Anda di halaman 1dari 33

5

... jatuh terlantar di atas tanah, Asap berkepulkepul tlmbul darlpada badannva, Nafasnya sudah tinggal saw dua,

7

11

13

besar kerana rerasa kekua tan h eba t yang tunjukkan oleh Cakera Sakti dalarn perlawanan yang sedang berlaku di Utara Vietnam.

Ramal ernpunya senlaca rnister! telah berkumpul dl Utara Viotn:lm. Mcrcl<:l borciap.scdia untuk rnelancarkan serangan terhadap musuh bersama-sama apabila diarahkan oleh Bishop.

un Lei arnat I

, para pemilik senjata rnisteri dari darang ke lmedan p~p~l'"i!ngan. Pia takut meraka akan habls dlbunuh cleh Cakera Sakti. Namun bak kata peribahasa: rnaksud Inci memeluk

gunung. apakan daya tangan cak sarnpai ke rana dia ham pi r kehab isan ten agd d alarn pergelutan d~ngan Cakera Sakti.

19

21

23

26

28

Dengan tidak semenarnena, kesernua senjata mistari tarlepas darlpada

tangan pemllik-pemilik yang sadang barkumpul dl kern Pesatuan Senjata Misteri di Vietnam itu,

32