Anda di halaman 1dari 3

Topik 10 Profesional Pendidikan Kesihtan

2. Pertubuhan Kanak2 Sedunia (UNICEF)


10.1 Maksud Profesional Pendidikan Kesihatan – membela kebajikan kanak-kanak
Seseorang yg mengamalkan kemahiran @ pertimbangan @ - merealisasikan hak-hak wanita dan kanak-kanak
menyediakan perkhidmatan yg berkaitan dgn
- pengekalan @ peningkatan tahap kesihatan individu 3. Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (MERCY)
- perawatan @ penjagaan terhadap individu yg mengalami Matlamat:
kecederaan, mengidap penyakit, kurang upaya @ keuzuran (i) Meningkatkan kesedaran dan semangat mengambil berat,
kesukarelaan dan kemanusian di kalangan ahli tanpa mengambil
Antara peranan utama yang perlu dimainkan oleh para kira kaum, agama dan budaya.
profesional kesihatan adalah; (ii) Menyediakan bantuan kemanusiaan terutama sekali dalam
(a) Merawat; bentuk bantuan perubatan kepada rakyat Malaysia dan rakyat
(b) Menyelia; asing apabila diperlukan.
(c) Menasihat; (iii) Mendidik masyarakat, termasuk para profesional perubatan
(d) Membimbing; dan tentang bantuan kecemasan dan kerja-kerja bantuan yang
(e) Membuat kajian dan penyelidikan berkaitan dengan berkaitan dengan perubatan.
kesihatan. (iv) Mendapatkan bantuan kewangan daripada badan korporat,
kerajaan dan pertubuhanpertubuhan bukan kerajaan serta orang
10.1.1 Sikap & penampilan ramai.
-bertanggungjawab Visi MERCY
-sentiasa bersikap positif Kecemerlangan dalam menyampaikan bantuan kemanusiaan dan
-mesra perubatan kepada semua.
-sentiasa bertenaga Misi MERCY
-sedia membantu MERCY Malaysia adalah organisasi bantuan perubatan yang
-berupaya menyesuaikan diri dlm pelbagai situasi berdedikasi untuk menyediakan bantuan kemanusiaan pada
-sedia utk belajar & membaiki diri & kemahiran situasi krisis dan bukan krisis tanpa mengambil kira kaum,
agama, budaya dan sempadan.
10.1.2 Budaya & Kepercayaan (Kod & etika perofesional
kesihatan) 10.2.2 Dalam Negara
a) Tanggungjawab Terhadap Masyarakat - mendidik orang 1. Kementerian Kesihatan Malaysia - kementerian yang
ramai bagi tujuan mempromosi, pengekalan dan peningkatan bertanggungjawab menjaga dan menangani hal ehwal yang
tahap kesihatan berkaitan dengan kesihatan di negara kita.
b) Tanggungjawab Terhadap Profesion - bertanggungjawab Misi
terhadap tingkah laku profesion mereka Mewujudkan penglibatan dan penyertaan masyarakat untuk
c) Tanggungjawab Terhadap Majikan - mengetahui dan kesihatan bagi merangsang dan memudahkan rakyat untuk:
memperakui sempadan dan had kompetensi profesion mereka (i) Mencapai sepenuhnya kemampuan kesihatan mereka;
d) Tanggungjawab dalam Menyampaikan dan (ii) Menghargai kesihatan sebagai aset yang bernilai; dan
Melaksanakan Perkhidmatan - ikhlas, tulus dan jujur dalam (iii) Mengambil langkah positif meningkatkan lagi dan
menyampai dan melaksanakan perkhidmatan mereka mengekalkan status kesihatan bagi menikmati kehidupan yang
lebih bermutu.
10.1.3 Kemahiran Objektif
(a) Kebolehan berfikir dan bertindak dengan cepat dan betul, Untuk membantu seseorang individu itu supaya mencapai dan
(b) Mengamalkan mutu kerja yang cekap, mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkannya
(c) Berkomunikasi dengan baik, menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif. I
(d) Boleh berinteraksi dengan orang ramai dengan baik,
(e) Mampu menjangka dengan tepat, menganalisis dan merekod, 2. Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan
(f) Boleh mengawal emosi dalam pelbagai situasi. Malaysia
Visi
10.2 Agensi/Organisasi kesihatan Untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan dalam bidang
promosi kesihatan bagi membolehkan rakyat Malaysia
mengamalkan Cara Hidup Sihat dan seterusnya menikmati
10.2.1 Luar Negara kesihatan yang optima.
1. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)- spy. Semua warga Misi
dunia memperoleh tahap kesihatan yg. tertinggi untuk mempromosikan kesihatan rakyat Malaysia melalui;
(i) Kurangnya kadar kematian di kalangan wanita semasa (i) Penyebaran maklumat yang tepat, wajar dan sesuai dengan
melahirkan anak; cara yang inovatif, saksama dan tepat pada waktu.
(ii) Ramai bayi dapat hidup dalam usia awal hidup; (ii) Dorongan ke atas individu dan komuniti supaya mereka
(iii) Menangani HIV / AIDS; dapat bertindak terhadap faktor- faktor yang mempengaruhi
(iv) Memastikan orang ramai mempunyai kemudahan untuk kesihatan mereka.
mendapatkan ubat-ubatan bagi meneruskan kehidupan (iii) Kolaborasi antara sektor dengan agensi kerajaan dan bukan
(v) Tahap kesihatan yang lebih baik sambil mengurangkan tahap kerajaan yang berkaitan dan dengan sektor swasta.
kemiskinan. Objektif
Fungsi Utama Bahagian Pendidikan Kesihatan adalah untuk (iv) Sebagai sumber, pengumpulan dan penyebaran maklumat
merancang, mengurus pelaksanaan, menyelaras dan menilai yang berkesan kepada semua lapisan masyarakat;
program pendidikan dan promosi kesihatan di seluruh negara. (v) Menggalak, menyokong dan melaksanakan penyelidikan
Perkhidmatan klinikal dan asas sains berkaitan kanser yang bakal membawa
(i) Perancangan, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian kepada pendekatan rawatan yang inovatif;
program pendidikan dan promosi kesihatan; (vi) Mampu menguruskan program bursa bagi menyediakan
(ii) Pengurusan kempen-kempen seperti Kempen Cara Hidup bantuan kewangan kepada pesakit kanser yang kurang mampu
Sihat, sambutan hari-hari kesihatan dan program-program khas; menanggung kos rawatan kanser.
(iii) Penerbitan, pinjaman dan pengedaran bahan pendidikan
kesihatan; 5. Institut jantung Negara (IJN) - memberikan perkhidmatan
(iv) Pengurusan program pendidikan kesihatan melalui media kepada pesakit-pesakit jantung dengan menyediakan khidmat
massa; kardiologi dan pembedahan kardiothorasik untuk orang dewasa
(v) Pembentukan program latihan dalam bidang pendidikan / dan kanak-kanak.
promosi kesihatan Visi
(vi) Penyelidikan dalam bidang promosi kesihatan. Sebagai pusat kecemerlangan global dalam penjagaan thoraksik
dan kardiovaskular.
3. Persatuan Pececahan Tuberculosis Malaysia (MAPTB) - Misi
memainkan peranan dalam program-program pencegahan (i) Bertanggungjawab untuk menyediakan rawatan thoraksik dan
penyakit Tuberculosis di Malaysia. ardivaskular yang terbaik dan berkualiti;
Visi (ii) Mampu menguruskan kewangan sendiri;
(i) pencegahan, pengawalan dan perawatan Tuberculosis di (iii) Berperanan sebagai entiti korporat yang komited untuk
Malaysia serta menyediakan kebajikan yang diperlukan oleh menyediakan perkhidmatan kesihatan yang terbaik dan
pesakit-pesakit TB. cemerlang;
(ii) visi/misi ini dapat dicapai melalui kerjasama yang erat (iv) Menerajui penyelidikan, pembangunan dan latihan bagi
dengan Kementerian Kesihatan, dan dengan lain-lain pertubuhan memperkembangkan keupayaan rawatan thorasik dan
bukan kerajaan dan juga dengan organisasi-organisasi komuniti kardiovaskular.
dalam semangat kesukarelaan.
Matlamat dan objektif 10.2.3 Sekolah
(i) untuk mendidik orang ramai berkenaan Tuberculosis; 1. Program Doktor Muda
(ii) untuk menggalakkan individu yang mempunyai tanda-tanda - bermatlamatkan untuk melahirkan sekumpulan pelajar yang
TB mendapatkan nasihat perubatan awal; mementingkan dan mengutamakan kesihatan serta berperanan
(iii) untuk memastikan individu yang menghidap TB menjalani sebagai agen mempromosikan kesihatan yang baik dalam
rawatan sepenuhnya; kalangan rakan sebaya, masyarakat sekolah serta ahli keluarga.
(iv) untuk memberi bantu kewangan yang diperlukan oleh Objektif:
pesakit TB (i) Membolehkan pelajar membantu diri sendiri, rakan dan
(v) untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang anggota keluarga ke arah mengamalkan gaya hidup sihat;
perkhidmatan percuma yang disediakan oleh kerajaan bagi (ii) Membolehkan pelajar menjadi pembimbing dan contoh (role
tujuan rawatan dan diagnosis TB. model)ke arah amalan hidup sihat;
(iii) Membolehkan pelajar membantu kakitangan kesihatan dan
4. Majlis Kanser Nasional (MAKNA) - untuk mengumpul dan pihak sekolah dalam menjalankan aktiviti kesihatan di sekolah;
mengembeling segala usaha, kepakaran dan kewangan semua (iv) Memperkukuhkan penglibatan guru serta warga sekolah
sector di dalam masyarakat bagi melawan kanser dan yang lain dalam usaha meningkatkan kesihatan pelajar;
mengurangkan kesakitan, keresahan fikiran dan kesengsaraan (v) Menggalakkan ibu bapa atau penjaga supaya memberi
yang ditanggung oleh pesakit-pesakit kanser. perhatian yang sewajarnya kepada kesihatan pelajar;
Tumpuan utama MAKNA adalah: (vi) Mempertingkatkan usahasama antara Jabatan Kesihatan
(i) Sentiasa mengekalkan kesejajaran berkenaan penemuan dengan Jabatan Pelajaran dalam menggalakkan amalan kesihatan
terkini, maklumat, teknologi dan perkembangan rawatan kanser; yang baik dalam kalangan pelajar.
(ii) Menggalak, menyokong dan melaksanakan penyelidikan Peranan penting Doktor Muda:
yang berkaitan dengan rawatan serta terapi kanser; (i) Membimbing pelajar ke arah cara hidup yang sihat;
(iii) Secara berterusan menyediakan program-program kesedaran (ii) Membantu mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih,
berkenaan kanser bagi mendidik dan menggalakkan pemahaman sihat dan selamat;
gaya hidup sihat; (iii) Membantu kakitangan kesihatan dan pihak sekolah dalam
(iv) Meningkatkan dana yang mencukupi bagi menyediakan aktiviti perkhidmatan yang dijalankan di sekolah;
perkhidmatan berkaitan kanser kepada masyarakat. (iv) Pemberitahuan masalah kesihatan;
Matlamat MAKNA (v) Merawat kecederaan ringan;
(a) Mendidik orang ramai tentang punca kanser dan (vi) Menyertai atau membantu kempen-kempen serta sambutan
menggalakkan gaya hidup yang sihat; hari-hari khas kesihatan di sekolah;
(ii) Mengumpulkan kakitangan yang terlatih dan lengkap bagi (vii) Menyertai lawatan ke kemudahan-kemudahan kesihatan;
memberikan khidmat penjagaan dan perawatan yang terbaik (viii) Menganjurkan aktiviti berbentuk pertandingan seperti kuiz,
kepada pesakit kanser; melukis, mengarang dan berpidato yang boleh meningkatkan
(iii) Menyediakan kemudahan penyaringan dan diagnostik awal kesedaran dan pengetahuan di kalangan pelajar;
untuk mengesan tanda awal kanser; (ix) Menganjurkan kempen-kempen kesihatan.
(iv) Membina pelan perniagaan bagi menyokong program-
program kesihatan di tempat kerja; dan
(v) Membentuk, membina, mengetuai dan menilai program-
program kesihatan pekerja
(vi) Memastikan pihak syarikat atau majikan mematuhi syarat
dan prosedur keselamatan pekerjaan,
10.3.1 Pendidik Kesihatan - bertindak untuk mempengaruhi (vii) Mengenal pasti sumber-sumber kesihatan komuniti kepada
tingkah laku kesihatan dan gaya hidup individu dan masyarakat. para pekerja.
Profesion ini memerlukan latihan yang khusus dan intensif
dalam bidang: (d) Tugas Pendidik Kesihatan di Pusat-pusat Komuniti dan
(a) Promosi kesihatan; Kemudahan Kesihatan (Pusat Kesihatan, Klinik, Hospital)
(b) Pengurusan penyakit; (i) Mendidik pesakit tentang prosedur-prosedur perubatan;
(c) Kepenggunaan kesihatan; (ii) Mendidik pesakit tentang operasi, perkhidmatan dan aturan-
(d) Literatur kesihatan; dan aturan terapi;
(e) Pendidikan pesakit. (iii) Mendidik individu untuk melindungi, mengekalkan dan
meningkatkan tahap kesihatan;
10.3.2 Tugas umum (iv) Merangka dan membina aktiviti untuk menggalakkan
(a) Melaksanakan penilaian kesihatan komuniti; mereka menggunakan serta mendapatkan perkhidmatan
(b) Mengenal pasti keperluan kesihatan komuniti; kesihatan yang disediakan;
(c) Mencetus dan merancang program-program kesihatan yang (v) Menyelaras dan menjalankan latihan pembangunan staf;
berkesan; (vi) Menyediakan bahan rujukan yang sesuai;
(d) Merangka dan melaksanakan kurikulum kesihatan; (vii) Merangka program bagi mendapatkan dana untuk
(e) Membina bahan-bahan program kesihatan; menjalankan aktiviti;
(f) Menguruskan perkongsian pintar antara komuniti dengan (viii) Membina dan mempromosikan program pendidikan
agensi-agensi berkaitan dengan kesihatan; kesihatan kepada masyarakat.
(g) Menjalankan penyelidikan;
(h) Menjalankan pemasaran sosial dan komunikasi kesihatan; (e) Tugas Pendidik Kesihatan di Agensi dan Organisasi
(i) Merancang dan melaksanakan kempen media berkaitan Kesihatan
dengan kesihatan. (i) Mengenal pasti keperluan, tingkah laku dan persekitaran
kesihatan komuniti melalui penilaian kesihatan;
10.3.3 Tugas Khusus Pendidik Kesihatan (ii) Menganjurkan kempen atau program bagi meningkatkan
(a) Tugas Pendidik Kesihatan di Sekolah kesedaran komuniti terhadap kesihatan;
(i) Mengajar pendidikan kesihatan; (iii) Menggunakan dan mengembeling sumber-sumber bagi
(ii) Menggalak dan melaksanakan program kesihatan yang membentuk, mempromosi, melaksana dan menilai strategi
komprehensif kepada seluruh warga sekolah termasuk guru- pendidikan kesihatan komuniti;
guru, kakitangan sekolah dan paranan ibu bapa; (iv) Membentuk, menghasil dan menilai kempen media massa.
(iii) Menggalakkan persekitaran sekolah yang sihat dan selamat;
(iv) Menggalakkan perkongsian pintar antara sekolah dan pihak
luar berkaitan dengan kesihatan;
(v) Membina kaedah dan bahan pengajaran yang inovatif; dan
(vi) Menggalak, menyelaras dan menilai program-program
kesihatan.

(b) Tugas Pendidik Kesihatan di Kolej dan Universiti


(i) Memberi kuliah pendidikan kesihatan;
(ii) Membina persekitaran yang sihat dan selamat;
(iii) Membina inisiatif pilihan yang sihat kepada pelajar;
(iv) Menganjurkan sesi-sesi bimbingan kepada pelajar;
(v) Menganjurkan program-program kecergasan dan kesihatan;
(vi) Menganjurkan seminar, bengkel dan forum berkenaan
kesihatan;
(vii) Menganjurkan kempen-kempen;
(viii) Menganjurkan projek-projek yang berkaitan dengan
kesihatan.

(c) Tugas Pendidik Kesihatan di Tempat Kerja (Untuk


pekerja dan keluarga mereka
(i) Menjalankan atau menyelaras program kaunseling untuk
pekerja;
(ii) Menjalankan atau menyelaras program pendidikan kesihatan;
(iii) Menjalankan atau menyelaras program aprisiasi risiko
kesihatan dan penyaringan kesihatan kepada pekerja;

Anda mungkin juga menyukai