Anda di halaman 1dari 5

LATIHAN SOAL PAI

KELAS XI
SMK NEGERI I KLABANG
1. Kitab zabur diturunkan oleh Allah kepada..
a. Nabi musa
d. nabi isa
b. Nabi adam
e. nabi sulaiman
c. Nabi daud
2. Perilaku jujur termasuk perilaku atau sifat rasul dalam katagori
a. Siddiq
d. fathonah
b. Amanah
e. risalah
c. Tabligh

3. Berdasarkan surat al- fatir ayat 32 kelompok yang disebut adalah


a. Menyekutukan Allah
b. Melakukan kejahatan lebih dari kebaikan
c. Kejahatan dan kebaikannya seimbang
d. Melakukan dosa-dosa besar
e. Tidak pernah melakukan kebaikan
4. Kitab injil diturunkan kepada
a. Nabi musa
d. nabi isa
b. Nabi idris
e. nabi musa
c. Nabi ayub
5. Arti penggalan lafad disamping adalah adalah
a. Penyayang
b. Pengasih
c. Maha perkasa
d. Mampu
e. Maha kaya
6. Kitab apakah yang diturunkan oleh Allah yang diperuntukkan kepada kaum
nasrani..
a. Shohifah Ibrahim
d. injil
b. Taurat
e. al-quran
c. Zabur
7. Ada berapakah jumalah rasul yang wajib diketahui..
a. 25
d. 40
b. 30
e. 45
c. 35
8. Al Quran merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim. Agar hidup
terarah dan jauh dari kesesatan, maka seorang muslim sudah sepatutnya
menjadikan Al Quran sebagai undang-undangnya. Berikut ini yang tidak
termasuk hikmah beriman kepada kitab Al Quran adalah ....
a. meyakini dengan sepenuhnya terhadap kebenaran Al Quran
b. menghormati dan memuliakan kitab suci Al Quran
c. memahami isi dan menjalankan ajaran-ajaran Al Quran
d. semua kitab Allah SWT. memiliki isi kandungan yang sama
e. senantiasa berusaha dan beribadah sesuai petunjuk kitab Allah SWT
9. Ketika Nabi Ibrahim as. bermimipi untuk menyembelih Nabi Ismail, Ibrahim
kemudian menanyakan kepada Ismail prihal mimpi itu, lalu Islmail pun
menyuruhnya untuk memenuhi perintah-Nya tersebut. Berikut ini perilaku
yang dapat dicontoh berdasarkan ilustrasi tersebut, yaitu ....
a. mentaati perintah Allah meski harus mengorbankan dirinya
b. melanggar perintah Allah karena ada akibat buruk menimpanya
c. sebaiknya minta ijin terlebih dahulu kepada ibunya
d. mentaatinya tetapi harus memilih-milih mana yang lebih baik
e. menunggu perintah berikutnya yang lebih aman

10.
kitab apakah yang memuat 10 ajaran
a. al-quran
d. zabur
b. shohifah Ibrahim
e. al-quran
c. taurat
11.
Ada berapakah kitab yang wajib diketahui oleh umat islam
a. 1
b. 2
c. 3

d. 4
e. 5

12.

Kitab suci taurat diturunkan oleh Allah peruntukannya kepada


a. Kaum islam
d. kaum nasrani
b. Seluruh umat manusia
e. kaum ibrani
c. Kaum yahudi

13.
Potongan surat al-baqarah ayat 148
tentang?
a. Menuntut ilmu pengetahuan
b. Disiplin dalam sholat 5 waktu
c. Berbakti kepada kedua orang tua
d. Berbuat baik pada tetangga
e. Berlomba dalam kebaikan
14.
Bagaimana hukumnya berlaku jujur kepada sesame

berisi perintah Allah

a. Wajib
d. makruh
b. Sunnah
e. mubah
c. Haram
15.
Kenapa ada tuntutan berlaku jujur dalam kehidupan manusia
a. Jujur menyebabkan kaya
d. bermamfaat terhadap diri
sendiri
b. Bermanfaat bagi diri dan orang lain
e. tuntutan zaman
c. Bagian dari budaya indonesia
16.
Setiap ummat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya, maksud

kiblat dalam surat al-baqarah ayat 148 adalah


a. Mekkah
b. Kiblat Sholat
c. Syariat dan aturan social
d. Masjid
e. Pada saat Sholat
17.
Ada berapakah jumlah rasul yang termasuk dalam ulul azmi
a. 10
d. 5
b. 15
e. 3
c. 25
18.
Makna yang terkandung dalam surat al-baqarah ayat 148 adalah
a. Kewajiban sholat
b. Kewajiban zakat
c. Kewajiban haji
d. Berlomba dalam kebaikan
e. Berbakti kepada orang tua
19.
Syariatnya nabi daud mengikuti syariat nabi
a. Nabi Muhammad
d. Nabi Idris
b. Nabi Musa
e. Nabi Ayub
c. Nabi Isa
20.
Hukum tajwid lafad adalah..
a. Idhar
b. Ikhfa
c. Iklab
d. Mad thobii
e. Mad iwad
21.
Bagaimana caranya berlomba-lomba dalam kebaikan bagi seorang
siswa
a. Memperbanyak teman

b.
c.
d.
e.

Berorientasi kepada pekerjaan


Rajin belajar dengan niat ibadah
Rajin belajar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak
Rajin belajar agar mendapat nilai yang baik

22.
Dalam QS. Al-baqarah :2 yang
dimaksud dengan kitab dalam ayat ini adalah
a. Al-quran
d. taurat
b. Zabur
e. shuhuf ibrahim
c. Injil
23.
Rini adalah siswi SMK N I klabang yang rajin masuk kelas, tetapi ketika
berada di lingkungan sekolah kerjanya rini hanya bergurau dan tidak
memperhatikan kepada gurunya, perbuatan rini termasuk dalam istilah
d. Jujur dala niat
d. jujur dalam perkataan
e. Dusta dalam niat
e. Dusta dalam perbuatan
f. Jujur dalam perbuatan
24.
Pak Abdullah selalu berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku,
karena yakin apapun yang diperbuat pasti dicatat oleh malaikat Raqib dan
Atid. Pernyataan di bawah yang termasuk tanda-tanda orang yang tidak
beriman kepada malaikat adalah ....
a. selalu bersikap optimis dalam hidup
b. selalu gelisah dan ketakutan
c. selalu waspada dalam bertindak dan bersikap
d. selalu menjaga diri dari perbuatan tercela
e. selalu mendekatkan diri kepada Allah
25.
salah satu ajaran dalam kitab taurat
g. sholat 5 waktu
d. haji ke baitullah
h. puasa dibulan romadhan
e.
membaca
kalimat
syahadad
i. mengesakan Allah
26.
seseorang yang berkata kepada orang lain sesuai dengan
kenyataanya termasuk
a. jujur dalam niat
d. jujur dalam janji
b. jujur dalam perbuatan
e. jujur dalam kebaikan
c. jujur dalam perkataan
27.
Muslim/Muslimah yang melandasi pengamalan setiap ajaran
agamanya dengan niat ikhlas karena Allah SWT dan untuk memperoleh
ridha-Nya, disebut ...
a. Muslim
b. Mutaqin
c. Mukhlis
j. Mumin
k. Muadzin
28.
Apakah ada kewajiban bagi siswa untuk berprilaku jujur
a. Iya! Untuk dipercaya guru
b. Tidak! Karena nilai UAS akan kecil
c. Tidak! Karena tidak ada pengaruhnya terdapa kelulusan
d. Iya! Untuk keberhasilan cita-cita siswa
e. Iya! Agar mudah dipercaya oleh lawan jenis
29.
Dimanakah pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu
a. Di mekkah
d. di gua syur
b. Di kota madinah
e. dikedimanannya
c. Di gua hira
30.
Dimanakah nabi musa menerima 10 firman
a. Gunung uhud
d. gunung bromo
b. Gunung khonda
e. gunung pacalan
c. Gunung sinai

31.
Nun mati menghadap hurup ba pada kalimat

mengandung


hukum bacaan ...
a. Ikhfa
b. Iqlab
c. Idgham bilaghunah
d. Idzhar
e. Qalqalah
32.
Berikut ini termasuk perilaku Muslim yang mengamalkan kandungan
Al-Quran surat Al-Baqarah 148, kecuali
a. Mengerjakan sholat berkiblat ke kabah
b. Berlomba dalam menuntut ilmu dan memanfaatkannya
c. Berlomba dalam mencari rezeki halal
d. Berlomba dalam mewujudkan kebersihan, keindahan.
e. Berlomba dalam memberi kepuasan kepada penguasa
33.
Ada berapakah macam-macamnya jujur
a. 2
d. 5
b. 3
e. 6
c. 4
34.
Apakaha ada pengaruh perilaku jujur terhadap kebahagiaan
kehidupan seseorang
a. Tidak ada karena bukan kebutuhan pokok manusia
b. Tidak ada karena tidak menyebabkan kaya
c. Ada karena hubungan silaturrahmi akan terjalin
d. Ada karena kejujuran ajaran nenek moyang
e. Ada karena kebohongan ajaran syetan
35.
Beribadah dengan maksud keduniaan dinamakan ...
a. Fasik
d. Maksiat
b. Fasad
e. Riya
c. Jahil
36.
Kelompok umat islam yang perbuatan baiknya sebanding dengan
perbuatan jahatnya, disebut kelompok..

a.
b.
c.
d.
e.
37.
Seseorang yang niat beribadah kepada Allah yang diiringin dengan
kekhusuan dalam beribadah termasuk
a. Jujur dalam niat
d. jujur dalam perbuatan
b. Jujur dalam perkataan
e. jujur dalam kebaikan
c. Jujur dalam ibadah
38.
Siapakah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu
a. Malaikat jibril
d. malaikat mungkar
b. Malaikat izrofil
e. malaikat nakir
c. Malaikat izrail
39.
Kepada siapakah kita harus berprilaku jujur
a. Kedua orang tua
d. orang islam
b. Guru
e. seluruh umat manusia
c. Orang yang lebih tua
40.
Yang dimaksud dengan syirik adalah ...
a. Beribadah karena ingin mendapatkan pujian dan keuntungan duniawi
b. Segala ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah SWT
c. Memperdengarkan ibadah dengan maksud bukan karena Allah SWT
d. Menyembah
sesama
makhluk
karena
menganggapnya
dapat
memberikan mudarat dan manfaat dalam berbagai urusan

e. Merasa tidak senang dengan segala hal yang dimiliki orang lain