Anda di halaman 1dari 2

KOP SURAT UNY

==============================================
=======================
Kepada Yth. ()
Pimpinan Gembiraloka Zoo
Jalan Kebun Raya No. 2 Kotagede
Yogyakarta 55171
Di tempat
Hal
: Penawaran Kerjasama
Lamp. : Proposal Kegiatan
Dengan hormat,
Kami dari Program Studi Pendidikan Teknik Busana, Fakultas Teknik,
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) bermaksud untuk menawarakan
kerjasama dengan Gembiraloka Zoo untuk menjadi penerima dana
sumbangan dalam bentuk :
Perolehan 5% fresh money dari dana sponsor yang sudah diperoleh
dalam rangka penyelenggaraan acara Mata Kuliah Manajemen Peragaan
Hexominous sebagai bentuk cinta kasih dan kepedulian mahasiswa
Pendidikan Teknik Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
(UNY) untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian satwa dan kampanye
untuk penolakan eksploitasi satwa terutama dibidang fashion.
Mekanisme bentuk kerjasama dapat kami jelaskan lebih lanjut apabila
pihak Gembiraloka Zoo tertarik dengan tawaran kerjasama yang kami
sampaikan.
Demikian surat penawaran kerjasam ini kami buat, atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Nb: Kami akan menunggu tembusan dari (..) selaku pimpinan
Gembiraloka Zoo paling lambat 14 hari setelah surat ini diterima.
Yogyakarta, 9 November 2015
Hormat kami,
Universitas Negeri Yogyakarta

Afif Ghurub Bestari

Selvana Heruka

Dosen Mata Kuliah Manajemen Peragaan


Sponsorship

Koordinator

Anda mungkin juga menyukai