Anda di halaman 1dari 10

SUKANMASSA

Sukan untuk Semua (Sukan Massa)


Sukan untuk semua bertujuan untuk mengekalkan dan meningkatkan tahap kesihatan dan
kesejahteraan semua rakyat Malaysia. Sukan Massa adalah merujuk kepada aktiviti-aktiviti sukan
yang berlaku secara menyeluruh atau diuruskan dengan tujuan untuk menggalakkan penyertaan
yang lebih luas dan bukan semata-mata untuk pertandingan di peringkat kebangsaan atau
antarabangsa.
Apakah itu Pergerakan Sukan untuk Semua?
Pergerakan Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) adalah satu kempen sosial secara sistematik dan
menyeluruh untuk memelihara, mengubah atau memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam
sesuatu sistem sosial. Sukan Massa merupakan usaha untuk melibatkan masyarakat dalam
sukan secara sukarela dan memanjangkan kepada semua lapisan dalam masyarakat. Sukan
Massa juga
bertujuan menyedarkan masyarakat terhadap faedah-faedah sukan kepada pembangunan
kesihatan, sosial, psikologi, pendidikan dan kebudayaan. Oleh itu Sukan Untuk Semua (Sukan
Massa) adalah satu usaha menggalakkan penglibatan sukan dan aktiviti fizikal kepada rakyat
Malaysia. Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) bertujuan membentuk masyarakat Malaysia yang
cergas dengan mengamalkan nilai-nilai sukan tradisional dan moden. Dengan kata lain Sukan
Untuk Semua (Sukan Massa) adalah untuk membentuk satu masyarakat Malaysia yang sihat
secara menyeluruh dan membina satu masyarakat bersatu-padu, persahabatan, aman dan
sejahtera untuk semua manusia di dunia.
Konsep
Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) merupakan satu idea untuk memasyarakatkan sukan. Dengan
kata lain Sukan Massa mengajak seluruh lapisan masyarakat mengambil bahagian di dalam
kegiatan sukan, rekreasi dan kecergasan. Penyertaan ini juga perlu dilakukan secara berterusan
sepanjang hayat hingga menjadikannya suatu gaya hidup.
Aktiviti-aktiviti Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) terdiri daripada berbagai aktiviti contohnya :
sukan, (bola sepak, badminton, sepak takraw dan lain-lain),
kecergasan, (jogging, berjalan kaki, taichi dan lain-lain),
outdoor (mendaki, berkeno, berkhemah dan mengembara).
Kegiatan sukan boleh merangsang pembinaan suatu masyarakat yang cergas dan proaktif di
samping merupakan suatu alat yang berkesan ke arah perpaduan dan semangat cintakan
negara. Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) menyokong kepada prinsip-prinsip am pendidikan
sepanjang hayat.
Matlamat
Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) melalui konsep Malaysia Cergas adalah bermatlamat
untuk menimbulkan kesedaran di kalangan masyarakat Malaysia tentang pentingnya kesihatan
yang boleh dipupuk melalui kegiatan fizikal dan rekreasi. Kesedaran ini akan menimbulkan
minat dan akan terus dipupuk melalui pendidikan sukan. Langkah ini akan merangsang lagi
penyertaan dalam kegiatan
sukan, rekreasi dan kecergasan. Pergerakan Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) juga ingin

membentuk satu imej Nasional yang akan menjadikan masyarakat Malaysia sebagai suatu
bangsa 'peserta' dan bukannya 'penonton'.
Posted by intan_isna at 1:50 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Labels: PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN, Pengurusan PJ, sukan massa

PENGENALANKEPADAPENGURUSAN
PENDIDIKANJASMANIDANSUKAN
1.0 PENGENALAN
Pengelolaan dan pentadbiran pendidikan jasmani dengan sukan adalah bidang yang berlainan
sama sekali. Pengelolaan pendidikan jasmani mengutamakan unsur pendidikan. Aktiviti
pendidikan jasmani merupakan subjek akademik disekolah-sekolah dan mempunyai kurikulum
yang terancang dan teratur.
Aktiviti sukan pula tertumpu kepada segala aspek dari mengelola, menyertai pertandingan dan
permainan serta mengelola dan melatih pasukan untuk pertandingan yang lebih formal.

1.1 KONSEP DAN DEFINISI PENGURUSAN


Menurut kamus dewan pengurusan didefinisikan sebagai pengarahan dan
pengawalan, pengelolaan, penyelenggaraan. Dengan kata lain pengurusan sukan, pendidikan
jasmani boleh di definisikan sebagai sebarang gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan
dengan pentadbiran, perancangan, pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan
bajet, kepemimpinan dan penilaian dalam konteks perkhidmatan berkaitan dengan sukan
dan pendidikan jasmani.
Di antara fungsi pentadbiran dan pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan ialah
(a) Merancang
(b) Menyediakan bajet
(c) Mengawal
(d) Mengarah
(e) Mengelola
(f) Menyediakan jadual pertandingan
(g) Membuat keputusan
(h) Menilai
Untuk mencapai kejayaan dalam sesebuah pentadbiran dan pengelolaan pendidikan jasmani
dan sukan. Terdapat tiga elemen utama yang perlu diberi perhatian iaitu:(a) Persediaan profesional
(b) Sikap profesional
(c) Perkembangan profesional
Jika ketiga-tiga elemen ini dapat dikuasai oleh individu, persatuan dan badan pentadbiran dan
pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan. Kemajuan pentadbiran dan pengelolaan pendidikan
jasmani dan sukan akan Memperolehi kecemerlangan dan kegemilangan.

1.1.1 Pengurusan Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani merupakan satu proses yang bermatlamat untuk


mempertingkatkan kemampuan kecergasan dan nilai seseorang individu melalui pendekatan
aktiviti fizikal. Pendidikan jasmani (PJ) juga merupakan satu proses pembelajaran yang
menyeluruh yang merangkumi semua aspek domain seperti psikomotor, kognitif, afektif, sosial,
dan emosi. Melalui Pendidikan jasmani (PJ) pelajar akan diberi ruang untuknya mencuba
dan mengalami sendiri pengalaman semua aktiviti fizikal yang dijalaninya. Secara
ringkasnya Pendidikan jasmani (PJ) adalah merupakan satu bentuk pembelajaran yang holistik
dan
berupaya membangunkan pelajar dari pelbagai aspek dan dapat menghasilkan kejayaan kepada
satu kumpulan pelajar (Colfer, 1986)
Oleh yang demikian pendidikan jasmani boleh didefinisikan sebagai mata pelajaran
yang menumpukan penekanan terhadap proses pembelajaran dan pengajaran insani
melalui aktiviti fizikal yang menyumbang ke arah pertumbuhan mental, fizikal,
sosial, pembentukan nilai dan emosi. Pendidikan jasmani juga bertujuan untuk
menjadikan pelajar lebih sihat, cergas dan produktif melalui pemupukan dan nilai, sikap,
pengetahuan dan amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan seharian.
Pengelolaan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani adalah bagaimana kita mentadbir
dan menguruskan mata pelajaran pendidikan jasmani supaya mata pelajaran ini
dapat dilaksanakan atau di ajar dengan berkesan serta mencapai objektif yang di harapkan.
(a) Kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia
Pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran teras di sekolah-sekolah di Malaysia. Mata
pelajaran pendidikan jasmani diajar selama 11 tahun dalam sistem persekolahan di Malaysia.
Kurikulumpendidikan jasmani merangkumi aspek-aspek kemahiran sukan, rekreasi, pendidikan
sukan serta kesihatan.
Kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan
dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang seimbang dari segi jasmani,
emosi, rohani dan intelektual. Kurikulum ini dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu
Kecergasan, Kemahiran dan Kesukanan.
Tiga tunjang ini membantu mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani. Bagi membentuk
penghayatan yang tinggi terhadap mata pelajaran pendidikan jasmani, pelajar perlu
memahami dan menghayati pengetahuan, kemahiran dan pengalaman pendidikan jasmani ke
arah membentuk masyarakat Malaysia yang mengamalkan gaya hidup sihat. Kurikulum
Pendidikan Jasmani yang terancang dan persekitaran yang kondusif dapat menggalakkan
pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan potensi pelajar ke tahap optimum.
(b) Objektif Kurikulum Pendidikan Jasmani
Objektif utama kurikulum pendidikan jasmani ialah:
(i) Mempertingkat dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor
(ii) Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri
(iii) Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian
(iv) Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai
kegiatan fizikal
(v) Membentuk sahsiah dan disiplin diri dan
(vi) Membuat keputusan bijak dalam kehidupan
(Sukatan Pelajaran, Pendidikan Jasmani, 1999)
Aktiviti pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah adalah merupakan aktiviti yang terancang
dan berupaya memberi ruang persekitaran yang baik bagi membantu murid menghayati
kepentingan kecergasan dan penjagaan kesihatan.
Oleh yang demikian guru perlu sentiasa memahami matlamat utama pendidikan jasmani iaitu:

Pendidikan jasmani adalah bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui


pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan
(Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999)
Berdasarkan objektif pendidikan jasmani yang bertujuan untuk mencapai tahap kecergasan
dan menguasai kemahiran sukan. Objektif boleh tercapai dengan memberi tumpuan khusus
kepada hubungan antara amalan kesihatan dengan kecergasan fizikal dan kemahiran motor.
Kaedah ini dilihat mampu untuk mengawal penyakit dalam kehidupan seharian.
Objektif dan matlamat Falsafah Pendidikan Negara yang berhasrat untuk menghasilkan insan
yang seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi, intelek dan sosial maka melalui pendidikan
jasmani kesemua aspek ini boleh dicapai. Ini adalah berdasarkan keperluan dan inspirasi yang telah
dinyatakan di dalam Buku Panduan Guru PJK (1988).
(c) Organisasi
Pendidikan jasmani merupakan disiplin pendidikan oleh itu di sekolah pendidikan jasmani
mempunyai ketua panitia dan di bawah kuasa guru penolong kanan akademik
Pengetua/Guru Besar ---->Penolong Kanan (Akademik ) ----> Ketua Panitia ----> Setiausaha --->Ahli-ahli (Guru-guru yang mengajar pendidikan jasmani)
(d) Bidang Kuasa Ketua Panitia Pendidikan Jasmani
(i) Menjadi ahli jawatankuasa mesyuarat kurikulum sekolah
(ii) Mempengerusi mesyuarat panitia pendidikan jasmani
(iii) Memastikan rancangan tahunan pendidikan jasmani tersedia untuk digunakan
(iv) Mengagih dan menyimpan sukatan pelajaran pendidikan jasmani
(v) Menyediakan perancangan tahunan panitia
(vi) Memantau pengajaran pendidikan jasmani
(vii) Memeriksa buku latihan pelajar
(viii) Merancang pembelian alatan untuk panitia
(ix) Menyediakan anggaran perbelanjaan panitia
(x) Merancang latihan dalaman
(e) Perancangan Belanjawan
Perancangan belanjawan ialah pelan dan sistem perbelanjaan yang sistematik. Ketua panitia
pendidikan jasmani perlu menyediakan perancangan belanjawan tahunan. Ketua panitia perlu
menyenaraikan atau menyusun item mengikut kepentingan. Perancangan belanjawan
bergantung kepada peruntukan kewangan pendidikan jasmani.

Bil Murid
------------------>
Kurang daripada 100 Orang
101-250 Orang
0rang)
251-500 Orang
0rang)
501-750 Orang
0rang)
751-1000 Orang
0rang)

Peruntukan
RM 300.00
RM 300.00(minimum) Rm2.80/seorang (selepas 100
RM 720.00(minimum) Rm2.60/seorang (selepas 250
RM 1370.00(minimum) Rm2.40/seorang (selepas 500
RM 1970.00(minimum) Rm1.80/seorang (selepas 100

1001 Orang atau lebih


0rang)

RM 2420.00(minimum) Rm1.00/seorang (selepas 100

(f) Pengurusan Stor Pendidikan Jasmani


Stor pendidikan jasmani merupakan bilik yang digunakan untuk menyimpan barang-barang
pendidikan jasmani. Stor yang di susun kemas dan teratur akan menyenangkan guru
pendidikan jasmani untuk menyimpan dan mengeluarkan peralatan pendidikan jasmani.
Barangan pendidikan jasmani kerap digunakan atau dikeluarkan untuk proses pengajaran dan
pembelajaran pendidikan jasmani. Oleh itu Penyelenggaraan sebuah stor pendidikan jasmani
memerlukan kerjasama dari semua pihak termasuk pentadbir, guru-guru dan murid-murid.
Ciri-ciri stor pengurusan stor pendidikan jasmani
(i) Biasanya ketua panitia bertanggungjawab untuk menyelia stor pendidikan jasmani.
(ii) Guru penyelia stor bertanggungjawab perlulah menyediakan buku stok bagi alatan stor
dengan
kemas kini.
(iii) Guru penyelia stor bertanggungjawab menerima dan membeli peralatan baru
(iv) Buku catatan barang keluar masuk perlu di sediakan bagi merekodkan pergerakan
alatan.
(v) Guru penyelia stor bertanggungjawab membuat pemeriksaan stok sekurang-kurangnya
sekali setahun.
(vi) Peraturan stor sukan perlulah di rangka dan dilaksanakan.

Keperluan Bilik Stor Pendidikan Jasmani


(i) Ruang
Ruang untuk menyimpan peralatan yang ada mestilah boleh menampung keperluan alatan di
samping tidak merosakkan alatan. Saiz yang sesuai untuk stor pendidikan jasmani ialah lebih
kurang 300 kaki persegi. Saiz stor pendidikan jasmani bergantung kepada tiga perkara jenis
dan jumlah alatan
yang disimpan jenis sekolah dan saiz sekolah.
(ii) Rak
Bagi mengoptimumkan ruang penyimpanan rak perlulah dibina di stor pendidikan jasmani. Rak
yang di bina perlulah bersesuaian dengan saiz barang yang hendak di susun. Barang yang
disusun hendaklah dalam kedudukan teratur dan senang di capai. Ini bertujuan untuk
menyenangkan proses
menyimpan dan mengambil barang.
(iii) Lokasi
Lokasi yang sesuai bagi stor pendidikan jasmani ialah di bangunan yang berhampiran dengan
padang. Ini bertujuan bagi mengelakkan masa terbuang dalam proses menyimpan dan mengambi
barang. Kita juga perlu memastikan lokasi stor sukan tidak terpencil sehingga memudahkan
pencuri memecah masuk stor pendidikan jasmani.
(iv) Tingkap

Tingkap stor sukan sekiranya besar akan menyebabkan cahaya matahari masuk. Keadaan
yang panas akan menyebabkan alat yang dibuat dari kain yang di tenun, alat-alat kulit dan
alat-alat yang tahan panas akan rosak.
(v) Siling
Siling biasa bagi bangunan antara 8 hingga 12 kaki, ketinggian siling bergantung kepada
alatan yang hendak kita simpan. Sekiranya kita hendak menyimpan galah panjang, tinggi
stor perlulah mempunyai ketinggian yang sesuai.
(vi) Peredaran Udara
Peredaran udara perlu bagi memastikan barang yang tahan lama dan mengelak bau yang
tidak menyenangkan dalam stor pendidikan jasmani.
Tingkat kecil atau ruang udara perlu di sediakan di bilik stor pendidikan jasmani bagi membenarkan
pengaliran udara.
(vii) Keselamatan
Berbagai langkah keselamatan perlu di ambil bagi menjamin keselamatan alatan dan
pengguna. Antara yang harus kita fikir dan pastikan ialah:
Bangunan yang ditempatkan stor sukan kukuh untuk mengelak di cerobohi.
Susun alat berdasarkan keselamatan contohnya alat yang berat perlulah di susun di bahagian
bawah rak
simpanan.
Alatan yang tajam perlulah di susun secara menegak dengan bahagian
yang tajam menghala ke bawah.
Memastikan alatan yang di buat dari logam seperti lembing dan lain-lain
dalam keadaan kering sebelum di simpan bagi mengelak karat.
Memastikan tiada alat yang bersepah di lantai bagi menggelakkan kita terpijak yang
boleh
menyebabkan kecederaan kepada kita.
Memastikan stor pendidikan jasmani tidak sesak ketika mengambil dan memulangkan
alatan.
Gunakan sistem membenarkan pelajar tertentu sahaja yang mengambil barang dan pelajar
yang lain
tunggu di luar.
Memastikan alatan yang di buat dari kayu seperti kayu hoki dan lain-lain dalam keadaan
kering sebelum
di simpan bagi mengelak reput.
Peraturan mengambil barang dan memulangkan barang perlulah di perkenalkan dan di
kuat kuasa.
Memastikan stor sentiasa kemas dan teratur
Menyediakan alatan seperti kereta sorong bagi memudahkan pemindahan barang secara
pukal.
(viii) Pintu
Saiz pintu stor sukan bergantung jenis barang yang hendak disimpan.
Contohnya jika kita ingin menyimpan alat yang lebar dan tinggi seperti tilam lompat tinggi,
pintu stor pendidikan jasmani perlulah lebar dan tinggi. Pintu yang tidak sesuai mungkin
menyebabkan kerosakan kepada alat-alat dan juga boleh mencederakan murid. Pintu perlu di
lengkapi dengan alatan keselamatan
dan dibina dengan kukuh supaya barang pendidikan jasmani boleh di kawal dan mengelak
stor dari di cerobohi dengan mudah.

(g) Penjagaan Peralatan


Penyalahgunaan alatan pendidikan jasmani adalah penyebab utama alatan pendidikan jasmani
mudah rosak. Memandang keadaan di sekolah sekarang kurang guru pendidikan jasmani,
kebanyakan guru-guru yang mengajar pendidikan jasmani bukan lulusan pendidikan jasmani.
Sebagai ketua panitia kita perlu memberi penerangan tentang penyalah gunaan alatan oleh
pelajar yang akan menyebabkan barang-barang pendidikan jasmani rosak. Antara
penyalahgunaan tersebut ialah:
(i) Duduk di atas bola
(ii) Menyepak bola yang bukan bola sepak seperti bola tampar, bola jaring dan lain-lain
(iii) Mengetuk-getuk alatan seperti kayu hoki, baton dan lain-lain
(iv) Mengheret barang-barang yang di buat dari kanvas atau kain atau material yang lembut
contohnya tilam lompat tinggi dan lain-lain.

1.1.2 Pengurusan Sukan


Sukan juga bermaksud aktiviti yang dipertandingkan mengikut peraturan dan undang-undang
yang telah ditetapkan oleh satu badan persekutuan sukan antarabangsa.
Ringkasnya sukan merupakan bentuk permainan yang di kelolakan dengan teratur
dan mempunyai unsur pertandingan. Sukan perlu mempunyai unsur pertandingan,
tanpa pertandingan aktiviti fizikal itu lebih dikenali sebagai permainan atau rekreasi.
Sukan melibatkan perancangan, kemahiran motor dan strategi.
Dari aspek psikologi sukan juga boleh disamakan dengan sesuatu aktiviti
yang menyeronokkan dan dewasa ini merupakan sebahagian kerjaya profesional
yang melibatkan keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. Dengan kata lain sukan
merupakan suatu aktiviti yang boleh memberi keseronokan, kemewahan dan kebanggaan
kepada setiap individu yang menceburkan diri ke dalamnya. Selain daripada meraih
keuntungan dari aktiviti sukan.
Dari aspek afektif sukan yang beretika akan memberi ruang kepada masyarakat
untuk berinteraksi dan bergembira. Bersukan dapat mengerat perhubungan
sosial, membanteras kegiatan-kegiatan kurang sihat dan membina masyarakat yang
cergas. Memandangkan kepentingan sukan kepada masyarakat dan negara, di Malaysia
sukan sentiasa berkembang selaras dengan pembangunan negara dan sentiasa di
pandang serius oleh pemimpin masyarakat.
Di Malaysia sukan biasanya ditadbir oleh badanbadan amatur dan profesional. Kementerian
yang bertanggungjawab mengelola dan mentadbirkan persatuan sukan ialah Kementerian Belia
Dan Sukan. Sementara Majlis Sukan Negara adalah badan yang bertanggungjawab
menyelaras badan-badan sukan di bawah naungannya. Dasar Sukan Negara yang di perkenalkan
oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia pada 20 Januari 1988, membuktikan pengiktirafan
kerajaan terhadap kemajuan sukan negara. Dasar
sukan digubal dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia yang sihat dan cergas.
(a) Dasar Sukan Negara
Dasar Sukan Negara merupakan dokumen yang sentiasa menjadi rujukan ke arah perkembangan,
kemajuan dan pembangunan sukan negara. Dasar sukan digubal hasil kerjasama dan
perbincangan yang melibatkan beberapa pihak seperti agensi-agensi kerajaan dan bukan
kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan rekreasi dan kecergasan, majlis-majlis sukan, institusi
pengajian tinggi, badan-badan sukarela
dan orang perseorangan yang mempunyai kepakaran dan kepentingan dalam bidang sukan.
(b) Rasional Dasar Sukan Negara

Rasional Dasar Sukan Negara ialah ke arah menjadikan sukan sebagai alat untuk menerapkan
nilai moral dan membentuk masyarakat yang sihat jasmani dan rohani. Manfaat Dasar Sukan
Negara boleh dilihat dari aspek sumbangan sukan kepada individu, masyarakat dan negara.
(c) Peringkat Individu
(i) Membentuk sahsiah, memberi kesedaran dalam diri individu dan membangkitkan semangat
pertandingan yang sihat.
(ii) Meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal diri.
(iii) Dapat menggunakan masa senggang dengan aktiviti yang bermanfaat
(iv) Dapat menenangkan fikiran dan mengurangkan tekanan hidup.
(v) Interaksi sosial yang baik.
(vi) Mengasah kemahiran-kemahiran asas.
(d) Peringkat Masyarakat
(i) Merangsang pembinaan masyarakat yang mempunyai kualiti kesihatan fizikal dan moral yang
baik
bersesuaian dengan aspirasi nasional.
(ii) Mewujudkan suasana yang kondusif untuk memupuk perhubungan komuniti yang lebih baik
dalam
pelbagai kumpulan etnik dalam negara.
(iii) Meningkatkan tahap kesihatan masyarakat dan seterusnya merangsang peningkatan
produktiviti
negara.
(iv) Mengurangkan kadar jenayah dengan merangsang masyarakat memanfaatkan masa lapang
dengan
aktiviti berguna.
(e) Peringkat Antarabangsa
(i) Mencapai kecemerlangan di peringkat tertinggi.
(ii) Meningkatkan maruah bangsa dan negara di persada sukan antarabangsa.
(iii) Memupuk persahabatan.
(iv) Menjadikan sukan sebagai satu industri yang mempunyai nilai-nilai komersial yang tinggi.

Objektif Dasar Sukan Negara


Antara objektif dasar sukan negara ialah:
(a) Membentuk masyarakat yang sihat, berdisiplin dan bersatu padu melalui penyertaan yang
meluas dan
peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat.
(b) Menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi
sosial,
psikologi dan fisiologi individu melalui sukan.
(c) Membangun dan meningkatkan pengetahuan dan amalan sukan bagi kepentingan kebajikan
sosial
individu dan kenikmatan masa senggang di kalangan orang awam.
(d) Mencapai kecemerlangan dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat
kebangsaan
dan antarabangsa dengan harapan muhibah dan imej negara dapat dipertingkatkan.
Strategi dan Pelaksanaan Dasar

Objektif-objektif dasar ini dapat dicapai dengan memberi penekanan pada aspek-aspek yang
berikut :
(a) Perancangan
Pertubuhan-pertubuhan sukan perlulah merancang program-program jangka panjang dan
mempunyai struktur yang baik untuk pembangunan ahli sukan, jurulatih, pentadbir dan pegawai
sukan. Dalam merancang program-program jangka panjang untuk sukan prestasi tinggi, perkaraperkara yang berikut perlu dipertimbangkan:
- Jenis sukan yang lebih maju dari aspek kemudahan dan penyertaan sedia ada.
- Jenis sukan yang sesuai dengan bentuk fizikal masyarakat Malaysia.
(b) Organisasi
Hasil daripada kerjasama antara pelbagai badan sukan dengan kerajaan dilihat akan membuahkan
satu program yang bersepadu ke arah kemajuan sukan di negara ini. Satu jawatankuasa ditubuhkan
bertujuan mengarahkan hubungan yang lebih rapat di kalangan organisasi-organisasi sukan,
swasta dengan kerajaan. Majlis Sukan Negara (MSN) bertugas menyediakan jentera ini bagi
sukan berprestasi tinggi.
Kementerian Belia dan Sukan perlu mewujudkan mekanisme ini untuk menyelaraskan program
Sukan Untuk Semua (Sukan Massa). Mekanisme ini perlu menggalakkan Sukan Untuk Semua
(Sukan Massa) dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berlandaskan konsep MALAYSIA CERGAS di
kalangan rakyat Malaysia.
MALAYSIA CERGAS merupakan satu program yang berdasarkan kepada konsep sukan untuk
semua. Melalui program ini masyarakat mengamalkan gaya hidup yang aktif melalui penyertaan
dalam aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi fizikal. Tema ini menekankan kecergasan fizikal dan
kesihatan mental ke arah peningkatan produktiviti dan mengukuhkan perhubungan sosial dan
perhubungan antara kumpulan etnik.
Kementerian Pendidikan Malaysia pula memainkan peranan dengan memperuntukkan masa
yang cukup untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan kokurikulum di sekolah. Selain itu,
Bahagian Pendidikan Guru dipertanggungjawabkan melatih guru-guru yang berkebolehan
mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah-sekolah. Di institusi pengajian
tinggi,aktiviti-aktiviti sukan juga digalakkan di kalangan siswa. Majlis Kebajikan dan Sukan AnggotaAnggota Kerajaan (MAKSAK) berperanan menggalak dan menyelaraskan semua aktiviti sukan di
dalam pelbagai perkhidmatan awam. Majlis Olimpik Malaysia
(MOM) merupakan badan induk kepada semua persatuan sukan kebangsaan. Tanggungjawab
utama ialah menggalakkan sukan di kalangan rakyat untuk pergerakan Olimpik. MOM bekerja
rapat dengan MSN dalam hal pemilihan dan latihan atlet untuk pertandingan peringkat
antarabangsa.
(c) Personel
Badan-badan sukan di semua peringkat hendaklah melantik personel bertauliah dan berpengalaman
bagi merancang, melaksana dan menilai program sukan. Keperluan mempunyai jurulatih telah
merangsang Majlis Sukan Negara mewujudkan skim persijilan kejurulatihan sukan kebangsaan.
(d) Kewangan
Yayasan sukan kebangsaan membiayai kegiatan-kegiatan sukan berprestasi tinggi dan sukan
massa. Sumber kewangan yayasan sukan diperolehi daripada kerajaan persekutuan, kerajaan
negeri, sektor korporat dan individu. Dalam usaha menggalakkan sumbangan kewangan dan
material dari sektor swasta dan individu, kerajaan telah membuat keputusan segala sumbangan
dikecualikan dari cukai.
Persatuan-persatuan juga perlu mempertingkatkan usaha dan strategi pemasaran aktiviti
mereka untuk mendapat sumbangan bagi membiayai kegiatan persatuan.
(e) Insentif

Pegawai-pegawai sukan dan ahli-ahli sukan yang mewakili negara dan mengharumkan nama
negara perlu diberi pengiktirafan dan insentif . Insentif boleh diberi dalam berbagai berbentuk
contohnya peluang memasuki IPTA, biasiswa, penganugerahan, cuti, elaun sara hidup,
perlindungan insurans, perbelanjaan untuk latihan dan yuran pendidikan.
(f) Kemudahan
Kementerian Belia dan Sukan bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan bagi sukan
massa, sukan berprestasi tinggi dan sukan untuk golongan istimewa. Persatuan sukan
bertanggungjawab menyelaras perancangan dan agihan kemudahan sukan. Di peringkat
negeri, kerajaan negeri menyediakan kemudahan sukan untuk negeri masing-masing. Sektorsektor korporat dan badan sukarela juga di galakan memainkan peranan dengan aktif bagi
melengkapi usaha kerajaan dalam pembinaan kemudahan-kemudahan sukan.
(g) Am
Kerajaan Malaysia sentiasa berusaha bersungguh-sungguh ke arah membentuk budaya sukan
kepada rakyat Malaysia. Di antara usaha yang dirintis oleh kerajaan ialah mengurangkan cukaicukai dan eksais ke atas peralatan sukan supaya lebih ramai orang mampu membeli alatan
sukan pada harga yang murah. Galakkan ini secara tidak langsung merangsang lebih ramai
penduduk negara ini melibatkan diri
dalam sukan. Pengusaha-pengusaha tempatan juga perlu diberi galakan untuk menghasilkan
peralatan-peralatan sukan yang berkualiti dan diterima di peringkat antarabangsa.
Kementerian Pelajaran Malaysia telah membina beberapa buah sekolah khas sebagai pusat
kecemerlangan untuk menggalakkan pembangunan beberapa jenis sukan tertentu seperti
Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Bandar Penawar serta pusat tunas cemerlang
di setiap negeri. Institut Sukan Negara memainkan peranan dalam penyelidikan dan
pembangunan sukan di negara ini.
Kerjasama daripada media massa dan pelbagai organisasi diperlukan untuk menyebarkan
dapatan penyelidikan dan mempromosikan sukan.
Dasar Sukan Negara yang telah digubal dan di perkenalkan pada 20 Januari 1988 merupakan satu
dasar sukan untuk semua bentuk rakyat Malaysia. Dasar ini merangkumi dua komponen iaitu:
sukan untuk semua dan sukan prestasi tinggi.
Posted by intan_isna at 1:37 AM No comments:
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Labels: PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN, Pengurusan PJ

Anda mungkin juga menyukai