Anda di halaman 1dari 27

HBPE 2203

PENGUKURAN DAN PENILAIAN


DALAM PENDIDIKAN JASMANI

NAMA

: FAIZAH BINTI HARUN

NO. KAD PENGENALAN

: 810604-12-5344

OPSYEN

: BAHASA MELAYU

NO MATRIK

: 810604125344001

PUSAT PEMBELAJARAN

: OUM KENINGAU

NAMA E-TUTOR

: ENCIK RAZAK BIN SULONG

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT
2

LATAR BELAKANG UJIAN

3 - 10

PROSEDUR UJIAN

11 - 21

PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA


PERBINCANGAN NORMA PERBANDINGAN

22
23 - 24

ANALISIS DATA PEROLEHAN UJIAN KECERGASAN

25

KESIMPULAN

26

RUJUKAN

27

LATAR BELAKANG UJIAN


Bateri ujian kecergasan motor telah lama diperkenalkan oleh pakar Pendidikan Jasmani
dari Negara-negara barat seperti Amerika Syarikat.Oleh kerana kesahan dan kebolehpercayaan
ujian kecergasan motor yang diperoleh, ia digunakan juga oleh pengamal Pendidikan Jasmani
dan Sains Sukan di Malaysia.Pembinaan bateri ujian kecergasan motor menumpukan kepada
kaedah membina bateri ujian, prosedur ujian, penentuan kesahan, kebolehpercayaan dan objektif
ujian berdasarkan persekitaran sekolah Malaysia.Jadual 1 menunjukkan senarai ujian kecergasan
motor mengikut komponen asas.
Komponen Ujian
Kepantasan
Koordinasi
Keseimbangan
Ketangkasan
Kuasa

Nama Ujian
Ujian lari pecut 30 meter
Ujian lari 50 ela
Ujian lari pecut 6 saat
Ujian mengelecek bola keranjang
Ujian mengawal-mengelecek AAHPERD
Ujian melontar bola keranjang
Ujian dirian bangau
Ujian kayu bass melintang
Ujian kayu bass menegak
Ujian lompat kaudran
Ujian lari ulang alik 30 kaki
Ujian ketangkasan SEMO
Ujian lompat jauh berdiri
Ujian lompat menegak
Ujian lompat kuasa menegak
Jadual 1: Senarai Ujian Kecergasan Motor

Kajian yang dilakukan oleh McCloy (1934) bertujuan membentuk bateri ujian kecergasan motor
am McCloys General Motor Ability Test.Beliau telah berjaya mengukur kecergasan motor
berdasarkan pengukuran ke atas komponen kekuatan, ujian kepantasan, ujian kuasa dan
koordinasi pergelangan bahu dan lengan.Humiston (1937) mendapati bahawa prosedur pengujian
dan pengukuran yang tepat sangat penting bagi mengukur status kecergasan motor.Beliau telah
memperkenalkan prosedur ujian ke atas komponen kemahiran asas manipulatif, koordinasi dan
kepantasan.Kelemahan ujian yang dijalankan oleh Humiston ialah kesukaran penguji mengukur
3

prestasi beberapa ujian yang disenaraikan kerana prosedur ujian yang diperkenalkan tidak jelas
dan meragukan.Jika hendak dibandingkan, ujian yang diperkanalkan oleh McCloy adalah lebih
objektif dan mudah dilaksanakan.Hasil dapatan McCloy (1934) dan Humiston (1937)
menunjukkan bahawa di antara komponen ujian yang sesuai digunakan bagi mengukur
kecergasan motor ialah ujian kepantasan, kuasa dan koordinasi.Pengukuran tahap prestasi
kecergasan motor memerlukan prosedur ujian yang jelas dan mudah difahami oleh
penguji.Selain daripada mengenal pasti ujian yang dapat mengukur komponen kecergasan motor
perhatian harus diberikan kepada nilai kesahan dan kebolehpercayaan ujian.Keberkesanan
mengukur prestasi kecergasan motor adalah bergantung kepada jenis dan kesahan ujian yang
dipilih.Kajian yang dibuat oleh Powel & Howe (1939), ke atas ujian lompat jauh berdiri, lari
pecut 60 ela, melontar bola dan lompat menegak memperoleh nilai kesahan antara 0.63 hingga
0.77.Dapatan yang hampir sama juga diperoleh melalui ujian melontar bola keranjang, lari pecut
6 saat, melantun bola keranjang ke dinding dan lompat jauh berdiri yang terdapat dalam bateri
ujian kecergasan motor Scott Motor Ability Test for High School Girls.
Kajian yang dilakukan oleh Powel & Howe (1939) dan Scott (1939) adalah tidak
menyeluruh dan hanya mengambil kira faktor kuasa, kekuatan, kepantasan dan koordinasi
sebagai cirri kecergasan motor.Walau bagaimanapun, kajian mereka telah dapat memberi satu
gambaran awal tentang prosedur menentukan kesahan kriteria ujian dan menghasilkan ujian yang
dapat mewakili bateri ujian kecergasan motor.Hasil kajian yang dilakukan oleh McCloy (1940),
berjaya menghasilkan sepuluh elemen kecergasan motor iaitu kekuatan otot; tenaga dinamik;
keupayaan menukar arah; kelembutan; ketangkasan; penglihatan sisi; penglihatan baik;
penumpuan; kefahaman mekanik aktiviti; dan perlakuan tanpa gangguan.Berdasarkan dapatan
kajian McCloy, beliau mendapati komponen ujian masa reaksi dan ujian ketangkasan boleh
digunakan bagi mengukur ujian kecergasan motor.
Menurut Larson (1941), ujian kecergasan motor dapat ditentukan lebih berkesan dengan
menggunakan kaedah analisis faktor bagi menentukan komponen utama ujian.Kaedah pemilihan
ujian menggunakan teknik tersebut telah dilakukan olrh ramai penyelidik terdahulu antaranya
Safrit & Wood, (1987) dan Baumgartner & Jackson (1999).Kebanyakan penyelidik tersebut
membuat klasifikasi kecergasan motor berdasarkan kaedah analisis faktor bagi mengenal pasti
ciri kecergasan motor.Scott (1943) berjaya memperkenalkan ujian kecergasan motor Scott Motor
4

Ability Test berdasarkan teknik kolerasi tersebut.Bateri ini mengandungi lima ujian iaitu melontar
bola keranjang, ujian lari pecut 30 meter, lompat jauh berdiri, membaling dan menangkap bola
dan lari berhalangan.Dapatan kajian yang dilakukan oleh OConnor & Cureton (1945) mendapati
ujian keseimbangan, ujian ketangkasan dan ujian kuasa dapat mengukur kecergasan motor.
Barrow (1954) telah berjaya menghasilkan bateri ujian kecergasan motor iaitu Barrow
Motor Ability Test.Bateri ujian ini digunakan untuk mengukur pencapaian kecergasan motor
pelajar serta membina norma.Bateri tersebut diperoleh dengan cara mengukur lapan faktor iaitu
kuasa(lompat menegak dan lompat jauh berdiri), koordinasi lengan-bahu(melontar bola
keranjang), ketangkasan (lari zig-zag), koordinasi mata-tangan(melantun dan menangkap bola),
kekuatan(tekan tubi), kepantasan(lari landas 60 ela), keseimbangan(dirian bangau) dan
kelembutan.Daripada lapan faktor tersebut, hanya enam ujian sahaja yang dapat menjangkakan
sebanyak 70 peratus varian kecergasan motor pelajar.Keenam ujian tersebut adalah lompat jauh
berdiri(kuasa), membaling bola sofbol(koordinasi lengan-bahu), larian zig-zag(ketangkasan),
membaling dan menangkap bola(koordinasi mata-tangan), melontar bola segar(kekuatan) dan
lari pecut 60 ela(kepantasan).
Keogh (1965) dalam cubaannya mengumpul data mengenai ujian kecergasan motor di
kalangan pelajar sekolah rendah juga telah menggunakan kajian lampau dengan tambahan
beberapa ujian seperti ujian lari pecut 30 ela, lari ulang alik, lompat jauh berdiri, lari berpagar,
melontar bola, membaling bola ke sasaran, keseimbangan, kekuatan gengaman tangan kanan, lari
sisi, lompat tinggi dan berjalan atas palang.Kebanyakan ujian kecergasan motor melibatkan
beberapa percubaan untuk mendapatkan skor ujian.Menurut Baumgartner dan Jackson(1970),
pengukuran berdasarkan min skor prestasi subjek sepatutnya digunakan dalam satu ujian.Kajian
yang dilakukan oleh Clarke(1971), Beunen & Malina (1988) menunjukkan bahawa keupayaan
berlari lazimnya dinilai berdasarkan ujian kepantasan dan kuasa, manakala ketangkasan diuji
berdasarkan kecekapan menukar arah kedudukan badan.Ujian lompat jauh berdiri dan lompat
menegak digunakan bagi mengukur kuasa kaki.Menurut Barrow & McGee (1971) skor ujian
kecergasan motor boleh digunakan sebagai penganggar kecekapan pergerakan asas dan
kemahiran motor.
Kajian yang dilakukan oleh Thomas & French (1985) mendapati kanak-kanak perempuan
mempunyai prestasi tahap kecergasan motor yang berbeza dengan lelaki dalam aspek
5

keseimbangan.Suasana persekitaran pengajaran pembelajaran yang diterima oleh kanak-kanak


dapat memberi kesan terhadap prestasi kecergasan motor.Mengikut Arnet, Deluccia & Gilmartin
(2000), latihan kemahiran yang diberi kepada kanak-kanak dalam keadaan mereka keletihan
adalah tidak bersesuaian untuk peningkatan prestasi kecergasan motor.
Hasil kajian yang dilakukan oleh McKenzie, Sallis, Broyles & Zive (2002), juga
mendapati kanak-kanak perempuan mempunyai prestasi kecergasan motor yang lebih baik dalam
aspek lompatan dan keseimbangan berbanding lelaki.Manakala kanak-kanak lelaki pula
menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam aspek keupayaan menangkap dan menyambut
bola.Menurut McKenzie, Sallis, Broyles & Zive (2002), perbezaan jantina dalam kecergasan
motor akan sentiasa bertambah dari masa ke semasa kerana prestasi kecergasan motor
dipengaruhi oleh faktor peluang, harapan keluarga dan keperluan dalam persekitaran
tertentu.Penglibatan kanak-kanak lelaki dalam aktiviti fizikal lebih banyak dan lebih lasak
berbanding perempuan pada usia 12 tahun.Hasil kajian Raudsepp & Paasuke (1995) juga
mendapati kanak-kanak perempuan menunjukkan keupayaan yang lebih tinggi dalam
keseimbangan menakala kanak-kanak lelaki menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dalam
keupayaan yang melibatkan kuasa seperti membaling dan lompatan.
Malina (1988) mencadangkan bahawa perkembangan kecergasan motor seharusnya
dinilai berdasarkan etnik kerana masih terdapat perbezaan kecil dalam prestasi kecergasan motor
antara etnik tetapi tidaklah sentiasa kekal.Kajian yang dilakukan oleh Arnet, DeLuccia &
Gilmartin (2000) dan McKenzie, Sallis, Broyles & Zive (2002) mendapati tidak terdapat
perbezaan prestasi kecergasan motor di antara etnik dalam aspek keseimbangan, ketangkasan,
koordinasi dan komposisi lemak badan.Perbezaan kecergasan motor antara etnik hanya diperoleh
semasa kanak-kanak di peringkat awal remaja.Mengikut Schmidt (1991), penguasaan kecergasan
motor seperti ketangkasan, koordinasi dan keseimbangan adalah mempunyai kaitan dengan
faktor biologikal, umur, kekuatan otot, kematangan dan komposisi lemak badan.
Kesedaran mula timbul dikalangan penyelidik lampau bahawa pengaruh jantina, etnik,
umur, ketinggian, berat badan dan Indeks Jisim Badan pelajar dapat memberi kesan terhadap
prestasi kecergasan motor.Kajian yang dilakukan oleh penyelidik lampau (Clarke, 1971; Ellis,
Caron & Bailey, 1975; Branta, Haubenstricker & Seefeldt, 1984; Beunen & Malina, 1988)
menunjukkan pengaruh umur memberi kesan ke atas prestasi kecergasan motor.Kanak-kanak dan
6

remaja akan berubah menjadi tinggi, melebar dan kuat dengan peningkatan umur.Dapatan
tersebut dapat menyokong hasil kajian sebelum yang dilakukan oleh Espenschade(1963)
mendapati ketinggian dan berat badan adalah signifikan ke atas prestasi ujian kecergasan motor.
Menurut Shepard (1982), penambahan kekuatan disebabkan peningkatan umur adalah
berkait rapat dengan jumlah jisim otot.Terdapat hubungan yang positif di antara pertumbuhan
fizikal dengan ketangkasan bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan (Seils, 1951).Hasil kajian
yang dilakukan oleh Milne, Seefeldt & Reuschlein (1976), mendapati pengaruh gred memberi
kesan yang signifikan terhadap ujian kepantasan, kuasa dan daya tahan.Kanak-kanak lelaki
menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada kanak-kanak perempuan dalam semua item ujian
kecuali kelembutan.Terdapat perbezaan yang signifikan dalam ujian kuasa antara kanak-kanak
berdasarkan bangsa bagi setiap gred.Kajian yang dilakukan oleh McKenzie, Sallis, Broyles &
Zive (2002) menunjukkan bahawa pengaruh etnik adalah signifikan terhadap prestasi kecergasan
motor bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan berumur 12 tahun dan ke atas.
Selain daripada melihat pengaruh jantina, etnik, umur, ketinggian, berat badan dan Indeks
Jisim Badan ke atas prestasi kecergasan motor, penyelidik lampau juga mengukur keupayaan
persepsi motor bagi menilai kecergasan motor.Kajian oleh Fleishman (1972) telah berjaya
mengenal pasti 11 komponen bagi mengukur kecergasan motor yang dikategorikan sebagai
keupayaan persepsi motor, di antaranya ialah:
i.

Koordinasi pelbagai anggota keupayaan untuk melakukan pergerakan dengan

ii.

beberapa bilangan anggota badan yang terlibat secara serentak dan harmonis.
Ketepatan kawalan keupayaan membuat kawalan dengan tepat melibatkan

iii.

penyesuaian kumpulan otot besar.


Orientasi ransangan keupayaan untuk memilih dengan pantas di mana tindak balas

iv.

harus dilakukan atau memilih masa reaksi.


Masa reaksi keupayaan untuk bertindak balas secara tepat ke atas sesuatu ransangan

v.

apabila diperlukan.
Kelajuan pergerakan tangan keupayaan melakukan pergerakan tangan dengan

vi.

pantas.
Kadar kawalan keupayaan untuk menukar kelajuan dan arah tindak balas dengan

vii.

pantas mengikut sasaran pergerakan.


Ketangkasan tangan-lengan keupayaan mengarahkan pergerakan tangan-lengan
melibatkan manipulasi objek di bawah kawalan tertentu.
7

viii.

Ketangkasan jari keupayaan untuk mahir melakukan, mengawal manipulasi objek

ix.

kecil melibatkan jari utama.


Kestabilan tangan-lengan keupayaan melakukan dengan tepat pergerakan kedudukan

x.

tangan-lengan di mana kekuatan dan kelajuan terlibat secara minimum.


Kelajuan jari dan pergelangan tangan keupayaan untuk mengerakkan pergelangan

xi.

tangan dan jari secara tepat.


Membidik keupayaan untuk menjurus sasaran dengan tepat kepada objek yang halus
dalam ruang.
Johnson (1976), telah menghasilkan satu bateri ujian yang diberi nama Johnson Indoor

Motor Performance Test.Bateri ujian ini bertujuan menguji prestasi keupayaan lakuan motor
pelajar lelaki dan perempuan bagi memilih mereka yang layak mengikuti ijazah dalam
Pendidikan Jasmani.Komponen yang diukur dalam bateri ujian ini ialah imbangan statik,
koordinasi mata-tangan, ketangkasan, kuasa, kepantasan dan masa reaksi.Walau bagaimanapun
rarick, Dobbins & Broadhead (1976) telah mencadangkan bahawa ujian kecergasan motor
hendaklah berdasarkan kepada ujian kekuatan, kuasa, saiz badan, koordinasi mata-tangan,
kandungan lemak badan dan keseimbangan.Manakala Clarke (1976) pula telah menyenaraikan
sembilan elemen kecergasan motor am iaitu koordinasi lengan-mata, kuasa otot, ketangkasan,
kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular, kelembutan, kepantasan dan
koordinasi mata-kaki.
Dapatan kajian oleh Johnson (1976), Rarick, Dobbins, & Broadhead (1976) dan Clarke
(1976) adalah terlalu umum kerana komponen yang digunakan bukan sahaja bertujuan bagi
mengukur kecergasan motor tetapi terdapat juga komponen ujian yang juga dapat megukur
kecergasan fizikal.Komponen yang digunakan bagi mengukur kecergasan motor dalam kajian
tersebut ialah keseimbangan statik, koordinasi mata-tangan, ketangkasan, kuasa, kepantasan dan
masa reaksi.Manakala komponen kekuatan, saiz badan, kandungan lemak badan, kekuatan otot,
daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular dan kelembutan digunakan bagi menguji keupayaan
kecergasan fizikal.Dapatan ujian oleh penyelidik tersebut secara tidak langsung dapat
mengambarkan kemampuan individu yang ditunjukkan melalui prestasi pelbagai kemahiran
motor dan potensi kecekapan pergerakan seseorang dan bersesuaian jika bertujuan untuk melihat
prestasi keseluruhan kecergasan fizikal.

Dapatan kajian oleh Harris, Jones & Buis (1983) menunjukkan semakin meningkat umur
pelajar semakin tinggi min skor pencapaian ujian lompat menegak bagi pelajar lelaki.Pencapaian
skor ujian lompat menegak bagi pelajar perempuan yang berumur 14 tahun semakin
menurun.Pelajar lelaki dan perempuan yang berumur 11, 12 dan 13 tahun menunjukkan
peningkatan skor dalam ujian koordinasi mata-tangan.Skor ujian koordinasi bagi pelajar berumur
14 tahun semakin menurun.Dalam ujian larian zig-zag, semakin meningkat umur pelajar lelaki
semakin tinggi prestasi skor dan sebaliknya berlaku bagi pelajar perempuan.
Komponen

keseimbangam statik, koordinasi

mata-tangan,

ketangkasan,

kuasa,

kepantasan, masa reaksi yang digunakan bagi mengukur ujian kecergasan motor dalam kajian
lampau digunakan juga untuk mengukur ketrampilan motor dalam Pendidikan Jasmani Suaian
dan terapi fizikal kanak-kanak istimewa.Bruininks (1978) telah menghasilkan bateri ujian yang
diberi nama Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency bertujuan bagi menilai aspek
ketrampilan perkembangan motor kanak-kanak berumur empat hingga empat belas tahun.Walau
bagaimanapun masih terdapat kelemahan dalam bateri ujian ini.Di antara kelemahan tersebut
ialah skor ujian kurang tepat kerana terdapat ujian yang mempunyai nilai kebolehpercayaan yang
rendah dan tidak boleh dibuat inferensi (Burton & Miller, 1998).Pada dasarnya, ujian tersebut
digunakan sebagai diagnosis pelbagai masalah pelajar.Menurut Hattie & Edward (1987),
kelemahan ujian ini disebabkan arahan lakuan yang terlalu kompleks dan tidak sesuai bagi
pelajar kurang upaya mental.Oleh itu, bateri ujian ini perlu dipertingkatkan dari banyak aspek
supaya menjimatkan dan bermakna kepada pelajar.
Selain daripada mengukur ketrampilan motor dalam Pendidikan Jasmani Suaian dan
terapi fizikal kanak-kanak istimewa, ujian kecergasan motor juga digunakan bagi mengesan
perkaitannya dengan konsep kendiri.Catledge (1981) telah menggunakan bateri kecergasan
motor yang mengandungi komponen ketangksan, kuasa, kekuatan, ketangkasan dan
keseimbangan bagi mengetahui hubungan antara kecergasan motor dengan konsep kendiri
kanak-kanak lelaki.Mengikut Spilman (1983), tahap kecergasan motor juga boleh diukur hanya
dengan menggunakan ujian lari pecut 50 ela, lari ulang alik dan lompat jauh berdiri.Bateri ujian
keupayaan asas fizikal Basic Physical Abilites yang diperkenalkan oleh Baumgartner & Jackson
(1999) juga mengandungi komponen ujian kekuatan otot, kuasa otot, daya tahan otot, daya tahan
kardiovaskular, kepantasan berlari, ketangkasan berlari, keupayaan melompat, keupayaan
9

membaling, kelembutan, keseimbangan dan persepsi kinestetik.Menurut Johnson & Nelson


(1986), guru Pendidikan Jasmani sepatutnya meneliti keberkesanan penggunaan ujian kecergasan
motor terlebih dahulu sebelum digunakan bagi menguji prestasi pelajar.Bagi meentukan
keberkesanan pengunaan ujian kecergasan motor kepada pelajar sekolah menengah di Malaysia,
guru Pendidikan Jasmani sepatutnya mengenal pasti terlebih dahulu kriteria kandungan ujian
yang bersesuaian untuk setiap komponen kecergasan motor.Menurut Corbin & Lindsey (1994),
pengukuran kecergasan motor melibatkan pengukuran komponen ujian kepantasan, ketangkasan,
keseimbangan, koordinasi, kuasa dan masa reaksi.

PROSEDUR UJIAN
Kepantasan
Ujian Lari Pecut 30 meter
Objektif

: Bagi menentukan kelajuan larian maksimum dan kepantasan dan kelajuan


adalah elemen penting dalam kebanyakan sukan dan permainan
tertentu.

Peralatan

: Jam randik, wisel, kon penanda, pita pengukur

Kawasan

: Padang atau permukaan rata yang kering dengan jarak mencukupi.Tanda garisan
permulaan dan penamat.

10

Prosedur

1. Tanda garisan permulaan dan penamat dengan jelas untuk jarak 30 meter.Letakkan 2 kon di
garisan permulaan dan 2 kon di garisan penamat.Sekiranya mempunyai kon yang
berlebihan, adalah digalakkan untuk meletakkan beberapa kon sepanjang kawasan ujian.
2. Peserta akan memulakan larian di belakang garisan permulaan.
3. Peserta memulakan larian sebaik sahaja wisel dibunyikan.
4. Masa diambil apabila wisel dibunyikan dan masa ditamatkan sebaik sahaja bahagian
dada(torso) peserta melepasi garisan penamat.

Koordinasi
Ujian Mengelecek Bola keranjang
Objektif

: Mengukur prestasi koordinasi mata dan tangan dalam lakuan motor.

Peralatan

: Bola keranjang, wisel, kon, pita pengukur

Kawasan

: Gelanggang konkrit yang mempunyai keluasan yang memcukupi untuk


menjalankan aktiviti.

Prosedur

1. Keenam-enam kon diletakkan dakam satu garisan lurus 13.7 metet(45kaki).Kon pertama
diletakkan 1.5 meter(5 kaki) dari garisan permulaan dan selebihnya diletakkan 2.4 meter (8
kaki)setiap satu.
11

2. Peserta akan mengelecek bola keranjang mengelilingi setiap kon dan berpatah balik dengan
cara yang sama sehingga ke garisan permulaan.
3. Peserta dikehendaki mula mengelecek dari sebelah kanan kon yang pertama kemudian
sebelah kiri yang kedua dan seterusnya.
4. Arahan sedia dan mula diberikan kepada peserta untuk melakukan ujian.
5. Dua percubaan diberikan kepada setiap peserta.
6. Percubaan dengan masa terbaik dipilih sebagai skor ujian.

Keseimbangan
Ujian Dirian bangau
Objektif

: Untuk mengukur keseimbangan statik dengan berat badan ditampung di atas


tapak kaki yang dominan.

Peralatan

: Jam randik, kon

Kawasan

: Kawasan hendaklah rata dan kering

Prosedur

1. Peserta akan berdiri di atas kaki dominan.


2. Letakkan sebelah kaki lagi ke dalam dimana lutut menampungnya.Tangan diletakkan
dipinggang.

12

3. Arahan sedia dan mula diberikan dan peserta akan mengangkat tumit kaki dominan dari
lantai dan cuba untuk mengekalkan imbangan selama yang boleh(masa maksimun diberi
selama 60 saat).
4. Ujian tersebut akan tamat apabila tangan bergerak dari pinggang, apabila kaki dominan
bergerak dari kedudukan asal atau apabila tumit menyentuh lantai.
5. Dua percubaan diberikan.Percubaan terbaik dikira sebagai skor ujian.

Ketangkasan
Lari Ulang-Alik 10 Meter
Objektif

: Mengukur tahap ketangkasan berlari dan menukar arah.

Peralatan

: Jam randik, kon penanda, wisel, pita pengukur, blok kayu(2), masking tape.

Kawasan

: Gelanggang yang rata dan kering yang mempunyai keluasan yang mencukupi
untuk menamatkan larian terakhir.

Prosedur

1. Tandakan 2 garisan untuk jarak larian 10 meter.


2. Letakkan 2 bongkah kayu pada mana-mana garisan.Jarak antara 2 bongkah kayu adalah
lebih kurang 50 sentimeter.

13

3. Subjek berdiri dibelakang garisan yang bertentangan dengan garisan yang diletakkan 2
bongkah kayu tersebut.
4. Apabila wisel dibunyikan, peserta akan berlari menuju ke garisan yang diletakkan bongkah
kayu.Ambil 1 bongkah kayu tersebut dan berlari semula ke garisan permulaan.Letakkan
bongkah kayu yang pertama di belakang garisan permulaan.Lari semula ke garisan
bertentangan dan ambil 1 lagi bongkah kayu dan berlari semula ke garisan permulaan untuk
menamatkan lari ulang-alik 10 meter.
5. Pastikan sebelah kaki subjek melepasi garisan semasa mengambil dan meletakkan bongkah
kayu.
6. Catatan masa dikira sebaik saja wisel dibunyikan dan masa ditamatkan apabila dada(torso)
peserta melepasi garisan setelah selesai mengambil bongkah kayu yang kedua seperti
dalam prosedur di atas.(Jumlah ulang-alik sebanyak 4 kali)
Nota

1. Jarak setiap lorong adalah sama seperti jarak lorong larian trek olahraga iaitu 1.22 meter.
2. Setiap penguji yang bertugas dikehendaki berdiri di sisi kon yang diletakkan antara loronglorong larian.
3. Larian peserta akan dibatalkan sekiranya:i.

Bongkah kayu pertama tidak diletakkan di belakang garisan atau bongkah tersebut

dicampakkan.
ii.
Peserta gagal melepasi atau sekurangnya memijak garisan permulaan larian.
iii.
Peserta memulakan larian sebelum wisel dibunyikan.
4. Penguji perlu melakukan demonstrasi terlebih dahulu sebelum ujian dilaksanakan.

14

Kuasa
Lompat Jauh Berdiri
Objektif

: Menguji kuasa eksplosif kaki secara mendatar.

Peralatan

: Pita pengukur, kon, masking tape, pembaris, tepung/air

Kawasan

: permukaan konkrit yang rata.Seeloknya permukaan yang bewarna gelap untuk


memudahkan penguji mengesan bekas tepung/air.

Prosedur

1. Peserta hendaklah berdiri di belakang garisan lompatan.Sebelum memulakan aktiviti,


peserta perlu memijak tepung/air dengan tumit kasut untuk mengesan jarak lompatan.
2. Kedudukan kedua-dua kaki subjek hendaklah selari dan dibuka seluas bahu.
3. Subjek membuat lompatan sebaik sahaja subjek bersedia tanpa perlu diberi arahan.
4. Lompatan hendaklah dilakukan sebanyak 2 kali secara berturutan.Penggunaan padang
rumput tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan data yang diperolehi tidak tepat.
5. Ukuran diambil berdasarkan bahagian belakang kasut kaki yang paling hampir dengan
garisan permulaan.
15

6. 2 bacaan akan dicatat dan jarak lompatan terbaik akan diambil kira.

DOKUMENTASI BERGAMBAR UJIAN

KEPANTASAN : LARI PECUT 30 METER

16

KOORDINASI : MENGGELECEK BOLA KERANJANG

17

KESEIMBANGAN : DIRIAN BANGAU

18

KETANGKASAN : LARI ULANG ALIK

19

KUASA : LOMPAT JAUH BERDIRI

20

PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA


TARIKH UJIAN

: 26.2.2013(SELASA)

MASA

: 7.30 10.00 pagi

TEMPAT

: SK PEKAN KENINGAU II

KUMPULAN SASARAN

: TAHUN 5 CEMPAKA (16 0RANG)


21

36.7
32.3
28.6
34.4
39.3
25.9
43.3
24.6
26.6
33.6
34.2
38.7
32.4
29.9
34.3
23.4

19.2
11.3
23.3
18.3
13.3
27.6
15.3
25.4
23.6
16.5
21.7
17.5
16.7
19.5
17.7
20.2

11.56
10.26
10.1
11.0
12.03
10.63
12.38
11.38
10.62
11.40
12.31
12.87
11.94
11.91
11.22
11.01

LOMPAT JAUH BERDIRI(M)

LARI ULANG ALIK


10 METER(S)

6.46
6.87
6.14
6.41
7.66
6.05
8.13
5.94
6.70
7.61
6.91
7.63
6.87
6.54
7.44
6.31

DIRIAN BANGAU(S)

34
28
29
39
50
36
55
39
28
60
42
35
40
39
60
35

MENGELECEK BOLA

142
133
142
145
145
156
146
150
139
151
158
143
150
146
155
140

KERANJANG(S)

30 METER(S) LARI PECUT

TARIKH LAHIR
28.8.01
22.7.01
9.3.01
24.9.01
18.1.01
30.4.01
20.10.01
25.5.01
7.8.01
7.5.01
11.5.01
2.2.01
21.12.01
3.9.01
28.9.01
1.6.01

BERAT(KG)

P
L
L
P
P
L
P
P
L
L
P
P
P
P
L
L

BERDIRI(CM) TINGGI

ABBY ABDY TAHIR


AKBAR SABRI
AZNIZAL PUDIN
CHEEREN ALIZAH HASRIN
CINDY PHUA SIAW LING
FIRDENAND JOSLEE
HASTUTI SAINEH
KAMARIA LABADILLAH
MOHD FAHRUL RENI
MOHD SYUKRI JALAPAR
NURUL FARAHNIDA JAPILIN
SITI ATERA MOHD JAKIR
STEPHANIE NATASYA JACK
SHAHNORHAIZIE ROSLAN
WELLY BRYAN ASOK
ZAKARIA LAUPA

JANTINA

NAMA MURID

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1.51
1.80
1.92
1.52
1.36
1.90
1.15
1.77
1.72
1.45
1.53
1.15
1.70
1.30
1.55
1.67

PERBINCANGAN NORMA PERBANDINGAN


Berdasarkan ujian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa kesimpulan telah dibuat
berdasarkan analisis data yang telah dikumpul.
Menurut McKenzie, Sallis, Broyles & Zive (2002) dan Thomas & French (1985),
perempuan mempunyai prestasi yang lebih baik daripada lelaki dalam aspek keseimbangan
manalaka lelaki mempunyai prestasi yang lebih baik dalam aspek menangkap dan menyambut
bola.Kajian ini terbukti apabila didapati kebanyakan murid perempuan yang telah menjalani
ujian ini menunjukkan hasil keputasan yang lebih baik berbanding murid lelaki dalam aspek
keseimbangan.Lelaki pula menunjukkan keputusan yang lebih baik dalam ujian mengelecek bola
keranjang.Walau bagaimanapun, saya berpendapat bahawa aspek aktiviti harian sangat
mempengaruhi prestasi kecergasan motor individu.Ini adalah kerana murid Kamaria Labadillah
22

telah menunjukkan keputusan yang baik jika dibandingkan dengan beberapa orang murid
lelaki.Ini adalah kerana murid ini terlibat secara aktif dalam sukan olahraga dan sentiasa
mendapat sokongan daripada ahli keluarga.Fakta ini juga disokong oleh kajian yang telah
dilakukan oleh Raudsepp & Paasuke(1995).
Malina (1988) menyatakan faktor etnik mempunyai perbezaan kecil manakala Arnet,
DeLuccia & Gilmartin (2000) menyangkal pendirian tersebut.Berdasarkan ujian yang telah
dijalankan, kenyataan Arnet, DeLuccia & Gilmartin (2000) lebih berasas.Ini adalah kerana murid
yang sentiasa aktif melibatkan diri dalam aktiviti sukan mendapat keputusan yang lebih baik
tanpa mengira etnik.
Berdasarkan analisis juga dapat disimpulkan bahawa faktor ketinggian dan berat badan
adalah sangat penting ke atas prestasi ujian kecergasan motor.Ini adalah kerana murid yang
mempunyai ketinggian dan berat badan yang signifikan menunjukkan prestasi yang baik
terutama dalam ujian lompat jauh berdiri, lari ulang alik dan lari pecut 30 meter.Keputusan ini
telah menyokong kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik lampau (Espenschade,1963;
Clarke, 1971; Ellis, Caron & Bailey, 1975; Branta, Haubenstricker & Seefeldt, 1984; Beunan &
Malina, 1988) yang menyatakan ketinggian dan berat badan adalah signifikan ke atas prestasi
ujian kecergasan motor.
Bagi ujian pecut 30 meter pula, dapat dirumuskan dengan mengambil kira purata tiga
masa terbaik bagi murid lelaki dan murid perempuan bahawa murid lelaki mempunyai
kepantasan yang lebih baik daripada murid perempuan.Walaupun tiada kajian lampau yang
dijalankan, hasil daripada ujian ini dapat membuktikan bahawa murid lelaki mempunyai tahap
kelajuan yang lebih baik daripada murid perempuan yang seusia.
Mengikut Schmidt (1991), penguasaan kecergasan motor seperti ketangkasan, koordinasi
dan keseimbangan adalah mempunyai kaitan dengan faktor biologikal, umur, kekuatan otot,
kematangan dan komposisi lemak badan.Saya sangat bersetuju dengan kajian yang telah
dilakukan.Ini kerana murid yang bernama Firdenend Joslee menunjukkan prestasi yang baik
berbanding dengan murid lelaki yang lain.Dalam penglibatan sukan di sekolah juga murid ini
sangat aktif dan pernah mewakili sekolah dalam sukan ragbi sentuh hingga ke peringkat
kebangsaan.Faktor yang saya ingin kaitkan di sini ialah faktor kematangan dan kekuatan otot.Ini
23

adalah kerana murid ini telah menjalankan latihan dalam satu tempoh masa yang panjang yang
telah berjaya untuk membina otot-otot utama.Dapatamn ini juga menyokong hasil kajian
McKenzie, Sallis, Broyles & Zive (2002), perbezaan jantina dalam kecergasan motor akan
sentiasa bertambah dari masa ke semasa kerana prestasi kecergasan motor dipengaruhi oleh
faktor peluang, harapan keluarga dan keperluan dalam persekitaran tertentu.Penglibatan kanakkanak lelaki dalam aktiviti fizikal lebih banyak dan lebih lasak berbanding perempuan pada usia
12 tahun.

ANALISIS DATA PEROLEHAN UJIAN KECERGASAN


100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Petunjuk;
lelaki
perempuan

24

Graf 1: Perbezaan prestasi murid lelaki dan murid perempuan bagi setiap ujian

Petunjuk;
lelaki
perempuan

Carta 2: Perbezaan prestasi murid lelaki dan murid perempuan bagi ujian kecergasan
motorkemahiran motor
KESIMPULAN
Daripada kerja kursus yang saya lakukan ini, beberapa hasil kajian penyelidik lampau
berkaitan Ujian Kecergasan Motor telah saya rungkaikan berdasarkan ujian yang telah saya
lakukan yang melibatkan murid-murid Tahun 5 Cempaka Sk Pekan Keningau II.
Melalui kajian ini, saya telah mengetahui serba sedikit berkaitan dengan penyelidikpenyelidik lampau yang telah memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan prestasi
seseorang individu.Beberapa bateri ujian yang telah dihasilkan bagi membantu guru-guru masa
kini dalam mengenalpasti bakat pada diri murid.Ianya sangat penting agar seorang guru boleh

25

mempertingkatkan prestasi dan bakat yang terdapat pada murid untuk diperkembangan ke
peringkat yang lebih tinggi.
Melalui kerja kursus ini juga, saya mengetahui sedikit sebanyak perbezaaan prestasi di
antara murid lelaki dan murid perempuan.Sebagai contoh murid perempuan menunjukkan
pencapaian yang lebih baik berbanding murid lelaki dalam aktiviti berkaitan kelembutan dan
keseimbangan.Begitu juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi perkembangan
motor seseorang murid.Prestasi perkembangan motor seorang murid sangat bergantung kepada
jantina, umur, ketinggian, berat badan dan Indeks Jisim Badan.Selain itu, ia juga dipengaruhi
oleh faktor peluang, harapan keluarga, biologikal dan aktiviti harian.
Kerja kursus ini juga telah membantu saya dalam mentadbir ujian untuk mengukur
komponen kecergasan perlakuan motor seseorang individu.Ianya bukan satu tugas yang mudah
seperti yang saya sangkakan.Sebelum saya memulakan ujian ini, saya perlu mengetahui
prosedur-prosedur setiap ujian agar perjalanan aktiviti berjalan lancar.Selain itu, ia juga untuk
kesahan hasil dapatan ujian.Persedian yang lengkap dari segi peralatan ujian juga sangat penting.
Melalui kajian ini juga, saya boleh mengesahkan bahawa hasil kajian-kajian penyelidik
lampau berkaitan prestasi individu lelaki dan perempuan sangat tepat setelah saya membuat
perbandingan hasil ujian yang telah saya laksanakan.

RUJUKAN
Ahmad Hashim (2004). Pengukuran kecergasan motor.Tanjung Malim, Perak: Quantum Books
Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaludin Ramli, Yusuf Boon, Abdul Rahim Hamdan.
(2007).Menguasai Penyelidikan dalam pendidikan (teori, analisis dan interprestasi data). Kuala
Lumpur: PTS Profesional Publishing
Borhan Yusuf, Mohamed@Mohd Sidek Mustafa, Hasbullah Ismail (2007). Ujian, Pengukuran
dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani. Selangor Darul Ehsan: Meteor Doc.Sdn.Bhd
Dishman, R. (1990). Determinants of participation in physical activity. Dalam C.Bouchard, R.
Shephard, T. Stephans, J. Sutton, & B. McPherson (Pengarang),Exercise, fitness and
health.Champaign, IL; Human Kinetics.
26

Miller, D. K. (2006). Measurement by the physical educator: Why & how (5th ed.) New York:
McGraw-Hill
Nunnaly, J. C., (1978) Psychometric theory.New York: McGrow-Hill

http://www.scribd.com/doc/125744893/Forum-OUM
https://docs.google.com/viewer?
a=v&q=cache:TsdqAmor8Z0J:www.moe.gov.my/ppk/modul_pnp/bs_ssukan/bs_ssukan_t5_6d.p
df+&hl=en&gl=my&pid=bl&srcid=ADGEESj7p226I8mmUAZ0AwtBKYGUfy6n7RrSNC8BPw50lpPdgcMs7VXGcvMayNb8wGiSo_KqY2K4CjYDPqsjWa
Dwyfg7JTswIrh05_aKLIBT22YdStEpQTZAg7pvuv63990GFCC6bF&sig=AHIEtbTDmte3h8cPFL
96xKkQX2d8k61OMQ

27