Anda di halaman 1dari 20

(PERANCANGAN STRATEGIK)

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

VISI ICT
Menjadi pusat pembelajaran, pengajaran dan rujukan berasaskan Teknologi Maklumat
terkini dan serba lengkap menjelang 2020

MISI
Menjadi pusat rujukan yang lengkap dan selari dengan perkembangan semasa.
Menyediakan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam bidang TMK.
Menyediakan prasarana dan kemudahan Teknologi Maklumat yang lengkap dan
bersesuaian untuk tujuan P&P yang berkesan.
Membantu menjayakan visi sekolah dan seterusnya matlamat Negara kea rah
Pembestarian Sekolah.

DASAR ICT SEKOLAH


Semua pentadbir,guru dan staf sokongan menggunakan ICT untuk mempertingkatkan
kecekapan dan keberkesanan sistem pengurusan
Pengautomasian pejabat dan system aplikasi pengurusan yang membawa kepada
penambahbaikan proses kerja
Semua murid diberi peluang memperolehi kemahiran menggunakan kemudahan ICT
1

(PERANCANGAN STRATEGIK)

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

Semua guru menggunakan kemudahan ICT sebagai alat pengajaran dan pembelajaran
termasuk menggunakan perisin khusus(courseware),internet dan aplikasi yang lain
Mengurangkan kos pengurusan dan masa melalui kemudahan ICT

OBJEKTIF
Melahirkan guru dan murid yang dapat mengoptimumkan penggunaan ICT dalam
pengajaran dan pembelajaran
Meningkatkan penggunaan ICT sistem dalam kalangan guru dan staf sokongan
Menjalinkan hubungan ibu bapa dan komuniti melalui penggunaan ICT

(PERANCANGAN STRATEGIK)

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

KERANGKA PELAN PEMBESTRIAN SEKOLAH


SK GOMBAK SETIA 2016-2020
KEPEMIMPINAN
GURU BESAR

HALA TUJU SK ICT SK GOMBAK SETIA


MENJELANG 2020

MATLAMAT PEMBESTARIAN SEKOLAH

ASAS
PEMBANGUNAN

MODAL
PENGGUNAAN ICT APLIKASI ICTINSFRASTRUKTUR ICTINFO KOMUNITI
INSAN
EMIS ONLINE
WIFI
KOMPUTER
PENTADBIR DAN PENGURUSANE-TUKAR
P&P
EMAIL
GURU,MURID DAN STAF SOKONGAN BERKEMAHIRAN ICT
PATSKOM
LCD
PORTAL SEKOLAH
MISI DAN VISI
EMAIL
PORTAL SEKOLAH

VLE FROG

(PERANCANGAN STRATEGIK)

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

PERANCANGAN
STRTEGIK ICT
2016-2020
ANALISIS SWOT
4

(PERANCANGAN STRATEGIK)
KEKUATAN (STRENGTH -S)

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

KELEMAHAN (WEAKNESS -W)

S1 Guru mencukupi -100% terlatih

W1 20% guru yang kurang kemahiran asas ICT

S2 80% guru mempunyai kemahiran asas dalam ICT

W2 Kemudahan peralatan ICT sering rosak semasa


digunakan

S3
Terdapat
kemahiran ICT

W3 Ada guru yang kurang menggunakan ICT untuk


pengajaran
dan pembelajaran

W4 Kawasan liputan Wi-Fi tidak menyeluruh

W5 Server system online yang perlahan dan tak


dapat
menampung penggunaan

W6 Kurang komunikasi antara pihak sekolah dan


ibu bapa

100%

staf

sokongan

mempunyai

S4
Ada kemudahan dua buah makmal computer dan
makmal sains
S5

Ada kemudahan peralatan yang mencukupi

S6 Guru Besar dan barisan pengurusan berpegalaman


dan
Berkemahiran dalam ICT

(PERANCANGAN STRATEGIK)

PELUANG (OPPORTUNITIES -O)

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

ANCAMAN (THREATS -T)

O1 PIBG menyokong program ICT sekolah

T1 Ibu bapa kurang celik komputer

O2 Ahli dari AJK Unit ICT berpengalaman

T2 50% murid tak mahir menggunakan komputer

O3 Bantuan dari pihak Jabatan Pelajaran Negeri (BTPN)

T3 Ibu bapa kurang kemudahan ICT di rumah

O4 Pentadbir menyokong penuh penggunaan ICT

T4
Kekurangan
penyelenggaraan Perlatan
ICT

T5 Murid lebih berminat bahan picisan dalam


internet
Berbanding bahan ilmiah

T6 Harapan ibu bapa terlalu tinggi terhadap


pencapaian
akademik anak-anak

O5 Kerjasama dengan unit ICT sekolah-sekolah lain

peruntukan

untuk

(PERANCANGAN STRATEGIK)

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

PELAN STRATEGIK ICT 2016-2020


ISU STRATEGIK
Pengunaan
kemudahan ICT
untuk pengajaran
dan pembelajaran
serta pengurusan
sekolah masih
kurang
(FROG VLE)

MATLAMAT
OBJEKTIF
Tingkatkan
penggunaan ICT
dalam pengajaran
dan pembelajaran
serta pengurusan
sekolah oleh
pentadbir,guru-guru
dan murid-murid

OBJEKTIF
Meningkatkan
penggunaan ICT
dalam kalangan
guru,staf sokongan
dan murid

KPI
Peratusan
penggunaan
ICT,komputer dan
bahan ICT

20%

50%
Pertusan
penggunaan emel
dalam pengurusan
Peratusan
penggunaan makmal
komputer
Peratusan
penggunaan Eduweb

TO
V
201
6

55%

35%

10%

201
7

201
8

201
9

202
0

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

(PERANCANGAN STRATEGIK)

Bilangan Blog yang


dihasilkan Panitia

25%

Menaik taraf sistem


Wi-Fi
Peratusan kawasan
liputan
Melengjapkan semu
bilik khas dengan
LCD

ISU STRATEGIK

MATLAMAT
OBJEKTIF

OBJEKTIF

Meningkatkan
kemahiran dan
pegetahuan guru
dan murid dalam ICT

1:5

Nisbah bilangan
LCD:Bilangan bilik
khas

KPI

Bilangan guru yang


berkemahiran
menggunakan
komputer

TOV
201
6
70%

50%
Bilangan staf
sokongan yang
berkemahiran
menggunakan
komputer
8

60%

201
7

201
8

201
9

202
0

(PERANCANGAN STRATEGIK)

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

Bilangan murid yang


berkemahiran
menggunakan
komputer

STRATEGI ICT
9

(PERANCANGAN STRATEGIK)

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

2016 2020
PENJANAAN STRATEGI
MENGGUNAKAN TOWS
MATRIK

10

(PERANCANGAN STRATEGIK)

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

KEKUATAN (STRENGTH -S)

S1 Guru mencukupi -100% terlatih


S2 80% guru mempunyai
kemahiran asas
dalam ICT

KELEMAHAN (WEAKNESS -W)

S3 Terdapat 100% staf sokongan


mempunyai kemahiran ICT
S4 Ada kemudahan dua buah
makmal
computer dan makmal sains
S5

Ada kemudahan peralatan


mencukupi

W1 20% guru yang kurang


kemahiran asas ICT
W2 Kemudahan peralatan ICT
sering rosak semasa digunakan
W3 Ada guru yang kurang
menggunakan ICT untuk
pengajaran
dan pembelajaran
W4 Kawasan liputan Wi-Fi tidak
menyeluruh
W5 Server system online yang
perlahan dan tak dapat
menampung penggunaan
W6 Kurang komunikasi antara
pihak sekolah dan ibu bapa

S6 Guru Besar dan barisan


pengurusan berpegalaman dan
Berkemahiran dalam ICT
PELUANG (OPPORTUNITIES -O)

S-O STRATEGI

O1 PIBG menyokong program ICT sekolah Wujudkan pemufakatan dan kerjasama


O2 Ahli dari AJK Unit ICT berpengalaman

antara sekolah dengan PIBG dan pihak


Tingkatkan penggunaan ICT
luar
Peningkatan kualiti pengurusan

O3 Bantuan dari pihak Jabatan Pelajaran Meningkatkan profesionalisme guru


dalam ICT
Negeri (BTPN)
O4

Pentadbir

menyokong

penuh

W-O STRATEGI

Meningkatkan pengetahuan dan


kemahiran murid dalam ICT

11

(PERANCANGAN STRATEGIK)

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

penggunaan ICT
O5

Kerjasama dengan unit ICT sekolahsekolah lain

ANCAMAN (THREATS -T)


T1 Ibu bapa kurang celik computer

S-T STRATEGI
Tingkatkan penggunaan ICT dalam
pengajaran dan pembelajaran

W-T STRATEGI

T2 50% murid tak mahir menggunakan


Tingkatkan motivasi guru dan murid
computer
Tingkatkan pemantauan pengajaran dan
pembelajaran
T3 Ibu bapa kurang kemudahan ICT di
rumah
Dedahkan murid dengan pengetahuan

T4 Kekurangan peruntukan untuk


penyelenggaraan Perlatan ICT

T5 Murid lebih berminat bahan picisan


dalam internet Berbanding bahan ilmiah

T6 Harapan ibu bapa terlalu tinggi


terhadap pencapaian akademik anakanak

ICT

12

(PERANCANGAN STRATEGIK)

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

STRATEGI
PEMANTAPAN
ICT 20162020
13

(PERANCANGAN STRATEGIK)

FOKUS/STRAT
EGI

Pemuafakatan
dan kerjasama
sekolah
dengan PIBG
dan pihak luar

STRATEGI
PELAKSANAA
N

Menambah
bilangan
peralatan ICT

Memohon
bantuan
tenaga pakar
dari luar

PELAN
TINDAKAN

KPI

Memohon
sumbangan
pihak swasta

Bilangan
permohonan

Memohon
sumbangan
PIBG

Bilangan
permohonan

Kursus dan
bengkel

Bilangn kursus
dan bengkel

14

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

SASARA
N
PRESTAS
I

PENCAPAI
AN

TAHUN
PELAKSAN
AAN/PENCA
PAIAN

4 kali

2016-2020
(setiap
tahun)

4 kali

2016-2020
(setiap
tahun)

4 kali

2016-2020
(setiap
tahun)

(PERANCANGAN STRATEGIK)

FOKUS/STRAT
EGI

STRATEGI
PELAKSANAA
N
Peningkatan,
pemantapan
dan peluasan
kursus

Tingkatkan
profesionalism
e guru dalam
ICT

Peningkatan
bahan rujukan
guru
Peningkatan
bidang kajian
tindakan

PELAN
TINDAKAN

KPI

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

SASARA
N
PRESTAS
I

PENCAPAI
AN

TAHUN
PELAKSAN
AAN/PENC
APAIAN

Menjalankan
kursus,latihan
dan
perkembangan
staf
Menyediakan
buku
rujukan,pandua
n,
nota kursus dsb.

Bilangan
kursus,latihan
dan
perkembangan
staf

4 kali

2016-2020
(setiap
tahun)

Bilangan buku
panduan,nota
kursus

Berterusa
n

2016-2020
(setiap
tahun)

Membuat kajian
tindakan

Bilangan kajian
tindakan

4 kali

2016-2020
(setiap
tahun)

15

(PERANCANGAN STRATEGIK)

FOKUS/STRAT
EGI

Meningkatkan
pengetahuan
dan kemahiran
murid dalam
ICT

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

STRATEGI
PELAKSANAA
N

PELAN
TINDAKAN

KPI

SASARA
N
PRESTAS
I

Mengintegrsika
n ICT dalam
pengajaran
dan
pembelajaran

Menggunakan
perisian
komputer dalam
pengajaran dan
pembelajaran

Bilangan
penggunaan
perisian

Berterusa
n

2016-2020
(setiap
tahun)

Meningkat
kemahiran ICT

Mengadakan
pertandingan
Dashboard VLE

Bilangan
pertandingan

4 kali

2016-2020
(setiap
tahun)

Meningkatkan
motivasi murid
dalam ICT

Pertandingan
menulis esei
melalui VLE

Bilangan
penyertaan

Berterusa
n

2016-2020
(setiap
tahun)

16

PENCAPAI
AN

TAHUN
PELAKSAN
AAN/PENC
APAIAN

(PERANCANGAN STRATEGIK)

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

Kuiz melalui VLE

Bilangan
pertandingan

Berterusa
n

2016-2020
(setiap
tahun)

Meningkatkan
Pembelajaran
MAYA
VLE FROG

Bilangan
pelanggan

Berterusa
n

2016-2020
(setiap
tahun)

KPI

SASARA
N
PRESTAS
I

TAHUN
PELAKSAN
AAN/PENC
APAIAN
2016-2020
(setiap
tahun)
2016-2020
(setiap
tahun)

FOKUS/STRAT
EGI

STRATEGI
PELAKSANAA
N

Tingkatkan
peralatan dan
kemudahan
ICT

Optimum
penggunaan
kemudahan
yang ada

Pengajaran
berbantukan ICT

Bilangan
penggunaan

2
sebulan
setiap
guru

Menambah
bilangan
peralatan ICT

Mohon
sumbngan PIBG
dan pihak luar

Bilangan
peralatan

Peningkat
an

Pemantauan

Berterusa
n

Meluaskan
radius liputan
Wi-Fi di
kawasan
sekolah

PELAN
TINDAKAN

Menaiktaraf dan
menyelenggara
secara berkala
peralatan Wi-Fi
17

PENCAPAI
AN

2016-2020
(setiap
tahun)

(PERANCANGAN STRATEGIK)

FOKUS/STRAT
EGI
Tingkatkan
penggunaan
ICT dalam
pengurusan

STRATEGI
PELAKSANAA
N
Meningkatkan
penggunaan
portal FROG
VLE dan
e-mel dalam
pengurusan
sekolah

PELAN
TINDAKAN

Setiap panitia
mempunyai link
di VLE sekolah

KPI

SASARA
N
PRESTAS
I

Bilangan
penggunaan

2
sebulan
setiap
guru

Bilangan
borang yang
terdapat di
dalam server

Semua
pengisian
borang
berkaitan
pengurusan
18

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

Peningkat
an

PENCAPAI
AN

TAHUN
PELAKSAN
AAN/PENC
APAIAN
2016-2020
(setiap
tahun)
2016-2020
(setiap
tahun)

(PERANCANGAN STRATEGIK)

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

sekolah perlu
didownload dari
portal

STRATEGI
PELAKSANAA
N

PELAN
TINDAKAN

KPI

SASARA
N
PRESTAS
I

Meningkatkan
kualiti
pengurusan

Penggunaan
aplikasi

Menggunakan
Sistem
Pengurusan
Sekolah (SPS)

Bilangan
penggunaan

Berterusa
n

2016-2020
(setiap
tahun)

FOKUS/STRAT
EGI

STRATEGI
PELAKSANAA
N

PELAN
TINDAKAN

KPI

SASARA
N
PRESTAS
I

TAHUN
PELAKSAN
AAN/PENC
APAIAN

Tingkatkan
hubungan
sekolah
dengan ibu

Siaran
maklumat
melalui portal

Mengemaskini
maklumat di
portal

Bilangan
maklumat

Berterusa
n

FOKUS/STRAT
EGI

19

PENCAPAI
AN

PENCAPAI
AN

TAHUN
PELAKSAN
AAN/PENC
APAIAN

2016-2020
(setiap
tahun)

(PERANCANGAN STRATEGIK)

bapa melalui
ICT

Hebahan
tentang portal
sekolah
Interaksi
melalui emel

E-mel

UNIT ICT SK GOMBAK


SETIA

Bilangan
hebahan

Berterusa
n

2016-2020
(setiap
tahun)

Bilangan e-mel

Berterusa
n

2016-2020
(setiap
tahun)

20