Anda di halaman 1dari 37

BAB 1-TINGKATAN 1

1.1 PENGERTIAN
SEJARAH

1.6 KEPENTINGAN
SEJARAH

1.2 CIRI-CIRI
SEJARAH
SEJARAH DAN KITA

1.5 PENTAFSIRAN
SEJARAH

1.3 SUMBER-SUMBER
SEJARAH

1.4 KAEDAH PENGKAJIAN


SEJARAH

1.1 PENGERTIAN SEJARAH

PENDAPAT
SEJARAWAN

PENGERTIAN
UMUM

Pandangan Sejarawan

Ibn Khaldun

Herodotus

Tentang masyarakat
manusia
atau peradaban manusia,
perubahan yang berlaku
pada
sifat-sifat manusia
Penceritaan tentang tindakan
manusia dan sebab-sebab mereka
melakukannya

Muhd Yusuf Ibrahim


Catatan atau rekod mengenai
sesuatu peristiwa yang berlaku
pada suatu masa yang lalu

Pengertian umum
Syajaratun

* dari perkataan Arab


* bermaksud pokok
atau
pohon
* salasilah, riwayat,
keturunan atau asalusul

* penyelidikan
tentang
perkara-perkara
yang telah
berlaku

Latihan Pengukuhan 1.1


1. Syajaratun bermaksud ________________________
__________________________________________.
2. Pada pendapat Muhd Yusof Ibrahim, sejarah ialah
__________________________________________
__________________________________________.
3. Berikan satu contoh peristiwa bersejarah di
Malaysia.
__________________________________________.

Jawapan
1.
2.

Pohon atau pokok dalam bahasa Arab.


Catatan atau rekod mengenai sesuatu

peristiwa yang berlaku pada suatu


masa
yang lalu.
3. Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos
1957.

1.2 CIRI-CIRI SEJARAH


Penting dan
bermakna

Tepat dan
benar

Sebab dan
akibat

Penting dan
bermakna

Tepat dan
benar

Sebab dan akibat

* sesuatu meninggalkan
kesan
* bermakna dan yang
penting
diingati
* tidak boleh direka atau
ditokok tambah
* perlu
dipertanggungjawab
dari segi sumber dan
kesahihannya
* contoh:
peristiwa,tempat,
tokoh dan tarikh
* apa, siapa, bila, di mana,
mengapa dan bagaimana
sesuatu peristiwa berlaku
* terbukti kesahihan

Latihan Pengukuhan 1.2


1. Nyatakan 3 ciri-ciri sejarah.
a)______________________________
b)______________________________
c) ______________________________
2. Berikan perkara-perkara yang membuktikan kesahihan
fakta.
a) ______________________________
b) ______________________________
c) ______________________________
d) ______________________________

Jawapan 1.2
1.

a)
b)
c)

Penting dan bermakna


Fakta yang tepat dan benar
Sebab dan akibat peristiwa

2.

a)
b)
c)
d)

Tempat
Tokoh
Tarikh
Peristiwa

1.3 SUMBER
SEJARAH
Sejarah ditulis berasaskan kajian terhadap
sumber sejarah.
Sumber sejarah memberikan maklumat &
bukti yang benar tentang sesuatu peristiwa.
Dua sumber sejarah :

Sumber pertama
Sumber kedua
Latihan pengukuhan

Contoh :
Fail rasmi
jabatan,
Surat
peribadi,
diari,
manuskrip
yang belum
dicetak &
batu
bersurat.

Bersifat
asli &
belum
ditafsir

Bahan dalam
bentuk
kertas, fosil
, artifak &
lisan

Sumber Pertama/
Sumber Primer

Sumber
yang
belum diolah
& dicetak

Contoh: buku,
majalah,
jurnal,
ensiklopedia,
akhbar, risalah
& laporan
tahunan
jabatan

Bahan yang
telah
diolah,
dicetak &
disebarkan
kepada
umum

Sumber
kedua/
Sumber
sekunder

Bahan yang
dikaji
melalui
pembacaan
bahan
bertulis

Ditulis oleh
sejarawan
atau
pengkaji
sejarah

Fosil : Tinggalan haiwan atau


tumbuhan yang wujud pada
zaman lampau

Artifak : Barang yang dicipta


oleh manusia seperti kapak,
pisau & pinggan mangkuk
Klik disini untuk kembali pada latihan

Manuskrip : naskhah tulisan


tangan atau bahan yang
disediakan oleh penulis untuk
dicetak & diterbitkan.

1. Berikan maksud bagi istilah-istilah berikut:


a. Fosil
b. Artifak
Jawapan

2. Lengkapkan jadual di bawah dengan jenis sumber seja


Bahan
a) Majalah tahunan
sekolah
b) Batu nisan
c) Filem Bukit
Kepong
d) Fotografi asal
e) Buku teks
sejarah

Jenis sumber
sejarah
Sumber kedua
Sumber pertama
Sumber kedua
Sumber pertama
Sumber kedua

1.4 Kaedah Pengkajian


Sejarah

Kaedah Lisan
Kaedah Bertulis
Kaedah arkeologi

Maklumat diperoleh
terus daripada
responden melalui
ucapan, penceritaan,
pengisahan &
Dipengaruhi oleh
perbualan.
unsur tokok tambah,
dongeng, mitos &
lagenda.
Sejarawan akan
memilih, mentafsir &
mendapatkan
kebenaran sesuatu
maklumat.

Kaedah
Lisan

Penggunaan peralatan
seperti televisyen, pita video,
cakera padat, radio & pita
rakaman mempengaruhi
kaedah mendapatkan
sumber sejarah.
Kaedah ini
dikenali sebagai
kaedah pandang
dengar.

Mendapatkan maklumat
daripada sumber yang ditulis,
dilakar, dipahat pada batu,
dinding gua, kulit kayu, logam,
gading & kertas.

KAEDAH

BERTULIS
Sumber-sumber yang ditulis
& dilakar ini membantu
sejarawan memperoleh
maklumat mengenai
sesuatu perkara, peristiwa,
tokoh, kejadian,
perundangan & adat resam.

K
A
E
D
A
H
B
E
R
T
U
L
I
S

Kaedah Arkeologi
Mendapatkan
maklumat berdasarkan
kajian saintifik

Hasil Kajian
Sejarawan dapat
membuat tafsiran
tentang budaya
masyarakat

Cabang-cabang
Arkeologi
Angkasa
Lepas

Maritim

Gali cari
Kaedah saintifik
mendapatkan ketepatan
usia bahan tinggalan
sejarah

Pentarikhan
radio karbon

LENGKAPKAN RAJAH DENGAN


JAWAPAN YANG SESUAI

CARA
MENDAPAT
MAKLUMAT
SEJARAH

KAEDAH LISAN
Contoh:

KAEDAH BERTULIS
Contoh:

KAEDAH ARKEOLOGI
Cabang bidang ini:

SKEMA JAWAPAN
LENGKAPKAN RAJAH DENGAN
JAWAPAN YANG SESUAI

CARA
MENDAPAT
MAKLUMAT
SEJARAH

KAEDAH LISAN
Contoh:
Ucapan,penceritaan,pengisahan dan
perbualan

KAEDAH BERTULIS
Contoh:
Maklumat yang ditulis, dilakar atau
dipahat dari batu , dinding gua,
kuliit kayu,daun kayu, logam gading
dan kertas

KAEDAH ARKEOLOGI
Cabang bidang ini:
Angkasa lepas, Maritim dan Cari gali

1.5 Pentafsiran Sejarah


Menjadikan sesuatu peristiwa bermakna,
berfaedah atau sebaliknya.
Sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab
dalam penyelidikan supaya masyarakat
menerima maklumat yang benar.
Tafsiran sejarah berbeza antara sejarawan.
Contoh Perbezaan
Tafsiran

Tafsiran
Sejarawan Barat

Tafsiran Sejarawan
Tempatan

Campur tangan
British di Tanah
Melayu

Tujuan
kemanusiaan

Tujuan menguasai
ekonomi di Tanah
Melayu

Pilih jawapan yang betul untuk soalan yang


berikut:
Sejarawan Barat

Sejarawan
Tempatan
Tok Janggut
berjuang
mempertahankan
kedaulatan tanah
air

Tok Janggut
sebagai
pemberontak

Dialog di atas menunjukkan pandangan sejarawan Tempatan


dan sejarawan Barat.
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada dialog tersebut?
A.
B.
C.
D.

Setiap orang ada pendapat sendiri.


Setiap peristiwa boleh diberi tafsiran berbeza.
Setiap orang mempunyai kebebasan bersuara.
Setiap peristiwa mempunyai keistimewaan tersendiri.

1.6 KEPENTINGAN
SEJARAH

Tujuan mempelajari
sejarah

Faedah mempelajari
sejarah

TUJUAN MEMPELAJARI SEJARAH

Menghargai jasa tokoh dan pemimipin


negara
Memperoleh banyak pengetahuan
Memahami sejarah tamadun awal
bangsa
Mengajar sikap berhati-hati agar tidak
mengulangi kesilapan yang sama

Sebagai panduan dan


iktibar

FAEDAH
MEMPELAJARI
SEJARAH

Menjadi perangsang
kemajuan negara

Memupuk semangat
patriotisme

LATIHAN PENGUKUHAN 1.6


Memperole
h banyak
pengetahu
an

Menghargai jasa
tokoh dan
pemimpin negara
APAKAH TUJUAN
MEMPELAJARI
SEJARAH?
Mengajar
sikap
berhatihati agar
tidak
mengulangi
kesilapan

Memahami
sejarah tamadun
awal bangsa

Soalan Objektif Bab 1


1.

Pernyataan yang manakah menjelaskan pandangan


Herodotus tentang pengertian sejarah?
A. Perubahan yang berlaku pada sifat-sifat manusia.
B. Penyelidikan tentang perkara-perkara yang telah
berlaku.
C. Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebabsebab mereka melakukannya.
D. Proses merekod atau mencatat sesuatu peristiwa
yang berlaku pada suatu masa yang lalu.

2. Ciri-ciri sejarah terdiri daripada


I
II
III
IV

fakta yang tepat dan benar


sebab dan akibat sesuatu peristiwa
peristiwa yang penting dan bermakna
boleh direka atau ditokok tambah maklumat

A.
B.
C.
D.

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II,III dan IV

3. Antara berikut yang manakah merupakan


sumber primer?
I
II
III
IV

Fosil
Artifak
Ensiklopedia
Keterangan lisan

A.
B.
C.
D.

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

KAEDAH X

Mendapatkan maklumat
daripada sumber
yang dipahat pada
batu

4. Rajah di atas menunjukkan salah satu kaedah pengkajian se


Kaedah X ialah
A.
B.
C.
D.

Kaedah lisan
Kaedah bertulis
Kaedah arkeologi
Kaedah pandang dengar

* Dato Bahaman
* Mat Kilau
* Dato Maharaja Lela

5.

Apakah tafsiran sejarawan Barat terhadap tokoh-tokoh d


A.
B.
C.
D.

Pemberontak
Pejuang kemerdekaan
Pengkhianat Tanah Melayu
Pengacau pembangunan tanah air

6. Sejarah penting dipelajari untuk


I
menghargai jasa pemimpin
II mengagungkan orang asing
III menjadi iktibar dalam kehidupan
kita
IV menanam semangat cinta akan
tanah air
A.
B.
C.
D.

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Anda mungkin juga menyukai