Permintaan ~ Pengertian Isi Rumah: * Satu Keluarga * Kumpulan Individu * Sebuah Rumah Berfungsi sebagai satu unit ekonomi

~ Pergertian Firma: * Oraganisasi

Penawaran Penggabungan Sumber- sumber ekonomi yang terhad Mengeluarakan Barang dan perkhidamatan.

~ Objektif Isi Rumah:

* Memaksimumkan Kepuasan (Boleh membuat pilihan)

~ Obejektif Firma:

~ Konsep Permintaan: ~ Hukum Permintaan: ~ Penentu Permintaan:

* Kuantiti barang atau perkhidmatan * Mampu & ingin dibeli * Suatu tingkat harga * Tempoh masa tertentu. * Hukum Permintaan menyatakan bahawa: * P↑ Q↓ * P↓ Q↑ * Dengan andaian Ceteris Paribus * Harga Barang Itu: * P↑,Q↓. * P↓,Q↑. * Barang Pengganti: * Boleh digantikan fungsinya * P(Barang)↑, Q(Pengganti)↑. * P(Barang)↓, Q(Pengganti)↓. * Positif. * Barang Penggenap: * Barang yang digunakan serentak. * P(Barang)↑, Q(Penggenap)↓. * P(Barang)↓, Q(penggenap)↑. * Negatif. * Cita Rasa: * Meyukai sesuatu barang, Q ↑. * Jangkaan Masa Depan: * Pendapatan Isi Rumah: * Andaian Ceteris Paribus * Jangkaan harga pada masa depan↑, Q↑. * Pendapatan↑, Q(Barang Bawahan)↓.

~ Konsep Pengeluran: ~ Hukum Penawaran: ~Penentu Penwaran:

* Musim: * Dasar Kerajaan:

* Musim Sejuk, Q(Baju Tebal)↑. * Cukai(Pendapatan Perseorangan) ↑, Subsidi ↑ Pendapatan Boleh Guna Individu ↓, ↑ Kuasa Beli ↓, ↑ Q ↓, ↑. * Barang Mewah, Kawasan Mewah.

* Agihan Pendapatan:

* Memaksimumkan Keuntungan (Membiayai Kos Pengeluaran& Ditabungkan untuk melabur) * Memaksimumkan Jualan (Menambah bahagian pasaran firma) * Menjaga Kebajukan masyarakat * Mengukuhkan dan mengembangkan perniagaan * Kegiatan Firma * Menggabungakan sumber-sumber ekonomi. * Mengeluarkan barang dan perkhidmatan. * Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. * Hukum Penawaran menyatakan bahawa: * P↑ Q↑ * P↓ Q↓ * Dengan andaian Ceteris Paribus * Harga Barang Itu: * P↑, Q↑. * P↓, Q↓. * Barang Pengganti: * Boleh fungsinya mudah ditukarkan * P( Barang)↑, Q (Pengganti)↓. * P (Barang)↓, Q(Pengganti)↑. * Negatif * Barang Penggenap: * Barang yang digunakan serentak. (Daging Lembu * P(Barang)↑, Q(Penggenap)↑. & Kulit Lembu) * P(Barang)↓, Q(Penggenap)↓. * Positif * Harga Faktor Pengeluran: * P(Input)↑ Keuntungan firma↓ Q↓ * Jangkaan Masa Depan: * Andaian Ceteris Paribus: * Jangkaan harga masa depan↑ Q↓ (Mengeluarakan barang apabila P↑) * Tingkat Teknologi: * Kemajuan Tekonologi↑ ( Penggunaan Input↓ Kos seunit output↓ & Daya Pengeluaran↑) Keuntungan↑ Q↑ * Cuaca: * Musim Tengkujuh, Q(Ikan↓) * Musim Kemarau, Q(Sayur↓) * Dasar Kerajaan: * Cukai (Jualan)↑, Subsidi↑ Kos Pengeluaran↑, ↓ Keuntungan↓, ↑. Q↓, ↑. * Matlamat Pengeluar: * Memaksimumkan keuntungan Q↓, * Memaksimumkan jualan Q↑.

* Sumber- sumber ekonomi= Input- input pengeluaran= Faktor- factor pengeluaran.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.