Anda di halaman 1dari 11

PEDAGOGI P&P

BERKESAN
Jelaskan pendekatan pedagogi yang
mampu menjadikan pengajaran dan
pembelajaran berkesan dan
menyeronokkan sekali gus
meningkatkan kualiti pendidikan negara.

DEFINISI KONSEP
Pendekatan Pedagogi
Satu strategi bagaimana sesuatu pelajaran
disampaikan melalui proses pengajaran dan
pembelajaran untuk mencapai hasil.
Pengajaran dan pembelajaran berkesan.
Satu proses pengajaran yang menyediakan
keperluan pembelajaran secara optimum dan
mencapai objektif yang ditetapkan

Pendekatan Konstruktivisme Berkesan


Dan Menyeronokkan

Apakah Pendekatan Kostruktivisme?


Murid membina pengetahuan mereka
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia
ada, mengaplikasikannya kepada situasi baru
dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang
diperolehi dengan binaan intelektual yang sedia
wujud.
(Briner.M,1999)

Pendekatan Konstruktivisme:
Apakah Peranan Guru?

Guru sebagai fasilitator / pemudah cara


Menyediakan rancangan mengajar berpusatkan pelajar.
Merangsang pemikiran pelajar.
Memastikan bilik darjah kondusif.
Bersikap terbuka dengan sebarang pandangan pelajar.
Pelbagaikan kaedah mengajar.
Menyediakan bahan pembelajaran lebih awal.
Berinteraksi dengan pelajar secara mesra dan
penyayang.
Amalan refleksi dan menilai keberkesanan P&P.

Pendekatan Konstruktivisme:
Bagaimana Proses Pengajaran Dan Pembelajaran?

Kaedah Perbincangan Berkumpulan

Pelajar dibahagi kepada beberapa kumpulan.


Setiap pelajar bertanggungjawab menyelesaikan
tugas dalam kumpulan.
Percambahan idea dari kalangan pelajar yang
berbeza kebolehan.
Tugasan kumpulan dibentang dan dikumpul untuk
kegunaan semua.
Memperolehi kemahiran sosial dan saling membantu
di antara mereka.

Pendekatan Konstruktivisme:
Bagaimana Proses Pengajaran Dan Pembelajaran?

Kaedah Penyiasatan

Pelajar diberi tugas dalam bentuk inkuiri penemuan


iaitu soalan menggerakkan murid membuat
penyiastan sendiri.
Pelajar membuat andaian, inferens dan hipotesis.
Kefahaman dibina melalui dapatan yang dikumpul dan
diterima.
Maklumat yang dikumpul, dibincang, dianalisis dan
dimurnikan untuk kegunaan semua.
Pengukuhan dan pemulihan terhadap persepsi asal
bagi sesuatu konsep dapat dilakukan.

Pendekatan Konstruktivisme:
Bagaimana Proses Pengajaran Dan Pembelajaran?

3 Kaedah Gabung Jalin

Konsep pembelajaran digabung jalin dengan


fenomena alam, isu hangat dan juga
kepercayaan masyarakat.
Kesan penerokaan sumber boleh dikaitkan
dengan kejadian tanah runtuh, banjir kilat dan
pencemaran sungai.
Pembelajaran juga dikaitkan dengan
peribahasa yang berkaitan.

Pendekatan Konstruktivisme:
Bagaimana Proses Pengajaran Dan Pembelajaran?

4 Kaedah Bantuan (help)

Pelajar lemah dan bermasalah bantuan awal


diberi untuk pelajar memahami konsep.
Fakta asas dan formula akan diberi.
Contoh pengiraan dibuat oleh guru.
Setelah memahami pelajar diminta
menyelesaikan tugas dan soalan berikutnya.
Memberi keyakinan dan motivasi diri.

Pendekatan Konstruktivisme:
Bagaimana Proses Pengajaran Dan Pembelajaran?

Penggunaan Teknologi Maklumat Dan


Komunikasi (TMK)

Pembelajaran didedahkan dengan penggunaan


komputer dan kemudahan internet.
Pembelajaran diadakan di makmal komputer.
Pelajar dirangsang dengan gambar slaid yang
berkaitan.
Penerokaan seterusnya dibuat melalui melayari
internet.
Tugasan yang diberi diselesaikan dengan aplikasi
komputer .
Diakhir sesi pengajaran pelajar dinilai dengan soalansoalan interakif.

KESIMPULAN
Konstruktivisme melatih pelajar meneroka dan
membina pengetahuan sendiri akan mewujudkan
budaya pembelajaran sepanjang hayat.
Pelajar berketrampilan dan melahirkan modal insan
minda kelas pertama.
Celik ICT menjurus ke arah pendidikan bertaraf
dunia.

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai