Anda di halaman 1dari 3

Sree Rajarajesharee Astottara Shatanamavali

Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om

Sree bhuvane-shvaryai
Raje-shvaryai
Raja-rajeshavyai
Kame-sharyai
Balatri-pura sundaryai
Sarvai-shvaryai
Kalyanai-shvaryai
Sarva-samksho-bhinyai
Sarva-loka-sharee-rinyai
Sougamdhi-kamila-dveshtyai
Mamtrinyai
Mamtra-rupinyai
Prakrutyai
Vikrutyai
Aadityai
Soubhagya-vatyai
Padma-vatyai
Bhaga-vatyai
Sree-matyai
Satya-vatyai
Priya-krutyai
Mayayai
Sarva-manga-layai
Sarva-loka-mohanadhee-shanyai
Kimkaree-bhuta-geervanyai
Para-bramha-svaru-pinyai
Purana-gama-rupinyai
Pancha-pranava-rupinyai
Sarva-graha rupinyai
Rakta gandha-kasturee vilepanyai
Naya-kyai
Sharan-yayai
Nikhila vidye-shvaryai
Jane-shvaryai
Bhute-shvaryai
Sarva-sakshinyai
Kshema-karinyai
Punyayai
Sarva-rakshanyai
Sakala-dharinyai
Visva-karinyai
Sura-muni devanutayai
Sarva-lokaradhyayai

namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
Rajarajesharee Astottara Shatanamavali.doc

Page 1 of 3
www.geocities.com/medasbabu/prayer/

Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om

Padma-sana-seenayai
Yogee-shvara-manodhyeyayai
Chatur-bhajayai
Sarvardha-sadhana-deeshayai
Purvayai
Nityayai
Para-manamdayai
Kalayai
Anaghayai
Vasun-dharayai
Shubha-pradayai
Trikala-gynana sampannayai
Peetam-bara-dharayai
Anamtayai
Bhakta-vatsalayai
Pada-padmayai
Jagat-karinyai
Avya-yayai
Leela-manusha-vigrahayai
Sarva-mayayai
Mrutrum-jayayai
Koti-surya-sama-prabhayai
Pavi-trayai
Prana-dayai
Vimalayai
Maha-bhushayai
Sarva-bhuta-hita-pradayai
Padma-layayai
Sudhayai
Svamgayai
Padma-raga-kireetinyai
Sarva-papa vinashinyai
Sakala-sampatpra-daeinyai
Padma-gandhinyai
Sarva vighne-kesha-dhvamsinyai
Hema-malinyai
Vishva-murtyai
Agni-kalpayai
Pundaree-kakshinyai
Maha-shakyai-yai
Budhayai
Bhute-sharyai
Adru-shyayai
Shubhe-kshanayai
Sarva-darminyai

namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
Rajarajesharee Astottara Shatanamavali.doc

Page 2 of 3
www.geocities.com/medasbabu/prayer/

Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om

Pranayai
Shre-shtayai
Shan-tayai
Tattyayai
Sarva-jananyai
Sarva-loka-vasinyai
Kaivalya-rekha-valyai
Bhakta-poshana-vinodinyai
Daridrya-nashinyai
Sarvo-padra-varinyai
Samvida-nanda-laharyai
Chaturdha-shanta konasdhayai
Sarvat-mayai
Satya-vakyai
Nyayayai
Dhana-dhanya-nidyai
Kaya-krutyai
Anamta-jityai
Sdhirayai

namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah
namah

Eti Sree Rajarajesharee Astottara Shatanamavali Samaptam

Rajarajesharee Astottara Shatanamavali.doc


Page 3 of 3
www.geocities.com/medasbabu/prayer/