Anda di halaman 1dari 81

àÍ¡ÊÒÃà¼Âá¾Ã‹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒâͧÊÒÃà¤ÁÕ੾ÒÐàÃ×èͧ

àÁ· ÔÅàÁ·Ò¤Ã ÔàÅ μ

METHYL METHACRYLATE

 • Êӹѡ¨Ñ´¡Òáҡ¢Í§àÊÕÂáÅÐÊÒÃÍѹμÃÒ ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔÉ

 • ¡ÃзÃǧ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

àÍ¡ÊÒÃà¼Âá¾Ã‹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒâͧÊÒÃà¤ÁÕ੾ÒÐàÃ×èͧ

àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ METHYL METHACRYLATE

¾ÔÁ¾¤ÃÑ駷Õè 1 ¾.È. 2554

¨Ó¹Ç¹ 500 àÅ‹Á

¨Ñ´·Óâ´Â

¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔÉ

¡ÃзÃǧ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ISBN 978-974-286-924-3

¤¾. 04-153

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ㹡ÒÃàÃÕºàÃÕ§

¹ÒÂÃѧÊÃä »›¹·Í§

¹Ò§ÊÒǾþÔÁÅ à¨ÃÔÞÊ‹§

¼ÍŒÙ ҹǡÒÃÊ

í

Ò¹í ¡¨Ñ ´¡Òáҡ¢Í§àÊ

Ñ

Õ

ÂáÅÐÊÒÃÍ

¹Ñ μÃÒÂ

¼ÙŒÍíҹǡÒÃʋǹÊÒÃÍѹμÃÒÂ

¹Ò§ÊÒÇ»ÃÐä¾ÈÃÕ ÍÒʹÃÑμ¹¨Ô¹´Ò ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ò§ÊÒÇÅѤ¹Ò ¨ØÅáʧ

¹Ò§ÊÒÇÇÃÒÇÃó à©ÅÔÁâÍ°

¹Ò§ÊÒǾѷ¸¹Ñ¹·¹ μÒÃÔ¹

¹Ò§ÊÒǨÃÔÂÒ ¤§à¨ÃÔÞ

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒâ´Â

¤³ÐàÀÊѪÈÒÊμÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

447 ¶¹¹ÈÃÕÍÂظÂÒ à¢μÃÒªà·ÇÕ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400

àÃÕºàÃÕ§â´Â

´Ã. ¹§Åѡɳ àÃ×ͧÇÔàÈÉ

´Ã. ÊØà·¾ àÃ×ͧÇÔàÈÉ

´Ã. »ÂÇѲ¹ ÊÒ¾ѹ¸Ø

´Ã. ¹ÄÁŠ⾸ÔìÈÃշͧ

¾ÔÁ¾·Õè

âç¾ÔÁ¾áË‹§¨ØÌÒŧ¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

â·Ã 0-2215-1991-2 μ‹Í 11-14, 0-2218-3557, 0-2218-3563

http://www.cuprint.chula.ac.th

¤íÒ¹íÒ
¤íÒ¹íÒ

»˜¨¨ØºÑ¹ÊÒÃà¤ÁÕ¨íҹǹÁҡࢌÒÁÒÁÕº·ºÒ·ÊíÒ¤ÑÞμ‹Í¡ÒôíÒçªÕÇÔμ »ÃШíÒÇѹ¢Í§

Á¹ÉÂ Ø ã¹´  Ò¹Œ μÒ§‹ æ હ‹ ãªà»Œ ¹Ê

š ǹ»ÃСͺËÃ

×

Í»Ã

§áØ μ§ÍÒËÒÃ

ÂÒáÉÒâä Ñ à¤ÃÍ§Ê è× ÒÍÒ§ í

ãªà»Œ ¹ÊÒÃà¤Á š »Õ ͧ¡ ‡ ¹¡ Ñ Ò¨í ´ÈÑ μÑ Ã¾Ù ªáÅÐÊ × μÑ Ç áÅÐãªã¹¡Ãкǹ¡ÒüŠŒ μÔ ·Ò§´Ò¹Í Œ μØ ÊÒË¡ÃÃÁ

ÊÒÃà¤Áª¹Õ ´Ô μÒ§‹ æ ·Á¹Õè ÉÂ Ø ¹ ÒÁÒãª í »ÃÐ⪹ Œ àËÅ  Ò¹‹ Õéä´à¢Œ ÒÁÒ»¹à» Œ ͹Í „œ ã¹ÊÀÒ¾áÇ´Å Ù‹ ÍÁŒ

áÅÐࢌÒÊًËҧ¡ÒÂÁ¹Øɏ ·íÒãËŒÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊØ¢ÀÒ¾àÊ×èÍÁâ·ÃÁŧ

¡Òû‡Í§¡Ñ¹áÅÐᡌ䢻˜ÞËҴѧ¡Å‹ÒÇ ¨íÒ໚¹μŒÍ§·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺÊÒÃà¤ÁÕ¹Ñé¹ æ

Êíҹѡ¨Ñ´¡Òáҡ¢Í§àÊÕÂáÅÐÊÒÃÍѹμÃÒ ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔɨ֧䴌ÃǺÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅÊÒÃà¤ÁÕ

ã¹´ŒÒ¹μ‹Ò§ æ ¤×Í ¡Òú‹§ÅѡɳÐáÅФسÊÁºÑμÔ ¼ÅÔμÀѳ±áÅСÒäŒÒ ¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡ÒüÅÔμ

¡ÒÃ㪌 ·Ò§ä»ÊÙ‹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¡Ò÷´Êͺ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ò§ªÕÇà¤ÁÕã¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔμ

¤ÇÒÁ໹¾š ÉÔ μÍÊ‹ μÑ Çàŏ §ŠéÕ ¡´Ù ǹÁ Œ ¡ÒÃÈ¡ÉÒ¤ÇÒÁà» Ö ¹¾š É੾Òд Ô Ò¹Œ ¼ÅμÍÊ‹ §ÁèÔ ªÕ ÇÕ μÔ ã¹

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¡ÒÃà¡çºμÑÇÍ‹ҧ ¡ÒÃàμÃÕÂÁμÑÇÍ‹ҧáÅСÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ ¡ÒÃˡô ¡ÒúíÒº´Ñ

àÁ×èÍà¡Ô´¾ÔÉ ¡ÒèѴ¡Òáҡ¢Í§àÊÕ μÅÍ´¨¹¢ŒÍàʹÍá¹ÐáÅСÅä¡·Ò§¡®ËÁÒ ·Ñ駹Õé

à¾×èÍ»ÃÐ⪹μ‹Í¡ÒèѴ¡ÒÃÊÒÃà¤ÁÕÍ‹ҧ¶Ù¡μŒÍ§áÅлÅÍ´ÀÑÂ

¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔÉ ËÇѧ໚¹Í‹ҧÂÔè§Ç‹Ò àÍ¡ÊÒÃà¼Âá¾Ã‹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃàÅ‹Á¹Õé¨Ð໚¹

»ÃÐ⪹μ‹Í¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃáÅмٌʹ㨷ÑèÇä»

Êӹѡ¨Ñ´¡Òáҡ¢Í§àÊÕÂáÅÐÊÒÃÍѹμÃÒÂ

¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔÉ

ÊÒúÑÞ
ÊÒúÑÞ

º··Õè

˹ŒÒ

 • 1 ¡Òú‹§ÅѡɳÐáÅФسÊÁºÑμÔ (identication and properties)

2

 • 1.1 ¡Òú‹§ÅѡɳР(identication)

2

 • 1.2 ¤Ø³ÊÁºÑμÔ·Ò§à¤ÁÕáÅСÒÂÀÒ¾

(chemical and physical properties)

3

 • 2 ¼ÅÔμÀѳ±áÅСÒäŒÒ (production and trade)

...........................................................

5

 • 3 ¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡ÒüÅÔμ (production processes)

8

 • 4 ¡ÒÃ㪌 (use)

9

 • 5 ·Ò§ä»ÊÙ‹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (pathways into the environment)

10 ......................................

 • 6 ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (concentrations)

 

11

 • 6.1 ¡ÒÃÊÙÞÊÅÒÂáÅСÒä§ÊÀÒ¾ (loss and persistence)

11

 • 6.2 ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ (concentrations)

 

11

 • 6.3 ¡ÒÃÃѺÊÒâͧÁ¹Øɏ (human intake)

12

 • 7 ¡Ò÷´Êͺ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (environmental fate tests)

16

 • 7.1 ¡ÒËÍÂÊÅÒÂâ´ÂªÕÇÀÒ¾áÅСÒÃà»ÅÕè¹ÃÙ»â´ÂªÕÇÀÒ¾

(biodegradation and biotransformation)

16

 • 7.2 ¡ÒËÍÂÊÅÒÂâ´Âáʧ (photodegradation)

16

 • 7.3 ¡ÒÃáμ¡ÊÅÒ´ŒÇ¹éíÒ (hydrolysis)

 

16

 • 7.4 ¡ÒÃÃÇÁμÑÇ (sorption)

 

16

 • 7.5 ¡ÒáÅÒÂ໚¹äÍ (evaporation)

 

17

 • 7.6 ¡ÒÃà¡Ô´»¯Ô¡ÔÃÔÂÒÍÍ¡«Ôപѹ (oxidation)

17

 • 7.7 Ö

¡ÒÃÈ¡ÉÒÃ

Ù

Ô

»áºº·Ò§Ãкº¹

àÇÈ

(model ecosystem studies)

17

 • 8 ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (environmental fate)

18

 • 9 ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ò§ªÕÇà¤ÁÕã¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔμ (chemobiokinetics)

19

 • 9.1 ¡Òôٴ«ÖÁ (absorption)

 

19

 • 9.2 ¡ÒÃá¾Ã‹¡ÃШÒ (distribution)

 

19

 • 9.3 ¡ÒÃÊÐÊÁã¹Ã‹Ò§¡Ò (bioconcentration)

20

º··Õè

˹ŒÒ

 • 9.4 àÁ·μÒâºÅÔ«ÖÁ (metabolism)

.................................................................................

20

10

11

9.5 ¡ÒâѺÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§¡Ò (excretion)

....................................................................

21

¤ÇÒÁ໚¹¾ÔÉμ‹ÍÊÑμǏàÅÕé§ÅÙ¡´ŒÇ¹Á (mammalian toxicity)

.................................

22

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁ໚¹¾ÔÉ੾ÒдŒÒ¹ (special toxicity studies)

.............................

24

 • 11.1 »¯Ô¡ÔÃÔÂÒ·Ò§ªÕÇà¤ÁÕ (biochemical interactions)

........................................

24

 • 11.2 ¡ÒÃ໚¹ÊÒá‹ÍÁÐàÃç§ (carcinogenicity)

.........................................................

24

 • 11.3 ¡ÒÃ໚¹ÊÒá‹Íà¡Ô´¡ÒáÅÒ¾ѹ¸Ø (mutagenicity)

.......................................

25

 • 11.4 ¡ÒÃàÊÃÔÁ¾ÔÉ/¡ÒÃμŒÒ¹¾ÔÉ (potentiation/antagonism)

..............................

25

 • 11.5 ¤ÇÒÁ໚¹¾ÔÉμ‹ÍÃкº»ÃÐÊÒ· (neurotoxicity)

............................................

26

 • 11.6 ¡ÒÃÃФÒÂà¤×ͧàº×éÍ§μŒ¹ (primary irritation)

................................................

27

 • 11.7 ¼Åμ‹Í¡ÒþѲ¹Ò¢Í§μÑÇ͋͹ (embryotropic action)

................................

27

 • 11.8 ¤ÇÒÁ໚¹¾ÔÉμ‹ÍÀÙÁԤ،Á¡Ñ¹ (immunotoxicity)

.................................................

28

 • 11.9 ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡μÔμ‹Í¡ÒÃÊ׺¾Ñ¹¸Ø (reproduction)

.................................................

29

 • 11.10 ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡μÔ·Õèà¡Ô´ã¹·Òá (teratogenicity)

..................................................

29

 • 11.11 ¾ÄμÔ¡ÃÃÁ (behavior)

...........................................................................................

30

 • 12 ¼Åμ‹ÍÊÔè§ÁÕªÕÇÔμã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (effects on organisms in the environment)

.......................................................

31

 • 12.1 ÊÔè§ÁÕªÕÇÔμã¹¹éíÒ (aquatic)

......................................................................................

31

 • 12.2 ÊÔè§ÁÕªÕÇÔμº¹º¡ (terrestrial)

.................................................................................

31

 • 13 ¡ÒÃà¡çºμÑÇÍ‹ҧ ¡ÒÃàμÃÕÂÁμÑÇÍ‹ҧ áÅСÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ

14

(sampling/preparation/analysis)

..................................................................................

32

 • 13.1 ¡ÒÃà¡çºμÑÇÍ‹ҧ (sampling)

...............................................................................

32

13.2

¡ÒÃàμÃÕÂÁμÑÇÍ‹ҧáÅСÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ (preparation/analysis)

.................

32

¡ÒÃˡô (spills)

..................................................................................................................

34

14.1

¡ÒÃˡô

....................................................................................................................

34

 • 14.2 ¡ÒÃà¡Ô´ÍѤ¤ÕÀÑÂËÃ×ÍÃÐàºÔ´

.....................................................................................

34

 • 15 ¡ÒúíҺѴàÁ×èÍà¡Ô´¾ÔÉ (treatment of poisoning)

......................................................

36

 • 15.1 ¡Òû°Á¾ÂÒºÒÅ

......................................................................................................

36

 • 15.2 ¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃѺᾷ

.........................................................................................

36

 • 16 ¡ÒèѴ¡Òáҡ¢Í§àÊÕ (waste management)

.........................................................

37

º··Õè

17

¢ŒÍàʹÍá¹ÐáÅСÅä¡·Ò§¡®ËÁÒÂ

˹ŒÒ

(recommendations/legal mechanisms)

...................................................................

38

17.1

»ÃÐà·Èä·Â

...............................................................................................................

38

17.2

μ‹Ò§»ÃÐà·È

...............................................................................................................

38

àÍ¡ÊÒÃ͌ҧÍÔ§ (references)

............................................................................................................

40

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 1 ͸ԺÒ¤íÒÈѾ·

............................................................................................................

45

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 2 ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕè§

.............................................................................................

58

ÊÒúÑÞμÒÃÒ§

μÒÃÒ§·Õè

˹ŒÒ

 • 1 ¤Ø³ÊÁºÑμÔ·Ò§à¤ÁÕáÅСÒÂÀÒ¾¢Í§ methyl methacrylate

4

 • 2 »ÃÔÁÒ³¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ methyl methacrylate ÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. 2550 - 2554

6

 • 3 »ÃÔÁÒ³¡ÒùíÒà¢ŒÒ methyl methacrylate ÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. 2550 - 2554

7

 • 4 ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹¢Í§ methyl methacrylate ã¹ÍÒ¡ÒȢͧ»ÃÐà·Èμ‹Ò§ æ

12

 • 5 »ÃÔÁÒ³ÊÒáÑÁÁѹμÃѧÊÕ·Õè¶Ù¡¢ÑºÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§¡Ò·ҧÅÁËÒÂã¨

»˜ÊÊÒÇÐ Íب¨ÒÃÐ áÅзÕèμ¡¤ŒÒ§ã¹Ã‹Ò§¡Ò¢ͧ˹٠rat «Öè§ä´ŒÃѺ

[ 14 C] methyl methacrylate ·Ò§»Ò¡áÅÐâ´Â¡ÒéմࢌÒàÊŒ¹àÅ×Í´

21

 • 6 ¤‹Ò LD 50 áÅÐ LC 50 ¢Í§ methyl methacrylate ã¹ÊÑμǏàÅÕé§ÅÙ¡´ŒÇ¹Á

23

 • 7 ¤‹Ò LC 50 ¢Í§ methyl methacrylate ã¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔμã¹¹éíÒ

31

 • 8 ÇÔ¸ÕàμÃÕÂÁμÑÇÍ‹ҧ ÇÔ¸ÕÇÔà¤ÃÒÐˏËÒ»ÃÔÁÒ³ áÅФÇÒÁࢌÁ¢Œ¹·Õ蹌Í·ÕèÊØ´

·ÕèÊÒÁÒöÇÔà¤ÃÒÐˏ䴌¢Í§ methyl methacrylate

33

 • 9 ¡®ËÁÒÂáÅТŒÍàʹÍá¹Ð·Õè㪌¤Çº¤ØÁ methyl methacrylate

 

ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È

3

9

àÁ· ÔÅàÁ·Ò¤Ã ÔàÅ μ

METHYL METHACRYLATE

methyl methacrylate ໚¹¢Í§àËÅÇãÊäÁ‹ÁÕÊÕ ÁÕ¡ÅÔè¹à©¾ÒÐμÑÇ μÔ´ä¿ä´Œ§‹ÒÂ

ÊÒÁÒöÃÇÁμÑÇ໚¹ polymethyl methacrylate ¨Ö§μŒÍ§àμÔÁÊÒÃà¤ÁÕμÑÇÂѺÂÑé§ (inhibitor)

à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃà¡Ô´â¾ÅÕàÁÍÏ ઋ¹ hydroquinone, hydroquinone methyl ether áÅÐ

dimethyl tert-butylphenol »ÃÐ⪹ʏ ǹãËÞ ‹ 㪋 ÊŒ ÒËÃ í º¼Å Ñ μÔ â¾ÅàÁÍÃ Õ  હ‹ polymethyl

methacrylate (PMMA) ËÃ×Í acrylic, methyl methacrylate-butadiene-styrene

(MBS) »ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¡ÒüÅÔμáÅÐÊ‹§ÍÍ¡ methyl methacrylate ä»Âѧ»ÃÐà·Èμ‹Ò§ æ

»ÃÁÒ³¡ÒÃÊ Ô §ÍÍ¡ÃÐËÇ ‹ Ò§» ‹ ‚ ¾.È. 2550 - 2553 Á»ÃÐÁÒ³ Õ 30 ÅÒ¹¡ Œ âÅ¡Ã Ô Á/» Ñ ‚ ÍÂÒ§äá ‹ ´ç Õ

»ÃÐà·Èä·Â¡Áç ¡Òù Õ Òࢠí ÒŒ methyl methacrylate ¨Ò¡μÒ§»ÃÐà·Èྠ‹ ͹è× ÒÁÒ㪠í ã¹Í Œ μØ ÊÒË¡ÃÃÁ

»ÃÔÁÒ³¡ÒùíÒࢌÒÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. 2550 - 2553 â´ÂÁÕÁÒ¡¡Ç‹Ò 10 Ōҹ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ/»‚

methyl methacrylate ã¹ÍÒ¡Òȶ¡ÍÍ¡«

Ù

Ô

ä´Ê

â´Â͹



ÁØ ÅÍÙ ÊÃÐäδÃÍ¡«

Ô

Ô

ÅáÅÐâÍ⫹

áμäÁ‹ ¶‹ ¡ÂÙ ÍÂÊÅÒÂâ´Âáʧᴴ ‹ áÅÐà¡´»¯ Ô ¡Ô ÃÔÂÒ¡ÒÃá Ô μ¡ÊÅҴǹ Œ Òä´ íé ´Œ ã¹ÊÀÒÇз Õ à»èÕ ¹´š Ò§‹

ã¹¹éíÒàÊÕ¶١‹ÍÂÊÅÒÂâ´ÂªÕÇÀҾẺ㪌ÍÍ¡«Ôà¨¹ä´Œá¡Ê carbon dioxide ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹

ÊμÑ Ç·´Åͧ ¾ºÇ‹Ò ¡ÒÃä´ŒÃѺ methyl methacrylate â´Â¡ÒÃÊÙ´´Á໚¹àÇÅÒ¹Ò¹¨Ð·íÒãËŒ

à¡Ô´¡ÒÃàÊ×èÍÁÊÅÒÂáÅСÒý†Í¢Í§à¹×éÍàÂ×èͺؼÔǢͧÃкº»ÃÐÊÒ·ÀÒÂ㹨ÁÙ¡·Õèà¡ÕèÂǡѺ

¡ÒôÁ¡ÅÔè¹ (olfactory sensory epithelium) methyl methacrylate äÁ‹à»š¹ÊÒá‹Íà¡Ô´

¡ÒáÅÒ¾ѹ¸Øã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ short term test ·Õè㪌à«ÅŏẤ·ÕàÃÕ áμ‹à»š¹ÊÒá‹Íà¡Ô´¡ÒÃ

¡ÅÒ¾ѹ¸Øã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ short term test ·Õè㪌à«Åŏ¢Í§ÊÑμǏàÅÕé§ÅÙ¡´ŒÇ¹Á äÁ‹¡‹ÍãËŒà¡Ô´

ÁÐàçã¹Ê ç μÑ Ç·´Åͧ  ¡Í»Ã¡ºäÁ Ñ ¾º¢ ‹ ÍÁŒ Å¡Òá Ù ÍãË ‹ à¡Œ ´ÁÐàÃ Ô §ã¹Á¹ ç ÉÂ Ø  ´§¹Ñ ¹éÑ International

Agency for Research on Cancer ¨Ö§¡íÒ˹´ãËŒ methyl methacrylate ໚¹ÊÒÃ

㹡ÅØ‹Á 3 ¤×Í äÁ‹¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÁÐàÃç§ã¹Á¹Øɏ (Group 3, not classiable as to its

carcinogenicity to humans) áÅÐ U.S. EPA ¡Ò˹´ãË í ໌ ¹ÊÒÃ㹡Šš Á‹Ø E ¤Í× ÁËÅÕ ¡°Ò¹ Ñ

ÇÒäÁ ‹ ¡‹ ÍãË ‹ à¡Œ ´ÁÐàÃ Ô §ã¹Á¹ ç ÉÂ Ø (Group E: evidence of non-carcinogenicity for humans)

»ÃÐà·Èä·Âä´ŒÁÕ»ÃСÒÈ¡ÃзÃǧÍØμÊÒË¡ÃÃÁ àÃ×èͧ ºÑÞªÕÃÒª×èÍÇÑμ¶ØÍѹμÃÒÂ

¾.È. 2546 «Öè§ÍÍ¡ μ ÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔÇÑμ ¶ØÍѹ μ ÃÒ ¾.È. 2535 ¡íÒ˹´ãËŒ

methyl methacrylate ໚¹ÇÑμ¶ØÍѹμÃÒª¹Ô´·Õè 2 ËÁÒ¤ÇÒÁÇ‹Ò ÇÑμ¶ØÍѹμÃÒ·Õè¡ÒüÅÔμ

¡ÒùÒࢠí ÒŒ ¡ÒÃʧÍÍ¡ ‹ ËÃÍ¡ÒÃÁ × äÇÕ ã¹¤Ãͺ¤Ãͧ Œ μͧᨠŒ §ãË Œ ¾¹ Œ ¡§Ò¹à¨ Ñ Ò˹ Œ Ò·Œ ·ÃÒº¡ Õè ͹

áÅÐ μŒÍ§»¯ÔºÑμÔμ ÒÁËÅѡࡳ±áÅÐÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè¡íÒ˹´´ŒÇ â´Â¡ÃÁâç§Ò¹ÍØμ ÊÒË¡ÃÃÁ

¡ÃзÃǧÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ໚¹Ë¹‹Ç§ҹÃѺ¼Ô´ªÍº

METHYL METHACRYLATE

1

º··Õè 1 ¡Òú‹§ÅѡɳÐáÅФسÊÁºÑμÔ identifi cation and properties
º··Õè 1
¡Òú‹§ÅѡɳÐáÅФسÊÁºÑμÔ
identifi cation and properties

1.1 ¡Òú‹§ÅѡɳР(identication)

(1)

ª×èÍÊÒÁÑÞ

(2)

CASRN

(3)

EINECS

(4)

UN Class

(5)

UN Number

(6)

ª×èÍà¤ÁÕ

(7)

ª×èÍÍ×è¹

(8) ÊÙμÃâÁàÅ¡ØÅ

methyl methacrylate

(Chemical Abstracts Service Registry Number)

80-62-6

(European Inventory of Existing Chemical

Substances) 201-297-1

3 (ammable liquid)

1247

methyl methacrylate

acrylic acid, 2-methyl-, methyl ester

methacrylic acid, methyl ester

2-(methoxycarbonyl)-1-propene

methyl alpha-methylacrylate

methyl methacrylate monomer

methyl-2-methacrylate

methyl 2-methylpropenoate

methyl 2-methyl-2-propenoate

2-methyl-2-propenoic acid, methyl ester

2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester

C 5 H 8 O 2

2
2
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ

(9) ÊÙμÃâ¤Ã§ÊÌҧâÁàÅ¡ØÅ

H 2 C H 3 C O C C OCH 3
H 2 C
H 3 C
O
C C
OCH 3

(10) ¹éíÒ˹ѡâÁàÅ¡ØÅ

100.12

(11)

NFPA 704 code

(12)

IMDG code

3 2 2
3
2
2

(13) conversion factor (·Õè 25« áÅÐ 760 ÁÔÅÅÔàÁμûÃÍ·)

1 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμà = 0.244 ¾Õ¾ÕàÍçÁ

1 ¾Õ¾ÕàÍçÁ = 4.10 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμÃ

1.2 ¤Ø³ÊÁºÑμÔ·Ò§à¤ÁÕáÅСÒÂÀÒ¾ (chemical and physical properties)

methyl methacrylate ໚¹¢Í§àËÅÇãÊäÁ‹ÁÕÊÕ ÁÕ¡ÅÔè¹à©¾ÒÐμÑÇ μÔ´ä¿ä´Œ§‹ÒÂ

(highly ammable) ¤³ÊÁº Ø μÑ ·Ò§à¤Á Ô áÅСÒÂÀÒ¾¢Í§ Õ methyl methacrylate áÊ´§ã¹

μÒÃÒ§·Õè 1

METHYL METHACRYLATE

3

μÒÃÒ§·Õè 1 ¤Ø³ÊÁºÑμÔ·Ò§à¤ÁÕáÅСÒÂÀÒ¾¢Í§ methyl methacrylate

¨Ø´ËÅÍÁàËÅÇ («)

-47.55

Lide (2007 - 2008)

¨Ø´à´×Í´ («, ·Õè 760 ÁÔÅÅÔàÁμûÃÍ·)

100.5

Lide (2007 - 2008)

¨Ø´ÇÒºä¿ («)

10

NFPA (2010)

ÍسËÀÙÁÔμÔ´ä¿ä´Œàͧ («)

435

NFPA (2010)

ª‹Ç§¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹μÔ´ä¿ä´Œ (ÃŒÍÂÅÐã¹ÍÒ¡ÒÈ)

1.7 - 8.2

NFPA (2010)

¤ÇÒÁ¶‹Ç§¨íÒà¾ÒÐ (·Õè 25«)

0.9337

Lide (2007 - 2008)

¤ÇÒÁ´Ñ¹äÍ (ÁÔÅÅÔàÁμûÃÍ·, ·Õè 25«)

38.5

Daubert and Danner

 

(1989)

¤ÇÒÁ˹Òṋ¹äÍ (ÍÒ¡ÒÈ = 1)

3.45

Bisesi (2007)

´Ñª¹ÕËÑ¡àËáʧ (·Õè 20«)

1.4142

Lide (2007 - 2008)

¡ÒÃÅÐÅÒ¹éíÒ (¡ÃÑÁ/ÅÔμÃ, ·Õè 20«)

16

UNEP (2011)

Henry’s law constant (·Õè 25«)

(ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμÃ/âÁÅ)

3.2 10 -4

Toxnet (2011)

n-octanol-water partition coecient (K ow )

log K ow

1.38

Hansch et al. (1995)

4
4
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
º··Õè 2 ¼ÅÔμÀѳ±áÅСÒäŒÒ production and trade
º··Õè 2
¼ÅÔμÀѳ±áÅСÒäŒÒ
production and trade

methyl methacrylate ÊÒÁÒöÃÇÁ μÑǡѹ໚¹ polymethyl methacrylate

¨Ö§μŒÍ§àμÔÁÊÒÃà¤ÁÕºÒ§ª¹Ô´·Õè·íÒ˹ŒÒ·Õè໚¹ μÑÇÂѺÂÑé§ (inhibitor) ઋ¹ hydroquinone,

hydroquinone methyl ether áÅÐ dimethyl tert-butylphenol à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃà¡Ô´

â¾ÅÕàÁÍÏ ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹·Õè㪌෋ҡѺ 22 - 65, 22 - 120 áÅÐ 45 - 65 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/¡ÔâÅ¡ÃÑÁ

μÒÁÅíҴѺ (Toxnet, 2011)

»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¡ÒüÅÔμ methyl methacrylate à¾×èÍ㪌ÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈáÅÐÊ‹§ÍÍ¡

ä»Âѧ»ÃÐà·Èμ‹Ò§ æ «Öè§Ê‹Ç¹ãËދ໚¹»ÃÐà·Èã¹·ÇÕ»àÍàªÕ »ÃÔÁÒ³¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ÃÐËÇ‹Ò§»‚

¾.È. 2550 - 2553 à·Ò¡‹ ºÑ 31,800,760; 28,093,045; 32,774,317 áÅÐ 30,305,716 ¡âÅ¡Ã Ô ÁÑ

μÒÁÅÒ´í ºÑ ÊÒËÃ í º»Ñ ‚¾.È. 2554 »ÃÁÒ³¡ÒÃÊ Ô §ÍÍ¡ÃÐËÇ ‹ ҧഠ‹ ͹Á¡ÃÒ¤Á × - à´Í¹Á × ¶Ô ¹Ò¹ Ø

෋ҡѺ 44,719,138 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ »ÃÔÁÒ³¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ methyl methacrylate ÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È.

2550 - 2554 áÊ´§ã¹μÒÃÒ§·Õè 2

»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¹íÒ¡ÒÃà¢ŒÒ methyl methacrylate ¨Ò¡ μ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×èÍ㪌ã¹

ÍμØ ÊÒË¡ÃÃÁ ¡ÒùÒࢠí ÒÃÐËÇ Œ Ò§» ‹ ‚¾.È. 2550 - 2553 Á»Ã Õ ÁÒ³Ê Ô §ÁÒ¡ Ù ¤Í× Á»Ã Õ ÁÒ³¹ Ô Òࢠí ÒŒ

ÁÒ¡¡ÇÒ‹ 10 ÅÒ¹¡ Œ âÅ¡Ã Ô Á/» Ñ ‚ã¹» ‚¾.È. 2550 Á»Ã Õ ÁÒ³¡Òù Ô Òࢠí Òà· Œ Ò¡‹ ºÑ 11,057,489 ¡âÅ¡Ã Ô ÁÑ

ÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. 2551 - 2553 »ÃÔÁÒ³¡ÒùíÒࢌÒà¾ÔèÁ¢Öé¹à»š¹ 12,654,289; 21,625,042

áÅÐ 19,684,693 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ μÒÁÅíҴѺ ÊíÒËÃѺ»‚ ¾.È. 2554 »ÃÔÁÒ³¡ÒùíÒࢌÒÃÐËÇ‹Ò§

à´Í¹Á¡ÃÒ¤Á × - à´Í¹Á × ¶Ô ¹Ò¹ Ø à·Ò¡‹ ºÑ 7,462,219 ¡âÅ¡Ã Ô ÁÑ ã¹ÃÐËÇÒ§» ‹ ‚¾.È. 2550 - 2553

»ÃÐà·Èä·Â¹Òࢠí ÒŒ methyl methacrylate ¨Ò¡»ÃÐà·ÈμÒ§‹ æ ¶§Ö 17 »ÃÐà·È â´Â»ÃÐà·È

ʧ¤â»Ã Ô äμËÇ Œ ¹Ñ áÅÐÞ»èÕ ¹à» †Ø ¹š 3 »ÃÐà·ÈËÅ¡·Ñ »ÃÐà·Èä·Â¹ èÕ Òࢠí ÒŒ methyl methacrylate

«§ÁèÖ »Ã Õ ÁÒ³¡Òù Ô Òࢠí ÒÃÇÁ¡ Œ ¹ÁÒ¡¡Ç Ñ ÒË ÍÂÅÐ Œ 80 ¢Í§»ÃÁÒ³¡Òù Ô Òࢠí Ò·Œ §ËÁ´ã¹á éÑ μÅл ‹ ‚

»ÃÔÁÒ³¡ÒùíÒà¢ŒÒ methyl methacrylate ÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. 2550 - 2554 áÊ´§ã¹

μÒÃÒ§·Õè 3

METHYL METHACRYLATE

5

μÒÃÒ§·Õè 2 »ÃÔÁÒ³¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ methyl methacrylate ÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. 2550 - 2554

»ÃÐà·È

»ÃÔÁÒ³¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ (¡ÔâÅ¡ÃÑÁ)

 
 

2550

2551

2552

2553

2554*

à¡ÒËÅÕãμŒ

1,169,760

2,876,317

-

-

2,916,878

¡ÑÁ¾ÙªÒ

-

150,400

-

-

-

«ÒÍØ´ÔÍÒÃÐàºÕÂ

-

30,400

30,400

-

-

¨Õ¹

7,559,406

4,909,869

11,084,832

4,888,293

1,450,209

ÞÕè»Ø†¹

1,342,753

2,080,928

-

-

-

äμŒËÇѹ

4,835,806

1,514,445

1,045,782

11,488,236

21,687,868

à¹à¸ÍÏᏴ

-

-

-

-

400,220

乨ÕàÃÕÂ

-

-

15,200

-

-

àºÅàÂÕÂÁ

-

-

1,491,376

-

-

ºÑ§¤ÅÒà·È

-

43,700

98,800

15,200

15,200

»Ò¡Õʶҹ

2,564,210

15,200

273,600

91,200

15,200

¿ÅÔ»»¹Ê

1,087,966

1,467,130

80,120

59,970

-

ÁÒàÅà«ÕÂ

1,039,810

3,594,301

6,224,087

2,082,490

5,712,907

àÇÕ´¹ÒÁ

-

870,740

1,963,820

1,061,500

998,910

ÈÃÕÅѧ¡Ò

1,348,550

15,200

30,400

-

30,400

ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

2,015,937

8

40,050

-

-

ÊÔ§¤â»Ã

15,200

620,516

38,000

53,200

279,030

ÊÒ¸ÒóÃÑ°ÍÒËÃѺàÍÁÔàÃμʏ

516,580

30,400

45,600

-

-

ÍÍÊàμÃàÅÕÂ

15,200

241,590

40,960

-

15,200

ÍÔËËҹ

344,420

45,600

15,200

30,400

89,450

ÍÔ¹à´ÕÂ

6,933,162

873,969

154,990

30,400

11,107,66

ÍԹⴹÕà«ÕÂ

-

8,652,382

9,918,700

10,489,627

-

ÍÕÂÔ»μ

1,012,000

59,950

182,400

-

-

΋ͧ¡§

-

-

-

-

-

ÃÇÁ

31,800,760 28,093,045 32,774,317 30,305,716 44,719,138

·ÕèÁÒ: ¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã (2550 - 2554) * ¢ŒÍÁÙÅÃÐËÇ‹Ò§à´×͹Á¡ÃÒ¤Á - ÁԶعÒ¹ 2554 ¾Ô¡Ñ´ÈØšҡâͧ methyl methacrylate ¤×Í 2916.1410.000

6
6
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ

μÒÃÒ§·Õè 3 »ÃÔÁÒ³¡ÒùíÒà¢ŒÒ methyl methacrylate ÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. 2550 - 2554

»ÃÐà·È

»ÃÔÁÒ³¡ÒùíÒà¢ŒÒ (¡ÔâÅ¡ÃÑÁ)

 
 

2550

2551

2552

2553

2554*

à¡ÒËÅÕãμŒ

72,000

5,940

17,100

1,015,772

-

àºÅàÂÕÂÁ

-

-

12

405

-

ºÃÒ«ÔÅ

-

-

15,200

-

-

¨Õ¹

200

-

11,400

344,400

10,165

ÞÕè»Ø†¹

1,566,594

4,984,790

6,420,139

3,645,541

4,206,794

äμŒËÇѹ

2,830,471

3,620,110

2,652,661

2,829,480

1,041,900

½ÃÑè§àÈÊ

2,000

4,850

-

-

20,400

àÂÍÃÁ¹Õ

362,379

388,220

9,162

21

8

à¹à¸ÍÏᏴ

682

87

133

15,367

57

ÁÒàÅà«ÕÂ

2,000

-

-

-

-

ÊÁҾѹ¸ÃÑ°ÊÇÔÊ

-

-

-

24

-

ÅԪ෹Êäμ¹

11

4

-

-

-

ÊÔ§¤â»Ã

6,202,497

2,173,284

10,349,330

9,998,177

2,182,895

ÊËÃÒªÍҳҨѡÃ

17,200

-

-

30,400

-

ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

1,080

1,475,024

2,149,505

1,804,856

-

ÍÔμÒÅÕ

375

1,980

-

150

-

ÍÔ¹à´ÕÂ

-

-

400

-

-

ÃÇÁ

11,057,489 12,654,289 21,625,042 19,684,693

7,462,219

·ÕèÁÒ: ¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã (2550 - 2554) * ¢ŒÍÁÙÅÃÐËÇ‹Ò§à´×͹Á¡ÃÒ¤Á - ÁԶعÒ¹ 2554 ¾Ô¡Ñ´ÈØšҡâͧ methyl methacrylate ¤×Í 2916.1410.000

METHYL METHACRYLATE

7

º··Õè 3 ¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡ÒüÅÔμ production processes
º··Õè 3
¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡ÒüÅÔμ
production processes

ã¹·Ò§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ methyl methacrylate ¼ÅÔμ¨Ò¡»¯Ô¡ÔÃÔÂÒÃÐËÇ‹Ò§ acetone

áÅÐ hydrocyanic acid ä´ Œacetone cyanohydrin «§¨ÐãË èÖ ·Œ Ò»¯ í ¡Ô ÃÔ ÂÒ¡ Ô ºÑ sulfuric acid

䴌໚¹ methacrylamide sulfate áŌǨ֧·íÒ»¯Ô¡ÔÃÔÂÒ esterication ¡Ñº methanol

ä´Œ methyl methacrylate (Toxnet, 2011) ´Ñ§ÊÁ¡ÒÃ

H 3 C H 3 C

º··Õè 3 ¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡ÒüÅÔμ production processes ã¹·Ò§ÍØ μ ÊÒË¡ÃÃÁ methyl methacrylate ¼ÅÔ μ ¨Ò¡»¯Ô¡ÔÃÔÂÒÃÐËÇ‹Ò§ acetone áÅÐ hydrocyanic

C O + HCN

OH

H 3 C H 3 C

C C
C C

N

acetone

hydrocyanic

acid

acetone cyanohydrin

OH C C N
OH
C
C N

H 3 C H 3 C

+

H 2 SO 4

acetone cyanohydrin

sulfuric acid

H 2 C H 3 C

O

C C
C C

NH 2

. SO 4

 • 2- +

  • 2 H +

methacrylamide

sulfate

hydrogen

ion

H 2 C H 3 C O . C C SO 4 NH 2 methacrylamide
H 2 C
H 3 C
O
.
C
C
SO 4
NH 2
methacrylamide

2-

sulfate

+

CH 3 OH

+

methanol

2H +

º··Õè 3 ¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡ÒüÅÔμ production processes ã¹·Ò§ÍØ μ ÊÒË¡ÃÃÁ methyl methacrylate ¼ÅÔ μ ¨Ò¡»¯Ô¡ÔÃÔÂÒÃÐËÇ‹Ò§ acetone áÅÐ hydrocyanic

hydrogen

ion

H 2 C H 3 C

O OC H 3

C C
C
C

+

NH 4 HSO 4

methyl

methacrylate

ammonium

bisulfate

8
8
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
º··Õè 4 ¡ÒÃ㪌 use »ÃÐ⪹¢Í§ methyl methacrylate (Toxnet, 2011; U.S. EPA, 1998) 䴌ᡋ
º··Õè 4
¡ÒÃ㪌
use
»ÃÐ⪹¢Í§ methyl methacrylate (Toxnet, 2011; U.S. EPA, 1998) 䴌ᡋ

1. 㪌¼ÅÔμ polymethyl methacrylate (PMMA) ËÃ×Í acrylic ໚¹ÇÑÊ´ØãÊÁÕ¤ÇÒÁ

·¹·Ò¹ÊÙ§áÅÐÁÕ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãʨ֧㪌¼ÅÔμ Ἃ¹ãÊá·¹¡ÃШ¡äÁ‹á μ¡¡ÃШÒÂàËÁ×͹¡ÃШ¡

㪌ÊíÒËÃѺ¼ÅÔμÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèμŒÍ§¡ÒÃÁͧàËç¹ÀÒÂ㹠㪌໚¹ bone cement ÊíÒËÃѺàÊÃÔÁ¤ÇÒÁ

á¢ç§áçãËŒ¡Ñº¡Ãд١áÅТŒÍμͧ͢ÃÒ§¡ÒÂÊíÒËÃѺ¼ÙŒ»†Ç·ÕèÁÕ¡Ãд١¾Ãع ¡Ãд١ËÑ¡ ËÃ×Í

¢ŒÍμ‹Í¼Ô´»¡μÔ

2. ¼ÅÔμ¤Í¹á·ç¡«àÅ¹Ê  ª¹Ô´á¢ç§ «Ö觻ÃСͺ´ŒÇ methyl methacrylate áÅÐ

hydroxyethyl methacrylate ÃŒÍÂÅÐ 85 - 95 áÅÐ 5 - 15 â´Â¹éíÒ˹ѡ μÒÁÅíҴѺ

3. 㪌ËÇÁ¡ÑºÊÒà monomer Í×è¹ÊíÒËÃѺ¼ÅÔμ àëԹª¹Ô´ μ‹Ò§ æ ઋ¹ methyl

methacrylate-butadiene-styrene (MBS) «Öè§à»š¹àëԹ·ÕèÃͧÃѺáç¡ÃÐá·¡ä´Œ´Õ

4. 㪌¼ÊÁã¹ÇÑÊ´Øà¤Å×ͺ¼ÔÇ (surface coating) à¾×èÍ·íÒãËŒÇÑÊ´Ø·Õèà¤Å×ͺÁÕ¤ÇÒÁ

·¹·Ò¹

METHYL METHACRYLATE

9

º··Õè 5 ·Ò§ä»ÊÙ‹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ pathways into the environment
º··Õè 5
·Ò§ä»ÊÙ‹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
pathways into the environment

methyl methacrylate ࢌÒÊÙ‹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁä´ŒËÅÒÂÇÔ¸Õ ´Ñ§¹Õé

1. ¡ÒüÅÔμ ¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒ ¡Òâ¹Ê‹§ áÅСÒÃ㪌»ÃÐ⪹ ·íÒãËŒ methyl

methacrylate ࢌÒÊÙ‹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ «Öè§ÍÒ¨à¡Ô´¡ÒÃÃÑèÇäËÅËÃ×ÍÍغÑμÔàËμØ «Öè§Ê‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐࢌÒÊÙ‹

ÍÒ¡ÒÈ à¹×èͧ¨Ò¡ methyl methacrylate ÃÐàË¡ÅÒÂ໚¹äÍä´Œ´ÕÁÒ¡

U.S. EPA »ÃÐàÁԹNjһÃÐÁҳÌÍÂÅÐ 0.46 ¢Í§»ÃÔÁÒ³ methyl metha-

crylate ·Õè¼ÅÔμã¹»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò¶Ù¡»Å‹ÍÂÊÙ‹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ â´ÂÃŒÍÂÅÐ 98 ¢Í§»ÃÔÁÒ³

·Õè»Å‹ÍÂÊÙ‹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ໚¹¡ÒûŋÍÂÍÍ¡ÊÙ‹ÍÒ¡ÒÈ ã¹»‚ ¾.È. 2549 »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

¼ÅÔμ methyl methacrylate ෋ҡѺ 815 Ōҹ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ methyl methacrylate ·Õè¶Ù¡»Å‹ÍÂ

ÍÍ¡ÊÙ‹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÁÕ»ÃÔÁÒ³¶Ö§ 3.75 ÅÒ¹¡ Œ ÔâÅ¡ÃÑÁ (Toxnet, 2011)

¡ÃзÃǧʧáÇ´Å Ôè ÍÁ¢Í§»ÃÐà·ÈÍÍÊà Œ μÃàÅÂÃÒ§ҹ»Ã Õ ÁÒ³ Ô methyl metha-

crylate ·»ÃÐà·ÈÍÍÊà èÕ μÃàÅÂ»Å Õ ÍÂÊ ‹ ÍÒ¡ÒÈ ‹Ù áËŧ¹‹ Òíé áÅд¹Ô ÃÐËÇÒ§» ‹ ‚¾.È. 2550 - 2553

෋ҡѺ 2,200; 2,500; 2,400 áÅÐ 5,100 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ μÒÁÅíҴѺ (DSEWPC, 2011)

2. ¡ÒèѴ¡Òáҡ¢Í§àÊÕ ÇÔ¸Õ¡ÒèѴ¡Òáҡ¢Í§àÊÕ·ÕèäÁ‹¶Ù¡μŒÍ§ ઋ¹ ¡ÒÃŌҧ

ÀÒª¹ÐºÃè Ø ¡ÒÃà· methyl methacrylate ·àËÅ èÕ Í¨Ò¡ÀÒª¹ÐºÃè × ËÃ Ø Í·× àËÅ èÕ Í¨Ò¡¡ÒÃãª × Œ

ã¹ËŒÍ§»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃŧ·‹ÍÃкÒ¹éíÒâ´Â μ çâ´ÂäÁ‹ÁÕ¡Ò÷íÒÅÒ¾ÔÉàº×éͧ μŒ¹¡‹Í¹ ¨Ð·íÒãËŒ

methyl methacrylate »¹à»„œÍ¹ã¹áËÅ‹§¹éíÒ

10
10
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
º··Õè 6 ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ concentrations
º··Õè 6
¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
concentrations
 • 6.1 ¡ÒÃÊÙÞÊÅÒÂáÅСÒä§ÊÀÒ¾ (loss and persistence) ¡ÒÃÊÞÊÅÒ¢ͧ Ù methyl methacrylate ã¹ÍÒ¡ÒÈÊǹãËÞ ‹ à¡‹ ´¨Ò¡¡Ò÷ Ô Ò»¯ í ¡Ô ÃÔ ÂÒ Ô

¡ºÍ¹ Ñ ÁØ ÅÍÙ ÊÃÐäδÃÍ¡« Ô ÅáÅÐâÍ⫹ Ô ¡ÒÃÊÞÊÅÒÂã¹áËÅ Ù §¹‹ ÒÊéí ǹãËÞ ‹ ໋ ¹¡Ò÷ š Ò»¯ í ¡Ô ÃÔ ÂÒ Ô

¢Í§ methyl methacrylate ¡ÑºÍ¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐäδÃÍ¡«ÔÅ ¡ÒËÍÂÊÅÒÂâ´ÂªÕÇÀÒ¾ áÅÐ

¡ÒÃáμ¡ÊÅÒ´ŒÇ¹éíÒ«Öè§à¡Ô´ä´Œ´Õã¹ÊÀÒÇзÕè໚¹´‹Ò§ [´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´㹺··Õè 7 ¡Ò÷´Êͺ

¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (environmental fate tests)]

 • 6.2 ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ (concentrations) ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃμÃǨÇÔà¤ÃÒÐˏ methyl methacrylate ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÁÕáμ‹ÃÒ§ҹ

¡ÒÃμÃǨã¹ÍÒ¡ÒÈ áÅФÇÒÁࢌÁ¢Œ¹·Õ辺ÁÕ¤‹Ò¹ŒÍÂÁÒ¡ Zhu áÅФ³Ð (2005) ÃÒ§ҹ

¡ÒÃμÃǨÇÔà¤ÃÒÐˏÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐàËÂä´Œ (volatile organic compound, VOC) ¨íҹǹ

 • 37 ÊÒÃã¹ÍÒ¡ÒȢͧàÁ×ͧ Ottawa »ÃÐà·Èá¤¹Ò´Ò «Öè§à¡çº μÑÇÍ‹ҧÃÐËÇ‹Ò§à´×͹

¾ÄȨԡÒ¹ 2545 - ÁÕ¹Ò¤Á 2546 ¨Ò¡¨íҹǹμÑÇÍ‹ҧ·Ñé§ËÁ´ 74 μÑÇÍ‹ҧ ÁÕà¾Õ§

1 μÑÇÍ‹ҧ·ÕèμÃǨ¾º methyl methacrylate ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹à·‹Ò¡Ñº 0.33 äÁâ¤Ã¡ÃÑÁ/

ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμÃ

Chen áÅФ³Ð (2000) ÃÒ§ҹ¡ÒÃμÃǨÇÔà¤ÃÒÐˏÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐàËÂä´Œ¨íҹǹ

 • 11 ÊÒÃã¹ÍÒ¡ÒȢͧàÁ×ͧ Kaohsiung »ÃÐà·ÈäμŒËÇѹ à¡çºμÑÇÍ‹ҧ㹻‚ ¾.È. 2537

¨íҹǹμÑÇÍ‹ҧ·Õèà¡çºÃÇÁ 10 μÑÇÍ‹ҧ ÁÕà¾Õ§ 1 μÑÇÍ‹ҧ·ÕèμÃǨ¾º methyl metha-

crylate ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹à·‹Ò¡Ñº 1.3 äÁâ¤Ã¡ÃÑÁ/ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμà Jia áÅФ³Ð (2008) ÃÒ§ҹ

¡ÒÃμÃǨÇÔà¤ÃÒÐˏÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐàËÂä´Œ¨íҹǹ 46 ÊÒÃã¹ÍÒ¡ÒȢͧàÁ×ͧ Ann Arbor

áÅÐàÁ×ͧ Ypsilanti ÃÑ° Michigan »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò â´Âà¡çºμÑÇÍ‹ҧ㹻‚ ¾.È.

2548 - 2549 àÁ×ͧ Ann Arbor ÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹¡Ç‹ÒáÅÐÁÕ»ÃЪҡÃÁÒ¡¡Ç‹ÒàÁ×ͧ Ypsilanti

¼Å¡ÒÃμÃǨÇà¤ÃÒÐË Ô ¾ºÇÒ‹ ¨Ò¹Ç¹ í μÇÍÂ Ñ Ò§· ‹ à¡èÕ º¨Ò¡àÁ ç ͧ × Ann Arbor ·§ËÁ´ éÑ 82 μÇÍÂ Ñ Ò§‹

Áà¾Õ § Õ 1 μÇÍÂ Ñ Ò§‹ ·μÕè ÃǨ¾º methyl methacrylate ¤ÇÒÁà¢Á¢ Œ ¹à· Œ Ò¡‹ ºÑ 0.14 äÁâ¤Ã¡ÃÁ/ Ñ

ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμà ÊíÒËÃѺμÑÇÍ‹ҧ·Õèà¡çº¨Ò¡àÁ×ͧ Ypsilanti ¨íҹǹ 59 μÑÇÍ‹ҧ μÃǨäÁ‹¾º

methyl methacrylate ã¹·Ø¡μÑÇÍ‹ҧ

METHYL METHACRYLATE

11

¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹¢Í§ methyl methacrylate ã¹ÍÒ¡ÒȢͧ»ÃÐà·Èμ‹Ò§ æ áÊ´§ã¹

μÒÃÒ§·Õè 4

μÒÃÒ§·Õè 4 ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹¢Í§ methyl methacrylate ã¹ÍÒ¡ÒȢͧ»ÃÐà·Èμ‹Ò§ æ

¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ »ÃÐà·È/àÁ×ͧ »‚·ÕèÈÖ¡ÉÒ àÍ¡ÊÒÃ͌ҧÍÔ§ (äÁâ¤Ã¡ÃÑÁ/ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμÃ)
¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹
»ÃÐà·È/àÁ×ͧ
»‚·ÕèÈÖ¡ÉÒ
àÍ¡ÊÒÃ͌ҧÍÔ§
(äÁâ¤Ã¡ÃÑÁ/ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμÃ)

ÍÒ¡ÒÈ

»ÃÐà·È᤹ҴÒ

¾.Â. 2545 -

0.33 (1/74) 1

Zhu et al. (2005)

àÁ×ͧ Ottawa

ÁÕ.¤. 2546

»ÃÐà·ÈäμŒËÇѹ

»‚ ¾.È. 2537

1.3 (1/10)

Chen et al. (2000)

àÁ×ͧ Kaohsiung

»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

»‚ ¾.È. 2548

Jia et al. (2008)

àÁ×ͧ Ann Arbor

- 2549

0.14 (1/82)

àÁ×ͧ Ypsilanti

μÃǨäÁ‹¾º (0/59)

1 μÑÇàÅ¢ã¹Ç§àÅçº ¤×Í ¨íҹǹμÑÇÍ‹ҧ·ÕèμÃǨ¾º methyl methacrylate/¨íҹǹμÑÇÍ‹ҧ·Ñé§ËÁ´

6.3 ¡ÒÃÃѺÊÒâͧÁ¹Øɏ (human intake)

U.S. EPA (2011) ¤íҹdz¤‹Ò oral reference dose (RfD o ) áÅÐ reference

concentration (RfC) ¢Í§ methyl methacrylate ´Ñ§¹Õé

U.S. EPA (2011) ¤íҹdz¤‹Ò oral reference dose (RfD o ) ¢Í§ methyl

methacrylate â´ÂãªÃÒ§ҹ¢Í§ Œ Borzelleca áÅФ³Ð (1964) «§à» èÖ ¹¡ÒÃÈ š ¡ÉÒã¹Ë¹ Ö Ùrat

·áºèÕ §à» ‹ ¹¡Å š Á¤Çº¤ ‹Ø ÁØ 1 ¡ÅÁ‹Ø áÅСÅÁ·´Åͧ ‹Ø 3 ¡ÅÁ‹Ø áμÅСŠ‹ Á»ÃСͺ´ ‹Ø ÇÂ˹ Œ à¾È¼ Ù Œ Ù

25 μÑÇ áÅÐ˹Ùà¾ÈàÁÕ 25 μÑÇ Ë¹Ù¡ÅØ‹Á·´Åͧ䴌ÃѺ methyl methacrylate ¼ÊÁã¹

¹Ò´íé Á¤ÇÒÁࢠè× Á¢ Œ ¹Œ 6, 60, áÅÐ 2,000 ÁÅÅÔ ¡Ã Ô Á/Å Ñ μÔ Ã à»¹àÇÅÒ š 2 » ‚¡ÒÃμÃǨ¾ÂÒ¸ÊÀÒ¾ Ô

¢Í§Ë¹àÁÙ ÍÊè× ¹Ê éÔ ´¡Ò÷´Åͧ Ø äÁ¾º¤ÇÒÁ¼ ‹ ´»¡ Ô μ¢Í§ÍÇ Ô ÂÇÐã´ Ñ æ U.S. EPA (2011) ¨§ãª Ö Œ

¤‹Ò¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹à·‹Ò¡Ñº 2,000 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/ÅÔμà ¤íҹdz¤‹Ò NOAEL ¢Í§ methyl metha-

crylate

U.S. EPA (2011) 㪌»ÃÔÁÒ³¹éíÒ·Õè˹١Թ෋ҡѺ 0.0313 ÅÔμÃ/Çѹ áÅйéíÒ˹ѡμÑÇ

¢Í§Ë¹Ù ෋ҡѺ 0.462 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ ´Ñ§¹Ñé¹ NOAEL ¢Í§ methyl methacrylate ÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ

12
12
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ

2,000 (ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/ÅÔμÃ) 0.0313 (ÅÔμÃ/Çѹ) / 0.462 (¡ÔâÅ¡ÃÑÁ) = 136 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/¡ÔâÅ¡ÃÑÁ

¹éíÒ˹ѡμÑÇ/Çѹ

U.S. EPA (2011) 㪌¤‹Ò uncertainty factor ෋ҡѺ 100 㹡Òäíҹdz¤‹Ò

RfD o ¢Í§ methyl methacrylate «Ö觻ÃСͺ´ŒÇÂ

factor 10 ÊíÒËÃѺ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÊÑμǏ·´Åͧ (interspecies extrapolation)

factor 10 ÊíÒËÃѺ individual sensitivity ¢Í§Á¹Øɏ

U.S. EPA (2011) 㪌¤‹Ò modifying factor ෋ҡѺ 1 ¤‹Ò RfD o ¢Í§ methyl

methacrylate ෋ҡѺ 136/(100 1) = 1.36 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/¡ÔâÅ¡ÃÑÁ¹éíÒ˹ѡ μÑÇ/Çѹ

·Ñ駹Õé U.S. EPA (2011) 㪌àÅ¢¨íҹǹàμçÁ ´Ñ§¹Ñé¹ ¤‹Ò RfD o ¢Í§ methyl methacrylate

¨§à· Ö Ò¡ºÑ 1.4 ÁÅÅÔ ¡Ã Ô Á/¡ Ñ âÅ¡Ã Ô Á¹Ñ Ò˹ éí ¡Ñ μÇ/Ç Ñ ¹Ñ (´ÃÒÂÅÐàÍ Ù Â´àÃ Õ Í§¡ÒûÃÐàÁ ×è ¹¤ÇÒÁàÊ Ô Â§ Õè

ã¹ ÀÒ¤¼¹Ç¡ 2)

U.S. EPA (2011) ¤íҹdz¤‹Ò reference concentration (RfC) ¢Í§ methyl

methacrylate â´Â㪌ÃÒ§ҹ¢Í§ Lomax áÅФ³Ð (1997) ໚¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹Ë¹Ù rat

ÊÒ¾ѹ¸Ø F344 «Öè§áº‹§à»š¹¡ÅØ‹Á¤Çº¤ØÁ 1 ¡ÅØ‹Á áÅСÅØ‹Á·´Åͧ 3 ¡ÅØ‹Á áμ‹ÅСÅØ‹Á

»ÃСͺ´ÇÂ˹ Œ à¾È¼ Ù ŒÙ70 μÇÑ áÅÐ˹à¾ÈàÁ Ù ÂÕ 70 μÇÑ Ë¹¡ÅÙ Á·´ÅÍ§ä´ ‹Ø ÃŒ ºÑ methyl metha-

crylate â´Â¡ÒÃÊÙ´´Á¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ 102.4, 408.6, áÅÐ 1,621.7 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμÃ

໹àÇÅÒ š 6 ªÇâÁ§/Ç èÑ ¹Ñ 5 ǹ/Ê Ñ »´ÒË Ñ  ÃÐÂÐàÇÅÒ·§ÊéÑ ¹éÔ 2 » ‚ ¡ÒÃμÃǨ¾ÂÒ¸ÊÀÒ¾¢Í§Ë¹ Ô Ù

àÁ×èÍÊÔé¹ÊØ´¡Ò÷´Åͧ ¾ºÇ‹Ò ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡μÔ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñº¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹¢Í§ methyl

methacrylate ·Ë¹Õè ÊÙ ´´Á Ù ¤Í× ¡ÒÃàÊÍÁÊÅÒÂáÅСÒý ×è ͧ͢๠† Íà ×é ͺ×è ¼Ø Ç¢Í§à«ÅÅ Ô »ÃÐÊÒ· 

ÀÒÂ㹨ÁÙ¡·Õèà¡ÕèÂǡѺ¡ÒôÁ¡ÅÔè¹ (olfactory sensory epithelium) àÁ×èÍÊÔé¹ÊØ´¡Ò÷´Åͧ

˹Ùà¾È¼ÙŒ¢Í§¡ÅØ‹Á¤Çº¤ØÁ·ÕèÁÕªÕÇÔμÃÍ´ÁÕ¨íҹǹ 39 μÑÇ ÊíÒËÃѺ˹Ùà¾È¼ÙŒ¢Í§¡ÅØ‹Á·´Åͧ

·Ñé§ 3 ¡ÅØ‹Á ·ÕèÁÕªÕÇÔμÃÍ´ÁÕ¨íҹǹ 47, 48 áÅÐ 38 μÑÇ μÒÁÅíҴѺ ¨íҹǹ˹Ùà¾È¼ÙŒ¢Í§

¡ÅØ‹Á·´Åͧ·Ñé§ 3 ¡ÅØ‹Á ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡μԢͧà¹×éÍàÂ×èͺؼÔÇÀÒÂ㹨ÁÙ¡·Õèà¡ÕèÂǡѺ¡ÒôÁ¡ÅÔè¹

¨íҹǹ 0, 35 áÅÐ 38 μÑÇ μÒÁÅíҴѺ áÅÐäÁ‹¾º¤ÇÒÁ¼Ô´»¡μԴѧ¡Å‹ÒÇã¹Ë¹Ùà¾È¼ÙŒ¢Í§

¡ÅØ‹Á¤Çº¤ØÁ U.S. EPA (2011) ¨Ö§ãªŒ dose-response relationship ¹Õé¤íҹdz¤‹Ò

benchmark concentration ·Õè¡ÒÃμͺʹͧ෋ҡѺÌÍÂÅÐ 10 (BMC 10 ) ¢Í§ methyl

methacrylate Ẻ¨íÒÅͧ·Ò§¤³ÔμÈÒÊμÏ (mathematical model) ·ÕèàËÁÒÐÊÁ·ÕèÊØ´ ¤×Í

polynomial regression model áÅÐ BMC 10 ·Õè¤íҹdz䴌ÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 143 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/

ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμà ¡Ò÷´Åͧ¹Õé ˹ÙäÁ‹ä´ŒÃѺ methyl methacrylate Í‹ҧμ‹Íà¹×èͧ ´Ñ§¹Ñé¹

¨Ö§μŒÍ§¤íҹdz¤‹Ò BMC 10 ·Õèä´Œãˌ໚¹¤‹Ò BMC 10[adj] ËÃ×Í adjusted BMC 10 «Öè§à»š¹

¤‹Òà·Õº෋ÒàÊÁ×͹NjÒ˹Ùä´ŒÃѺ methyl methacrylate Í‹ҧμ‹Íà¹×èͧ

METHYL METHACRYLATE

13

BMC 10[adj] = BMC 10 (6 ªÑèÇâÁ§/24 ªÑèÇâÁ§) (5 Çѹ/7 Çѹ)

BMC 10[adj] = 143 (ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμÃ) (6 ªÑèÇâÁ§/24 ªÑèÇâÁ§)

(5 Çѹ/7 Çѹ)

BMC 10[adj] = 25.6 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμÃ

U.S. EPA (2011) ¤íҹdz¤‹Ò BMC 10 ¢Í§ methyl methacrylate ã¹Á¹Øɏ

(human equivalent concentration) ËÃ×ͤ‹Ò BMC 10[HEC] ¨Ò¡¤‹Ò BMC 10[adj] ·Õèä´Œ¨Ò¡

¡Ò÷´Åͧã¹Ë¹Ù â´Â㪌ÊÁ¡ÒÃ

BMC 10[HEC] = BMC 10[adj] x RGDR ET

â´Â BMC 10[HEC] ¤Í× ¤Ò‹ BMC 10 ¢Í§ methyl methacrylate ã¹Á¹ÉÂ Ø « §¤èÖ Ò¹Ç³ í

¨Ò¡¤‹Ò BMC 10 ã¹Ë¹Ù rat

RGDR ET ¤×Í ÍÑμÃÒʋǹ¡ÒÃËÒÂã¨μ‹Í¾×é¹·Õè¼ÔǺÃÔàdz·Ãǧ͡¢Í§Ë¹Ù rat

áÅÐÁ¹Øɏ (regional gas dosimetry ratio) ÊíÒËÃѺºÃÔàdz

ÀÒ¹͡·Ãǧ͡ (extrathoracic region)

¤‹Ò RGDR ET ¤íҹdz䴌¨Ò¡ÊÁ¡ÒÃ

RGDR ET = (MV a /Sa ET ) / (MV h /Sh ET )

â´Â MV a ¤×Í ÍÑμÃÒ¡ÒÃËÒÂ㨢ͧ˹٠rat ÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 0.25 ÅÔμÃ/¹Ò·Õ

MV h ¤×Í ÍÑμÃÒ¡ÒÃËÒÂ㨢ͧÁ¹Øɏ ÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 13.8 ÅÔμÃ/¹Ò·Õ

Sa ET ¤×Í ¾×é¹·Õè¼ÔǺÃÔàdzÀÒ¹͡·Ãǧ͡¢Í§Ë¹Ù rat

ÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 11.6 μÒÃҧૹμÔàÁμÃ

Sh ET ¤×Í ¾×é¹·Õè¼ÔǺÃÔàdzÀÒ¹͡·Ãǧ͡¢Í§Á¹Øɏ

ÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 177 μÒÃҧૹμÔàÁμÃ

RGDR ET = (0.25/11.6) / (13.8/177)

= 0.28

´Ñ§¹Ñé¹ ¤‹Ò BMC 10 ¢Í§ methyl methacrylate ã¹Á¹Øɏ ÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 25.6

0.28 = 7.2 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμÃ

U.S. EPA (2011) 㪌¤‹Ò uncertainty factor ෋ҡѺ 100 㹡Òäíҹdz¤‹Ò

RfC ¢Í§ methyl methacrylate «Ö觻ÃСͺ´ŒÇÂ

14
14
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ

factor 3 ÊíÒËÃѺ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÊÑμǏ·´Åͧ (interspecies extrapolation) «Öè§ä´Œ

¤íҹdz໚¹¤‹Ò BMC 10[HEC] áÅŒÇ

factor 3 ÊíÒËÃѺ individual sensitivity ¢Í§Á¹Øɏ

U.S. EPA (2011) 㪌¤‹Ò modifying factor ෋ҡѺ 1 ¤‹Ò RfC ¢Í§ methyl

methacrylate à·Ò¡‹ ºÑ 7.2/(10 1) = 0.72 ÁÅÅÔ ¡Ã Ô Á/Å Ñ ¡ºÒÈ¡ Ù àÁ μà ·§¹éÑ éÕU.S. EPA (2011)

㪌àÅ¢¨íҹǹàμçÁ ´Ñ§¹Ñé¹ ¤‹Ò RfC ¢Í§ methyl methacrylate ¨Ö§à·‹Ò¡Ñº 7 10 -1

ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμà (´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´àÃ×èͧ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕè§ã¹ÀÒ¤¼¹Ç¡ 2)

âÍ¡ÒÊ¡ÒÃä´ŒÃѺ methyl methacrylate ¢Í§»ÃЪҪ¹¨Ò¡ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

»ÃЪҪ¹·ÑèÇä»ä´ŒÃѺ methyl methacrylate ¨Ò¡ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¹ŒÍÂÁÒ¡ à¾ÃÒÐ

methyl methacrylate ·Õè»ÃЪҪ¹ãªŒÍÂÙ‹ã¹ÃÙ»¢Í§â¾ÅÕàÁÍÏ «Ö觨лŋÍ methyl metha-

crylate monomer ÊÙ‹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¹ŒÍÂÁÒ¡ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÒÃμÃǨÇÔà¤ÃÒÐˏ¡Òû¹à»„œÍ¹

¢Í§ÊÒÃà¤Áã¹ÍÒ¡ÒÈÂ Õ §¾º¤ÇÒÁà¢ Ñ Á¢ Œ ¹¢Í§ Œ methyl methacrylate ·¹èÕ ÍÂÁÒ¡áÅоºã¹ Œ

ºÒ§μÑÇÍ‹ҧ෋ҹÑé¹ [´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´ËÑÇ¢ŒÍ 6.2 ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ (concentrations)]

»ÃЪҪ¹¡ÅØ‹ÁàÊÕ觹‹Ò¨Ð໚¹¤¹§Ò¹·Õè·íÒ§Ò¹ã¹âç§Ò¹¼ÅÔμ áÅÐâç§Ò¹·Õè¹íÒ

methyl methacrylate ä»ãªŒ áÅо¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ºÃ÷ء«Öè§ÍÒ¨ä´ŒÃºÑ methyl metha-

crylate 㹡óշÕèà¡Ô´ÍغÑμÔàËμØ·íÒãËŒà¡Ô´¡ÒÃÃÑèÇäËÅ

METHYL METHACRYLATE

15

º··Õè 7 ¡Ò÷´Êͺ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ environmental fate tests
º··Õè 7
¡Ò÷´Êͺ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
environmental fate tests
 • 7.1 ¡ÒËÍÂÊÅÒÂâ´ÂªÕÇÀÒ¾áÅСÒÃà»ÅÕè¹ÃÙ»â´ÂªÕÇÀÒ¾ (biodegradation and biotransformation) methyl methacrylate ¶Ù¡Â‹ÍÂÊÅÒÂâ´ÂªÕÇÀÒ¾ä´Œá¡Ê carbon dioxide ໚¹

¼Å¼ÅÔμ ÊØ´·ŒÒ Pahren and Bloodgood (1961) ÈÖ¡ÉÒ¡ÒËÍÂÊÅÒ methyl

methacrylate ã¹¹éíÒàÊÕÂâ´ÂªÕÇÀҾẺ㪌ÍÍ¡«Ôਹ â´Â¡ÒÃμÃǨ»ÃÔÁÒ³á¡Ê carbon

dioxide ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ¾ºÇ‹Ò ÃŒÍÂÅÐ 50 ¢Í§ methyl methacrylate ¶Ù¡Â‹ÍÂÊÅÒÂä´Œã¹àÇÅÒ

»ÃÐÁÒ³ 12 Çѹ

 • 7.2 ¡ÒËÍÂÊÅÒÂâ´Âáʧ (photodegradation)

×

methyl methacrylate ´´¡Å

Ù

¹áʧä´

ÊŒ §ÊÙ ´·Ø ¤ÇÒÁÂÒǤÅ

èÕ

è×

¹à·

Ò¡‹ ºÑ 239 ¹Òâ¹àÁμÃ

´§¹Ñ ¹Ñé methyl methacrylate ¨§äÁ Ö ´‹ ´¡Å Ù ¹áʧÍÒ· × μÔ Â· ÊÕè ͧÁÒ¶ ‹ §¾Ö ¹âÅ¡« ×é §ÁÖè ¤ÇÒÁÂÒÇ¤Å Õ ¹×è

ÁÒ¡¡Ç‹Ò 290 ¹Òâ¹àÁμà áÊ´§Ç‹Ò methyl methacrylate äÁ‹¶Ù¡Â‹ÍÂÊÅÒÂâ´Âáʧᴴ

 • 7.3 ¡ÒÃáμ¡ÊÅÒ´ŒÇ¹íéÒ (hydrolysis) methyl methacrylate ໹ÊÒûÃСͺ š ester ÁËÁÕ ¿Ù‹ §¡˜ ª ¹·Ñ ÊÒÁÒöࡠÕè ´»¯ Ô ¡Ô ÃÔ ÂÒ Ô

¡ÒÃáμ¡ÊÅÒ´ŒÇ¹éíÒä´Œ«Öè§à¡Ô´ä´Œ´Õã¹ÊÀÒÇзÕè໚¹´‹Ò§ ·ÕèÍسËÀÙÁÔ 25« ¤‹Ò¤ÃÖ觪ÕÇÔμ¢Í§

methyl methacrylate ã¹¹éíÒ·Õè pH ෋ҡѺ 7, 8, 9 áÅÐ 11 ÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 4 »‚, 140 Çѹ,

14 Çѹ áÅÐ 3.4 ªÑèÇâÁ§ μÒÁÅíҴѺ (Toxnet, 2011)

 • 7.4 ¡ÒÃÃÇÁμÑÇ (sorption) methyl methacrylate ÅÐÅÒ¹éíÒä´Œ´ÕÁÒ¡ ¨Ö§ÃÇÁμÑǡѺÊÒÃÍÔ¹·ÃՏ㹴Թ䴌à¾Õ§

àÅ硹ŒÍ methyl methacrylate ÁÕ¤‹ÒÊÑÁ»ÃÐÊÔ·¸Ôì¡Òôٴ«Ñºã¹´Ô¹ (K oc ) ÃÐËÇ‹Ò§ 9 - 95

¨Ö§à¤Å×è͹ μÑÇ㹴Թ䴌´ÕÁÒ¡ áÅÐÃÇÁ μÑǡѺ͹ØÀÒ¤ã¹áËÅ‹§¹éíÒä´Œà¾Õ§àÅ硹ŒÍÂઋ¹¡Ñ¹

(Toxnet, 2011)

16
16
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ

7.5

¡ÒáÅÒÂ໚¹äÍ (evaporation)

methyl methacrylate ÅÐÅÒ¹Òä´

Õ

éí

´Œ ÁÒ¡

áμ¡‹ ÃÐàË¡ÅÒÂà»

ç

š

¹äÍä´

Õ

´Œ ÁÒ¡àª

¹¡ ‹ ¹Ñ

methyl methacrylate ÁÕ¤‹Ò Henry’s law constant ෋ҡѺ 3.2 10 -4 ºÃÃÂÒ¡ÒÈ

ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμÃ/âÁÅ áÊ´§ãËŒàËç¹Ç‹Ò methyl methacrylate ·Õ軹ໄœÍ¹ã¹áËÅ‹§¹éíÒÃÐàËÂ

¡ÅÒÂ໚¹äÍä´Œ´ÕÁÒ¡ ¨Ò¡¡Òäíҹdzâ´Â㪌Ẻ¨íÒÅͧ·Ò§¤³ÔμÈÒÊμÏ methyl metha-

crylate ·Õ軹ໄœÍ¹ã¹áÁ‹¹éíÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡ 1 àÁμà ¹éíÒäËÅ´ŒÇ¤ÇÒÁàÃçÇ 1 àÁμÃ/ÇÔ¹Ò·Õ

áÅФÇÒÁàÃÇÅÁà˹ ç ÍáÁ × ¹‹ Òà· íé Ò¡‹ ºÑ 3 àÁμÃ/ǹҷ Ô ÕÁ¤Õ Ҥà ‹ §ªèÖ ÇÕ μÔ ¢Í§¡ÒÃÃÐàË¡ÅÒÂ໹äÍ š

à·Ò¡‹ ºÑ 5.7 ªÇâÁ§ èÑ ÊÒËÃ í ºáËÅ Ñ §¹‹ Ò·íé ¹èÕ ÒäËŪ íé ÒáÅÐÅÁ¾ Œ ´¤Ñ ͹¢ ‹ Ò§ª Œ ÒŒ ¡ÒÃÃÐàË¡ÅÒÂ໹äÍ š

à¡Ô´ä´ŒÍ‹ҧªŒÒ æ ¨Ò¡¡Òäíҹdzâ´Â㪌Ẻ¨íÒÅͧ·ÐàÅÊÒº·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡ 1 àÁμà ¹éíÒäËÅ

´ŒÇ¤ÇÒÁàÃçÇ 0.05 àÁμÃ/ÇÔ¹Ò·Õ áÅФÇÒÁàÃçÇÅÁà˹×Í·ÐàÅÊҺ෋ҡѺ 0.5 àÁμÃ/ÇÔ¹Ò·Õ

¤‹Ò¤ÃÖ觪ÕÇÔμ¢Í§¡ÒÃÃÐàË¡ÅÒÂ໚¹äͧ͢ methyl methacrylate ÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 4.8 Çѹ

(Toxnet, 2011; Lyman et al., 1990)

 • 7.6 ¡ÒÃà¡Ô´»¯Ô¡ÔÃÔÂÒÍÍ¡«Ôപѹ (oxidation) methyl methacrylate ã¹ÍÒ¡Òȶ¡ÍÍ¡« Ù ä´Ê Ô â´Â͹  ÁØ ÅÍÙ ÊÃÐäδÃÍ¡« Ô ÅÔ ¼Å¼ÅμÔ

¢Í§»¯Ô¡ÔÃÔÂÒ ¤×Í pyruvic acid, methyl pyruvate áÅÐÊÒûÃСͺ epoxide (Kao,

1994) ã¹ÍÒ¡ÒÈ»¡μÔ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹¢Í§Í¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐäδÃÍ¡«ÔÅ෋ҡѺ 5 10 5 ͹ØÁÙÅ/

ÅÙ¡ºÒÈ¡à«¹μÔàÁμà ¤‹Ò¤ÃÖ觪ÕÇÔμ¢Í§»¯Ô¡ÔÃÔÂÒ¹ÕéÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 1.1 - 15 ªÑèÇâÁ§ (Kao, 1994;

Government of Canada,1993)

methyl methacrylate ã¹ÍÒ¡ÒÈÂѧ¶Ù¡ÍÍ¡«Ôä´Êä´Œâ´ÂâÍ⫹ ã¹ÍÒ¡ÒÈ»¡μÔ·ÕèÁÕ

¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹¢Í§âÍ⫹෋ҡѺ 7 10 11 âÁàÅ¡ØÅ/ÅÙ¡ºÒÈ¡à«¹ μÔàÁ μà ¤‹Ò¤ÃÖ觪ÕÇÔμ¢Í§

»¯Ô¡ÔÃÔÂÒ¹ÕéÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 1 Çѹ (Toxnet, 2011)

methyl methacrylate ã¹áËÅ‹§¹éíÒ¶Ù¡ÍÍ¡«Ôä´Êâ´Â͹ØÁÙÅÍÔÊÃÐäδÃÍ¡«ÔÅä´Œ

ÍÂÒ§ª ‹ ÒŒ æ ã¹áËŧ¹‹ Ò·íé ÁèÕ ¤ÇÒÁà¢ Õ Á¢ Œ ¹¢Í§Í¹ Œ ÁØ ÅÍÙ ÊÃÐäδÃÍ¡« Ô Åà· Ô Ò¡‹ ºÑ 1 10 -17 âÁÅ/ÅμÔ Ã

¤‹Ò¤ÃÖ觪ÕÇÔμ¢Í§»¯Ô¡ÔÃÔÂÒÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 67 Çѹ (Toxnet, 2011)

 • 7.7 Ö

¡ÒÃÈ¡ÉÒÃ

»áºº·Ò§Ãкº¹

Ô

 

(model ecosystem studies)

àÇÈ

Ù

¡ÒÃμÃǨ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈʋǹãËÞ‹äÁ‹¾º¡Òû¹à»„œÍ¹¢Í§ methyl methacrylate

áÅÐäÁ¾º¢ŒÍÁÙÅ¡Òû¹à»„œÍ¹ã¹áËŧ¹éíÒ¼ÔÇ´Ô¹ áÊ´§ÇÒ methyl methacrylate äÁãª

ÊÒÃÁžÔÉËÅÑ¡·Õ辺䴌ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ methyl methacrylate ÊÐÊÁã¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔμã¹¹éíÒä´Œ

à¾Õ§àÅ硹ŒÍ áÅÐäÁ‹à»š¹¾ÔÉμ‹ÍÊÔè§ÁÕªÕÇÔμã¹¹éíÒ ´Ñ§¹Ñé¹ methyl methacrylate ¨Ö§ÁÕ¼Åμ‹Í

Ãкº¹ÔàÇȹŒÍÂÁÒ¡

METHYL METHACRYLATE

17

º··Õè 8 ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ environmental fate
º··Õè 8
¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
environmental fate

methyl methacrylate ÁÕ¤‹Ò¤ÇÒÁ´Ñ¹äÍ ·ÕèÍسËÀÙÁÔ 25« ෋ҡѺ 38.5 ÁÔÅÅÔàÁμÃ

»ÃÍ· ´Ñ§¹Ñé¹ methyl methacrylate ·Õ軹ໄœÍ¹ã¹ÍÒ¡ÒÈ Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒÇзÕè໚¹äÍ

áÅкҧÊǹÃÇÁ ‹ μÇ¡Ñ ºÍ¹ Ñ ÀÒ¤ã¹ÍÒ¡ÒÈ Ø ã¹ÊÀÒÇзà»èÕ ¹äͨРš μ¡Å§ÊáËÅ ‹Ù §¹‹ Ò¼íé Ç´Ô ¹áÅд Ô ¹Ô

¨Ò¡¡Òö١ªÐâ´Â½¹áÅÐËÔÁÐ (wet deposition)

methyl methacrylate Á¤Õ Ò‹ Henry’s law constant à·Ò¡‹ ºÑ 3.2 10 -4 ºÃÃÂÒ¡ÒÈ

ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμÃ/âÁÅ ´Ñ§¹Ñé¹ methyl methacrylate ·Õ軹ໄœÍ¹ã¹áËÅ‹§¹éíÒ¨ÐÃÐàËÂ

¡ÅÒÂ໚¹äÍ¡ÅѺࢌÒÊÙ‹ÍÒ¡ÒÈ Áպҧʋǹ·Õè¶Ù¡ÍÍ¡«Ôä´Êâ´Â͹ØÁÙÅÍÔÊÃÐäδÃÍ¡«ÔÅ䴌͋ҧ

ªÒŒ æ áÅÐàÁ;è× ¨ÒóҨҡ¤ Ô ÒÊ‹ Á»ÃÐÊ Ñ ·¸ Ô ¡Òô ìÔ ´«Ù ºã¹´ Ñ ¹Ô (K oc ) «§à· èÖ Ò¡‹ ºÑ 9 - 95 áÊ´§ÇÒ‹

methyl methacrylate ·Õ軹ໄœÍ¹ã¹áËÅ‹§¹éíÒ¨ÐÃÇÁμÑǡѺ͹ØÀҤ㹹éíÒä´Œà¾Õ§àÅ硹ŒÍÂ

methyl methacrylate ÊÐÊÁã¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔμä´Œà¾Õ§¹ŒÍ bioconcentration factor (BCF)

ÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 4 à·‹Ò¹Ñé¹ (Toxnet, 2011)

methyl methacrylate ·Õ軹ໄœÍ¹ã¹´Ô¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐÃÐàË¡ÅÒÂ໚¹äÍÊÙ‹ÍÒ¡ÒÈ

¨ÐÃÇÁμÑǡѺÊÒÃÍÔ¹·ÃՏ㹴Թ䴌à¾Õ§àÅ硹ŒÍ ¨Ö§à¤Å×è͹μÑÇ㹴Թ䴌´ÕÁÒ¡

í

¡Òäҹdz¡ÒáÃШÒÂ

μÇã¹Ê Ñ §áÇ´Å Ôè ÍÁŒ â´Âãªáºº¨ Œ ÒÅͧ·Ò§¤³

í

μÔ ÈÒÊμë §ãª Öè Œ

¾ÒÃÒÁàÔμÍÃμ Ò§‹ æ હ‹ ¤Ò¡ÒÃÅÐÅÒ¹ ‹ Òíé ¤ÒÊ‹ Á»ÃÐÊ Ñ ·¸ Ô ¡ÒÃÃÇÁ ìÔ μÇ¡Ñ º´Ñ ¹Ô ¤Ò‹ Henry’s law

constant ¡ÒÃÊÅÒÂμÑÇã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅСÒÃÊÐÊÁã¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔμ ¾ºÇ‹Ò methyl metha-

crylate ·Õ軹ໄœÍ¹ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¨Ð¡ÃШÒÂμÑÇÍÂÙ‹ã¹ÍÒ¡ÒÈ áËÅ‹§¹éíÒ ´Ô¹ áÅÐÊÔè§ÁÕªÕÇÔμ

෋ҡѺÌÍÂÅÐ 84.2, 15.6, 0.14 áÅÐ < 0.1 ¢Í§»ÃÔÁÒ³ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Ñé§ËÁ´ μÒÁÅíҴѺ

(UNEP, 2011)

18
18
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
º··Õè 9 ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ò§ªÕÇà¤ÁÕã¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔμ chemobiokinetics
º··Õè 9
¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ò§ªÕÇà¤ÁÕã¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔμ
chemobiokinetics
 • 9.1 ¡Òôٴ«ÖÁ (absorption) methyl methacrylate ¶Ù¡´Ù´«ÖÁࢌҡÃÐáÊàÅ×Í´ä´Œ¨Ò¡¡ÒáԹ ÊÙ´´Á áÅзҧ

¼ÔÇ˹ѧ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹Ë¹Ù rat ÊÒ¾ѹ¸Ø Wastar à¾È¼ÙŒ ä´ŒÃѺ [ 14 C] methyl methacrylate

·Ò§»Ò¡ »ÃÔÁÒ³ 5.7 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/¡ÔâÅ¡ÃÑÁ¹éíÒ˹ѡμÑÇ ¤ÃÑé§à´ÕÂÇ ¾ºÇ‹Ò ÊÒáÑÁÁѹμÃѧÊÕ

ÃŒÍÂÅÐ 65 ¢Í§»ÃÔÁÒ³·Õèä´ŒÃѺ¶Ù¡¢ÑºÍÍ¡·Ò§ÅÁËÒÂã¨ÀÒÂã¹ 2 ªÑèÇâÁ§ËÅѧ䴌ÃѺÊÒÃ

áÊ´§ãËŒàËç¹Ç‹Ò methyl methacrylate ¶Ù¡´Ù´«ÖÁࢌҡÃÐáÊàÅ×Í´ä´Œ¨Ò¡¡ÒÃä´ŒÃѺÊÒÃ

â´Â¡Òá¹ä´ Ô ÍÂŒ Ò§ÃÇ´àà ‹ Çç (Bratt and Hathway, 1977) ¹Í¡¨Ò¡¹ éÕBereznowski (1995)

ÂѧμÃǨ¾º methacrylic acid ã¹àÅ×Í´¢Í§Ë¹Ù rat à¾Õ§ 5 ¹Ò·Õ ËÅѧ¨Ò¡·Õè˹Ùä´ŒÃѺ

methyl methacrylate ·Ò§»Ò¡»ÃÔÁÒ³ 800 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/¡ÔâÅ¡ÃÑÁ¹éíÒ˹¡Ñ μÑÇ methacrylic

acid ໚¹àÁ· μÒâºäÅμáá¢Í§ methyl methacrylate [´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´ã¹ËÑÇ¢ŒÍ 9.4

àÁ·μÒâºÅÔ«ÖÁ (metabolism)]

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¼Åμ‹Í¡ÒþѲ¹Ò¢Í§μÑÇ͋͹ã¹Ë¹Ù rat ÊÒ¾ѹ¸Ø Sprague-Dawley

à¾ÈàÁÕ «Öè§ä´ŒÃѺ methyl methacrylate â´Â¡ÒÃÊÙ´´Áã¹μÙŒ·´Åͧ ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·Õè 6 - 15

¢Í§¡ÒÃμ§·Ñé ͧ Œ ¤ÇÒÁ¼´»¡ Ô μ¢Í§ Ô μÇÍÑ Í¹· ‹ ÁÕè ¤ÇÒÁÊ Õ Á¾Ñ ¹¸ Ñ ¡ º»Ã Ñ ÁÒ³¢Í§ Ô methyl metha-

crylate ·ÕèáÁ‹Ë¹Ùä´ŒÃѺ ¤×Í ¡ÒÃÊÌҧ¡Ãд١͡·Õ誌ҡNjһ¡μÔ (delayed ossication of

sternae) áÊ´§ÇÒ‹ methyl methacrylate ¶¡´Ù ´«Ù Áà¢ Ö Ò¡ÃÐáÊàÅ Œ Í´¨Ò¡¡ÒÃÊ × ´´Áä´ Ù ´Œ ÁÒ¡ Õ

[´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´ã¹ËÑÇ¢ŒÍ 11.7 ¼Åμ‹Í¡ÒþѲ¹Ò¢Í§μÑÇ͋͹ (embryotropic action)]

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹Ë¹Ù rat ÊÒ¾ѹ¸Ø Wastar à¾È¼ÙŒ ä´ŒÃѺ methyl methacrylate

â´Â¡Òû‡Òº¹¼ÔÇ˹ѧʋǹËÒ§«Öè§ÁÕ¾×é¹·Õè෋ҡѺ 12 μÒÃҧૹμÔàÁμà ¾ºÇ‹Ò methyl

methacrylate ¶Ù¡´Ù´«ÖÁࢌҡÃÐáÊàÅ×Í´ 780 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ ã¹àÇÅÒ 3 ªÑèÇâÁ§ (Verkkala

et al., 1983)

 • 9.2 ¡ÒÃá¾Ã‹¡ÃШÒ (distribution) methyl methacrylate ÊÒÁÒöá¾Ã‹¡ÃШÒÂä»ÂѧÍÇÑÂÇÐμ‹Ò§ æ ä´Œ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹

èÖ

˹ Ù rat ÊÒ¾¹¸ Ñ Ø Sprague-Dawley «§áº

¹š 4 ¡ÅÁ‹Ø ˹ä´Ù ÃŒ ºÑ methyl methacrylate

§à»

â´Â¡ÒÃÊÙ´´Á ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ 395.9 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμà ໚¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 1, 2, 3 áÅÐ

METHYL METHACRYLATE

19

4 ªÇâÁ§ Ñè μÒÁÅÒ´í ºÑ ¡ÒÃμÃǨÇà¤ÃÒÐË Ô ¾º¤ÇÒÁࢠ Á¢ Œ ¹¢Í§ Œ methyl methacrylate ʧÊÙ ´Ø

ã¹àÅ×Í´ ÊÁͧáÅлʹ methyl methacrylate ã¹ÍÇÑÂÇзÑé§ 3 ·Õ辺ã¹Ë¹Ù·Ñé§ 4 ¡ÅØ‹Á

ÁÕ»ÃÔÁÒ³·ÕèäÁ‹áμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹·Õ辺ã¹àÅ×ʹ෋ҡѺ 1,140 äÁâ¤Ã¡ÃÑÁ/ÁÔÅÅÔÅÔμÃ

áÅлÃÔÁÒ³·Õ辺ã¹ÊÁͧáÅлʹ෋ҡѺ 25.24 áÅÐ 20.6 äÁâ¤Ã¡ÃÑÁ/¡ÃÑÁ μÒÁÅíҴѺ

(Raje et al., 1985) methyl methacrylate Âѧá¾Ã‹¡ÃШÒÂä»ÂѧÍÇÑÂÇÐÍ×è¹ æ ઋ¹ μѺ

à¹Íà é× Íä¢Á è× ¹Ñ áÅмÇ˹ Ô §Ñ [´ÃÒÂÅÐàÍ Ù Â´ã¹Ë Õ Ç¢Ñ ÍŒ 9.5 ¡ÒâºÍÍ¡¨Ò¡Ã Ñ Ò§¡Ò ‹ (excretion)]

 • 9.3 ¡ÒÃÊÐÊÁã¹Ã‹Ò§¡Ò (bioconcentration) methyl methacrylate ¶Ù¡àÁ·μÒâºäÅʏ䴌Í‹ҧÃÇ´àÃçÇ ¨Ö§ÊÐÊÁã¹Ã‹Ò§¡ÒÂä´Œ

¹ŒÍÂÁÒ¡ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹Ë¹Ù rat ·Õèä´ŒÃѺ [ 14 C] methyl methacrylate â´Â¡ÒÃãËŒ·Ò§»Ò¡

áÅÐâ´Â¡Òé´à¢ Õ ÒàÊ Œ ¹àÅ Œ Í´× ¾ºÇÒ‹ methyl methacrylate ¶¡àÁ· Ù μÒâºäÅÊáÅж  ¡¢Ù ºÍÍ¡ Ñ

¨Ò¡Ã‹Ò§¡Ò·ҧÅÁËÒÂ㨠»˜ÊÊÒÇÐ áÅÐÍب¨ÒÃÐä´ŒÁÒ¡¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ 90 ¢Í§»ÃÔÁÒ³·Õè

ä´ŒÃѺÀÒÂã¹ 10 ÇѹËÅѧ䴌ÃѺÊÒà [´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´ã¹ËÑÇ¢ŒÍ 9.5 ¡ÒâѺÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§¡ÒÂ

(excretion)] »ÃÔÁÒ³ÊÒáÑÁÁѹμÃѧÊÕ·Õ辺ÍÂÙ‹ã¹Ã‹Ò§¡ÒÂà¾Õ§ÌÍÂÅÐ 4.1 áÅÐ 6.6 ¢Í§

»ÃÁÒ³· Ô ä´Õè ÃŒ ºâ´Â¡Òá Ñ ¹áÅÐâ´Â¡Òé Ô ´à¢ Õ ÒàÊ Œ ¹àÅ Œ Í´¹ × ¹Ñé ÊǹãËÞ ‹ ÊÐÊÁã¹ ‹ μºáÅÐà¹ Ñ Íà ×é Í×è

ä¢Áѹ (Bratt and Hathway, 1977)

 • 9.4 àÁ·μÒâºÅÔ«ÖÁ (metabolism) ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹Ë¹Ù rat ·Õèä´ŒÃѺ [ 14 C] methyl methacrylate â´Â¡ÒÃãËŒ·Ò§»Ò¡

áÅÐâ´Â¡ÒéմࢌÒàÊŒ¹àÅ×Í´ ¾ºÇ‹Ò methyl methacrylate ¶Ù¡àÁ·μÒâºäÅʏâ´Âà͹ä«Á

esterase ä´Œ methacrylic acid áÅÐ methanol ·Ñ駹Õé methacrylic acid ¨Ð¶Ù¡

àÁ·μÒâºäÅʏμ‹Íä´Œ methacrylate CoA ester «Ö觨Ðà¡Ô´»¯Ô¡ÔÃÔÂÒμ‹Íà¹×èͧ ¤×Í »¯Ô¡ÔÃÔÂÒ

¡ÒÃÊÌҧËÁÙ‹äδÃÍ¡«ÔÅ (hydroxylation) 䴌໚¹ -hydroxyisobutyric acid áŌǨ֧à¡Ô´

»¯¡Ô ÃÔ ÂÒÍÍ¡« Ô à´ª Ô ¹Ñ áÅСÒÃÊÃÒ§àÍÊà Œ μÍà (esterication) ä´à»Œ ¹š methylmalonyl CoA

«§ÃèÖ Ò§¡ÒÂÊÒÁÒö¹ ‹ Òä»ãª í »ÃÐ⪹ Œ 䴏 â´ÂࢠŒ ÒÊŒ ‹Ù citric acid cycle ä´ Œ ATP ÊÒËÃ í ºãª Ñ à»Œ ¹š

¾Åѧ§Ò¹μ‹Íä» ´Ñ§¹Ñé¹ ¨Ö§¾Ô¨ÒóÒ䴌NjÒàÁ·μÒâºäÅμÊØ´·ŒÒ¢ͧ methyl methacrylate

¤×Í carbon dioxide «Ö觨ж١¢ÑºÍÍ¡·Ò§ÅÁËÒÂ㨠(Bratt and Hathway, 1977)

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÍÒÊÒÊÁѤ÷Õèä´ŒÃѺ methyl methacrylate â´Â¡ÒáԹ ÊÒÁÒöμÃǨ

¾ºàÁ·μÒâºäÅμμ Ò§æ ã¹»ÊÊÒÇÐàËÁ ˜ ͹¡ × º·Ñ ¾ºã¹Ë¹ Õè ÙáÅЧ¾º Ñ methylmalonic acid

ã¹»˜ÊÊÒÇÐÍÕ¡ áÊ´§Ç‹Ò àÁ·μÒâºÅÔ«ÖÁ¢Í§ methyl methacrylate ã¹Ë¹Ù rat áÅÐÁ¹Øɏ

ÁÕÅѡɳФŌÒ¤ÅÖ§¡Ñ¹

20
20
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ

9.5 ¡ÒâѺÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§¡Ò (excretion)

methyl methacrylate ʋǹãËÞ‹¶Ù¡¢ÑºÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§¡ÒÂã¹ÃÙ»¢Í§á¡Ê carbon

dioxide ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹Ë¹Ù rat «Öè§ä´ŒÃѺ [ 14 C] methyl methacrylate ·Ò§»Ò¡áÅÐâ´Â¡ÒÃ

©Õ´à¢ŒÒàÊŒ¹àÅ×Í´ ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 10 ÇѹËÅѧ䴌ÃѺÊÒà ˹٢Ѻ 14 CO 2 ÍÍ¡ã¹ÅÁËÒÂã¨ÃÇÁ

ÃŒÍÂÅÐ 88 áÅÐ 84 ¢Í§»ÃÔÁÒ³ methyl methacrylate ·Õèä´ŒÃѺ·Ò§»Ò¡áÅÐâ´Â¡Òéմ

ࢌÒàÊŒ¹àÅ×Í´ μÒÁÅíҴѺ ´Ñ§áÊ´§ã¹μÒÃÒ§·Õè 5 14 CO 2 ¤×Í ¡Ò« carbon dioxide ·Õèä´Œ

¨Ò¡àÁ·μÒâºÅÔ«ÖÁ¢Í§ [ 14 C] methyl methacrylate

μÒÃÒ§·Õè 5 »ÃÁÒ³ÊÒá Ô ÁÁÑ ¹Ñ μçÊÑ ·Õ ¶èÕ ¡¢Ù ºÍÍ¡¨Ò¡Ã Ñ Ò§¡Ò·ҧÅÁËÒÂ㨠‹ »ÊÊÒÇÐ ˜ ͨ¨ÒÃÐ Ø

áÅзÕèμ¡¤ŒÒ§ã¹Ã‹Ò§¡Ò¢ͧ˹٠rat «Öè§ä´ŒÃѺ [ 14 C] methyl methacrylate

·Ò§»Ò¡áÅÐâ´Â¡ÒéմࢌÒàÊŒ¹àÅ×Í´

 

ÃŒÍÂÅТͧÊÒáÑÁÁѹμÃѧÊÕà·Õº¡Ñº»ÃÔÁÒ³

[ 14 C] methyl methacrylate ·Õèä´ŒÃѺ

ÇÔ¸Õä´ŒÃѺÊÒà 1

ÅÁËÒÂ㨠2

»˜ÊÊÒÇÐ Íب¨ÒÃÐ μ¡¤ŒÒ§ã¹

ÃÇÁ

14 CO 2

MMA

Ëҧ¡ÒÂ

·Ò§»Ò¡

 • 88.0 0.1

 • 4.7 2.7

 • 4.1 99.6

©Õ´à¢ŒÒàÊŒ¹àÅ×Í´

 • 84.0 0.7

 • 6.6 1.7

 • 6.6 99.6

·ÕèÁÒ: Bratt and Hathway (1977)

 • 1 »ÃÔÁÒ³ [ 14 C] methyl methacrylate ·Õè˹٠rat ä´ŒÃѺ·Ò§»Ò¡áÅÐâ´Â¡ÒéմࢌÒàÊŒ¹àÅ×ʹ෋ҡѺ 5.7 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/¡ÔâÅ¡ÃÑÁ¹éíÒ˹ѡμÑÇ à¾Õ§¤ÃÑé§à´ÕÂÇ

 • 2 14 CO 2 ¤×Í ¡Ò« carbon dioxide ·Õèä´Œ¨Ò¡àÁ·μÒâºÅÔ«ÖÁ¢Í§ [ 14 C] methyl methacrylate MMA ໚¹»ÃÔÁÒ³ methyl methacrylate ·ÕèäÁ‹¶Ù¡àÁ·μÒâºäÅʏ

METHYL METHACRYLATE

21

º··Õè 10 ¤ÇÒÁ໚¹¾ÔÉμ‹ÍÊÑμǏàÅÕé§ÅÙ¡´ŒÇ¹Á mammalian toxicity
º··Õè 10
¤ÇÒÁ໚¹¾ÔÉμ‹ÍÊÑμǏàÅÕé§ÅÙ¡´ŒÇ¹Á
mammalian toxicity

methyl methacrylate Á¾Õ Éà© Ô Âº¾Å Õ ¹¹Ñ ÍÂŒ (slightly hazardous) àÁÍãË è× ·Ò§»Ò¡ Œ

ËÃ×Í»‡Òº¹¼ÔÇ˹ѧã¹ÊÑμǏàÅÕé§ÅÙ¡´ŒÇ¹Á LD 50 â´Â¡ÒÃãËŒ·Ò§»Ò¡ã¹Ë¹Ù rat ˹٠mouse

˹ÙμÐàÀÒ áÅÐÊعѢ ÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 7,900 - 9,400; 5,200 - 5,300; 5,900 áÅÐ 4,700

ÁÅÅÔ ¡Ã Ô Á/¡ Ñ âÅ¡Ã Ô Á¹Ñ Ò˹ éí ¡Ñ μÇÑ μÒÁÅÒ´í ºÑ LD 50 â´Â¡ÒûÒº¹¼ ‡ Ç˹ Ô §¡ÃÐ Ñ μÒÂÁ ‹ ¤Õ ÒÁÒ¡¡Ç ‹ Ò‹

9,400 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/¡ÔâÅ¡ÃÑÁ¹éíÒ˹ѡμÑÇ

LD 50 â´Â¡ÒéմࢌҪ‹Í§·ŒÍ§ã¹Ë¹Ù rat áÅÐ˹٠mouse ÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 2,643

áÅÐ 944 - 1,130 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/¡ÔâÅ¡ÃÑÁ¹éíÒ˹ѡμÑÇ μÒÁÅíҴѺ LD 50 â´Â¡ÒéմࢌÒãμŒ¼ÔÇ˹ѧ

ã¹Ë¹Ù rat ˹٠mouse áÅÐÊعѢÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 7,080; 5,947 áÅÐ 4,248 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ/¡ÔâÅ¡ÃÑÁ

¹éíÒ˹ѡμÑÇ μÒÁÅíҴѺ

LC 50 ¢Í§ methyl methacrylate ã¹Ë¹Ù rat â´Â¡ÒÃÊÙ´´Á·Õè 4 áÅÐ 8 ªÑèÇâÁ§

ÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 7,093 áÅÐ 3,750 ¾Õ¾ÕàÍçÁ μÒÁÅíҴѺ

ÍÒ¡ÒþÉà© Ô Âº¾Å Õ ¹· Ñ ¾ºã¹Ê Õè μÑ Ç·´Åͧ»ÃÐÁÒ³  15 ¹Ò·ËÅ Õ §ä´ Ñ ÃŒ ºÊÒÃ Ñ ¤Í× ÍμÑ ÃÒ

¡ÒÃËÒÂã¨à¾Á¢èÔ ¹éÖ áÅÐÁÍÒ¡ÒÃÍ Õ Í¹à»Å ‹ ¢ͧ¡Å éÕ ÒÁ๠Œ Íé× »ÃÐÁÒ³ 15 - 40 ¹Ò· ÕËÅ§ä´ Ñ ÃŒ ºÊÒà Ñ

ÊÑμǏ·´ÅͧÁÕÍÑμÃÒ¡ÒÃËÒÂã¨Å´Å§ ¡ÒÃËÒÂã¨äÁ‹ÊÁèíÒàÊÁÍ »˜ÊÊÒÇÐáÅÐÍب¨ÒÃÐà¾ÔèÁ¢Öé¹

ÁÕàÅ×Í´ÍÍ¡ã¹»˜ÊÊÒÇРËҧ¡ÒÂÊÙÞàÊÕÂÃÕà¿Åç¡« â¤Á‹Ò áÅÐμÒ (U.S. EPA, 1998)

¤Ò‹ LD 50 áÅÐ LC 50 ¢Í§ methyl methacrylate ã¹ÊμÑ Çàŏ §ŠéÕ ¡´Ù ǹÁáÊ´§ã¹ Œ

μÒÃÒ§·Õè 6

22
22
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ
àÁ·ÔÅàÁ·Ò¤ÃÔàÅμ

μÒÃÒ§·Õè 6 ¤‹Ò LD 50 áÅÐ LC 50 ¢Í§ methyl methacrylate ã¹ÊÑμǏàÅÕé§ÅÙ¡´ŒÇ¹Á

Ê»‚ªÕʏ à¾È ÇÔ¸Õä´ŒÃѺÊÒà LD 50 /LC 50 * àÍ¡ÊÒÃ͌ҧÍÔ§
Ê»‚ªÕʏ
à¾È
ÇÔ¸Õä´ŒÃѺÊÒÃ
LD 50 /LC 50 *
àÍ¡ÊÒÃ͌ҧÍÔ§
 

LD 50

˹٠rat

äÁ‹ÃкØ

·Ò§»Ò¡

7,900

Deichmann (1941)

 

·Ò§»Ò¡

8,400

Autian (1975)

·Ò§»Ò¡

8,500

Ouyang et al. (1990)

·Ò§»Ò¡

9,400

Spealman et al. (1945)

˹٠mouse

à¾È¼ÙŒ

·Ò§»Ò¡

5,200

Tanii and Hashimoto

 

(1982)

 

·Ò§»Ò¡

5,300

Lawrence et al. (1974)

˹ÙμÐàÀÒ

·Ò§»Ò¡

5,900

Tanii and Hashimoto

 

(1982)

ÊعѢ

·Ò§»Ò¡

4,700

Deichmann (1941)

¡ÃÐμ‹ÒÂ

»‡Òº¹¼ÔÇ˹ѧ

> 9,400

Autian (1975)

˹٠rat

äÁ‹ÃкØ

©Õ´à¢ŒÒª‹Í§·ŒÍ§

2,643

Lawrence et al. (1974)

˹٠mouse

äÁ‹ÃкØ

©Õ´à¢ŒÒª‹Í§·ŒÍ§

944

Spealman et al. (1945)

 

©Õ´à¢ŒÒª‹Í§·ŒÍ§

1,130

Lawrence et al. (1974)

˹٠rat

äÁ‹ÃкØ

©Õ´à¢ŒÒãμŒ¼ÔÇ˹ѧ

7,080

Spealman et al. (1945)

˹٠mouse

äÁ‹ÃкØ

©Õ´à¢ŒÒãμŒ¼ÔÇ˹ѧ

5,947

Spealman et al. (1945)

ÊعѢ

äÁ‹ÃкØ

©Õ´à¢ŒÒãμŒ¼ÔÇ˹ѧ

4,248

Spealman et al. (1945)

 

LC 50

˹٠rat

·Ñé§ 2 à¾È

ÊÙ´´Á (4 ªÑèÇâÁ§)

7,093

Tansy