Anda di halaman 1dari 11

PELAN STRATEGIK (2015 2020)

1.0 HAL EHWAL MURID


Pengenalan
Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta menjadi pendukung kepada lonjakan pencapaian
prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. Di mata masyarakat tempatan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari
segi sahsiah muridnya. Justeru itu, Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri.
Oleh hal yang demikian, Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan
harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka
dan dijalankan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insan yang berguna kepada Negara.
OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
1. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan nilai-nilai murni.
2. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah
dikalangan murid.
3. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama ingin belajar dan menjaga harta benda sekolah yang
akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme.
4. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk membanteras kegiatan merokok, inhalan dan penyalahgunaan dadah.
5. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama dikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum
terjalin.
6. Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua kepada murid sekolah ini.

1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG HAL EHWAL MURID

KEKUATAN (STRENGTH-S)
S1

Kerja berpasukan dalam Organisasi

S2

Suasana persekitaran yang selamat dan aman.

S3

65% pelajar tinggal di berhampiran sekolah

S4

Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.

S5

Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.

S6

Mempunyai Servis Kontraktor Kantin Swasta.

S7

Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah

S8

Bilangan guru setiap unit mencukupi

PELUANG (OPPORTUNITIES-O)
O1

Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah.

O2

Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah.

O3

Hubungan baik pihak JPN, dan PPD dengan sekolah.

O4

Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin

O5

Mempunyai Kemudahan ICT yang baik.

KELEMAHAN ( WEAKNESS W )

W1

Aspek Prosedur Disiplin yang belum mantap.

W2

Majoriti guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin.

W3

Aspek 3K yang baru sahaja ditubuhkan.

W4

Terdapat blok kelas dan perabot kelas dalam keadaan daif dan rosak.

W5

Sistem perparitan yang tidak sempurna.

W6

Banyak laluan tikus kerana pagar sekolah yang berlubang/runtuh.

ANCAMAN ( TREAT T )

1.2

T1

Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok

T2

Terdapat anjing liar berkeliaran

T3

Jarak sekolah yang sangat hampir dengan jalan utama bahaya untuk keselamatan pelajar semasa datang dan balik sekolah

T4

Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh.

T5

Keadaan perabot kelas dalam keadaan kurang memuaskan

T6

Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid.

T7

Menerima murid yang mempunyai Prestasi akademik rendah

T8

Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak

PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2015 -20204) ISU


ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR PENCAPAIAN

Peratusan SSDM
yang belum
mencapai 100%
Peratusan murid
hadir ke sekolah
kurang dari 95%.
Keadaan kelas yang
tidak kondusif.
Pengurusan 3K dan
SERASI yg baru di
wujudkan.

Masih terdapat pelajar yang


melanggar kes disipin
disebabkan kurang kawalan
daripada guru.
Peratusan tidak hadir ke
sekolah bersebab tinggi.

Masih terdapat kelas yang


berada dalam keadaan yang
tidak kondusif.
Prestasi pengurusan 3K dan
SERASI
sekolah masih rendah.

Mencegah masalah
disiplin sebelum
dilakukan oleh
pelajar
Menambahkan
peratusan pelajar
datang ke sekolah.

Mengadakan program yang


mampu untuk meningkatkan
kawalan terhadap pelajar.

Mengadakan program
meningkatkan peratusan
pelajar yang datang ke
sekolah.
Mewujudkan keadaan Mengadakan program yang
kelas yang kondusif
mampu wujudkan suasana
untuk PdP.
pembelajaran yang kondusif.
Meningkatkan
Mengadakan
prestasi pengurusan
program dan aktiviti
3K dan SERASI
yang menyeluruh
ke tahap yang boleh
bagi meningkatkan prestasi 3K
dibanggakan.
dan SERASI

PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2015 -2020)

Purata SSDM setahun mencapai


99.9% menjelang 2017.

Sifar gejala ponteng sekolah di


kalangan murid menjelang
2017.
Sifar gejala ponteng kelas di
kalangan pelajar menjelang
2017.
Tahap pengurusan 3K &
SERASI
yang tahap yang maksimum dan
sekolah sifar sampah.

Anjakan PPPM
Aspirasi Sistem
Aspirasi Murid

Isu
Strategik

Pencapaia
n sahsiah
terpuji
oleh
semua
murid

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Mencegah
masalah
disiplin
sebelum
dilakukan
oleh
pelajar.

Meningkatk
an peratus
pencapaian
disiplin
dalam
SSDM.

Purata SSDM
setahun
mencapai
99.9%
menjelang
2017.

Inisiatif /
Strategi

Sasaran
TOV

2016

2017

2018

2019

2020

99.88

99.89

99.95

99.97

99.98

99.99

Mengadakan
program yang
mampu untuk
meningkatkan
kawalan terhadap
pelajar.

Unit
Bertanggungjawab

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anjakan PPPM
Aspirasi Sistem

LEMBAGA DISIPLIN
LEMBAGA TATA
TERTIB SEKOLAH
LEMBAGA ASRAMA
LEMBAGA
PENGAWAS
MAJLIS KETUA
KELAS
SISTEM
PENGURUSAN
MURID
BIMBINGAN DAN
KAUNSELING.

Aspirasi Murid

Isu
Strategik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Menambah
kan
peratusan
pelajar
datang ke
sekolah.

Meningkatk
an peratus
kehadiran
pelajar ke
sekolah

Purata
kehadiran
pelajar
setahun
mencapai
95%
menjelang
2017.

Inisiatif /
Strategi

Sasaran
TOV
92

2016

2017

2018

2019

2020

94

95

96

97

98

Mengadakan
program
meningkatkan
peratusan
kehadiran pelajar
ke sekolah.

Unit
Bertanggungjawab

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LEMBAGA DISIPLIN
LEMBAGA TATA
TERTIB SEKOLAH
LEMBAGA ASRAMA
LEMBAGA
PENGAWAS
MAJLIS KETUA
KELAS
SISTEM
PENGURUSAN
MURID
BIMBINGAN DAN
KAUNSELING.

Anjakan PPPM
Aspirasi Sistem
Aspirasi Murid

Isu
Strategik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama

Inisiatif /
Strategi

Sasaran

Unit
Bertanggungjawab

(KPI)
Mewujudka
n keadaan
kelas yang
kondusif
untuk
pengajaran
dan
pembelajar
an.

Meningkatk
an tahap 3K
dalam
setiap
kelas.

Bilangan
kelas yang
mencapai
markah 3K
minimum
80%
menjelang
2017.

20

25

31

31

31

31

Mengadakan
program
meingkatkan
tahap 3K dalam
setiap kelas

1.
2.

3.
Memohon
bantuan PIBG
4.
untuk menaiktaraf
kelas untuk
pengajaran dan
pembelajaran
yang sangat
kondusif.

KEBERSIHAN &
KECERIAAN
KESELAMATAN
SEKOLAH DAN
BENCANA ALAM
KESIHATAN DAN
RAWATAN PELAJAR
KANTIN SEKOLAH

Anjakan PPPM
Aspirasi Sistem
Aspirasi Murid

Isu
Strategik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama

Inisiatif /
Strategi

Sasaran

Unit
Bertanggungjawab

(KPI)
Meningkat
kan tahap
kebersihan
,
keceriaan,
kesihatan
dan
keselamat
an sekolah.

Meningkatk
an tahap
kesedaran
warga
sekolah
tentang
aspek
kebersihan,
keceriaan,
kesihatan
dan
keselamata
n sekolah.

Mematuhi
semua aspek
3K yang
berdasarkan
senarai
semak 3K
yang di
sediakan.
menjelang
2018.
(16 Aspek)

10

16

16

16

Mengadakan
program
meingkatkan
tahap 3K dalam
setiap kelas
Berkerjasalam
dengan PIBG
dalam
menjayakan
program 3K

1.
2.
3.

LEMBAGA DISIPLIN
LEMBAGA ASRAMA
LEMBAGA
PENGAWAS
4. MAJLIS KETUA
KELAS
5. BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
6. GURU
PEMBANGUNAN
7. KEBERSIHAN &
KECERIAAN
8. KESELAMATAN
SEKOLAH DAN
BENCANA ALAM
9. KESIHATAN DAN
RAWATAN PELAJAR
10. KANTIN SEKOLAH
11. PENDIDIKAN
PENCEGAHAN
DADAH SEKOLAH
(PPDa)
12. DOKUMENTASI DAN
BUKU SEKOLAH

1.3

PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID


BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

Program
Jom Ke
Sekolah

Meningkatkan
kesedaran murid
akan kepentingan
pendidikan

Program
Jom Masuk
Kelas

Melahirkan pelajar
yang menghargai dan
menepati masa

Program
Cintai
SekolahKu

Program
Sekolah
Selamat

Meningkatkan
kesedaran dan
tanggungjawab
dalam menjaga
kesejahteraan
sekolah
Mewujudkan budaya
selamat di sekolah
dan persekitaran
secara berterusan
dengan sokongan
keluarga dan
komuniti.
Meningkatkan
kesedaran warga
sekolah tentang
pentingnya budi
bahasa dalam
kehidupan.

Program 3S
Senyum
Sapa
Salam

Program
SMART

Meningkatkan
kesedaran tentang
ketrampilan &

TANGGUNG
JAWAB
Pengetua,
Semua Penolong Kanan,
Semua Kaunselor,
Guru Disiplin
Semua Guru
Pengetua,
Semua Penolong Kanan,
Semua kaunselor,
Guru Disiplin
Semua Guru
Pengetua,
Semua Penolong
Kanan,
Semua
Kaunselor,
Semua Guru
Pengetua,
Semua Penolong
Kanan,
Semua
Kaunselor,
Semua Guru

MASA

Pengetua,
Semua Penolong
Kanan,
Semua
Kaunselor,
Semua Guru
Pengetua,
Semua Penolong Kanan,
Semua kaunselor,

Jan
Nov

KOS
SUMBER
Sekolah

TOV

ETR

Murid ponteng
sekolah secara
keseluruhan melebihi
5 % setiap hari.

Gejala ponteng
sekolah di kalangan
murid menurun
sehingga 0%.

INDIKATOR
PENCAPAIAN
Sifar peratusan
Ponteng sekolah di
kalangan murid
menjelang tahun
2017
Sifar peratusan
Ponteng kelas di
kalangan murid
menjelang tahun
2017
Sifar kerosakan
perabot sekolah
menjelang
tahun 2017

Jan
Nov

Sekolah,

Murid ponteng kelas


secara keseluruhan
menghampiri 5%
setiap hari

Gejala ponteng kelas


di kalangan murid
menurun sehingga
0%.

Jan
Nov

Sekolah,
PIBG,
IbuBapa

Secara purata setiap


hari satu meja dan
kerusi rosak.

Mengurangkan
peratusan
kerosakan
perabot sekolah.

Jan
Nov

Sekolah,
PIBG,
IbuBapa

Ramai pelajar tidak


memahami atau
mengetahui
kepentingan menjaga
keselamatan
sepanjang masa.

Menjadikan warga
sekolah memahami
kepentingan menjaga
keselamatan
sepanjang masa.

Menjelang tahun
2017 tahap
pengurusan
keselamatan di
tingkatan kepada
100%.

Jan
Nov

Sekolah,
PIBG,
IbuBapa

Ramai pelajar tidak


mengetahui
kepentingan menjaga
keselamatan
sepanjang masa.

Melahirkan pelajar
yang bersopan
santun, ramah mesra
dan sedia membantu
sepanjang masa.

Jan
Nov

Sekolah,
PIBG,
IbuBapa

Peratusan pelajar
yang tidak patuh
etika pakaian

Penurunan sehingga
0% di kalangan
murid yang terlibat

Membentuk peribadi
pelajar sekolah ini
agar lebih
menghormati guru,
kakitangan sekolah
dan para pelajar itu
sendiri.
Melahirkan pelajar
yang kemas dan
bersih ssepanjang

kekemasan diri

Guru Disiplin
Semua Guru

menghampiri 5%.

tahun.

PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID

Nama Projek

Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja
Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

1. Program Jom Ke Sekolah


2. Program Jom Masuk Kelas
3. Program Cintai SekolahKu
4. Program Sekolah Selamat
5. Program 3S (Senyum Sapa Salam)
6. Program SMART
Melahirkan murid yang beraklak mulia, berdisplin ,berdedikasi, bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi.
Januari - November
Semua pelajar SMK Kinabutan, Tawau.
PK HEM, Unit Bimbingan Dan Kaunseling, Semua AJK dibawah HEM.
Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan
1. Masalah Pengangkutan
2. Masa terhad
3. Sumber Kewangan
4. Tempat
Pengetua, PK HEM, PK Kokurikulum, Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM
Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemantau
Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti

RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

Dengan adanya Pelan Strategik, Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat
Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerlangan lagi menyokong serta mendukung segala
program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademik murid ke tahap yang boleh dibanggakan. Kerjasama secara
berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentukan kejayaan sesuatu organisasi. Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah
kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjaya merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM
bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi dan misi sekolah