Anda di halaman 1dari 25

PENGGUNAAN PELBAGAI WARNA

DALAM MEMBANTU MURID MENGENAL


HURUF GUBALAN MELAYU

Pembentang :

SALMIAH BINTI BOHARI


Penyelia :

AZHAR BIN ABDUL WAHAB

ABSTRAK
Penyelidikan ini adalah bertujuan meningkatkan penguasaan
murid yang lemah dalam mengenal pasti huruf gubalan Melayu
abjad jawi. Bagi memudahkan usaha ini, kajian dibuat secara
ujian, temubual, pemerhatian dan analisis dokumen. Kajian ini
melibatkan 5 sampel kajian yang masih mengulang kesilapan
dalam mengenal pasti huruf
.
Kajian ini melibatkan sampel pilihan di tempat penyelidik
bertugas. Sebagai memantapkan lagi penyelidikan ini, beberapa
ujian samaada secara lisan , bertulis dan temubual juga
dilaksanakan ke atas murid sebagai cara untuk mengetahui tahap
pencapaian penguasaan murid dalam huruf-huruf jawi. Ironinya,
kajian ini memberi peluang kepada guru dan murid mengatasi
masalah dalam pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya
menepati usaha meningkatkan kemahiran penguasaan murid
dalam tulisan jawi. Oleh itu, usaha ini membuktikan bahawa
pelbagai kaedah dan teknik masih boleh dipraktikkan dalam usaha
meningkatkan penguasaan murid dalam tulisan Jawi.

PENDAHULUAN
Kajian tindakan yang dilaksanakan oleh pengkaji
bertujuan mengatasi masalah penguasaan murid dalam
mengenal pasti huruf gubalan Melayu abjad jawi iaitu
. Pengkaji juga mendapati kelemahan utama penguasaan
huruf gubalan Melayu abjad jawi ini juga disebabkan
kekeliruan dalam mengecam huruf-huruf hijaiyyah. Kaedah
ini dilihat bersesuaian dengan pandangan Ab. Halim Tamuri
(2010) ,kemahiran mengajar dalam konsep pdp mempunyai
tiga komponen penting iaitu kaedah, pendekatan dan teknik.
Oleh itu seorang guru yang ingin menguasai kemahiran
mengajar perlulah menguasai ketiga-tiga elemen tersebut
Bertepatan dengan pandangan tersebut, pengkaji berusaha
membina satu pendekatan inovastif dan mudah serta berupaya
merangsang peserta kajian dengan melambangkan setiap
warna mewakili huruf-huruf tertentu iaitu huruf huruf
gubalan Melayu abjad jawi iaitu . Ironinya
penegasan huruf diwakili warna tertentu ini akan
meningkatkan daya ingatan murid dalam penguasaan huruf
.

REFELKSI PDP

Kelemahan murid menguasai huruf gubalan Melayu abjad jawi iaitu


merupakan antara punca murid lemah dalam bidang jawi.

Kekeliruan murid dengan penggunaan huruf-huruf hijaiyyah.

Pengkaji berusaha meningkat pdp jawi dengan bersandarkan


pandangan Ab. Halim Tamuri (2010) ,kemahiran mengajar dalam
konsep pdp mempunyai tiga komponen penting iaitu kaedah,
pendekatan dan teknik.

pengkaji berusaha membina satu pendekatan inovastif dan mudah


serta berupaya merangsang peserta kajian dengan melambangkan
setiap warna mewakili huruf-huruf tertentu dipercaya akan
meningkatkan daya ingatan murid dalam penguasaan huruf.

FOKUS KAJIAN
Kajian ini memfokuskan untuk membantu murid
mengecam huruf gubalan Melayu.
Pentingnya penguasaan jawi bagi murid Islam di sekolah
kerajaan samaada sekolah rendah mahupun menengah
bagi membolehkan mereka menguasai pdp pendidikan
Islam yang bergantung sepenuhnya kepada buku teks yang
ditulis penuh dengan huruf jawi.
Pemilihan teknik pelbagai warna dirasakan sesuai untuk
kajian ini dan menghadkan kajian terhadap murid yang

tidak dapat mengenal pasti huruf

Kebanyakan peserta kajian yang terpilih masih lagi gagal


mengenal secara tepat huruf ini sekaligus menimbulkan
suasana pembelajaran yang tidak menyeronokkan apabila
mereka hilang tumpuandan minat.

OBJEKTIF KAJIAN
A. Membantu meningkatkan penguasaan murid
mengecam, mengenal dan menyebut huruf-huruf
gubalan Melayu abjad jawi iaitu
menggunakan teknik pelbagai warna.
B. Membantu murid mampu menulis huruf
dengan tepat melalui teknik pelbagai
warna.

SOALAN KAJIAN
Kajian ini dijalankan dengan tujuan mencapai
jawapan bagi persoalan kajian iaitu :
Sejauh manakah penggunaan warna bagi setiap
huruf gubalan Melayu abjad jawi iaitu
murid dapat meningkatkan penguasaan
murid mengecam, mengenal dan menyebut
huruf-huruf tersebut.
Adakah penggunaan warna pada huruf-huruf
tersebut dapat membantu murid mampu menulis
huruf dengan tepat melalui
teknik pelbagai warna

KUMPULAN SASARAN

Penyelidikan ini melibatkan seramai 5 orang murid tahun


Satu terdiri daripada 2 peserta lelaki dan 3 orang peserta
perempuan.
Murid juga dipilih berdasarkan latar belakang yang
berbeza.
Peserta kajian dipilih berdasarkan penguasaan huruf
gubalan jawi yang agak lemah dalam pra ujian.

PROSEDUR TINDAKAN

Kajian berpandukan model penyelidikan Kemmis.

Proses kajian dimulai dengan isu pengajaran dan


pembelajaran yang hendak ditangani. Kemudian
menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi
masalah yang dihadapi.

Seterusnya melaksanakan pelan yang dihasilkan dan dalam


proses pelaksanaannya dan memerhati kemajuan tindakan
yang dijalankan itu.

Model Gelung Kajian Tindakan Kemmis & McTaggart (198)


menyatakan bahawa selepas diagnostik, pengkaji perlu
merancang tindakan yang bersesuaian dengan
permasalahan.

Pengkaji perlu merancang kaedah yang bersesuaian untuk


menjalankan inkuiri. Perancangan yang dibina haruslah
bersifat fleksibel. Hal ini bertujuan untuk membolehkan
kajian disesuaikan ke atas kesan dan halangan yang tidak
dapat dilihat ketika kajian dijalankan.

CARA PENGUMPULAN DATA


Dalam proses perlaksanaan kajian
penyelidikan ini, penulis telah
memilih beberapa instrumen iaitu :

ANALISA CIRI-CIRI PESERTA


KAJIAN
Bil
1
2
3

Nama
Responden 1
Responden 2
Responden 3

Jantina

Ciri-ciri

Lelaki

Agak aktif, keliru pada huruf yang sama

Lelaki

bentuk dan titik.


Agak pasif dan pemalu, lemah mengenal

Perempuan

pasti huruf
Lemah dalam
hampir

Responden 4

Perempuan

tidak

pencapaian
menguasai

akademik,
huruf

jawi

secara keseluruhan.
Aktif tetapi lemah dalam pencapaian
jawi. Menguasai hampir semua huruf
hijaiyyah kecuali huruf gubalan melayu

Responden 5

Perempuan

abjad jawi.
Pasif dan
hijaiyyah

tidak
termasuk

melayu abjad jawi.

menguasai
huruf

huruf

gubalan

PEMERHATIAN
Perkara

Catatan

Murid dapat mengecam huruf dengan warna Murid

boleh

merah.
Murid dapat mengecam huruf

mengenal huruf
dengan Murid
boleh

warna hijau.
Murid dapat mengecam huruf

mengenal huruf
dengan Murid
boleh

warna biru.

mengenal huruf

TEMUBUAL

LEMBARAN 1 DAN 2

LEMBARAN 1

LEMBARAN 2

DAPATAN KAJIAN

INTERVENSI BAGI WARNA DAN


HURUF GUBALAN MELAYU

KEPUTUSAN UJIAN 1 DAN UJIAN 2


BIL

RESPONDEN

Ujian 1

Ujian 2

Responden 1

5/6

6/6

Responden 2

4/6

6/6

Responden 3

1/6

3/6

Responden 4

2/6

4/6

Responden 5

2/6

5/6

GRAF PERBANDINGAN ANTARA UJIAN 1 DAN


UJIAN 2
30
25
20
15
10
5
0

Ujian 1
Ujian 2

REFLEKSI DAPATAN KAJIAN


Teknik penggunaan warna memberi impak besar
dalam merangsang minda murid menguasai
huruf-huruf gubalan Melayu abjad jawi
Rangsangan warna juga melibatkan perhatian
berbentuk visual dan menarik perhatian peserta
kajian.
Impak warna juga memberi kesan dalam
merangsang minda dan ingatan peserta kajian.
Atan Long (1983) menyatakan bahawa
pemnggunaan alat yang menggunakan warna
dan bentuk yang menarik lebih menarik
perhatian.

CADANGAN KAJIAN LANJUTAN


Pengkaji mengharapkan agar terdapat kajian
akan datang menghubungkaitkan teknik
penggunaan warna dengan seni visual yang lebih
interaktif, kreatif dan efektif.
Di samping itu juga pengkaji mencadangkan
kajian akan datang menambahkan aktiviti seni
berbentuk kerja tangan dilaksanakan agar sesi
pengajaran lebih menyeronokkan.

RUMUSAN
Kesimpulannya kaedah ini juga dilihat berjaya
merangsang daya fikir kalangan peserta kajian.
Dengan kajian ini, ternyata ianya amat
bertepatan dengan usaha meningkatkan budaya
kecintaan dalam pelajaran jawi kalangan murid
sekolah.
Sekiranya murid berasa seronok ketika
menjalankan sesuau, perkara yang dialami akan
diingati dengan lebih lama lagi.

SEKIAN, TERIMA
KASIH