Anda di halaman 1dari 5

KOMPONEN PENYATA KEWANGAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Penyata Kedudukan kewangan


Penyata Prestasi Kewangan
Penyata perubahan dalam aset bersih / ekuiti (Ekuiti Pemilik);
Penyata Aliran Tunai
Perbandingan Bajet dan Perbelanjaan Sebenar
Nota Kepada Akaun

Kajian Kes:
Perbadanan Pembangunan Pulau Tioman adalah
sebuah
agensi
kerajaan
yang
diluluskan
penubuhannya di bawah Akta Pembangunan Pulau
Tioman 2011 dan di letakkan dibawah Kementerian
Kewangan Malaysia. Objektif Penubuhannya adalah
seperti berikut:
1. Sebagai Sebuah Agensi yang bertindak
sebagai Pihak Berkuasa Tempatan milik
Kerajaan Persekutuan
2. Menyelaraskan segala aktiviti pembangunan
di Pulau Tioman.
3. Bertindak Sebagai Agensi yang mampu
mengutip hasil cukai pengeluaran produk
pelancongan
4. Menggalakkan
pembangunan
Industri
Pelancongan melalui produk perikanan di
Pulau Tioman
5. Untuk membangunkan Pulau Tioman sebagai
Hub Pelancongan selatan Tanah Air
6. Sebagai
Pusat
Latihan
Pembangunan
Pelancongan Negara
7. Menguruskan segala Resort dan Hotel yang
dimiliki oleh Kerajaan iaitu Tioman Perdana
Resort Centre.
8. Menyediakan dan membangunkan Frasarana
yang secukupnya di Pulau Tioman
Perbadanan Pembangunan Pulau Tioman ini telah pun
beroperasi hampir setahun iaitu bermula pada bulan
Januari 2011. Pihak pengurusan telah bersetuju untuk
menyediakan
penyata
kewangan
tahunannya
berdasarkan Piawaian IPSAS dalam pelaporannya
memandangkan Agensi ini adalah agensi milik
kerajaan.
Dasar-dasar
perakaunan
yang
digubal
dan
dikuatkuasakan adalah seperti berikut:
i.
Pematuhan kepada IPSAS
ii.
Semua aset yang disusut nilai dengan kaedah
garis lurus

iii.

Sesuatu item aset yang dibeli


RM10,000 dianggap aset dan jika
dianggap inventori

Prinsip asas dalam perakaunan:


1. Catatan bergu (Double Entry)
2. Usaha berterusan (Going Concern)
3. Wang sebagai Ukuran (RM sebagai nilai)
4. Entiti Berasingan (Jabatan/Pegawai/Pelanggan adalah entity yang
berasingan)
5. Tempoh Masa (I Jan 31 Dis setiap tahun)
6. Kos Sejarah (Historical cost- Not Curent value)
7. Pemadanan (Matching principle- Tempoh masa pengiktirafan hasil dan
belanja)
8. Ketekalan (Consistency ada dasar yang konsistem dalam sesuatu
transaksi)
9. Materialiti (Adakah amaun tersebut memberikan kesan keseluruhan)
868,688,3
melebihi

kurang

Berikut adalah baki-baki akaun yang dibawa kehadapan


dan diperolehi daripada lejar setelah penutupan akaun
berakhir pada 31 Disember 2011.

ASET
HARTA, LOJI DAN PERALATAN
HARTANAH PELABURAN
KEPENTINGAN DALAM ANAK SYARIKAT
KEPENTINGAN DALAM SYARIKAT BERSEKUTU
PENDAHULUAN PINJAMAN
KERJA-KERJA DALAM PERLAKSANAAN
ASET SEMASA
INVENTORI
WANG CAGARAN DAN PRABAYAR
PELBAGAI PENDAHULUAN
PELBAGAI PENGHUTANG PERNIAGAAN
PELBAGAI CUKAI BELUM TERIMA
PENDAPATAN TERAKRU
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI
- SIMPANAN TETAP
50,000.000
- AKAUN BANK TERIMAAN
25,385,745
- AKAUN BANK BAYARAN
3,200,000
JUMLAH TUNAI & KESETARAAN TUNAI
JUMLAH ASET SEMASA

2011
RM

ASET SEMASA BERSIH

GERAN KERAJAAN PERSEKUTUAN


AKAUN REZAB
AKAUN AMANAH
KUMPULAN WANG PINJAMAN KAKITANGAN
KUMPULAN WANG PELABURAN
LEBIHAN PENDAPATAN TERKUMPUL
JUMLAH KUMPULAN WANG

794,984,53
9
2,610,876
2,326,480
600,000
15,380,002
51,760,295
867,662,19
2

LIABILITI JANGKA PANJANG


562,434,22
9
237,025,17
1
3
2,168,765
1,005,863
24,377,541
827,011,5
72
1,933,612
801,887
30,029
710,396
4,210,235
4,868,109
78,585,7
45

78,585,745
91,140,01
3

LIABILITI SEMASA
PELBAGAI TERIMAAN TERDAHULU
PELBAGAI PEMIUTANG PERKHIDMATAN
PEMIUTANG PERNIAGAAN
WANG CAGARAN DAN DEPOSIT DITERIMA
PERBELANJAAN TERAKRU
PERUNTUKAN CUKAI
JUMLAH LIABILITI SEMASA

78

DIBIAYAI OLEH :

36,170,969
1,600,000
903,721
3,049,041
964,741
6,774,735
49,463,207
41,676,8
06

PINJAMAN JANGKA PANJANG

1,026,1
86
868,688,3
78

Pelarasan-pelarasan yang biasa dibuat pada


hujung tahun 2012 adalah seperti berikut:
1. Berdasarkan kajian lampau, apabila berlaku
musim tengkujuh, akan berlaku banjir yang akan
menghakis tebing jalan dan memerlukan
pembaikan yang dianggarkan hampir RM50,000.
2. Terdapat tiga pegawai yang dipinjamkan dari
kementerian kewangan bekerja di PPPT bermula
pada bulan Oktober 2012, tetapi gajinya belum
dibayar dan masih di bayar oleh Kementerian
Kewangan iaitu:
i. Akauntan W44 Gaji Sebulan RM5,550.00
ii. Pegawai Penerangan S48 - Gaji Sebulan
RM6,700
iii. Pegawai Teknologi Maklumat F41- Gaji
Sebulan RM 4,900.00
3. Inventori berjumlah RM22,300 telah usang dan
perlu dilupuskan kerana sudah rosak.
4. Wang Cagaran berjumlah RM100,000 telah
dibaayar semula oleh pihak Bank setelah satu
projek pembangunan persisir laut selesai
dilaksanakan.

5. Sebuah Kenderaan Pajero yang nilai bukunya


RM10,000 telah dijual melalui tender terbuka
berjumlah RM15,000.00
6. Andaian. Hartanah, Loji dan Peralatan sedia ada
tidak disusutnilaikan untuk kajian kes ini, dan
hanya aset baru sahaja di susut nilaikan.

Anda dikehendaki menyediakan:


i. Merekodkan transaksi/jurnal yang berkaitan
dalam
lejar
yang
berkaitan
dengan
menunjukkan amaun Debit dan kredit
ii. Menderafkan Kiraan bagi setiap lejar (tanpa
perincian)

iii. Menyediakan Penyata Prestasi Kewangan


iv. Menyediakan penyata kedudukan kewangan

PERUNTUKAN CUKAI

PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU TIOMAN


PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 DISEMBER 2012
2012
RM

PERUNTUKAN LUAR JANGKA


GAJI TERAKRU (PENDAHULUAN MOF)
JUMLAH LIABILITI SEMASA
ASET SEMASA BERSIH

ASET
DIBIAYAI OLEH :
HARTA, LOJI DAN PERALATAN
HARTANAH PELABURAN
KEPENTINGAN DALAM ANAK SYARIKAT
KEPENTINGAN DALAM SYARIKAT BERSEKUTU
PENDAHULUAN PINJAMAN
KERJA-KERJA DALAM PERLAKSANAAN

GERAN KERAJAAN PERSEKUTUAN


AKAUN REZAB
AKAUN AMANAH
KUMPULAN WANG PINJAMAN KAKITANGAN
KUMPULAN WANG PELABURAN
LEBIHAN PENDAPATAN TERKUMPUL
JUMLAH KUMPULAN WANG

ASET SEMASA
INVENTORI

LIABILITI JANGKA PANJANG

WANG CAGARAN DAN PRABAYAR


PELBAGAI PENDAHULUAN

PINJAMAN BANK PEMBANGUNAN ASIA

PELBAGAI PENGHUTANG PERNIAGAAN


PELBAGAI CUKAI BELUM TERIMA
PENDAPATAN TERAKRU
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI
-

SIMPANAN TETAP

AKAUN BANK TERIMAAN BIMB

AKAUN BANK BAYARAN MAYBANK

PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU TIOMAN


PENYATA PRESTASI KEWANGAN PADA 31 DISEMBER 2012
2012
RM

JUMLAH TUNAI & KESETARAAN TUNAI


JUMLAH ASET SEMASA

PENDAPATAN
PEMBERIAN KERAJAAN

LIABILITI SEMASA

PELBAGAI TERIMAAN TERDAHULU


PELBAGAI PEMIUTANG PERKHIDMATAN
PEMIUTANG PERNIAGAAN
WANG CAGARAN DAN DEPOSIT DITERIMA
PERBELANJAAN TERAKRU

HASIL CUKAI
JUALAN PRODUK PERNIAGAAN
JUMLAH PENDAPATAN OPERASI
LAIN-LAIN PENDAPATAN
KEUNTUNGAN PELUPUSAN ASET
JUMLAH PENDAPATAN
PERBELANJAAN

EMOLUMEN
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN TNT
SEWAAN PERALATAN PEJABAT
PENYENGGARAAN BANGUNAN
PROGRAM PEMBANGUNAN BELIA
BELANJA SUSUTNILAI
BELANJA HUTANG LAPUK
BELANJA LUAR JANGKA
PELUPUSAN INVENTORI

JUMLAH PERBELANJAAN
LEBIHAN/(KURANGAN) PENDAPATAN

Bil Perkara
A

Tujuan

Persamaan/Formula

Komponen

Perincian komponen

Standard dalam IPSAS


Contoh :
Baki-Baki
Penyata
Kewangan
Perbadanan
Pembangunan
Pulau
Tioman (PPPT) adalah seperti yang
dinyatakan Melalui Baki
Penyata
Kedudukan
Kewangan
Pada
31
Disember 2011

Penyata Kedudukan Kewangan


(Statement of Financial Position)

Penyata Prestasi Kewangan

Tujuan: Nak tahu kedudukan kewangan yang berkaitan dengan hutang dan
harta yang dimiliki oleh Agensi dan membuat keputusan masa depan

Tujuan : Nak tahu adakah


terdapat lebihan atau kurangan
dalam perbelanjaan?

ASET = LIABILITI + DANA DISATUKAN (RESERVE)

(Hasil lebih?= Surplus)(Belanja Lebih?=


Defisit)

ASET
SEMASA

(Tunai Dan
Setaraan
Tunai, Akaun
Belum
Terima,
Inventori,
bayaran
terdahulu)

IPSAS 12

LIABILITI
BUKAN
SEMASA

( Lain-lain aset
kewangan,Harta
Loji Dan
Peralatan,Tanah
Dan Bangunan,
aset tak ketara,
Lain-lain aset
bukan
kewangan)

IPSAS 17 & 31

SEMASA

JANGKAPANJA
NG
(Pinjaman)
Kontrak
Pembelian
jangka
Panjang

IPSAS 19

IPSAS 25

(akaun belum
bayar, hutang
dari
pembekal,
deposit
pelanggan,
hutang Jangka
Pendek)

(Statement of Financial
Performance)

DANA
DISATUKAN
Pindahan harta
atau hutang
yang perlu
ditanggung/
Lebihan atau
kurangan dari
operasi (net
asset)
IPSAS 1

INCOME/HASIL

EXPENSES/BELA
NJA

Pendapatan
Operasi & lainlain sumber
Pendapatan

Semua
Perbelanjaan
yang
digunakan
untuk
menjalankan
operasi

IPSAS 9& 23

1.

Bulan Februari 2012: Pegawai-pegawai


PPPT telah menghantar semua tuntutan
perjalanan bagi Bulan Januari berjumlah
RM2,000. Bayaran tidak dapat dibuat pada
bulan berkenaan kerana peruntukan untuk
kod tersebut belum diterima dan tidak
dapat dibelanjakan.
(Kenalpasti apa isu?Kenapa Perlu rekod
dan apa yang perlu direkodkan?)

2.

Bulan
Jun
2012:
PPPT
telah
mengeluarkan cukai taksiran
kepada
penduduk pulau tioman kepada pengguna
berjumlah RM500,000 bagi tempoh dari 1
Januari hingga 30 Jun. Taksiran cukai telah
diserahkan tetapi penggguna belum lagi
membuat apa-apa bayaran. (Apakah
Catatan
Perakaunan
yang
berlaku?
Klasifikasikan jenis-jenisnya dahulu.)

Pelanggan yang
menerima
Cukai dianggap
ABT dan
mereka akan
membayar
nanti
Catatan
(+)
RM500,000
ABT

3.

Bulan Februari 2012: Menerima invoice


bayaran perkhidmatan mesin fotostat bagi
bulan Februari 2012 berjumlah RM500 dan
bayaran terus dibuat dengan serta merta
melalui invois tanpa PT
(Kenalpasti adakah aktiviti telah berlaku
atau belum? Kalau sudah bermaksud
perbelanjaan perlu diiktiraf dan bayaran
terus dibuat)

Memandangk
an invoice
yang diterima
terus dibayar
maka yang
berkurang
ialah tunai
maka (-)
RM500.00

4.

Bulan Mac 2012: PPPT telah membuat 2


buah
Bas
yang
digunakan
untuk
mengambil penumpang dari Jeti Pulau
Tioman ke Lokasi-lokasi terpilih. Harga
sebuah bas adalah RM150,000 Hanya LO
dikeluarkan tetapi bayaran belum dibuat
lagi. Usia guna bas dijangka selama 8
tahun, nilai buku ketika itu adalah
RM30,000.00
Komponen

5.

Bulan Ogos 2012: Sebahagian pelanggan


yang telah menerima cukai taksiran pada
bulan Jun telah membuat bayaran
berjumlah RM150,000. Penyata Pemungut
disediakan dan Subsidiari dikemaskini .
Bayaran dimasukkan ke dalam bank.

6.

Bulan Mei 2012: Membekalkan Produk


pelancongan kepada perancit perancit
kecil di sekitar Pulau Tioman bernilai
RM166,000. Pekedai diberikan tempoh
kredit sehingga barangan habis di jual.
Biasanya anggaran daripada jumlah ini

PPPT berhutang
dengan pekerja
berjumlah
RM2,000 dan
perlu direkod
sebagai liabiliti
catatan
(+) RM2000 ABB

ASET

Perbelanjaan
perjalanan perlu
diiktiraf sebagai
perbelanjaan
Catatan:
(+) Belanja
Perjalanan
(Kod29000)
RM2000
Hasil Perlu diiktiraf
Berjumlah
RM500,000
Catatan:
(+) Hasil Cukai
(Kod72449)
RM500,000

Perbelanjaan
perlu diiktiraf
kerana
perkidmatan
telah
dilaksanakan
(+) Belanja
sewa
(kod24000)
RM500.00

LIABILITI

DANA
DISATUKAN

HASIL

BELANJA

10% adalah hutang lapuk.


7.

Bulan Jun 2012: Melantik kontraktor


untuk membaiki bangunan pejabat yang
telah rosak
teruk akibat hujan lebat
berjumlah RM20,000.
Kerja-kerja telah
siap sepenuhnya dan bayaran masih
belum dibuat.

8.

Bulan Julai 2012: Pembelian komputer


baru untuk Perbadanan berjumlah 50 unit
dan setiap unit bernilai RM3,600 termasuk
software
dan
pemasangan.
Setelah
barang-barang diterima, bayaran terus
dibuat. Bagi aset kategori komputer usia
guna ditetapkan hanya untuk 3 tahun
sahaja dan perlu dilupuskan kerana
teknologi berkembang dengan pesat

9.

Bulan Julai 2012 : Menerima Geran


mengurus tahunan berjumlah RM13 juta
daripada kerajaan persekutuan untuk
membantu
menguruskan
operasi
perbadanan bagi tahun 2012. Bayaran
telah dibuat melalui Jabatan Akauntan
Negara Malaysia Putrajaya melalui EFT
terus ke dalam akaun Bank.

10
.

Bulan Ogos 2012 : Membayar Pemiutang


iaitu kontrator pembersihan sampah yang
telah dibilkan pada tahun 2011 semasa
program
Sayangi
Pantai
Kitayang
dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia
berjumlah RM150,000

11
.

Bulan Ogos 2012: Membuat bayaran


perbelanjaan terakru berjumlah RM30,000
iaitu bayaran kepada kontrak yang
melakukan penyenggaraan landscap jalan
persisir pantai.

12
.

Bulan September 2012 : Melaksanakan


program pembangunan belia Tioman
dengan anggaran kos pelbagai berjumlah
RM10,000 yang dilaksanakan di Persisiran
pantai Tioman
JUMLAH/ BAKI