dan kelemahan soalan dan seterusnya pengajaran pensyarah.
Justeru pemahaman terhadap konsep penilaian, pengukuran dan
pengujian, ciri-ciri utama soalan ujian, matlamat mereka bentuk soalan
formatif, sumatif, pra kelayakan dan diagnostik serta norma dan kriteria
sangat penting bagi seseorang pensyarah bagi memastikan pengajaran
dan penilaiannya bermutu dan adil.
1.1.2Konsep Pentaksiran
Pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang
merangkumi

aktiviti

mengumpul,

merekod,

memberi

skor,

menginterpretasi, menghurai maklumat tentang pembelajaran seseorang


bagi tujuan tertentu.
1.1.2.1 Definisi Pentaksiran
Satu

proses

mendapatkan

maklumat

dan

seterusnya

membuat

penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.

1.1.2.2 Tujuan pentaksiran


2 Langkah-langkah menyediakan soalan
3

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

i.

Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam


pembelajaran

ii.

Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan


pembelajaran

iii.

Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan


pembelajaran

iv.

Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran

1.1.2.3 Prinsip Pentaksiran

Prinsip
Pentaksira
n
Instrume
n

Kumpula
n yang
ditaksir

Respons

Kumpulan
yang
menaksir

Skor

1.1.3 Pengertian Pengujian


Pengujian merupakan proses mengaturkan satu siri tugasan untuk
diselesaikan supaya pemerhatian tepat dibuat tentang penguasaan
pelajar dalam sesuatu bidang atau mata pelajaran. Ujian adalah alat ukur.
bagi mengukur penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus. Ujian
mengandungi satu set tugasan (dalam bentuk tugasan) yang berdasarkan
sesuatu kursus bagi merangsang pelajar untuk menunjukkan tahap
penguasaan mereka dalam kursus berkenaan. Tahap penguasaan pelajar
biasanya dikuantifikasikan dengan memberi skor kepada jawapan yang
diberi.

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


Memandangkan ujian merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk
mendapatkan bukti empirik bagi tujuan penilaian pengajaran dan
pembelajaran di sekolah, tumpuan perlu diberi bagi membina ujian yang
bermutu, mentadbir ujian berkenaan dengan betul dan mentafsir
dapatannya dengan tepat. Kita perlu memastikan penilaian terhadap
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan
sempurna dan boleh dipertahankan. Satu daripada cara-cara memastikan
ini berlaku ialah dengan menjalankan pengujian yang berkualiti.

1.1.3.1

Tujuan Pengujian Pengajaran dan Pembelajaran

Tujuan utama pengujian ialah untuk menghasilkan bukti yang boleh


digunakan

bagi

membuat

penilaian

terhadap

pengajaran

dan

pembelajaran. Penilaian di bilik darjah boleh membantu para guru


menambah baik pengajaran mereka dan pembelajaran pelajar. Selain
matlamat diagnosis pengajaran dan pembelajaran, skor ujian digunakan
sebagai asas bagi pengredan, pemilihan, penempatan, kaunseling dan
bimbingan pelajar.
a. Diagnosis
Satu daripada tujuan pengujian ialah untuk mendiagnos kesukaran yang
dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran. Diagnosis pengajaran
diperlukan bagi mengesan sejauhmana pengajaran guru berkesan.
Sekiranya berkesan, guru akan lebih yakin untuk meneruskan strategi dan
kaedah

pengajarannya.

Sekiranya

tidak

berkesan,

guru

boleh

menganalisis dan mengesan kelemahan yang ada supaya strategi dan


kaedah pengajaran guru boleh diubahsuai, diperbaiki dan dipertingkatkan.

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


b. Pengredan
Pengujian juga dilakukan bagi tujuan pengredan pelajar. Guru boleh
mengred pencapaian pelajar kepada kategori lulus atau gagal, lemah,
sederhana atau cemerlang atau gred A, B C, D atau E. Melalui
pengredan pelajar, kita boleh memberitahu ibu bapa dan pihak berkaitan
tentang prestasi akademik pelajar khususnya berbanding dengan prestasi
pelajar lain.
Dengan adanya maklumat gred, guru dan ibu bapa boleh memainkan
peranan membantu dan seterusnya melibatkan diri dalam proses
pendidikan pelajar. Rangsangan luaran seperti penghargaan, nasihat,
sokongan, bantuan dan kerjasama dari pihak-pihak yang terbabit dengan
pendidikan pelajar khususnya ibu bapa sangat penting bagi meransang
kemajuan dan pembangunan pelajar di sekolah.
c. Pemilihan dan Penempatan
Seringkali juga skor dan keputusan ujian digunakan sebagai asas bagi
pemilihan dan penempatan pelajar. Sebagai contoh pelajar yang
cemerlang dalam sesuatu mata pelajaran sains mungkin dipilih untuk
mewakili sekolah. Skor dan keputusan ujian juga digunakan bagi
pemilihan pelajar untuk mengikuti kursus tumpuan bidang tertentu.
d. Kaunseling dan Bimbingan
Keputusan dan skor ujian boleh digunakan untuk membantu pelajar
supaya berdaya maju. Berasaskan keputusan ujian, para guru dan
kaunselor boleh membantu pelajar mengenal pasti kelemahan dan
kekuatan masing-masing supaya program dan tindakan intervensi
dilakukan bagi memperbaiki keadaan pelajar. Keputusan ujian juga
membantu para guru dan kaunselor untuk memberi khidmat bimbingan
misalnya bagi memandu pelajar menceburi bidang kerjaya yang diminati.
1.1.4

Konsep Penilaian
6

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Penilaian merupakan satu proses memperolehi maklumat kuantitatif bagi


menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai.
1 Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif
pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan kurikulum.
2 Dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru
berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau keseluruhan kurikulum.

1.1.4.1

Tujuan Penilaian
i.

Mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas


yang sedia ada pada pelajar-dalam perkara yang hendak
diajar.

ii.

Menolong guru mengetahui sejauh manakah pelajar mereka


telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah
disampaikan.

iii.

Membandingkan pencapaian pelajar dengan teman-teman


sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di
sekolah.

iv.

Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan yang amat


lemah dalam pencapaian mereka.
7

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


v.

Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta


kaedah pengajaran mereka.

vi.

Membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan


mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan
segera pula memperbaikinya.

1.1.4.2

Jenis-Jenis Penilaian

Banyak cara kita boleh mengkelaskan penilaian. Penilaian yang dibuat


berasaskan tujuan dan masa boleh dikelaskan kepada penilaian formatif,
sumatif, pra kelayakan dan diagnostik dan alternatif. Penilaian pengajaran
juga boleh dilakukan melalui pelbagai hasil pembelajaran pelajar seperti
disertasi, projek, kajian kes, portfolio, bengkel, seminar dan oral pelajar.
Justeru ujian yang dibina perlu mencerminkan tujuan dan masa sesuatu
penilaian dilakukan.

Terdapat dua jenis penilaian berdasarkan kepada

masa dan tujuan pelaksanaan penilaian iaitu penilaian formatif dan


sumatif.

a. Penilaian Formatif
Penilaian formatif digunakan untuk mengesan kemajuan yang dicapai
oleh pelajar dalam unit-unit pelajaran yang diajar.

Penilaian formatif

dilakukan bagi memastikan pelajar telah menguasai setiap unit pelajaran


sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran baru seterusnya.
Penilaian formatif sangat berguna bagi tujuan diagnosis. Dengannya
punca-punca kelemahan pelajar dapat dikesan.

Penilaian formatif dapat menentukan samada pelajar telah bersedia untuk


mengikuti pelajaran berikutnya yang lebih tinggi dan rumit. Penilaian

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


formatif juga boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar.
Penggunaan penilaian formatif sangat ditekankan di sekolah.
Memandangkan laporan penilaian formatif adalah untuk tujuan diagnosis
kelemahan pelajar dalam unit-unit pelajaran, pelaporan penilaian formatif
amat sesuai dirumuskan sebagai menguasai atau tidak menguasai
sesuatu isi unit pelajaran. Pencapaian ujian formatif tidak sesuai digred.

b.

Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif pula digunakan bagi menentukan tahap penguasaan


pelajar dalam keseluruhan kursus. Penilaian sumatif biasanya dilakukan
pada akhir sesi kursus. Contoh penilaian sumatif ialah ujian akhir
semester. Memandangkan penilaian sumatif dibuat pada akhir kursus,
skor-skor dari penilaian sumatif biasanya lebih berguna untuk tujuan
melaporkan kemajuan pelajar daripada memperbaiki kelemahan awal
pengajaran pensyarah dan pembelajaran pelajar. Skor penilaian sumatif
banyak digunakan bagi tujuan pemilihan dan penempatan pelajar ke alam
pembelajaran yang lebih tinggi.

Latihan

Cuba kenal pasti perbezaan antara penilaian formatif dengan


penilaian sumatif. Pada pendapat anda, apakah kekuatan
dan

kelemahan

penilaian

formatif

berbanding

dengan

penilaian sumatif?
[Jawapan anda perlu didokumentasikan di dalam portfolio
PSV3111]

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


c. Penilaian Pra Kelayakan dan Diagnostik
Penilaian pra kelayakan digunakan sebagai petunjuk sama ada pelajar
berpotensi, bersedia dan mempunyai kecerdasan, bakat dan minat
terhadap sesuatu bidang yang ingin beliau ceburi. Penilaian diagnostik
pula dilakukan sebagai cara untuk mengesan sama ada pelajar sudah
bersedia untuk mengikuti pelajaran seterusnya. Sekiranya beliau belum
bersedia, guru dapat mengesan kelemahan dan kekuatan pelajar agar
pembetulan serta penambahbaikan yang berkaitan boleh lakukan.
- Ujian Pencapaian
Ujian pencapaian mengukur secara khusus sejauh mana pelajar telah
menguasai

isi

sesuatu

kursus

yang

diajar.

Ujian

pencapaian

mempersoalkan apa yang pelajar telah belajar? Seringkali ujian


pencapaian merujuk kepada ujian bagi mengukur tingkah laku pengajaran
dan pembelajaran kognitif, afektif dan psikomotor.
- Ujian Kecerdasan
Ujian kecerdasan adalah ujian yang direka khusus untuk mensampel
secara

luas

pelbagai

fungsi

mental

(pemikiran)

supaya

dapat

menganggarkan tahap intelektual am seseorang individu.


- Ujian Prestasi
Ujian prestasi adalah ujian yang memerlukan pelajar menunjukkan
pemahaman dan kemahiran mereka dalam melakukan aktiviti atau siri
aktiviti seharian. Ujian prestasi memberi rangsangan kepada pelajar untuk
memperkenal dan mengembangkan aktiviti pemikiran dan taakulan
mereka berasaskan kepada kurikulum yang diajar. Di antara teknik yang
digunakan dalam ujian prestasi ialah menghendaki pelajar merakam
sebahagian aktiviti, menemubual pelajar bagi mengesahkan kebolehan,
kefahaman dan pemikiran mereka. Teknik portfolio juga sering digunakan
bagi memeriksa hasil kerja pelajar. Melalui teknik portfolio guru boleh
menentukan sama ada kerja yang dilakukan memenuhi kehendak soalan
ujian.
10

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


d.

Penilaian Alternatif

Penilaian prestasi yang menegaskan bahawa kaedah penilaian ini


memberi satu alternatif kepada pengujian kertas dan pensil tradisional.
Penilaian pengajaran di sekolah sering melibatkan penilaian berdasarkan
hasil pembelajaran yang ditunjukkan oleh pelajar. Antara penilaian
alternatif ini adalah penilaian terhadap disertasi, projek, kajian kes,
portfolio, seminar, bengkel dan oral pelajar.

PERKAITAN 3P

Pentaksir
an
Pengujia
n

Penilaian

1 Berdasarkan rajah di atas, kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan


mempunyai

perkaitan

rapat

dalam

proses

mendapatkan

tahap

keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan atau


objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek
bekenaan.
Mengumpul Maklumat

Berdasarkan kepada pengalaman anda, cuba kenalpasti satu


contoh ujian pencapaian, ujian kecerdasan, ujian prestasi, dan
ujian alternatif.
11

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

TAJUK 2

JENIS-JENIS PENTAKSIRAN

SINOPSIS
Pembelajaran pendidikan seni secara umumnya adalah untuk membina
keupayaan bagi menghargai dan mendiskriminsi apa yang dilihat oleh
mata. Literasi visual ini juga meliputi keupayaan menghargai dan
memanipulasi

bahasa

tampak

yang

menghendaki

seseorang

itu berkeupayaan untuk membaca imej-imej visual. Disamping keupayaan


ini menerusi pendidikan seni juga pelajar diberi peluang untuk membina
kemahiran psikomotor dalam berbagai-bagai bidang kemahiran. Begitu
juga dengan pembinaan berbagai nilai bagi menyuburkan domain
afektifnya. Ini adalah teras kepada pembelajaran Pendidikan Seni.
Pendidikan

Seni

perlu

memenuhi

keperluan

pelajar-pelajarnya

untuk mendapatkan keupayaan dan kemahiran tersebut.


Sejauhmanakah pencapaian pelajar-pelajar dalam membina keupayaan,
kemahiran

dan memupuk

nilai

tersebut

dicapai?

Sejauhmanakah

pencapaian dan berkesannya pengajaran dalam mata pelajaran ini?


Untuk menjawab persoalan ini, satu proses penilaian perlu dilakukan.
Penilaian pendidikan seni boleh dijadikan sebagai petunjuk untuk
membuat diagnosis bagi membantu pelajar yang bermasalah. Mekanisma
untuk mendapatkan maklumat tersebut adalah dengan mengadakan
pengukuran, pengujian atau penilaian.

12

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir modul ini, peserta kursus akan dapat;
i

Menjelaskan jenis-jenis pentaksiran yang boleh dijalankan oleh


pihak penilai;

ii

Menjelaskan konsep pentaksiran yang pelbagai;

iii

Membezakan bentuk bentuk pentaksiran.

Konsep Pentaksiran
Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu episod dalam
proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul,
merekod, memberi skor dan menginterpretasikan maklumat tentang hasil
pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. Pentakiran dapat
dirumuskan seperti carta di bawah;

Proses
Maklumat
Penghakim
an
Produk.

Langkah / tindakan / operasi


yang digunakan untuk
mendapatkan hasil yang
dikehendaki
Bukti tentang prestasi pelajar
dalam sesuatu perkara yang
ditaksir
Proses pertimbangan tentang
pencapaian pendidikan pelajar

Pengetahuan, kemahiran dan


nilai yang pelajar perolehi
setelah melalui proses
pendidikan

13

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Tujuan Pentaksiran
i.

Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam

ii.

pembelajaran
Menilai aktiviti

iii.

pembelajaran
Merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk
menentukan

yang

peringkat

dijalankan

pencapaian

semasa

dan

pengajaran

kedudukan

dan

dalam

pembelajaran juga bertujuan untuk memberi maklumat tentang


iv.

pencapaian akademik, kemahiran atau sikap


Merangkumi aspek penilaian, pengujian dan pengukuran.
Memikirkan

Mengapa perlu penilaian dalam Pendidikan Seni?


Berikan pendapat anda berdasarkan tiga domain iaitu;
-

Domain kognitif

Domain afektif

Domain psikomotor
Maklumat anda perlu dipersembahkan dalam bentuk peta minda dan
dimasukkan ke dalam porfolio. Atas persetujuan bersama anda juga
boleh emailkan kepada pensyarah untuk tujuan semakan.

14

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


1.2.1 Jenis Pentaksiran
1.2.1.1 Pentaksiran autentik
Pentaksiran authentik bermaksud mengevaluasi pengetahuan atau
keahlian pelajar dalam konteks yang mendekati dunia sebenar atau
kehidupan nyata sedekat mungkin. Mengikut Rudner & Boston (1994)
Pentaksiran autentik adalah proses yang

memerlukan kanak-kanak

mendemonstrasikan pengetahuan, kemahiran dan strategi dengan


memberi maklum balas dan atau hasilan dalam konteks atau realiti yang
bermakna.

Pentaksiran autentik digunakan seperti yang disebut oleh

seperti yang disebut oleh Hills (1993) bahawa pentaksiran autentik ini
meliputi pentaksiran dari pelbagai aspek merangkumi pengetahuan
pelajar, pemahaman mendalam, penyelesaian masalah, kemahiran sosial,
sikap terhadap persekitaran, dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar.
Dalam erti kata lain, pentaksiran autentik ini juga merupakan suatu proses
yang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi yang boleh
mereflek tahap pembelajaran pelajar, kejayaan, motivasi dan sikap pada
aktiviti yang releven.
Menurut Grace (1992) pula, menjelaskan bahawa penilaian autentik ini
merupakan amalan yang membabitkan kanak-kanak secara realistik
dalam menilai kemajuan mereka sendiri. Ia juga melibatkan pentaksiran
yang dilakukan secara berterusan. Realistik dan bermakna merupakan
terma yang sering digunakan dalam pentaksiran autentik. (Sumber:
Buku Educational Assessment of Students).

Umumnya pentaksiran autentik merupakan satu sistem penilaian yang


sesuai untuk dicadangkan sebagai satu sistem yang bermakna dalam
bidang pendidikan seni visual dengan rasional lain seperti yang berikut:
15

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

a) Perlu ada sistem yang mentaksir secara autentik atau bermakna untuk
perkembangan kanak-kanak:
- Eisner (19 80) kanak-kanak membuat pengamatan, membuat
tafsiran dan tanggapan seterusnya melahirkan konsep.
- Brown (19 80) mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam
memerhati ketika melukis atau membuat lakaran mengembangkan
pemikiran yang kritis.
b) Perlu diperkenalkan sistem pentaksiran yang telus untuk ibu bapa dan
kanak-kanak
c) Perlu ada program jambatan di sekolah dengan program di sekolah
dan kesinambungan subjek.

Ciri-ciri Pentaksiran Autentik

16

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


Pentaksiran autentik adalah untuk pemahaman yang lebih jelas dalam
menganalisis keperluan kaedah penilaian ini dalam bidang pendidikan
awal kanak-kanak.
Antara ciri-cirinya ialah:
i.

Menilai pemahaman melalui penampilan tugasan yang


dilaksanakan.

ii.

Indikator profisensi melalui aktiviti melakukannya.

iii.

Subjek menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi.

iv.

Subjek membina maksud yang tersirat.

v.

Berpusatkan kanak-kanak.

Contoh-contoh pentaksiran autentik;


Persembahan tarian
Mempersembahkan karya tulis asli kepada rakan- rakan sebaya
Mendemostrasikan hasil karya dalam pameran seperti Science fair
(pameran Sains) atau Art show ( pertunjukan Seni)
Menunjukkan

keterampilan

yang

dimiliki

dalam

bentuk

pengumpulan portfolio.

Kebaikan kaedah penilaian autentik ini kepada pelajar ;


Dapat mengungkapkan secara total seberapa baik pemahaman
akademik mereka.
Menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri,
dunia mereka dan masyarakat luas.
Mengungkapkan

dan

memperkuatkan

penguasaan

kompetensi

mereka.
Menangani teknologi dan berfikir sistematik.
17

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Kesimpulan Pentaksiran Autentik


Pentaksiran autentik yang disarankan dapat mengukur kemajuan kanakkanak dari pelbagai aspek perkembangan kanak-kanak.

Kaedah

pentaksiran ini juga akan dapat memperbaiki penyediaan guru dalam


proses pernbelajaran dan perkembangan kanak-kanak untuk kesediaan
ke alam persekolahan yang lebih tinggi.

1.2.1.2

Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Definisi

kepada

pentaksiran

hasil

pembelajaran

adalah

proses

pengumpulan data yang memberitahu sama ada aktiviti atau pengalaman


yang disediakan telah memberi kesan kepada mereka yang terlibat atau
dalam kata lain, adakah hasil yang dipelajari mampu memberi perubahan
kepada individu yang terlibat.
Sekolah yang terlibat sebagai pihak yang menentukan hasil pembelajaran
yang diharapkan.
sahaja.

Keputusan

Tidak hanya memilih matapelajaran yang tertentu


yang

diperolehi

mestilah

berdasarkan

nilai

keberkesanan aktiviti yang dijalankan bukan kepada sesorang individu


sahaja. Pihak sekolah menggunakan maklumat

yang diperoleh untuk

menentukan kaedah yang terbaik untuk membantu menangani masalah


yang dirasakan perlu.

Penilaian yang diadakan mestilah bersifat

berterusan. Pihak penilai mestilah berakauntabiliti dan berkepimpinan


dalam menjalankan penilaian.
Pendekatan yang yang dikemukan dikemukan oleh oleh MONTGOMERY
tentang pentaksiran berasaskan berasaskan hasil pembelajaran;

18

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Student Learning Outcomes (SLO)

Jangkaan hasil pembelajaran yang


diperoleh dengan memberi penekanan
kepada pertambahan ilmu pengetahuan ,
kemahiran dan sikap.

Student Progress Outcomes (SPO)

Berterusan iaitu murid dapat melakukan


perubahan yang lebih baik dalam
peringkat
yang seterusnya.

Penilaian tidak dilakukan pada satu tahap


semata- mata.

Pembelajaran bersifat berterusan maka

pentaksiran juga bersifat berterusan.

Kebaikan kaedah pentaksiran hasil pembelajaran ini boleh dikategorikan


kepada 3 bahagian;

19

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Kebaikan
kepada
kepada pelajar
pelajar:

- Faham
kehendak
hasil
pem belajara
n
yagdiharapk
an.
- Pentaksiran
lebih
konsisten
dan telus.
- Pentaksiran
m enggalaka
n
pem belajara
n
m erentas
kurikulum .
- M urid
dapat
m enentukan
pekara yang
terbaik
untuk
m em peroleh
hasil
pem belajara
n yang
terbaik.

Kebaikan
kepada
kepada penilai
penilai:

M enentukan
sam a ada
hasil
pem belajara
n
yang
diharapkan
tercapai atau
tidak.
- Dapat
m enerangka
n keadaan
m urid
dengan lebih
terperinci.
M em berikan
bukti kukuh
dalam
kejayaan
sesuatu hasil
pem belajara
n.

Kebaikan
kepada
kepada
sekolah
sekolah
- Bukti
kom itm en
berterusan
sekolah dalam
usaha
m em perkm bgk
an potensi
m urid.
- M enyediakan
m aklum at
bertepatan
untuk
rujukan yang
akan datang.
- M enerapkan
nilai akaunbiliti
dalam
m engum pulkan
m aklum at
berkaitan
perkm bgan
m urid.
- M em beri
m aklum at
berguna untuk
m erancang
tindakan
susulan dalam
usaha
m eningkatkan
keberkesanan
hasil
pem belajaran.

20

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Kesimpulan
Pentaksiran ini mempertingkatkan pembelajaran berdasarkan penilaian
yang sistematik. Murid akan cuba menguasai hasil pembelajaran yang
spesifik. Pentaksiran ini memacu sekolah ke arah yang lebih cemerlang.
Pembelajaran yang berterusan akan berlaku kerana penilaian bersifat
berterusan. Pentaksiran lebih terarah kepada program yang afektif bukan
bebentuk individu.

1.2.1.3

Pentaksiran Performance Based

Definisi kepada Pentasiran Performaced Based ialah proses yang


menggunakan subjek penglibatan murid dalam sesuatu aktiviti yang
dijalankan.

Kaedah

ini

mengkhendaki

pengetahuan dengan bermakna juga

pelajar

menggunakan

menghendaki pelajar mahir

menggunakan pelbagai kemahiran (contohnya, penulisan, penyelidikan,


perdebatan, kemahiran komunikasi dan kemahiran berfikir secara kritis).
Memberi

pelajar

peluang

untuk

memperbaiki

dan

melakukan

penambahbaikan melalui pemikiran kritis dari masa ke semasa dalam


memperoleh kejayaaan pada masa hadapan.

Merangsang pelajar

menggunakan kombinasi kemahiran, pengetahuan, kemampuan yang ada


dalam dunia sebenar.
Jenis- jenis Pentaksiran Performanced Based:
1. Portfolio (dapatan hasil kerja)

21

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


Kaedah ini selalu digunakan untuk menilai pencapaian individu
murid dari semasa ke semasa.
membolehkan

penilaian

Ianya juga suatu cara yang

terhadap

murid

dibuat

secara

keseluruhannya.
2. Kaedah pentaksiran berpusat (simulasi berdasarkan situasi
sebenar).
Pentaksiran akan dibuat berdasarkan kepada penglibatan murid
dan keberkesanan penyelesaian masalah
dalam sesuatu situasi yang diberikan.

3. Mengukur berdasarkan keupayaan.


Pentaksiran ini dapat dinilaikan seperti bahan contoh daripada
murid seperti :-

1.2.1.4

Bahan penulisan

Persembahan

Gerak kerja projek

Pentaksiran dan Motivasi

Suatu variabel perantara yang digunakan untuk menerangkan faktorfaktor dalam diri individu, yang dapat membangkitkan, mempertahankan
dan menyalurkan tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Motivasi tidak
dapat terlihat dari luar. Motivasi dapat menggerakkan manusia untuk
menampilkan suatu tingkah laku kearah pencapaian suatu tujuan.
Motivasi berhubungan dengan kekuatan (dorongan) yang berada di dalam
diri manusia. Tingkah laku dapat dilandasi oleh berbagai macam motivasi;

22

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

sesuatu yang menggerak dan mengarahtuju seseorang dalam

tindakannya sama ada secara negatif atau positif


Pengarah Tujudan Penggerak Tindakan
Darjah Kesungguhan
Stimulator / semangat

Tiga Kategori Motivasi


i. Motif Primer :

Dibawa sejak lahir & bukan hasil proses belajar


Faali/psikologis
Keinginan untuk makan & minum

ii. Motif Umum:

Dibawa sejak lahir & bukan hasil proses belajar


Tidak berhubungan dengan proses faali tubuh manusia
Kebutuhan kasih sayang, rasa ingin tahu & diperhatikan

iii. Motif Sekunder:

1.2.1.5

Tumbuh sebagai hasil proses belajar


Tidak berhubungan dengan proses faali
Kebutuhan berprestasi & berkuasa
Pentaksiran Konsep kendiri

Konsep kendiri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya atau


cara dia menganggap tentang dirinya secara positif atau negatif. Untuk
membina konsep kendiri seseorang juga menerima penilaian daripada
orang lain. Hal ini meliputi persepsi tentang diri dan alam sekelilingnya
melalui dirinya dan juga perasaan tentang kebolehannya meliputi
keyakinan dan harga dirinya.
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar merupakan penilai
terbaik terhadap pembelajaran mereka. Guru tidak mungkin akan
mengetahui

apa

yang

pelajar

benar-benar

tahu

atau

berupaya
23

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


mengetahui. Namun, kadang-kadang pelajar sendiri juga tidak mengenal
keupayaan sendiri tanpa membuat refleksi, pertimbangan dan penilaian.
Penilaian kendiri membolehkan pelajar menilai, dan seterusnya mengenal
diri sendiri. Carl Rogers (1950), mendefinisikan konsep kendiri sebagai
suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya,
persepsi dan konsep kendiri berbanding dengan orang lain dan
persekitarannya. Terdapat juga kajian yang dilakukan mengenai cara
memahami konsep kendiri.

Dari segi psikologi, Hall dan Landsay seperti yang dipetik oleh Staats
(1963), berpendapat konsep kendiri boleh dilihat dalam 2 cara, iaitu:

tanggapan diri seseorang individu

proses yang menentukan tingkah laku seseorang individu

Syarifah Alawiah (1987), pula menyatakan kendiri merupakan suatu


organisasi, peribadi bagi seseorang individu yang unik dan dinamik lahir
daripada interaksinya dengan persekitaran. Hal tersebut seterusnya akan
menentukan ciri tingkah laku perasaan dan fikiran.

Fungsi
Dalam pembelajaran, baik di dalam mahupun di luar bilik darjah, penilaian
kendiri;

membolehkan pelajar secara individu, mengukur dan membuat


refleksi

terhadap

kekuatan

dan

kelemahan

kendiri

dalam

penguasaan sesuatu kemahiran atau disiplin ilmu;

memberi panduan kepada pelajar tentang dari mana dia harus


memulakan perancangan bagi pembelajaran seterusnya;

24

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

memberi keyakinan kepada pelajar tentang peranannya dalam


menilai perkembangan diri dan pencapaiannya;

mengurangkan kebergantungan pelajar pada guru dalam kelebihan


dan kekurangan/kekuatan dan kelemahannya dalam sesuatu
bidang/kemahiran, dan

membolehkan pelajar sentiasa bersikap kritis terhadap kerjanya.

Kaedah:
1.

Bagi memastikan penilaian kendiri dilaksanakan dengan berkesan


dan menepati matlamatnya guru hendaklah
meyakinkan pelajar tentang kepentingan penilaian kendiri dalam
proses pembelajaran
mengemukakan soalan-soalan yang boleh membantu pelajar
membuat penilaian kendiri.
melatih pelajar menilai setiap langkah atau pembelajaran mereka
berpandukan instrumen seperti senarai semak atau alat rubrik
membimbing pelajar melaporkan dapatan penilaian
masingmasing, dan kesannya terhadap proses pembelajaran
seterusnya;

2.

Penialian kendiri boleh juga dibuat dengan pelajar yang berkenaan

menstruktur sendiri segala butiran yang hendak dinilai dan kriteria yang
hendak dicapai, sama ada dalam bentuk senarai semak atau sebagainya,
kemudian meminta kerjasama rakan sebayanya (individu/kumpulan)
membuat penilaian terhadap dirinya. Dapatan itu kemudian dikumpul dan
dianalisis sendiri oleh pelajar tersebut.
Proses menganalisis dan membuat refleksi terhadap penilian mengenai
dirinya sendiri itulah menjadi penilaian kendiri

25

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Konsep Kendiri Positif

Seseorang itu percaya dan yakin kepada diri sendiri secara lebih sihat,
mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. Ia juga
meliputi sikap terbuka dan memberi pendangan jika wujud keadaan yang
tidak baik dan stabil.

Ciri-ciri Konsep Kendiri Positif

Menghargai

Memuji orang lain

Puas hati dengan pencapaian

Murah hati

Mudah berkawan

Puas hati dengan dirinya

Berpuas hati dengan bahan-bahan kepunyaannya

Peramah

Ciri-ciri Konsep Kendiri Negatif

Cenderung untuk merasa salah

Takut kepada kegagalan

Sering merasa bimbang


26

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Cepat berkecil hati walaupun melibatkah masalah kecil

Pencapaian akademik yang rendah

Tidak gemar kerja mencabar

Kurang keyakinan pada diri sendiri

Kurang berminat untuk mendapatkan maklum balas

Melihat diri sebagai kurang menarik dari segi personaliti

TAJUK 3

TUJUAN PENTAKSIRAN PSV

SINOPSIS
Proses pentaksiran dalam pendidikan seni visual melibatkan beberapa
alat yang akan digunakan untuk membuat penilaian dan pengujian.
Tajuk ini memperkenalkan konsep dan kaedah pengujian, pengukuran
dan penilaian di sekolah rendah. Modul ini juga meliputi konsep, ciri-ciri
dan aspek dalam Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR)

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir modul ini, peserta kursus akan dapat;

2.1

i.

Menjelaskan konsep dan matlamat pengukuran dalam PSV.

ii.

Menjelaskan ciri-ciri dan aspek dalam PKSR.

Tujuan Pentaksiran PSV


Kemahiran Bahasa Visual
Kefahaman Seni Visual
Kesedaran tentang kepercayaan dan nilai budaya diri
- kognitif
- psikomotor

27

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


- afektif
- sosial
Kaedah Pentaksiran PSV
Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( PKSR )
- Persepsi
- Sensitiviti
- Kefahaman Bahasa Visual
- Aplikasi Bahasa Visual
- Kemahiran kritikan dan analitikal
- Pengurusan, penghasilan dan persembahan Seni
Visual

TAJUK 4: KAEDAH PENTAKSIRAN PSV


2.2.1 Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR)
Konsep
Guru memainkan peranan penting dalam mengesan perkembangan,

kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Guru menentukan hasil


pembelajaran yang hendak dinilai, merancang dan membina instrumen
penilaian, melaksanakan penilaian, merekod hasil penilaian, menganalisis
maklumat penilaian, melapor dan membuat tindakan susulan. Penilaian
yang dirancang oleh guru di peringkat sekolah ini dikenali sebagai PKS.
Melalui aktiviti penilaian guru dapat memastikan perkembangan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek intelek, rohani,
emosi dan jasmani selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
(FPK). Untuk mencapai hasrat ini penilaian di sekolah haruslah memberi
penekanan kepada konsep penilaian berterusan terhadap perkembangan
bagi kesemua aspek tersebut.

PKS lebih bersifat formatif iaitu

mengutamakan kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu


peringkat. Guru dapat membuat diagnostik bagi mengesan perkembangan
murid dari semasa ke semasa. Ini memberi peluang kepada guru untuk
membetulkan kesilapan dan memperbaiki kelemahan murid serta-merta
supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun. Di samping itu guru dapat
3 Rujuk Modul Penilaian Kendalian Sekolah
28

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


mengenal pasti kelemahan dan memperkembangkan lagi kekuatan serta
potensi murid.
PKS dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam
proses

pengajaran

dan

pembelajaran

harian.

Maklumat

tentang

perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui


penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan
yang sewajarnya jika perlu. PKS boleh menilai kemajuan murid dalam
pelbagai aspek termasuk aspekaspek yang tidak dapat dinilai secara
berpusat.

Perkaitan Antara PKS Dan Penilaian Berpusat


Penilaian secara berpusat iaitu UPSR, PMR dan SPM dikendalikan oleh
Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Keputusan
penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian
murid di seluruh negara. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi
dalam sistem penilaian. PKS dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran
tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas
tentang keberkesanan pengajaran guru. Melalui PKS, guru dapat :

mengesan perkembangan murid secara menyeluruh;

mengenal

pasti

kekuatan

dan

kelemahan

murid

dalam

pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa;


mengetahui keberkesanan pengajarannya;
merancang dan mengubahsuai pengajarannya; dan
menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta.

Ciri-Ciri PKS

29

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


PKS yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu
murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada
peringkat awal lagi

supaya

kelemahan

tersebut tidak terhimpun

seterusnya. Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula


diperkukuh dan diperkaya.

Melalui aktiviti tindakan susulan yang

berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam


pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam
penilaian di peringkat pusat. PKS dilaksanakan berasaskan beberapa ciri
yang utama seperti berikut:

30

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Aspek Yang Dinilai


Melalui PKS murid dinilai dalam pelbagai aspek yang meliputi pelbagai
kecerdasan serta perkembangan emosi dan sahsiah murid.

31

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

32

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


Latihan

Bincang dan kaitkan pengetahuan tentang bentuk penilaian PKSR


dengan mata pelajaran pendidikan seni visual berdasarkan modul
PKSR Pusat Perkembangan Kurikulum. Pelajar boleh muat turun di
web ini:
http://www.moe.gov.my/bpk/bsk/bpanduan/kendalian_sekolah.pdf

TAJUK 5

Bentuk Pentaksiran Pendidikan Seni Visual

Sinopsis
Keberkesanan PdP tidak akan dapat diketahui sehingga pelajar-pelajar di
uji sejauh mana tahap kefahaman mereka. Oleh itu satu mekanisme
seharusnya di cari bagi menilai pencapaian mereka. Pelajar-pelajar ini
dinilai dengan pelbagai cara dan kaedah yang dapat meneliti dengan lebih
perinci serta keesahan nya. Beberapa kaedah serta cara yang
dikemukakan seharus nya dapat membantu guru khas nya dalam mata
pelajaran Pendidikan Seni Visual yang menilai pelajar mereka dengan
pelbagai cara untuk melihat produk yang dihasilkan pelajar.

HASIL PEMBELAJARAN
Pendidik akan memahami dengan lebih lanjut lagi mengenai :i.

Penilaian formatif

ii.

Penilaian Sumatif

iii.

Pemerhatian

iv.

Portfolio

v.

Hasil Kerja ( Produk )


33

34
Ciri-ciri :
pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar.
sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, untuk menilai keberkesanan
Penilaian formatif adalah penilaian yang dibuat secara berterusan, iaitu
PENILAIAN FORMATIF
Hasil Kerja
pencapaian
kebolehan dan
kemahiran murid
Kriteria-kriteria
yang relevan
dalam penilaian
adalah gubahan,
interpretasi,
kemahiran,
fungsi, keaslian,
kreativiti dan
kemasan.

3.1.1

Portfolio
Pemerhatian
Sumatif
Formatif
penyimpanan
rekod anekdot
dibuat pada akhir sepanjang masa
atau
P&P, penggal,
selepas P&P di
temubual
dokumentasi
tahun
jalankan
senarai semak
bahan bukti
bercorak ujian
borang kemajuan menilai tahap
proses pempenguasaan
diagnostik
diri
belajaran pelajar
pelajar
digunakan serta
soal selidik
dikumpulkan dan
menentukan
merta dalam
dipersembahkan rekod profl murid
keberkesanan
memperrbaiki
secara terancang
sesuatu
P&P
kurikulum secara Contoh: sesi soal
keseluruhan
jawab, latihan
Contoh: UPSR,
yang diberikan
PMR atau SPM
guru dan ujian di
bilik darjah yang
tidak ditentu-kan
gred

KERANGKA TAJUK-TAJUK
(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

dijalankan bagi tujuan memperoleh maklumat bagi memperbaiki

kurikulum.
dijalankan sepanjang masa dan maklumat yang diperolehi

daripada penilaian ini digunakan secara terus menerus.


bercorak ujian diagnostik yakni yang dapat memberikan input
akan

masalah

yang

dihadapi

murid

dalam

mengikuti

pembelajaran.
dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran

berlangsung
maklumat yang diperolehi hendaklah digunakan serta merta
dalam memperbaiki pengajaran dan pembelajaran agar pelajar

dan guru sama-sama memperolehi manfaat daripadanya


Contoh: sesi soal jawab, latihan yang diberikan guru dan ujian
di bilik darjah yang tidak ditentukan gred.

Prosedur Penilaian Formatif


Menentukan topik pembelajaran.

Sukatan

pelajaran

mengandungi

beberapa

topik

yang

seharusnya dihabiskan sepanjang sesi persekolahan untuk satu

tahun.
Topik berdasarkan

peringkat kesukaran.
Seandainya topik tersebut mempunyai cakupan yang luas,

sukatan

pelajaran

disusun

mengikut

maka penekanan harus diberikan dan mungkin diperlukan

dikecilkan kepada sub-topik tertentu.


Dengan cara ini guru akan dapat memastikan murid-murid
menguasai sesuatu sub-topik tertentu terlebih dahulu sebelum

meneruskan kepada topik-topik seterusnya.


Sebelum beralih kepada topik lain, guru akan mengadakan ujian
formatif untuk melihat tahap penguasaan sesuatu topik.

35

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Menyatakan aspek dan tahap pencapaian bagi sesuatu topik pembelajaran.

Guru menentukan kebolehan pelajar dalam mengenal warna,


simbol, membaca dan lain-lain mengikut keperluan topik
berkenaan.

Setelah aspek berkenaan ditentukan, maka guru boleh menentu


tahap penguasaan murid-murid dalam bilik darjah terhadap
satu-satu topik berkenaan.

Dalam hal ini apabila keputusan menunjukkan 80% hingga 90%


pelajar telah menunjukkan penguasaan terhadap sesuatu topik,
memperlihatkan bahawa kebanyakan pelajar sudah menguasai
topik berkenaan.

Menghubungkaitkan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap topik.

Guru perlu menyusun elemen-elemen yang terdapat dalam


topik-topik pembelajaran pada peringkat perlakuan tertentu
dengan berdasarkan taksonomi pendidikan.

Setelah pemeringkatan mengikut tahap perlakuan selesai, guru


seterusnya

mengaitkan

semua

elemen

berkenaan

yang

terdapat dalam satu-satu topik agar saling bertautan dan tidak


terpisah.

36

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Jadual 3.1 : Taksonomi Kognitif Bloom (1956)

TAHAP
Pengetahuan
Ingat kembali, mengenal idea, fakta asas,
definisi teori, hukum, tarikh, peristiwa dll
daripada pembelajaran yang lepas.
Kefahaman
Mengubah kefahaman daripada satu bentuk
kepada satu bentuk yang lain, menyatakan
idea-idea
utama
dalam
ayat
sendiri,
menterjemah, memberi contoh kepada konsep,
menterjemah draf.
Penggunaan
Menggunakan maklumat dalam situasi yang
baru, termasuk menyelesaikan masalah
menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori,
formula. Bina graf daripada data, dll.
Analisis
Sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada
yang kecil, bezakan fakta daripada pendapat,
kaitan kenal di antara bahagian, kenali struktur
organisasi.

ISTILAH
Nyatakan,
terangkan,
namakan, labelkan.
Pilih, terangkan,
tulis semula.

selesaikan,
ramalkan,
cari,
kesilapan, bina alat.

Bezakan, pasti, pilih.

Sintesis
Menyepadu, mencantum idea menjadi satu,
usaha tersendiri, menyelesaikan masalah,
membuat ramalan, membuat klasifikasi.

Bina,
hasilkan,
susun, kembangkan.

Penilaian
Membuat pertimbangan termasuk memberi
rasional atas alasan dalaman atau luaran,
menafsir dan mengkritik

Pilih, berikan alasan,


kritikan, buktikan.

Membentuk soalan ujian.

Dilakukan selepas penentuan elemen-elemen berkenaan


setiap elemen berkenaan seharusnya diuji kepada pelajar
sekurang-kurangnya satu soalan.

37

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Mencadangkan langkah susulan.

Guru

mengetahui

tahap

penguasaan

sesuatu

topik

pembelajaran di samping kesukaran yang dihadapi oleh murid

murid.
Tindakan susulan harus dilaksanakan berdasarkan keputusan

ujian yang diperolehi.


Contoh: murid-murid masih menunjukkan kelemahan ketara
dalam sesuatu topik, maka tindakan selanjutnya yang harus
diambil oleh guru ialah mengulang semula topik berkenaan atau
mengubah suai pendekatan penyampaian agar murid-murid
boleh menguasai topik tersebut.

Tujuan Penilaian Formatif:

memperbaiki pengajaran pembelajaran.


meningkatkan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu pelajaran.
memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang wujud sama ada
pada

penyampaian

seterusnya

guru

guru

akan

atau

penguasaan

memperbaiki

agar

murid
murid

dan
dapat

menguasai dengan lebih baik.


menolong murid-murid menguasai sesuatu unit atau topik
pembelajaran dan ini memungkinkan mereka memperolehi
pencapaian yang lebih baik pada akhir penggal atau semester

persekolahan.
memperbaiki kualiti serta dapat meramal pencapaian pelajar.
Menjadi satu kepuasan kepada seseorang guru apabila beliau
dapat meningkatkan pencapaian murid-murid dari semasa ke

semasa.
guru dapat meninggi dan mengekalkan pencapaian yang
memuaskan. Hal ini melalui perbandingan yang boleh dibuat
38

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


antara pencapaian murid sekarang dengan pencapaian muridmurid lalu melalui rekod ujian formatif yang telah dikendalikan
dan mencatatkan masalah yang dihadapi oleh murid-murid
dahulu serta langkah penyelesaian yang telah diambil. Dengan
cara ini, guru dapat mengekalkan prestasi pelajar dan meramal

pencapaian pada akhir penggal persekolahan.


mengubah suai pengajaran seseorang guru.
guru juga dapat menentukan pendekatan yang lebih baik dalam

penyampaian.
memberikan bimbingan pembelajaran kepada murid-murid.
menjadikan murid sentiasa bersedia untuk menduduki siri ujian
yang dijalankan dan dengan itu memerlukan ketekunan dan
tumpuan kepada topik-topik pembelajaran

Latihan

Senaraikan DUA contoh penilaian formatif serta bina soalansoalan tersebut dengan mengaitkan dengan EMPAT Bidang
dalam Pendidikan Seni Visual.

39

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

3.1.2

PENILAIAN SUMATIF

Penilaian sumatif ialah penilaian yang dibuat pada akhir pengajaran ( akhir
penggal/ akhir tahun), yang bertujuan untuk menilai pencapaian akhir pelajar.
Berbeza dengan penilaian formatif yang lebih menumpukan kepada penilaian
penguasaan pelajar dalam sesuatu tajuk, penilaian sumatif bertujuan untuk
menentukan pencapaian pelajar pada akhir penggal persekolahan atau akhir
tahun yang juga dapat menentukan keberkesanan sesuatu kurikulum.
Ciri- ciri:

lebih menumpukan menilai tahap penguasaan pelajar dalam

satu-satu topik pembelajaran


untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu
penggal persekolahan dan digunakan untuk menentukan
keberkesanan sesuatu kurikulum secara keseluruhan

Langkah-langkah membentuk ujian sumatif :

Membentuk

jadual

penentuan

ujian

yang

mengandungi

maklumat yang lengkap berkaitan objektif, bentuk item, jumlah


item, tempoh penilaian, kandungan dan sebagainya. Ini bagi
memastikan kesahan ujian yang bakal dilaksanakan dan

kebolehpercayaan keputusan yang diperolehi.


Menggubal soalan-soalan yang berkaitan dengan isi dan
perlakuan yang ingin diuji. Setiap item haruslah menguji objektif

pelajaran yang telah ditetapkan


Mengumpul item secara sistematik. Misalnya mengelompokkan
item mengikut bentuk yang sama. Item objektif diasingkan
dengan item mengisi tempat kosong, esei dan sebagainya. Item
juga boleh disusun mengikut susunan topik atau mengikut aras
40

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


kemahiran kognitif. Misalnya menyusun soalan bermula aras

rendah diikuti aras lebih tinggi.


Menyiapkan skema pemarkahan bagi tujuan penyemakan
kertas ujian. Ini dapat mengelakkan berlakunya bias dalam

pemberian markah murid-murid.


Menyediakan arahan yang jelas tentang apa yang seharusnya
murid

lakukan

dalam

menjawab

setiap

soalan

yang

dikemukakan.
Menguji item tersebut terlebih dahulu melalui ujian rintis kepada
sampel pelajar bagi memastikan ujian yang bakal dijalankan itu
benar-benar sah dan boleh dipercayai serta dapat membaiki

kelemahan-kelemahan yang wujud pada item berkenaan.


Menganalisis item yang telah ditadbir secara rintis bagi
mengetahui aras kesukaran item, daya diskriminasi item,
ketunggalan item, kesahan dan kebolehpercayaan berkenaan
serta memastikan pilihan jawapan yang disediakan (distraktor)
dapat berperanan dengan baik

Tujuan :

membantu murid-murid secara individu dalam meningkatkan

pencapaian.
memberikan gred kepada murid-murid berdasarkan pencapaian

yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diadakan.


mengiktiraf kebolehan dan kemahiran yang dimiliki oleh pelajar.
Ini berdasarkan skor yang diperolehi oleh pelajar dalam

penilaian yang dijalankan.


dijadikan petunjuk dalam memulakan sesuatu kursus baru yang

berkaitan.
memperlihatkan peringkat pencapaian yang berbeza mengikut
kumpulan

41

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


Jadual 3.2 : Perbezaan Penilaian Formatif dan Sumatif
Aspek

Penilaian Formatif

Konsep

Mengesan penguasaan pelajar

Mengesan

pada suatu hasil pembelajaran

pelajar

melalui pengujian yang dapat

tertentu

dibina dan ditadbir secara formal

melalui pengujian yang

ataupun tidak formal.

dijalankan secara formal.

Waktu Penilaian

Penilaian Sumatif
dalam

tempoh

persekolahan

Sepanjang proses pengajaran Pada


dan pembelajaran berlangsung.

pencapaian

pertengahan

ataupun akhir penggal /


semester persekolahan.

Kaedah

Selepas penilaian
dijalankan

Formal: pensel, kertas.

Dibuat

secara

formal:

Tidak formal: Pemerhatian, soal

Ujian pensel dan kertas,

jawab, latihan.

lisan.

Dibuat secara individu ataupun

Dijalankan

berkumpulan.

berkumpulan.

Menjalankan tindakan susulan

memperbaiki

ke atas pelajar:

sedia ada.

secara
kurikulum

a. Aktiviti bimbingan bagi


kemahiran yang belum

Mengumpulkan

dikuasai.

mengikut

pelajar
tahap

b. Aktiviti pengukuhan bagi penguasaan.


kemahiran

yang sudah

mula dikuasai.
c. Aktiviti penggayaan bagi
memperkembangkan
penguasaan kemahiran.

Mengubahsuai

proses

pengajaran dan pembelajaran.

Latihan
42

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Senaraikan DUA contoh penilaian sumatif serta bina soalan-soalan


tersebut dengan mengaitkan dengan EMPAT Bidang dalam Pendidikan
Seni Visual.

3.1.3

PEMERHATIAN

Penilaian kaedah pemerhatian adalah merupakan


authentik.

jenis penilaian

Ragbir Kaur Joginder Singh (2012) menjelaskan bahawa

pemerhatian ialah sejenis bentuk penilaian autentik yang menolong guruguru untuk membimbing murid-murid untuk mempertingkatkan kebolehan
mereka

secara

individu.

Pengimplementasian

kaedah

penilaian

pemerhatian ini boleh dijalani secara global atau analitik berdasarkan


objektif pelajaran yang telah ditentukan oleh seorang guru.

Jenis

penilaian ini mudah dan senang untuk dilaksanakan oleh guru-guru tetapi
sangat sukar untuk menentukan kesahan dapatannya. Ini kerana kaedah
pemerhatian

di

pengaruhi

oleh

persepsi

(tanggapan),

ilmu

dan

pengalaman sebenar guru-guru. Guru-guru boleh membuat persepsi atau


tanggapan terhadap murid-murid.

Mereka juga boleh membuat

pemerhatian jangka panjang atau jangka pendek. Dalam penilaian ini,


guru-guru akan melaporkan apa jua aksi yang mereka saksikan.
Cara

paling

baik

untuk

melaporkan

pemerhatian

menggunakan senarai semak dan rubrik.

ialah

dengan

Guru-guru juga boleh

menggunakan senarai semak atau rekod anekdot untuk membuat


pemerhatian kognitif, afektif, psikomotor, materialistik dan persekitaran.
Senarai semak selalu digunakan untuk memerhati pencapaian muridmurid selepas satu jangkamasa tertentu. Ia juga dapat digunakan untuk
menentukan sama ada murid-murid telah mencapai kriteria untuk tugasan
43

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


spesifik yang ditetapkan. Ia juga digunakan untuk penilaian bilik darjah
kerana ia senang untuk dibentuk dan mudah untuk digunakan.
Jadual 3.3: Satu Contoh Senarai Semak Bilik Darjah

LAMPIRAN PEMERHATIAN BILIK DARJAH


Nama Murid : _________________________________________
Tarikh Lahir : __________________ Darjah : ________________
Bilik Darjah Pemerhatian : ________________________________
Guru : _____________________________ Masa : _____________
Sila nilai pencapaian murid dalam bidang-bidang berikut:
Baik

Lemah

Memuaskan

Tidak dapat diperhatikan

Murid dapat membuat yang berikut:


1. Mengikut peraturan

Ya

Tidak

_________________________________________________________
2. Melibatkan diri dalam perbincangan kelas

Ya

Tidak

_________________________________________________________
3. Mentadbirkan kerja bilik darjah

Ya

Tidak

_________________________________________________________
4. Bekerjasama dengan murid yang lain

Ya

Tidak

_________________________________________________________
5. Melengkapkan tugasan

Ya

Tidak

_________________________________________________________

Latihan

44

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Hasilkan satu contoh instrumen senarai semak pemerhatian


untuk digunakan bagi menilai pencapaian murid dalam kegiatan
menghasilkan corak pualaman.

Merujuk Huraian Sukatan Pelajaran (2002) penilaian kaedah pemerhatian


dalam konteks pendidikan seni visual sekolah rendah, melibatkan
pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Pemerhatian yang
dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai
pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasan
kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Selain daripada itu,
guru juga dapat menilai penguasan kemahiran sosial, amalan murid serta
memerhati penglahiran emosi dan perasaan. Tahap kreativiti murid juga
dapat di kesan melalui pemerhatian. Pencapaian kebolehan dan
kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan
melihat kriteria-kriter ia tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian.
Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan, interpretasi,
kemahiran, fungsi, keaslian, kreativiti dan kemasan. Ini dikenali sebagai
pemerhatian hasil kerja.

Guru-guru juga boleh menggunakan rubrik dalam teknik pemerhatian.


Sebuah rubrik menyediakan satu ukuran tentang kualiti pencapaian atas
dasar kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Rubrik juga boleh digunakan
dengan satu kriteria yang dapat menyediakan piawaian dalam menilai
pencapaian murid. Sebagai contoh, rubrik juga dapat digunakan sebagai
alat untuk menilai tugasan matematik/bahasa yang melibatkan produksi
lisan atau bertulis daripada pihak murid. Satu contoh rubrik yang dapat
45

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


ditunjukkan dalam jadual 3.4 di bawah.

Murid-murid dinilai atas

komponen dan kemahiran dalam matematik melalui teknik pemerhatian.

Jadual 3.4: Contoh Rubrik yang Digunakan Dalam Penilaian Matematik

Kriteria
Mengira satu
bilangan sambil
padankan kepada
satu objek

Memerlukan
Kemajuan

Mengenal pasti
bilangan dalam
satu kumpulan
Dapat
mengenalpasti
nombor bertulis
sambil padankan
dengan bilangan
yang betul.

3.1.4

Tidak
menunjukkan
kepada objek
semasa
mengira.
Mengira
secara lisan.
Dapat
menunjuk
kepada
setengah
objek tetapi
membuat
banyak
kesilapan
semasa
mengira.

Mencukupi

Dapat mengira
dengan betul
kepada
beberapa
kumpulan.
Menunjuk
kepada objek
dalam
kumpulan
semasa
mengira.
Membuat
beberapa
kesilapan.

Cemerlang

Dapat mengira
semua
kumpulan.
Menunjuk
kepada setiap
objek dalam
kumpulan
semasa
mengira.
Membuat
sedikit atau
tidak begitu
banyak
kesilapan
mengira.

Jarang / Tidak

Kadang-Kadang

Kerap / Selalu

Jarang / Tidak

Kadang-Kadang

Kerap / Selalu

PORTFOLIO

46

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


Portfolio menurut Ragbir Kaur Joginder Singh (2012) ialah satu koleksi
yang terdiri daripada pelbagai resos dan bahan-bahan yang relevan
dengan hasil pembelajaran murid dalam sesuatu mata pelajaran. Sesuatu
portfolio biasa mendokumentasikan semua hasil kerja murid dan mungkin
termasuk perekodan proses-proses yang lain seperti draf kerja murid,
penilaian kendiri murid dan penilaian ibu bapa. Ia dapat digunakan untuk
menilai kebolehan dan kemajuan murid-murid secara berterusan. Oleh
kerana portfolio disediakan oleh murid-murid dalam masa bebas mereka,
ia juga dapat digunakan sebagai satu rekod untuk menunjukkan
pencapaian mereka dalam pelbagai mata pelajaran di sekolah. Guru-guru
mesti menentukan tahap pencapaian yang murid-murid mesti menunjukan
dalam portfolio mereka. Sebuah portfolio yang lengkap terdiri daripada
bahan-bahan berikut:
i.

Nota-nota yang disediakan oleh guru

ii.

Senarai semak yang disediakan oleh guru

iii.

Refleksi kendiri murid

iv.

Buku log

v.

Bku jurnal; dan

vi.

Gambar dan foto

Jenis-jenis portfolio yang berlainan yang murid-murid boleh cipta adalah


portfolio bekerja, portfolio dokumentari, portfolio produk akhir, portfolio
individu dan kerja kumpulan.

3.1.5

HASIL KERJA

Pemerhatian hasil kerja adalah penilaian pencapaian kebolehan dan


kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja. Kriteria-kriteria yang
relevan dalam penilaian adalah gubahan, interpretasi, kemahiran, fungsi,
keaslian, kreativiti dan kemasan. Aspek afektif juga boleh dinilai oleh guru
semasa menggunakan kaedah pemerhatian. Semasa proses pengajaran
47

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


dan

pembelajaran

Pendidikan

Seni

Visual,nilai-nilai

yang

sesuai

diperhatikan adalah kebersihan dan keteraturan, keselamatan, ketekunan,


bekerjasama,ketelitian dan kesempurnaan.

Penilaian secara lisan dan

interaksi ialah satu kaedah penilaian di mana guru berinteraksi dengan


murid untuk mengetahui tahap penguasan murid terhadap aspek seni,
kemahiran berkomunikasi dalam bahasa seni dan menilai potensi murid
dalam kemahiran berfikir.
Aktiviti-aktiviti lisan yang boleh dijalankan ialah soal jawab, peta minda,
kuiz, temubual, teka teki, forum, seminar, lakonan dan sumbangsaran.
Perkara-perkara yang boleh dinilai secara lisan adalah penguasan
pengetahuan, pemahaman konsep, penguasan kemahiran berfikir dan
belajar, kemahiran berbahasa seni dan sosial, perkembangan daya kreatif
dan mengenalpasti perlakuan emosi, perasaan dan perubahan sikap
murid. Penilaian secara penulisan pula dapat mengesan dan mengukur
perkembangan

dan

pemahaman

murid

dalam

pelbagai

pengetahuan serta merekod proses dalam bentuk folio.

aspek

Penilaian

menggunakan kaedah penulisan dapat merangsang pemikiran mur id


secara logikal, kritikal dan analitikal.

Murid juga digalakkan membuat

kajian, eksperimentasi serta membuat perancangan. Melalui penilaian ini,


guru dapat menilai tahap penguasan pengetahuan, pemahaman konsep,
proses dan teknik serta kemahiran bahasa seni dan kemahiran berfikir.
Pembinaan soalan-soalan obejktif dan subjektif harus menggambarkan
pembelajaran secara keseluruhan yang menitikberatkan aras kesukaran
berasaskan Taxonomy Bloom seperti pengetahuan, kefahaman, aplikasi,
analisis, sintesis dan penilaian.

TAJUK 6

PERATURAN MEMBERI MARKAH

Sinopsis
48

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


Penggubalan soalan Pendidikan Seni Visual tidak lengkap sekiranya guru
tidak menyediakan skema pemarkahan.

Tajuk ini membincangkan

kaedah dan panduan menyediakan peraturan memberi markah sebagai


skema pemarkahan untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.

HASIL PEMBELAJARAN
Pendidik akan memahami dengan lebih lanjut lagi mengenai :i.

Panduan untuk membina rubrik analitikal dan rubrik holistik.

ii.

Menentukan kriteria dan justifikasi ketika membina rubrik sama ada


analitikal atau holistik.

4.1.1 BORANG PENILAIAN, PENGGREDAN DAN RUBRIK


Rubrik merupakan panduan pemberian markah yang perlu disediakan
sebelum sesuatu pengujian dijalankan. Skema jawapan mungkin istilah
yang selalu digunapakai di Malaysia, tetapi daripada aspek kandungan,
rubrik lebih sistematik dan komprehensif dan boleh digunakan untuk
membantu guru di dalam pemberian markah untuk tugasan mudah
mahupun tugasan yang kompleks dan lebih rumit. Terdapat dua jenis
rubrik iaitu rubrik analitik dan rubrik holistik.
Rubrik analitikal merujuk kepada panduan pemarkahan yang selalunya
digunakan untuk pengujian formatif. Oleh kerana sifatnya yang analitikal,
rubrik jenis ini mampu menyediakan maklumat diagnostik tentang
kemampuan pelajar.

Setiap kriteria yang ingin diuji disenaraikan satu

persatu dan setiap satunya diberi markah tertentu. Dengan cara ini guru
dapat melihat bidang (kriteria) yang dapat dikuasai oleh pelajar dengan
baik dan bidang (kriteria) yang memerlukan pembaikan. Walaupun rubrik
jenis ini dapat memberikan maklumat diagnostik untuk setiap pelajar,
49

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


namun ianya mengambil masa yang lama untuk disediakan dan proses
pemarkahan itu sendiri menjadi lebih rumit kerana guru mempunyai
banyak aspek dalam pengujian yang perlu dilihat. Oleh itu kadangkala
guru tetap menggunakan rubrik holistik untuk pengujian formatif kerana
ianya lebih menjimatkan masa untuk disediakan dan lebih mudah di dalam
proses pemberian markah. Di bawah adalah contoh rubrik analitikal di
dalam menjalankan pengujian kerja berkumpulan pelajar.

Perhatikan

bahawa markah diberi secara berasingan dan kualiti yang diuji sangat
spesifik, dan markah yang perlu diberi telah pun ditetapkan.
Jadual 4.1: Contoh Rubrik Analitikal Dalam Pengujian Kerja Berkumpulan

SUMBANGAN
IDEA

KUALITI KERJA

KERJASAMA
BERKUMPULA
N

Kerap menyumbangkan idea bernas di dalam kumpulan


dan semasa berbincang.
Menunjukkan ciri-ciri
kepimpinan dalam kumpulan.

Kadangkala memberikan idea yang bernas di dalam


kumpulan dan semasa berbincang. Ahli kumpulan yang
menjalankan tugas yang diberikan.

Jarang menyumbangkan idea ynag bernas dan lebih


banyak berdiam diri semasa perbincangan.

Kualiti kerja adalah tinggi dan menunjukkan tahap


pemikiran kritikal yang tinggi.

Kualiti kerja perlu diperbaiki dan mempamerkan sedikit


tahap pemikiran kritikal.

Kualiti kerja adalah rendah dan tidak ada aplikasi


kemahiran berfikir secara kritikal.

Bijak mengendalikan perbincangan kumpulan dan


mengaplikasikan kemahiran mendengar, memberikan
maklum balas dan berkongsi maklumat.

Ahli yang agak pasif dan lebih banyak mendengar


daripada memberi komen atau berkongsi maklumat.

Ahli pasif yang tidak bekerjasama dengan ahli kumpulan


yang lain.

Rubrik holistik selalunya digunakan di dalam pengujian sumatif untuk


melihat kepada pencapaian pelajar secara menyeluruh.

Ini kerana

sebarang bentuk pengujian sumatif diadakan pada hujung tahun


pembelajaran dan guru tidak perlu lagi maklumat diagnosik daripada
50

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


keputusan ujian pelajar untuk membuat

modifikasi dalam pengajaran.

Oleh itu rubrik holistik sering digunakan kerana ianya hanya memberi
maklumat
dipaparkan

menyeluruh
contoh

berkumpulan.

tentang

rubrik

pencapaian

holistik

dalam

pelajar.
pengujian

Seterusnya
gerak

kerja

Perhatikan elemen untuk diuji dikumpulkan secara

menyeluruh (holistik) yang memudahkan proses pemarkahan oleh guru.


Guru juga bebas menentukan kadar markah yang sesuai diberikan
kepada seseorang pelajar, mengikut kadar markah yang telah ditetapkan.

Jadual 4.2: Contoh Rubrik Holistik Dalam Pengujian Kerja Berkumpulan

CEMERLANG
21 30 markah

BAIK
11 20 markah

LEMAH
0 10 markah

Semasa perbincangan, idea-idea yang dilontarkan adalah


kemas dan pelajar menunjukkan ciri-ciri kepimpinan yang
tinggi.
pelajar juga bijak dalam mengendalikan
perbincangan kumpulan dan mengaplikasikan kemahiran
mendengar, memberi maklum balas serta berkongsi
maklumat. Kualiti kerja berkumpulan juga adalah baik serta
mempamerkan kemahiran pemikiran kritikal yang tinggi.

Semasa perbincangan, pelajar tidak selalu menyumbankan


idea yangbernas namun tetap berfungsi sebagai ahli
kumpulan yang baik dalam menjalankan tugas yang
diberikan. Walaupun begitu, kualiti kerja perlu diperbaiki
dan mempamerkan sedikit kemahiran berfikir secara kritikal
di dalam hasil kerja.

Semasa perbincangan, pelajar jarang menyumbangkan


idea bernas dan lebih banyak mendiamkan diri serta
kurang kerjasama dengan ahli lain. Kualiti kerja juga
adalah rendah tanpa sebarang aplikasi kemahiran berfikir
secara kritikal.

Latihan
Aaron Aziz merupakan seorang guru seni yang ingin menjalankan
ujian bulanan.

Ujian bulanan ini melibatkan 5 kelas yang

diajarnya dan setiap kelas mempunyai lebih kurang 30 orang


pelajar. Apakah jenis rubrik yang wajar digunakan oleh Aaron
Aziz?

51

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

TAJUK 7: PENILAIAN HASIL KERJA


Sebarang bentuk pengujian di dalam bidang pendidikan seni visual perlu
dirancang dan diteliti dengan rapi sebelum ianya dijalankan. Kreativiti itu
sendiri mempunyai takrifan yang sangat subjektif dan guru perlu jelas
akan elemen atau kriteria yang ingin dilihat semasa pengujian. Huewitz &
Day (2001) telah menggariskan beberapa prinsip yang boleh menjadi
panduan kepada guru seni visual di dalam penyediaan untuk sebarang
bentuk pengujian di kelas.
i.

Pengujian perlu melengkapkan pengajaran, seperti juga di dalam


subjek lain. Soalan atau tugasan yang disediakan dalam pengujian
mestilah telah diterangkan terlebih dahulu oleh guru di dalam
pengajaran hari ke hari. Ini menepati konsep validity yang ada di
dalam pengujian. Oleh itu, pengujian lebih merupakan pengukuran
kepada kemampuan guru menfasilitasikan pembelajaran, lebih
daripada ukuran kemajuan dan pencapaian pelajar.

ii.

Kreativiti pelajar jarang diukur dalam pengujian. Pengujian sering


memfokus kepada apa yang telah pelajar pelajari.

Walaupun

melihat kemajuan pelajar adalah penting, luahan kreativiti juga


sama penting untuk dinilai di dalam pendidikan seni visual.
Lantaran itu, luahan kreatif pelajar mestilah sentiasa digalakkan
walaupun ianya mungkin agak sukar untuk dinilai.
52

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

iii.

Walaupun seseorang pelajar itu mungkin tidak menunjukkan


kemampuan semula jadi yang boleh dkagumi di dalam bidang seni,
pengujian seharusnya memberi ruang kepada pelajar sebegini
untuk berkarya dengan kemampuan yang mereka ada. Dalam erti
kata yang lain, walaupun pengujian di dalam bidang seni haruslah
mengambil kira aspek kreativiti, namun tahap kreativiti yang
ditetapkan oleh guru bukanlah di standard yang sangat tinggi.
Pengujian biarlah bersesuaian dengan tahap kreativiti pelajarpelajar di dalam kelas.

Pelajar yang menunjukkan kemampuan

kreativiti yang mengagumkan pula seharusnya diberikan ganjaran


di atas usaha mereka tetapi mereka juga perlu memperlihatkan
kemajuan di dalam bidang pembelajaran seni yang lain.
iv.

Sebahagian daripada pengajaran di dalam penghasilan karya


melibatkan kemahiran khusus seperti pengetahuan di dalam teori
warna

yang

mempengaruhi

kemampuan

pelajar

di

dalam

mencampurkan warna, menghasilkan warna berlainan daripada


warna-warna lain, intensiti warna dan lain-lain lagi.

Kemahiran

sebegini juga sepatutnya diuji dan pelajar juga seharusnya


ditunjukkan cara mengaplikasikan kemahiran teknikal dan prinsipprinsip seni pada sebarang medium seni.

TAJUK 8

PENILAIAN PORTFOLIO

Sinopsis

53

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


Kesemua hasil kerja pelajar merangkumi karya seni, latihan, tugasan
bertulis, nota dan sebagainya dikumpul dan disusun dengan sistematik di
dalam folder yang berupa fail.

Penyediaan portfolio memerlukan

komitmen yang tinggi daripada guru daripada segi masa, konsistensi dan
juga perancangan yang teliti kerana portfolio kesemua pelajar perlu
diperiksa dari semasa ke semasa. Disusuli dengan maklum balas untuk
penambahbaikkan. pelajar juga perlu jelas dengan objektif penyediaan
portfolio dan dimaklumkan terlebih dahulu akan bahan yang perlu
dimasukkan di dalam portfolio dan bagaimana cara himpunan kerja
mereka akan dinilai.

HASIL PEMBELAJARAN
Pendidik akan memahami dengan lebih lanjut lagi mengenai :i.

Kaedah menilai portfolio yang sesuai untuk Pendidikan Seni Visual

Pengenalan
Menilai portfolio dalam Pendidikan Seni Visual merupakan satu kaedah
penyimpanan atau dokumentasi bahan bukti proses pembelajaran pelajar
dan proses yang digalakkan. Bahan bukti ini mengandungi pengetahuan,
kemahiran dan pemikiran serta penyataan perasaan pelajar. Bahan ini
dikumpulkan dan dipersembahkan secara terancang. Rakaman Proses
Pembelajaran Rakaman proses pembelajaran ini merangkumi beberapa
kecerdasan dan ia dikaitkan dengan alat penilaian benar.
Melalui portfolio Pendidikan Seni Visual, semua pihak dapat melihat :

Himpunan rakaman urutan proses hasilan kerja pelajar

Contoh hasil kerja pelajar


54

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Penyataan perasaan pelajar semasa proses pembelajaran Pendidikan


Seni Visual

Hasil penulisan, ilustrasi atau gambar yang menjadi sebahagian


peristiwa penting untuk dikongsi bersama pihak lain

Petunjuk keupayaan dan refleksi pelajar tentang proses kerja serta


hasil kerja seni

Dari segi konsep, portfolio Pendidikan Seni Visual berasaskan kepada


kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, yang turut melibatkan proses
penyelesaian masalah dan membuat keputusan. lni disebabkan portfolio
Pendidikan Seni Visual, selain mendokumenkan urutan proses kerja, turut
menuntut kemahiran mencetuskan idea secara kritis untuk melakukan
penggubahan secara kreatif, sama ada melalui alat, bahan atau teknik
tertentu.
Pelajar patut dapat merancang proses kerja dengan memastikan masalah
yang akan ditempuh sebelum dan sepanjang melakukan kerja dan
berupaya pula menentukan keputusan muktamad dalam membuat pilihan
bagi mendapat hasil kerja yang terbaik. Proses ini dirakamkan dalam
portfolio supaya ia menjadi bahan bukti untuk tatapan dan mampu juga
menjadi salah satu alat penilaian benar dalam proses pembelajaran
pelajar.

Bentuk Portfolio Portfolio Pendidikan Seni Visual lebih merupakan


portfolio dokumentasi proses sepanjang kerja seni dilakukan dan bukan
sekadar portfolio persembahan. Justeru, bentuk portfolio menampakkan
kajian, perancangan, eksperimen dan penentuan berhubung dengan hasil
yang hendak dibuat.
Secara umumnya bentuk portfolio yang dicadangkan mengandungi 4
aspek :
55

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

i.

Kajian

Pemerhatian dan pengamatan

Koleksi bahan serta rekod daripada bahan rujukan yang sesuai


dengan kegiatan

ii.

Rumusan dan pertimbangan dalam membuat pemilihan

Lakaran

Eksperimentasi melalui lakaran dan lukisan sebelum mendapat


idea yang konstruktif Pewujudan Idea

iii.

iv.

Perkembangan lakaran berkaitan tema atau tajuk

Rangka Sebenar

Merangka reka cadang atau model

Menentukan alatan dan bahan

Prototaip (jika berkaitan)

Persembahan Portfolio

Ringkas, menjimatkan, menarik dan tepat

Mengikut urutan

Bersih, kemas dan mudah.

Menurut Adams & Hamm (1994), kriteria penilaian portfolio tergolong


kepada empat kategori utama yang perlu diambil perhatian oleh guru,
murid malah ibu bapa iaitu:
o Bukti pemikiran kritis dan kreatif
o Kualiti aktiviti dan kajian
o Kepelbagaian dalam pendekatan dan kajian
56

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)


o Bukti kefahaman dan kemahiran aplikasi pengalaman luar bilik
darjah.
Contoh penilaian portfolio murid
Kriteria dan petunjuk yang dicadangkan kepada tujuan penilaian portfolio.
Guru memilih cara penilaian portfolio kerana hendak menilai penguasaan
kemahiran, kreativiti dan kemajuan murid:
Kriteria

Petunjuk

Kandungan
Adakah murid memilih tajuk yang sesuai
bagi menggambarkan kandungan
portfolionya?

Tajuk tepat

Adakah murid memberi tumpuan kepada


aspek penting dalam tajuk?

Maklumat, idea dan contoh yang menarik


dan relevan dimasukkan dalam portfolio.

Kriteria
Adakah murid mempersembahkan idea
secara kreatif?

Idea murid adalah pelbagai, asli dan


terdapat persepsi dan interpretasi baru.

Kemajuan
Adakah murid menunjukkan bukti
kemajuan dalam pembelajaran?

Menunjukkan kemajuan dari segi


perbezaan antara hasil kerja pertama
dengan yang terkini.

Tajuk memberikan gambaran yang jelas


tentang kandungan portfolio.

Kemajuan dalam turutan hasil kerja yang


dipilih.
Sumber: Pusat Perkembangan Kurikulum. (1998). Buku Sumber Guru. Kuala Lumpur:
Kementerian Pendidikan Malaysia.

Rubrik Penilaian Portfolio PSV


Daripada petunjuk yang dikenalpasti oleh guru, suatu rubrik penilaian
boleh dihasilkan.

Murid patut juga mengetahui tentang rubrik yang

ditentukan guru.
Markah

Skema
57

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Tajuk portfolio tepat


Gambaran jelas dengan kandungan
Maklumat jelas, tepat dan betul.
Idea yang pelbagai, asli dan memperlihatkan perspektif
dan interpretasi baru.
Menunjukkan kemajuan daripada segi perbezaan
antara hasil kerja awal dengan hasil terkini. Bukti
urutan juga diperlihatkan dengan jelas.
Tajuk portfolio tepat
Gambaran jelas dengan kandungan
Kebanyakkan maklumat jelas, tepat dan betul.
Kebanyakkan idea yang pelbagai, asli dan
memperlihatkan perspektif dan interpretasi baru.
Menunjukkan ada kemajuan daripada segi perbezaan
antara hasil kerja awal dengan hasil terkini.
Tajuk portfolio tepat
Gambaran agak jelas dan relevan tetapi kurang
menarik.
Kebanyakkan maklumat jelas dan betul.
Kebanyakkan idea murid adalah pelbagai, tetapi
kurang asli dan menampakkan perspektif dan
interpretasi baru.
Menunjukkan sedikit kemajuan daripada segi
perbezaan antara hasil kerja terdahulu dengan hasil
terkini.
Tajuk portfolio kurang tepat dan tidak memberi
gambaran yang jelas.
Kebanyakkan maklumat, idea dan gambaran kurang
relevan dan tidak menarik.
Kebanyakkan idea murid adalah sama dan tidak asli.
Tidak menampakkan perspektif dan interpretasi lain.
Tidak menunjukkan kemajuan antara hasil dahulu
dengan yang terbaru.

Sumber: Pusat Perkembangan Kurikulum. (1998). Buku Sumber Guru. Kuala Lumpur:
Kementerian Pendidikan Malaysia.

Berdasarkan maklumat, penerangan serta penjelasan yang diutarakan,


portfolio pendidikan seni amat penting untuk dilaksanakan di sekolah. Ia bukan
sahaja menekankan kepada proses meningkatkan pengalaman pembelajaran
murid, malah boleh dijadikan bahan sumber serta rujukan dari masa ke semasa
oleh pihak lain yang ingin menilai perkembangan pembelajaran murid.

58

(PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual)

Tamat

59