Anda di halaman 1dari 31

Deng,m tidak sernenamena. Patung Syaitan m~mbuka kl!dm-du~ belah tangannya dan ...

7

9

Sernentara itu, Cakera Sakti jadi gelisah semasa bergelut dengan lawanlawannya kerana panggifan Xin Lan rnalalui kuasa telepau Dia pun melancarkan auranya untuk meng• h.n,.","~~n Tokol Anl~Kal;a.

10

njata-serjata rnisterl yang dlmanipulaslkan oleh Xun Lei benembung dengan bebola aura yang dipancarkan oleh Cakera Sakti

Imbasan Kembali:

Apabila tiba di pangkalan semennl'a di Vietnam Utara, ahli-ahli Persatuan

Senjata Misterl mendapa[i sernua senjarn mlsterl ...

17

18

20

21

Ketika Ji Chen Tlan sibuk bargelut dengan Patung Syaitan, Maut Hitam telah rnenghlsap kekuatan-kekuatan yang rnereka

aktlfkan. Kesudaharmya ia PUI1 bertukar menjadi kristal rang oJeh Cakera Sakti ltu,

25

Lantas top!ng dan j ubarl Bishop I tu ko~ak,rab'ak. Ru pa·rupihya",

29

31