Anda di halaman 1dari 34

PENATARAN

FORMAT INSTRUMEN
PENTAKSIRAN
BAGI PEPERIKSAAN
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH
RENDAH (UPSR) MULAI TAHUN
2016

OBJEKTIF MATAPELAJARAN
OM1

Mengetahui dan memahami Pengetahuan


asas, konsep hukum dan prinsip yang
melibatkan bidang Nombor dan 0perasi,
Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Algebra
serta Statistik dan Kebarangkalian.

OM2

Menguasai kemahiran operasi asas matematik


yang melibatkan bidang Nombor dan Operasi,
Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Algebra
serta Statistik dan Kebarangkalian.

OM3 Menguasai hukum dan prinsip yang


melibatkan operasi bergabung dengan
betul.
OM4

Menggunakan pengetahuan dan


kemahiran matematik untuk
menyelesaikan masalah harian
melibatkan bidang Nombor dan Operasi,
Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan
Algebra serta Statistik dan
Kebarangkalian.

OM5 Menggunakan pengetahuan dan


kemahiran matematik untuk diaplikasi
dan membuat penyesuaian dalam
konteks kehidupan seharian.
OM6

Menggunakan laras bahasa matematik,


simbol, istilah serta pelbagai perwakilan
yang sesuai semasa berkomunikasi
dengan betul.

OM7 Menggunakan kemahiran berfikir,


menaakul dan membuat penerokaan
secara matematik dalam kehidupan
seharian.
OM8

OM9

Menggunakan perkakasan teknologi yang


sesuai untuk memudahkan pemahaman
konsep serta menghayati ilmu matematik.
Menghargai kepentingan dan keindahan
matematik.

OBJEKTIF PENTAKSIRAN
OP1

OP2

Pengetahuan dan pemahaman tentang


konsep, nilai, fakta, hukum dan prinsip yang
melibatkan bidang Nombor dan Operasi,
Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Algebra
serta Statistik dan Kebarangkalian
Menggunakan laras bahasa matematik, simbol,
istilah serta pelbagai perwakilan yang sesuai
semasa berkomunikasi dengan betul.

OP3 Keupayaan mengendalikan


operasi bergabung yang
melibatkan bidang Nombor dan
Operasi serta Sukatan dan
Geometri.
OP4 Keupayaan mengendalikan
kemahiran asas matematik yang
melibatkan pengurusan data.

OP5 Keupayaan menyelesaikan masalah


harian yang melibatkan bidang
Nombor dan Operasi, Sukatan dan
Geometri, Perkaitan dan Algebra
serta Statistik dan Kebarangkalian.
OP6 Keupayaan mengusai kemahiran
berfikir aras tinggi (KBAT) dalam
kehidupan seharian secara kreatif
dan Inovatif

MATEMATIK 015/025/035/
BIL

PERKARA

KERTAS 1

KERTAS 2

Jenis Instrumen

Ujian Objektif

Ujian Subjektif

Jenis Item

Objektif Aneka Pilihan

Objektif pelbagai bentuk


Respons terhad

Bilangan Soalan

40

15 soalan

Jumlah Markah

40

60

Tempoh Masa

1 jam

1 jam

Konstruk

Mengetahui
memahami
Mengaplikasi

Mengetahui
memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Menyelesai masalah

Cakupan Konteks
7

Kaedah
penskoran

Dikotumus

Analitikal

KONSTRUK
MATEMATIK KERTAS 1

MATEMATIK KERTAS 2

Mengetahui dan memahami Mengetahui dan memahami

Melaksana kemahiran

Melaksanakan
mengira
kemahiran mengira
Mengaplikasi
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta

MM

MKM

MP

MM

MKM

MP

MA

MP
MN
MC

BENGKEL PENATARAN FORMAT MATEMATIK UPSR 2016


Mengenal pasti bagi setiap item Kertas 1 dan Kertas 2

i) Konteks 19 tajuk
ii) Konstruk
Mengetahui dan memahami

Melaksanakan kemahiran mengira


Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta

Bagi setiap item Kertas 1 dan Kertas 2

MATEMATIK 015/025/035/1
NOMBOR
SOALAN

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

Nombor Bulat

MM

Pecahan

MM

Koordinat

MM

Masa dan Waktu

MM

Jisim

MM

Ruang

MM

Nisbah dan Kadaran

MM

Pecahan

MKM

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/1
NOMBOR
SOALAN

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

Perpuluhan

MKM

10

Operasi Bergabung

MKM

11

Darab

MKM

12

Wang

MKM

13

Tolak

MKM

14

Perpuluhan

MKM

15

Peratus

MKM

16

Pecahan

MKM

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/1
NOMBOR
SOALAN

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

17

Masa dan Waktu

MKM

18

Panjang

MKM

19

Jisim

MKM

20

Pengurusan Data

MKM

21

Nombor dan Operasi

MP

22

Nombor dan Operasi

MP

23

Jisim

MP

24

Wang

MP

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/1
NOMBOR
SOALAN

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

25

Masa dan Waktu

MP

26

Wang

MP

27

Nisbah dan Kadaran

MP

28

Jisim

MP

29

peratus

MP

30

Ruang

MP

31

Panjang

MP

32

Koordinat

MP

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/1
NOMBOR
SOALAN

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

33

Jisim

MP

34

Pengurusan Data

MP

35

Ruang

MP

36

Pecahan

MKM

37

Ruang

MP

38

Wang

MP

39

Peratus

MP

40

Isi padu Cecair

MP

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2
NOMBOR
SOALAN
1
2
3

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

(i)

Nombor Bulat

MM

(ii)

Nombor Bulat

MM

(i)

Pecahan

MM

(ii)

Pecahan

MM

(i)

Nombor dan Operasi

MKM

(ii)

Ruang

MM

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)
Menganalisis (MA)
Menilai (MN)
Mencipta (MC)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2

NOMBOR
SOALAN
4

KONSTRUK

ARAS

(i)

Masa dan Waktu

MP

(ii)

Masa dan Waktu

MKM

Nombor dan Operasi

MKM

5
6

KONTEKS

(i)

Jisim

MM

(ii)

Jisim

MP

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)
Menganalisis (MA)
Menilai (MN)
Mencipta (MC)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2
NOMBOR
SOALAN
7

8
9

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

(i)

Isi Padu Cecair

MM

(ii)

Isi Padu Cecair

MKM

(iii)

Isi Padu Cecair

MP

(i)

Pengurusan Data

MKM

(ii)

Pengurusan Data

MKM

(i)

Masa dan Waktu

MM

(ii)

Masa dan Waktu

MP

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)
Menganalisis (MA)
Menilai (MN)
Mencipta (MC)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2
NOMBOR
SOALAN
10

11

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

(i)

Ruang

MKM

(ii)

Ruang

MP/MA

(iii)

Ruang

MP/MN

(i)

Pengurusan Data

MM

(ii)

Pengurusan Data

MP

(iii)

Pengurusan Data

MP

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)
Menganalisis (MA)
Menilai (MN)
Mencipta (MC)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2
NOMBOR
SOALAN
12
13
14

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

(i)

Ruang

MKM

(ii)

Ruang

MP/MN/MC

(i)

Wang

MP/MA

(ii)

Wang

MP/MA

(i)

Peratus

MKM

(ii)

Pengurusan Data

MP/MC

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)
Menganalisis (MA)
Menilai (MN)
Mencipta (MC)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2
NOMBOR
SOALAN
15

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

(i)

Nombor dan Operasi

MP/MA

(ii)

Wang

MP/MA

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)
Menganalisis (MA)
Menilai (MN)
Mencipta (MC)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

SEKIAN, TERIMA KASIH

CIRI-CIRI
ITEM KBAT

STIMULUS
Menggunakan stimulus
secara meluas untuk
menjana kemahiran inferens
dan penaakulan kritis

ITEM TIDAK BERULANG


(Item berbeza setiap tahun)
Menggunakan bahan yang
melangkau bahan buku teks,
buku kerja, buku latihan dll

SITUASI SEBENAR DLM


KEHIDUPAN SEHARIAN
Mencabar murid utk
menyelesaikan suatu masalah
kehidupan sebenar dgn
menggunakan pembelajaran drp
pelbagai disiplin

PELBAGAI ARAS
PEMIKIRAN
Mempelbagai kata tugas
untuk mentaksir pelbagai
aras pemikiran dalam domain
kognitif

KONTEKS BUKAN LAZIM


Menggunakan situasi baharu di
luar bilik darjah
Menggalakan murid berfikir lebih
mendlm & bukan sekadar
mengingat semula apa yg
dipelajari dlm bilik darjah

KONSTRUK
APA (perkara) yang ditaksir

Merupakan dimensi manusia yang berbentuk


konkrit (contoh: tinggi, berat) dan abstrak (contoh:
pengetahuan, kemahiran dan sikap) yang dibangun
atau diperkembang melalui hasil pembelajaran
sesuatu mata pelajaran
Konstruk yang diukur dalam instrumen pentaksiran
bagi suatu mata pelajaran dikenal pasti
berdasarkan dokumen kurikulum mata pelajaran
tersebut.

KONTEKS (TAJUK)

Tempat pentaksiran sesuatu konstruk itu dilaksanakan


Merupakan bahagian-bahagian tertentu mata
pelajaran
Dikenal pasti daripada Sukatan Pelajaran / (DSKP)
Lazimnya dinyatakan mengikut kawasan tertentu
dalam sesuatu bidang.
Biasanya dibahagikan kepada beberapa subkonteks