Anda di halaman 1dari 16

Aku berlindung Allah dari godaan setan yang tekutuk.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

.
Yaa siin(Hanya Allah yang mengetahui MAknanya)

Demi Alquraan yang penuh hikmah.

Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul.

(yang berada) diatas jalan yang lurus.

(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha
penyayang.

Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka


belum pernah diberi peringatan,karena itu mereka lalai.

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan(ketentuan Allah)terhadap


kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan


mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.

Dan kami adakan dihadapan mereka dinding dan di belakang mereka


dinding(pula) dan kami tutup (mata) mereka sehingga tidak dapat melihat.

Ya allah, limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan
juga kepada keluarga Nabi Muhammad.


Ya allah, wahai Dzat yang cahaya-Nya berada dalam kerahasiaan Nya,
sembunyikanlah kami dari pandangan orang-orang jahat, orang-orang yang
melampui batas, dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang zalim,
sebagai mana engkau senyumbuyikan roh di dalam tubuh. Sesungguhnya
Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad


dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad..

Ya allah, wahai Dzat yang cahaya-nya berada dalam kerahasiaan nya,
sembunyikanlah kami dari pandangan orang-orang jahat, orang-orang yang
melampui batas, dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang zalim,
sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam tubuh. Sesungguhnya
Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad


dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad.
.

Ya allah, wahai Dzat yang cahaya-nya berada dalam kerahasiaan nya,
sembunyikanlah kami dari pandangan orang-orang jahat, orang-orang yang
melampui batas, dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang zalim,
sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam tubuh. Sesungguhnya
Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.

dan kami tutup (mata) mereka sehingga tidak dapat melihat.

Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka
atukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan
beriman.


. ,

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan pada orang-orang yang mau


mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah,
walaupun dia tidak melihatnya maka berilah mereka kabar gembira dengan
ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan otang-orang mati dan kami menuliskn apa


yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka tinggalkan. Dan segala
sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata(lauh mahfud).

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu Penduduk suatu negeri
ktika utusan-utusan datang kepada mereka.

(Yaitu)ketika kami mengutus kepda merka kedua orang utusan, lalu mereka
mendustakan keduanya;kemudian kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga,

maka ktiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang
diutus kepadamu.

Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan
Alllah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain
pendusta belaka,

Mereka berkata,Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah


orang yang diutus kepada kamu.

Kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (Perintah Allah) dengan


jelas.

Mereka menjawab,sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu.


Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami),niscahaya kami akan
merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utuasn-Utusan itu berkata,Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri.


Apakah jika kamu diberi peringatan (Kamu mengamcam kami)? Sebenarnya
kamu adalah kaum yang melampaui batas."

Sesunggguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

Sesungguhnya aku telah beriman kepada tuhanmu maka


dengarkanlah(pengakuan keimanan)ku

Dikatakan(Kepadanya),masuklah kesurga . ia berkata,Alangkah baiknya


sekiranya kaumku mengetauhi.

Tentang ampunan yang telah diberikan padaku oleh Tuhanku dan menjadikan
aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Dan datanglah seorang laki-laki (Habib An-Najjar) dari ujung kota, dengan
bergegas-gegas ia berkata,Hai kaumku, ikutilah utsan-utusan itu.

Ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah
orang-orang mendapat petunjuk.

Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah menciptakanku dan yang
hanya kepada-Nyalah kamu (semua) akan di kembalikan?

Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya, jika(Allah) yang


maha pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka
tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak(pula) dapat
menyelamatkanku?

.

,

.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad


dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad.
.
4

Yaa Allah, muliakanlah kami dengan kepandaian, hafalan, dan terpenuhnya


semua kebutuhan di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau maha kuasa
atas segala sesuatu.

. ,

Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada seorang rasul


pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olok kannya.

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya ummat-ummat sebelum


mereka yang telah kami binasakan, bahwasanya orang-orang(yang telah kami
binasakan) itu tiada kembali kepada mereka.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad


dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad.

Yaa Allah, muliakanlah kami dengan kepandaian, hafalan, dan terpenuhnya


semua kebutuhan di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau maha kuasa
atas segala sesuatu.

Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang di muliakan.Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu
pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya.

Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja ; maka tibatiba mereka semua mati.

Dan setiap mereka semuanya akan dikumplakan lagi kepada kami.

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka bumi yang mati.
Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darnya
mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami
pancarkan padanya beberapa air.

Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh
tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik


dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa
yang tidak mereka ketahui.

Dan suatu tanda ( kekuasaan Allah yang besar ) bagi mereka adalah malam :
kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka
berada dalam kegelapan.

Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah keteapan yang


Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

.
.

.
. .

.
.

.

demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. 10x.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad


dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad.

Yaa Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari karunia-Mu


yang merata, luas lagi berlimpah ruah guna mencukupi kami agar tidak
menjadi beban bagi semua makhluk-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa
atas sesuatu .

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad


dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad.

Yaa Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari karunia-Mu


yang merata, luas lagi berlimpah ruah guna mencukupi kami agar tidak
menjadi beban bagi semua makhluk-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa
atas sesuatu .

demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera
itu.

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka


tidaklah bagi mereka penolong dan tdak pula mereka diselamatkan.

Tetapi (Kam selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari kami dan
untuk memberi kesenangan hidup sampai suatu ketika.

Dan apa bila dikatakan kepada mereka,Takutlah kamu akan siksa yang di
hadapmu dan sisa yamg akan datang supaya kamu dapat rahmat,(niscaya
mereka berpaling).

Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga ( setelah dia
sampai ke manzilah terakhir ) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak
dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa
kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda
kekuasaan tuhan mereka, melainkan selalu berpaling darinya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagaian dari rizeqi


yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata
kepada orang-orang yang beriman apakah kami akan memberi makan kepada
orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberinya
makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata,Bilakah(Terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu


orang-orang yang benar?

Mereka tidak menunggu melainkan suatu teriakan saja yang membinasakan


mereka ketika mereka sedang bertengkar.

Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tadak(pula) dapat
kembali pada kkeluarganya.

Dan ditiuplah sangkala, Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari
kuburnya(Menuju) kepada tuhan mereka.

Mereka berkata,Aduh, celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami


dari tempat tidur kami (Kubur)? inilah yang dijanjikan (Tuhan) yang maha
pemurah dan benarlah rasul-rasul-(Nya).

Tidak ada teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua
dikumpulkan kepada kami.

Maka pada har itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak
dibala, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam


kesibukan (Mereka).

Mereka an istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di


atass dipan-dipan.

Disurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang


mereka pinta.

.
.

.

.
.

.
.

.
.

(kepada mereka dikatakan),Salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang


maha penyayang.

Ya allah, limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan
juga kepada keluarga Nabi Muhammad.

Ya Allah,Selamatkanlah kami daei bencana dunia dan akhirat serta cobaan


keduanya, Sesungguhnya Engkau maha kuasa aatas segala sesuatu.

Ya allah, limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan
juga kepada keluarga Nabi Muhammad

Ya Allah, Selamatkanlah kami dari bencana dunia dan akhirat serta cobaan
keduanya, Sesungguhnya Engkau maha kuasa aatas segala sesuatu.

Ya allah, limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan
juga kepada keluarga Nabi Muhammad.

Ya Allah, Selamatkanlah kami daei bencana dunia dan akhirat serta cobaan
keduanya, Sesungguhnya Engkau maha kuasa aatas segala sesuatu.

.
9

Dan (dikatakan kepada orang-orang yang kafir),berpisalah kamu(Dari orangorang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang yang jahat.Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai bani Adam, supaya kamu
tidak meyembah setan? Sesungguhnya setan itu dalah musuh yang nyata bagi
kamu.

Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.

Pada hari ini kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada kami tangan
mereka, dan beri kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka
usahakan.

Dan jikalau kami menghedaki,pastilah hapuskan penglihatan mereka;lalu


mreka berlomba-lomba (mencari)jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat
(Nya).

Dan jikalau kami menghendaki,pastilah kami ubah mereka di tempat mereka


berada; mak mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pu la) sanggup
kembali.

Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya,niscaya kami kembalikan


dia kepada kejadian (nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan.

Seunggunya setan itu menyeastkan sebagian besar di antaramu.maka apakah


kamu tidak memikirkan?

Inilah jahannam yang duhulu kamu diancam (dengannya nya.)

Masuklah kedalamnya pada hari ini disebabkan kamu duhulu


mengingkarinya..

,

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan ber syair itu
tidaklah layak baginya. ALQuran itu tidak lain hanyalah pelajaran da kitab
yang memberi peneranagan.

Supaya dia(Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup


(hatinya) dan supaya pastilah ketetapan (Azab) terhadap orang-orang kafir.

10

Dan apakah mreka tidak melihat bqhwa sesungguhnya kami telah


menciptakan binatang ternak untuk mereka, Yaitu sebagian dari apa yang
telah kami ciptakan dengan kekuasaan kaimi sendiri, lalu mereka
menguasainya.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad


dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad.Ya allah, limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dnia dan akhirat, dan
mudahkanlah bagi kami rintangan-rintangan keduanya berkat
kebenaran surat yang mulia ini dan berkat kebenaran Nabi Muhammad dan
semua keluarganya. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad


dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad

Ya allah, limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dunia dan akhirat, dan
mudahkanlah bagi kami rintangan-rintangan keduanya berkat
kebenaran surat yang mulia ini dan berkat kebenaran Nabi Muhammad dan
semua keluarganya. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad


dan juga kepada keluarga Nabi MuhammadYa allah, limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dnia dan akhirat, dan
mudahkanlah bagi kami rintangan-rintangan keduanya berkat
kebenaran surat yang mulia ini dan berkat kebenaran Nabi Muhammad dan
semua keluarganya. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats segala sesuatu.

Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untk mereka; maka sebagiannya


menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan.

. ,

Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minumman. Maka


mengapakah tidak bersyukur?11

Mereka meengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat


pertolongan.

Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu


menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu.sesungguhnya kami


mengetauhi apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apaka manusia tidak memperhatikan bawa kami ciptakannya dari setitik
air(mani), maka tiba-tiba ia menjadi penangtang yang nyata?

Ya Allah,Ya allah, wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang


telah hancur luluh, hidupkankanlah jiwa kami dan hati semua makhluk-Mu
utntuk mencintai kami. Sesumgguhnya Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad


dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami;dan dia lupa kepada


kejadiannya;ia berkata,Siapakah yang dapat menghidupkan tulang
belulang,yang telah hancur luluh?

Ya Allah,Ya allah, wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang


telah hancur luluh, hidupkankanlah jiwa kami dan hati semua makhluk-Mu
utntuk mencintai kami. Sesumgguhnya Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad


dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad


dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad

12

Ya Allah,Ya allah, wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang


telah hancur luluh, hidupkankanlah jiwa kami dan hati semua makhluk-Mu
utntuk mencintai kami. Sesumgguhnya Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu.

. ,

Katakanlah,ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan pertama kali.


Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk.

Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tibatiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu.

Benar bahwa dia berkuasa pula memberikan kepada kami pemaafan,


keselamatan, dan menghirdarkan kami dari segala cobaan dan bencana serta
memenuhi segala kebutuhan kami di dunia dan akhirat, Ya Allah Ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.

.
Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa
menciptakan jasad-jasad mereka yang sudah hancur?.

Benar, bahkan dia berkuasa pula memberikan kepada kami pemaafan,
keselamatan, dan memenuhi segala kebutuhan kami di dunia dan akhirat.

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa


menciptakan jasad-jasad mereka yang sudah hancur?

.

13

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuasa


atas segala sesuatu.

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa


menciptakan jasad-jasad mereka yang sudah hancur? Benar, dia mahakuasa.
Dan dialah Maha pecipta lagi Maha mengetahui.

Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain
Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain
Dia yang memiliki kebesaran dan kemuliaan.

Sesungguhnya perintah-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah


berkata kepadanya,jadilah! maka terjadilah.

Dengan menyebut Nama Allah yang dengan menyebut nama-Nya tiada


sesuatupun yang membahayakan, baik si bumi maupun di langit; dan dia
maha mendengar lagi maha mengetahui.

Maka Maha suci (Allah) yang ditangan kekuasaan-Nya segala sesuatu berada
dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad


dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Wahai yang melepaskan semua kesusahan, lepaskanlah kami segala


kesusahan. Wahai penolong orang-orang yang meminta pertolongann,
tolanglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami.
14

Wahai yang msha pemurah, Wahai yang maha pemurah, kasihanilah kami,
Wahai yang maha pemurah, Sayangilah kami.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menjadikan surat Yaa siin sebagai


penawar bagi orang yang membacanya dan kesembuhan bagi orang yang ia di
bacaka kepadanya, dengan seribu kesembuhan, seribu pengobatan, seribu
berkah, seribu rahmat, dan seribu nikmat.

semua keperluan kita. Peliharalah kami (Ya Allah) dari dua perkara yang
memalukan, yaitu kemiskinan dan hutang.

.


Maha suci Tuhan yang dapat melepas semua beban utang, Maha suci Tuhan
yang dapat melepas semua kesedihan. Maha sci Tuhan yang menjadikan
pendarahan-Nya di antara Kaf dan Nun (Yakni lafaz kun).

Maha suci dia yang menetapkan suatu perkara maka tiada lain hanya
berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Maka Maha suci Tuhan yang
di dalam genggaman kekuasaa-Nya kamu akan dikembalikan.

Maha suci Tuhanmu, Yang memiliki keperkasaan, dari apa yang mereka
(orang-orang Kafir) gambarkan, dan semoga salam dari semua rasul, dan
segala puji bagi Allah, Tuhan semests Alam.

Dan Engkau namakan surat ini melalui lisan Nabi-Mu Muhammad Saw.
Dengan sebutan Al-Muimmah karena ia dapat melimpahkan kepada
pembacanya kebaikan dunia dan akhirat.

Dan juga berNama Dafiah kaerena dapat menolak semua kejahatan, bencana,
dan kesedihan serta menghindarkan kita darinya, dan juga dapat memenuhi


.

.

15


Wahai Tuhan pelepas duka, bebaskanlah kami dari segala kesusahan. Wahai
Tuhan pelepas semua duka, bebaskanlah kami dari segala kesusahan dengan
segera berkat dan rahamat Engkau. Wahai yang Maha penyayang di antara
para penyayang.

Keterangan : Tulisan berwarna Hitam


Tulisan berwarna Biru

Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi
Muhammad dan segenap keluarga dan para sahabatnya.

.


.

Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan, Wahai Tuhan yang
maha penyayang dinantara para penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan
semesta Alam.

= Bacaan surah yasin


= Doa, Dzikir, dll. (perenungan diri kepada Allah SWT).

Harap perhatikan dalam mengamalkan dzikir ini, tiada niat lain kecuali hanya berharap pertolongan dan ridho dari Allah
SWT.
Semoga amalan dzikir ini bisa menjadikan saudara/i lebih memantapkan keimanan kepada Allah SWT. Aamiin !

16

Anda mungkin juga menyukai