Anda di halaman 1dari 16

Bab 5

KESIMPULAN DAN

5.1

RIIMLISAN

Pengeiialan

Kajian mengenai peruiidangan Akta Komunikasi dan Multimedia (Akta 588) yang
ineinbei'i penekanan kepada kesan Regulasi Sosial di dalam akta itu kepada masyarakat,
dilihat nienenisi perspektif diia hipotesis yang berbeza. Keterangan mengenai kedua-dua
hipotcsis kajian ini
n mengambil kira

ada

dibuat

pada

Bab

Satu.

Analisis

kajia

hubungkail hipotesis-hipotesis tersebut dengan keputiisan kajian berdasarkan kepada


pcmerhatian, pandangan dan pemikiran responden-responden di dalam kajian ini.

llasil

keselumhan

kajian mendapati baliawa terdapat

beberapa

'tujahan' dalam

perubahan alau inovasi teknologi maklumat yang melahirkan suatu persekitaran sosial
yang baru keiada masyarakat dan golongan pengguna di negara ini. 'Tujaiiaiitujahan'
yang diniaksudkan itu ialali perubahan terhadap sistem teknologi kandungan maklumat,
inovasi

di dalam bidang

perundangan

berdasarkan

pendidikan, pembangunan
kepada

pembangunan

perniagaan

teknologi serta

dan

komunikasi,

perubahan pada

persekitaran industri media dari segi pembangunan aplikasi kandungan di negara ini.

'Tujahan-tujahan'
ni

dalam evolusi

komunikasi

maklumat yang terdapat pada hari

dikatakan sebagai suatu kelengkapan untuk menghadapi era globalisasi. la merangkumi


proses-proses dan pelaksanaan tertentu melibatkan suatu bentuk teknologi yang dapat
menyem|Hirnakan
u,

kerja-kerja

dengan

mudah

dan

pantas.

Sehubungan

dengan

it

konsep 'pencantuman media' yang dilaksanakan di negara ini merupakan suatu langkah

219

awal

uniLik

industri

membangunkan

media

t e mp at an

industri

suatu

sebagai

ya n g
be rke l oni po k dan be rda ya saing, niampan dan b er da ya maju.

Kajian

b a h a wa

niendapati

media

pencantuman

proses

adalah

tempatan

suatu

a ngka h
Ini adalali kerana beberapa se ktor yang d i b a n g

ya ng tepat dan kena pada masanya


u n ka n
di

dalam

industri

media

di

negara ini belum

mencapai

suatu

tahap

kematangan

berlaku

pada w a k

da la m
pencapaiannya,
t u ini.
S e kt o r -s e kt o r

bagi

yang

menghadapi

era

dimaksudkan

itu

globaiisasi

iaiaii

yang

sektor

sedang

penyiaran,

periileman,

pengik

la na n,
telekomuni kasi dan t e knol ogi maklumat (I T)

B eri kuta n perubaiian teknologi yang se makin pesat di dalam se ktor ko mun i ka s i d
an IT
di ne gara
a s u kl a h

ini,

beberapa

m e m p e r ke na i ka n

projek

tclah

pendekatan

bersepadu

MSC,

pun

dilakukan

Tujuann ya

oleh

ialah

t er m

kerajaan,

untuk

menampung
pe ruba ha n
da la m
urusa n
r

teknologi

seiiarian

tersebut

dan

mas ya ra kat. l a

mengadaptasikan

niernbolelikan

perubahan

syarikat-syarikat

teknologi

IT

ini

asing

di

melabu

di

Mala ysia
a ka n

di

me ni n gka t ka n

dalam

sektor-sektort er te nt u

ke upa ya a n negara
bidang

p e mb a n gu na n I F di rantau ini.

untuk

da n

dengan

memiliki

lidak

secara

kekuatan fisikel

la n gs un g

di dala m

5.2

Tinjaiian KeseluruUnn

Hipotesis
588

memberi

yang

kesan

'P e l a k s a n a a n

b e r b u n yi ,

sosial

p e r ub a h a n
Responden-

re sponde n
kut a n
proses

pe rt a ma

D n ri p a d a Mipotcsis Kajian

kepada

berpendapat bahawa

kajian

media

pe nc a n t u m a n
pe ru ba ha n

di

mas ya ra ka t

ini

n e ga r a

berlaku

yan g

memberikan

akan

Akt

dan p en ggu na '.

teknologi

perubahan

da la m

Sosial

Regulasi

beri

ke sa n

220
ke pa da

persekitaran
untLik

mengambil

m a s ya r a k a t .

Ini

adalah

inisiati f men ga da pt as i ka ii

disebabkan

oleh keperluan

mas ya rakat
baru

ma kl u ma t

teknolo gi -teknolo gi

ini

di
dalani keiiidiipan m e re ka .

Prof.

Il a m d a n

(2000)

nienganggap

b a h a wa

fenometia

ini n ie nd at an gkan

dua

impli

kasi
ke pa da goi on ga n pengguii a,

iaitu ke s a n positif dan kesan iiegatif.

Kesan ya n g di an g

gap
positif ialali
da k
mahu

apabila

ketinggalan

masyarakat

ke

b e l a ka n g,

bersedia

menerima

be rb an di n g

dengan

perubahan

teknologi

kerana

go io n gan

mas yara kat

ya n g

ti

ud a h
terdedah de nga n perubahan t e kno lo gi tersebut

G o i o n ga n
M e r e ka

m a s ya ra ka t

sebegini

ni e me nt i n gka n

taral"

lebih

bersikap

ke h i d u p a n

yang

t er bu ka
lebih

untuk me ne ri ma
selesa,

lebih

baik

perubahan.
d an

me n

gi kut
peredara n

zaman

Ini

a dalah

ke ra na

mereka

memperca yai

bahawa

ke hi du pa n

ini akan niendatan gkan ban yak faedah k e p

be rda sa r ka n kepada perubahan te kno lo gi


ada
pengguna.
n di

Banyak

ke r j a

dilaku kan

dapat

dalam

mata

sekelip

dan

dirangkumka

bavvah suatu sistem b e r s e p a d u ,

G o i o n ga n

m a s ya ra ka t

kedua

ya n g

pula

ba ha wa

nien ganggap

p er ub ah an

teknolo

gi
Faedah kepada mereka, malah mereka akan t e r d o r o n g

tersebut tidak n i e n d a t a n g ka n
da n
untuk

t e rpa ksa
ra na

me n g gun a ka n
lat

kos

meningkatkan

s ar a

tersebut,

teknologi-teknologi

atau

hidup

perbelanjaan

t er ut a ma n ya

harian

koniputer,

mereka

talian

ke

teleton,

kelui dan sebagainya.

G oi on ga n
atau
pe nd ud u k
da n
terkini

ini,

kebanyakannya

di k a wa s a n

untuk

terdiri

daripada

rendah

be rp en da pat an

go i o n ga n

luar bandar ya n g tidak menierlukan teknologi ya n g canggih

melengkapi

kehidupan

mereka.

seharian

Terdapat

juga

sebilangan

221

daripada
belum

golongan
dapat

kehidupaii
peribadi
seniasa
peribadi,

masyarakat

menyakini

mereka.
data

m e n g g un a k a n
misalnya

bany ak

keiipayaan

Gol o n g an

merupakan

yang

ini

suatu

teknologi

te knol og i

pula

de ngan

ter se but

berpandangan

cabaran yang
maklumat.

boleh mengakibatkan

pengguna te kno log i berkenaan.

terdedah

iintuk
bahaw a

perlu dihadapi

P ence robolia n
masalah

ya n g

teknologi

ini
di

diadaptasikan
isu

k es el a ma ta n

oleh

terhadap
lebih

baru

masih
dalain
dan

setiap pe n g g un a

kod-kod

buruk berlaku

maklumat
kepada

k e du a

Hipotesis
impak

p o si t i f

pengguna,

dan

Reg ul asi

m edi a '.

kerana

subjektif

Sosial

ma kluma t

penerimaan

pengamal-penganial

bersifat

sebagai

sesuai dalam

kebebasan

terhadap

masyarakat

dikategorikan

'Pelaksanaan

pula berbunyi,

tidak

dalam A k t a

dan

588

memberi

perkhidmatan

kepada

Hipotesis berkenaan j u g a boleh


ada

pengukuran

yang

dan

tepat

menentukan tahap dan taraf kebebasan menerima maklumat daripada suatu

sumber peiiyiaran atau teknologi makluma t tertentu.

Proses

maklumat

penapisan

meng hadka n

'I'ahap

penapisan

peraturan-peraturan

yang

kesan

pend e mo kra si a n

telah

bersetuju

Internet

maklumat

pengaliran

masyarakat.

bagi

masih

me mbol e hkan

sec a ra

be bas
ini

ke bany akan

secara

industri

didukungi
bagi

menyeluruh

menapis

seperti

la

Malaysia,

sumber

maklumat

ke pada

oleh

unda ng- unda ng

atau

risiko

mengurangkan

di negara ini.
ma klu ma t

sebarang

berasaskan

negara

daripada

pula

oleh kerajaan

digubal

tidak

di

maklumat

maklumat

untuk

berlaku

kerajaan

Sebaliknya,
terkandung

yang

k e p a d a tekno log i

terhadap

di

dalam

IT dapat be rkem bang

pesat di neg ar a ini.

Hasil

kajian

kebebasat:

bahawa

mendapati
pengaliran

maklumat

IT

te k no lo g i
jika

ia

memberikan

ditinjau daripada

impak

dari segi

po s it i f

perspektif

pe mbanguna n

222
peniiagaan,

pendidikan

dan

pembaiigunan

industri

Il esponden-responden

kajian mendapati bahawa sikap

melakukaii

penapisaii

sebarang

maklumat

menerusi

komunikasi

di

negara

ini.

liberalisasi kerajaan untuk tidak


Internet

boleh

dianggap

suatu

langkah ya n g berani la boleh disilatkan sebagai suatu cabaran dari segi perundangan di
Malaysia

untuk

nienghadapi

pelbagai

implikasi

sosial

yang tinibui daripada

kcbebasan

mengakses kandungan biternet tersebut.

Naniun begitu, dengan nierujuk kepada sikap liberalisasi kerajaan, Syed Hussein (2000)

pula

bahawa

berpandangan

mengawalselia

bahawa

menyilatkan

melibatkan

golongan

kandungan

Internet

Suatu

garis

"tkuible

adalah

liiedah

dan

kesempatan

dan

pendidik

lebih

yang

tidak disalahgunakan atau

yang

efektif

peminipin

tertentu

panduan

tanggungjavvab di kalangan

pendekatan

ibu bapa,

atau

ini

negara

suatu

mengambil
ini

Internet

internet di

menjadi

inisiatif

mengambil
teknologi

kandungan

kod-kod

kevvujudan

untuk

.standard'. Beliau

masyarakat untuk
berguna

daripada

dan bersepadu

diperlukan

untuk

yang

memastikan

inenimbulkan masalah-masalah sosial di

kalangan anggot a masyarakat di negara ini.

Teknologi

Internet

telah

penyataan

pendapat

dan

bahawa

be rpend apa t

untuk

merangsang
pemikiran

perkembangan

daripada masyarakat
dalam

lebih

mevvujudan

teknologi

banyak

(Goonasakera,

maklumat

di

kebebasan
1999).

negara

Beliau

ini

banyak

memberi kesan positif kepada industri, masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara.

maklumat ini
Re spond en- respond en kajian ini beranggapan bah aw a kemaraan teknologi
me n c e t u sk a n

banyak

kesan

positif kepada

persekitaran

pembangunan

industri

media

dan bidang-bidang yang berkaitan seperti bidang pendidikan, hiburan, sosiobudaya dan
sebagainya.

223

P e n ggun a a n

aplikasi

merangsaiig

lebih

t e kno l o gi

ba n ya k

ya n g

sektor

lebih

komprehensit

sainpingaii

seperii

da n

sektor

lleksibel

sDkDiigaii

ini

tclah

ka i u l u n i i a n

sccara c i c k t i t
ma klumat, teknologi perisian d a n p e r n i a ga a n digital dapat dibangunkan
di
dalam ne gara ini.

Pada

keseluruhannya,

ke n i a j u a n

inovasi

di

dalam

teknologi

n i a kl u i n a t

tla[iat

menye diakan suatu rua n g yang lebih luas kepada pengusaba-pciigusaha media t c n i fi a t a
n

untuk mencari rakan niaga,


ri

membekalkan produk a t a u perkhidmatan dengan e fc kii t tla

menge ni ba ngka n operasi s ya r i k a t n ya m e n g i k u t a kr e d i l a s i pasaran global

5.2

Cadaiigan K a j i a i i

Keseluruhan

kajian

bahavva

mendapati

Akta

penguatkuasaan

588

yang

dijadik

an
teras

ko m u ni ka si ,

peiutidaiigan

dan

pen yiaran

multimedia

di

negara

ini

musih

l) cr a

da
pada

tahap

avval

p e m a k a i a n n ya

di

industri

kalangan

dan

masyarakat Sehingga

kini

,
beluni

lagi

t ei da pa t

b a n ya k

implikasi

yang

timbiil

d i ke n a l p a s t i

a ki b a t

daripada

penguatkiiasaanii ya,

Menurut

Abu Da kar M u n i r ( 1 9 9 0 ) ,

sesuatu

akta b i a s a n ya

mantap

dan

mengambil nuisa

t i ga liing

gi
lima

tahun

untuk

m e n j a d i k a n n ya

p e r un t u ka n - pe ru nt u ka n
Regulasi

Sosial

ya ng

digunakan

p e r u n d a i i ga n

ya n g

terdapat di

ditekankan

oleh

pengkaji

dalamnya Kajian
pula

merujuk
signifikasi

ke pa da

perkembangan

t e kn o l o gi

scpenuhnya

komunikasi

tnctigi kui

a wa l

lebih

ttMhada[)
banyak

kepada
dan

pembangunan

kantkmga

ri
ma kl umat semasa serta kedudukan perundangan di dalam akta ini,
mengikut p a n i l a n ga
ii
daripada gol onga n profesional,

224
B eberapa
berikut;

saranan

daripada

golongan

protesional

ini

telah

dapat

dikumpulkan

seperti

Kliaw (2000) memberikan penekaiian terhadap pelaksanaan A kt a 5 8 8 y a n g

Pertama,
lebili
di

e tektif dan

dakini

meluas

bentuk

pelaksanaan

perundangan
bakal

y ang

persekitaran

di ncgara ini,
sebegini

dibuat.

Ini

media'

'pencantuma n

Beliau berpandangan bahawa


scharusnya

adalab
di

untuk

memastikan

ini

negara

seimbang

input

de nga n
ba hawa

niemberi

dapat

pemikiran
p r os ed u r

pembangunan
gamba ran

yang

po sitif kepada pe ngii sa ha-pe ng usaha industri media tempatan.

Beliau juga

menyarankan

me nggal akka n

pihak

perkhidmatan

m ereka

pene kanan

di

ke pada

Malaysia.

prosedur,

usalia dilakukan oleh

banyak

industri

pengusalia

ke telusan

melibatkan

lebih

supaya

mendallarkan

Bagi

tujuan
kadar

peiietapan

yang boleh

regulasi-regulasi

lesen

kerajaan untu k
operasi

atau
yang

itu,

suatu

me ka ni s me

yuran

yang

murali

menyekatkan

dan

kura ng

pe mbangunan industri,

perlu diambil kira,

Kedua,
yang

saranan

memeliliara

dapat

makiumat

semasa,

'terperangkap'
pe ng usaha

daripada

tanpa

(2000)

kepentingan

Beliau

deng an

media

Mamdan

supaya

pe ng g una

menjelaskan

tarikan

berikutan

ba haw a

pengiklanan

mendapat

perlunya

yang

gambaran

wujud

suatu

mekanisme

perkembangan

g o long a n

pe ngg una

dilakukan

oleh

sebenar

mengenai

t e kn o l o gi
se ri ng

pengusahaatau

barangan

perkhidmatan y a ng ditawarkan kepada mereka,

Kel ongga ra n
oleh

dalam penyeliaan kandungan makiumat yang diterbitkan atau disiarkan

media -media

tempatan

mengakibatkan

berlakunya

inilasi

dan

dicadangkan

itu

peningkatan

225

nieningkalkan
mengandungi

kos

keliidupan

pengguna.

Mekanisme

yang

suatu beiituk penganalisissian data dari semasa ke semasa

niengenai

tahap

perkhidmatan

kepenggLinaan

kaiidungan

maklumat yang diperolehi

daripada

pengguna menerusi teknologi konuinikasi tertentii.

Ketiga,

Avvanglah

(2000)

inenekankan

pula

kepada

Beliaii

aspek pendidikan.

mencadangkan supaya suatu sistem pendidikan yang merangsang sikap keterbukaan


dilaksanakan

pelajar

inetiggunakan

di

negara

ini.

di

dalani

kandungan

la

akan

menjadikan

teknologi

media

proses
secara

pembelajaran
interaktif

dan

koinpreliensif.

Justeru itu, nienurut beliau, suatu mekanisme mendidik golongan masyarakat untuk
nienggunakan kandungan media dengan sempurna perlu dilaksanakan supaya nilainilai dan budaya masyarakat terus terpelihara.

Keempat,

Leo

Moggie

(1999)

mengemukakan

cadangan

supaya

persetujuan-

persetujuan di dalani sesuatu 'Regulasi Kendiri' yang disyorkan oleh industri perlu
nienginibangi

perlindungan

peribadi

individu,

kerahsiaan

maklumat

dan

keperluan

untuk mendapatkan liak kebebasan yang diamalkan oleh masyarakat sivil.

Beliau menyarankan bahawa industri teknologi maklumat perlu mencari alternatif di


dalam sistem perundangan negara yang sedia ada berhubung dengan bidang onlitie
yang

hendak

industri

dibangun

tersebut

perundangan

dan

diperkembangkan.

menyesuaikan

supaya

ia boleh

Ini

membolehkan

para

kegiatan

perniagaan w///>/t;nya dengan

berdaya

saing

dan

berdaya

maju

pengusaha
peruntukan

serta

menembusi

pasaran antarabangsa.

226

Kelima,

Lim

Kit

Siang,

semasa

membahaskan

Rang

Undang-undang

Komunikasi

dan

Multimedia

diambil

bulan

pada

oleh kerajaan

Julai

1998

bagi meniastikan

menyarankan

supaya

beberapa

program IT

pelaksanaan

langkah

dibuat

dapat

deiigan sempurna dan menyeluruh. Beliau mencadangkan kerajaan supaya;

a)

mevvujudkan
kadar

data

terbaru

akses Internet,

emenyambungkan

mengenai

termasuk

suatu

sekolali-sekolah,

Internet

sambungan
kajian

dalam

kemajuan
institusi

perpustakaan,

sebagai

ukur

kayu

usaha

untuk
serta

pendidikan

organisasi kesiliatan kepada suatu sistem rangkaian Internet;

b)

membina akses Internet sejagat yang mudah diperolehi dan adil kepada semua
golongan masyarakat di negara ini;

c)

mengukur

kemajuan

Kebangsaan

dari

dan

semasa

tahap

Lebuh

pembangunan

ke

semasa

menunjukkan

contoh

bagi

mendapatkan

Raya

Maklumat

suatu

penilaian

yang

seimbang;

d)

Kerajaan

liarus

menawarkan

perkhidmatan

bertangungjavvab

kepada

awam

yang

keperluan

baik

yang
lebih

orang

kepada

efisyen,

ramai

masyarakat

cost

dalam

dan

effective

membina

dengan

suatu

persekitaran teknologi maklumat yang iebili sistematik;

e)

Kerajaan
aplikasi

juga

harus

mempromosikan

Lebuh

Raya

Maklumat

untuk

pelaburan

strategik

memperbaiki

kualiti

di

dalam
kehidupan

aplikasirakyat

227

seperti kualiti kesihatan dan peiijanaan akses kepada struktur bidang pendidikan
yaiig berkualiti.

Kit

memberi

Siang

perse kitaran

ba ha wa

gambaran

pencantunian

pendekatati

terhadap

media di negara ini merupakan

mewujudkan

siiatu langkah

ya n g baik

sekiraiiya keadaaii ini diimbangi dengan kepeiiuan dan pembangunan mas yarakat.

la nienieiiukan suatu tugas yang berat, terniasuklah melaksanakan program-program


celik IT yang lebih menyeluruh dan adil kepada semua golongan mas yarakat s up a ya
tidak ketinggalan dalam mengejar arus kemajuan keliidiipan.

Setelah

mciieliti

profesional
tersebut,

mengenai

pengkaji

dan

pandangan

saranan
dan

pelaksanaan

ma nges yorkan

yang

impak

dikemukakan

oleh

Sosial

Regulasi

di

penekanan diberikan

be berapa

go l o n ga n

dalam

ke pa da

588

A kt a
isu-isu

tersebut. la terniasuklah;

a)

mengusalia kan

lebih

Industri

di wujudkan

ya ng

banyak

penyertaan golongan
di

Akta

ba wah

588.

sivil di dalam
Penyertaan

F o r u m- f o r u m

gol on ga n

ini

dikata kan dapat mengimbangi keperluan industri dan pengguna.

Gol on ga n

pe ngguna

perkhi dmat an
dalam

industri

Fo ru m - fo ru m

boleh

dianggap

media

di

Industri

sebagai

negara
akan

ini.

sasaran
Justeru

memberikan

pemasaran
itu,

suatu

p ro du k

penyertaan
gambaran

ata

mereka

di

men yeluruh

t erha da p ke se mpurna a n bentuk teknologi yang bersesuaian dengan citarasa, ga ya


hidup dan nilai-nilai masyarakat;

228

b)

mewujud

dan

membina

suatu

kajian

terperinci

mengeiiai

pembangunan

akta

dan

implikasinya

nienerusi

penganalisaan

perkhidmatan

d an

industri

kepada

data-data

pencapaian

media

yang

belum

terdapat

di

ma s ya ra ka t

enain

teinpob

dibuat

yang

ataii

p ro du k

p en g gun a a n

dalani

dikunipulkan

ini

ne gar a

bulan

a t aupun

se t ahu a sekali.

Sehingga

kini,

suatu

kajian

men ye luruh

yang

impak Akta 588 selepas lebih dua tahun ia diku at kua sa kan .
j u ga

perlu

kira

mengambi!

pe r k e mb a n ga n

nienibincangkan

Kajian terperinci ini

niaklumal

teknologi

seniasa,

skop

periindangan dan dasar negara b e rh ub un g denga n galakan pen yerta an pelaburan


IT di negara ini;

c)

nienstrukturkan

konsep

Keiidiri'

'Regulasi
ini.

pelaksanaan

Akta

588

niemerkikan

suatu

rangka

Tak r i f
kerja

dan

ya n g

niahu

yan g

lalsafah

kepada
ia

jelas supa ya

menerusi

dicapai
konsep

tersebut

dapat niengimbangi

peranan industri dan masyarakat di ne gar a ini.

Salah

laham

beranggapan
industri

mengenai
bahawa

untuk

keuntungan

konsep
konsep

bertindak

'R e gu la s i
itu

Kendiri'

merupakan

suatu

ditangkis. K o n s e p

meningkatkan kematangan industri dal am

sesetengah

peluang

dalam

s e w e n a n g - w e n a n gn ya

perniagaan, perlu

oleh

usaha

tersebut

menj alankan

pihak

ke e ma s a n
untuk

kepa da

mencari

d iwuj udkan

perniaga ann ya

yang

untuk

mengikut

etika dan nilai-nilai peradaban perniagaan.

Justeru

itu,

Suruhanjaya

Komunikasi

dan

langkah yang lebih tegas untuk m e m a s t i k an

Mul t i me di a

perlu

meniulakan

bahawa p e r a t ur a n - pe r a t u r an

yan g

229

telah

dipersetujui

oleli

industri

untuk

inenibina

konsep

'Kegulasi

Keiidiri'

ini

tidak disalahgunakaii.
5.3

Prospeks P cru iidaiigan Rcgulasi Sosial Dalaiii Akta K o mu n i ka si dan


[Vliiltiiiiedia

Akta

Perundangan
untuk

588

mengembangkan

ini

memberikan

operasi

nafas

perniagaannya

baru

dan

kepada

pengusaha
taraf

meningkatkan

industri

industri

komunikasi dan multimedia sebagai sebuah industri yang berprestij di negara ini.

Berdasarkan

bentuk-bentuk

kepada

penyesuaian

dalam

pelaksanaan

reguiasi-regulasi

pada akta, pengkaji percaya bahavva akta tersebut akan dapat memenuhi
keperluan
apabila

bertindak

kerajaan

mengongkong
'Regulasi

komunikasi

teknologi

maklumat

mengurangkan

pengusalia-pengusaha

Kendiri'

persekitaran

dan

Konsep

maklumat

pendemokrasian

semasa

ke

peraturan-peraturan

industri

{Self-Regiilalory).

dari

yang

media
ini

dengan

disifatkan

sedang

perubahan dan
Ini

semasa.

yang

mengikat

memperkenalkan
sebagai

berlaku

di

era

atau
konsep

bertepatan

dalam

terbukti

dengan

globalisasi

ini.

Dalam

erti

kata

menentukan
keperluan

lain,

bentuk

pengusaha
etika

industri

semasa

mereka

media

di negara

menjalankan

ini

diberi

perniagaannya

hak

untuK

mengikut

pasaran global dan merancang hala tuju pembangunan sektor-sektor tersebut

pada suatu tempoh masa yang panjang.

Menurut Zaid
penting

dalam

Ibrahim & Co.


mengambil

(2000),

bahagian

peranan masyarakat akan menjadi lebih besar dan


sebagai

berhubung dengan impak IT kepada mereka.

230

'penentu

proses

membuat

keputusan'

ini adalah disebabkan oleh gaya hidup dan

pemikiran

sudali

masyarakat

niatang serta dapat

inenjadi niohilc,

membuat

keputusan

bagi diri niereka lebih baik daripada peranan yang dimainkan oleh kerajaaii pada abad
ke-21 ini.

Syed

Hussein

piila beipendapat

kelak

hadapan

kenuidahan

dan

keliidupan

akan

corak

banyak mcmpeiigariihi

inovasi

masyarakat

teknologi

menjadi

kepada bentuk

pcngenalan

bahavva perubahan

yang

peradaban

tertentu

lebih mudali

dan

pada hari ini dan

teknologi

masyarakat. Pelbagai

dikatakan

akan

taraf

meningkatkan

Oleii yang

sempurna,

masa

demikian,

perundangan yang memenulii corak budaya sebegini

boleh

dianggap memberikan implikasi yang lebih baik kepada masyarakat dan negara.

Berdasarkan

kepada

peruntukan

Regulasi

masyarakat

memainkan

teknologi

yang

tersebut,

pandangan-pandangan
Sosial

di dakuii

peranan

bakal mereka

Akta

588 akan

berpendapat

kelak. Penentiian

baha wa

membolehkan industri

dalam menentukan

yang penting
hadapi

pengkaji

dan

arus

dan

perubahan

pertimbangan

ini

j u ga

melibatkan penyesuaian untuk mereka memeniihi aiang kemajuan yang ditentukan oleh
arus globalisasi.

Nanuin

begitu,

penekanan

terhadap

pelaksanaan

'Regulasi

Kendiri'

ini tidak

menja

kenyataan sekiranya kurang pengawalseliaan yang dibuat oleh pihak suruhanjaya dalam
menentukan

kediidukan

perundangan

sebegini.

Suatu

langkah yang

lebih

tegas

perlu

diambil sebagai alternatif kepada sistem baru yang akan diwujudkan nanti.

Langkah sebegini diambil untuk memastikan bahawa peranan industri juga diawasi oleh
kerajaan.

Tindakan

pengusaha

industri

yang

231

mementingkan

keuntungan

tanpa

memikirkan tanggungjawab sosial kepada masyarakatnya, peiiu dihindari. Sekiranya hal


ini berlaku, goloiigan penggunalah yang akan menanggung bebanannya.

Sebagai

kesinipulaniiya,

pengavvasaii

terhadap

peranan kerajaan dalam menentukan


regulasi-regulasi

yang

diperkenalkan

corak penstrukturan dan


di

dalam

akta

ini

hams

seimbang dcngan tuntutan perubahan teknologi dunia pada hari ini

'I'indakan

untiik melengah-lengalikan

dikurangkan

bagi

niembolehkan

proses kerja,

penibangunan

'red-tape \

ataupun birokrasi

industri konuinikasi

dan

perlu

multimedia

di

negara ini akan terus mampan dan bersaing dengan kemajuan yang dicapai oleh negaranegara niaju.

Malaysia
pusat

akan

terus

penanipungan

menyesuaikan

memainkan
penibangunan

kemajuan

yang

peranan yang progresif untuk menjadikan


sektor

dicapai

IT

dengan

di

rantau

keperkian

ini sekiranya
menjana

ini

ia berjaya

pelaburan

pelabur-pelabur luar di negara ini bagi sualu tempoh masa yang panjang.

negara

strategik

2.12