Anda di halaman 1dari 16

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang


Islam sebagai Agama dan Islam sebagai Ilmu Hal-hal yang
terkait dengan ajaran Islam Hal-hal yang terkait dengan praktek masyarakat
Islam Hal-hal yang terkait dengan hasil pemikiran umat Islam Objek Kajian
Studi Islam dapat meliputi: Norma-norma yang terdapat dalam sumber ajaran
Islam. Hasil dari pengkajian terhadap norma ini menghasilkan pengetahuan
agama.
Islam Sebagai Objek Ajaran Islam merupakan ajaran yang
sempurna, lengkap dan universal yang terangkum dalam 3 hal pokok yang
saling terkait erat ; Akidah, Syariat dan Akhlak . Seluruh ajaran Islam
bermuara pada tiga hal ini. Akidah adalah hal-hal asasi dan mendasar dalam
Islam yang berkenaan dengan keyakinan yang terletak di hati, diperkuat
dengan adanya dalil-dalil dan hasil pemikiran otak manusia. Penelitian agama
menempatkan diri sebagai suatu kajian yang menempatkan agama sebagai
sasaran atau obyek penelitian. Secara metodologis berarti agama haruslah
dijadikan sebagai suat yang riil betapapun mungkin terasa agama itu sesuatu
yang abstrak.
Oleh karena itu, dengan adanya makalah ini kita dapat
mengetahui peran islam sebagai agama dan peran islam sebagai ilmu.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah ditentukan, maka kami
menyusun rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa saja hal hal pokok yang menjadi sumber ajaran islam ?
2. Bagaimana hubungan diantara hal hal yang menjadi sumber ajaran
islam?
3. Bagaimana peran islam sebagai objek kajian ilmiah ?

Bab II
Pembahasan

A.

ISLAM SEBAGAI OBJEK AJARAN


2.1 AQIDAH DALAM ISLAM
Akidah dari segi bahasa bererti simpulan iman ataupun pegangan yang kuat
atau satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat . Akidah dari sudut istilah
ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamat tidak bercampur
dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama ada akidah yang
betul atau sebaliknya. Akidah Islam ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap
Allah sebagai rabb dan ilah serta beriman dengan nama-namaNya dan segala sifatsifatNya juga beriman dengan adanya malaikat, kitab-kitab, para Rasul, Hari
Akhirat dan beriman dengan taqdir Allah sama ada baik atau buruk termasuk juga
segala apa yang dating dari Allah. Seterusnya patuh dan taat pada segala ajaran
dan petunjuknya. Oleh itu, akidah Islam ialah keimanan dan keyakinan terhadap
Allah dan RasulNya serta apa yang dibawa oleh Rasul dan dilaksanakan dalam
kehidupan.
Aqidah adalah ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan
keyakinan terhadap Allah swt dan sifat-sifat kesempurnaanNya. Setiap umat Islam
wajib mengetahui, mempelajari, dan mendalami ilmu akidah supaya tidak berlaku
perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan akidah kepada Allah swt.
Akidah yang sebenarnya adalah akidah yang berdasarkan pada al-Quran dan AsSunnah.
Salah satu makna aqidah adalah dengan adanya iman pada diri seseorang.
Muslim yang baik adalah orang yang memiliki aqidah yang lurus dan kuat yang
ditunjukan dengan adanya iman pada dirinya. Rukun iman yaitu pokok pokok
iman yang harus diyakini adanya dan kebenarannya. Rukun iman ada 6 yaitu :
1. Iman Kepada Allah SWT
Iman Kepada Allah adalah membenarkan dengan yakin akan adanya Allah.
Membenarkan

dengan

yakin

akan

keEsaan

Allah,

baik

dalam

perbuatanNya menjadikan alam dan makhluk seluruhnya mahupun dalam


menerima ibadat setiap makhluk. Membenarkan dengan yakin bahawa
Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, suci dari segala
kekurangan dan suci juga dari menyerupai segala yang baharu.
2. Iman kepada para malaikat
Iman kepada para Malaikat artinya adalah bahawa Allah telah menjadikan
sejenis makhluk halus yang keadaan asalnya tidak boleh dilihat, bukan
lelaki dan bukan perempuan. Hidup mereka sentiasa taat kepada perintah
Allah tanpa sesekali menderhakainya. Malaikat dijadikan oleh Allah
daripada cahaya.
Sabda Rasulullah saw (terjemahanya) :
Malaikat itu dijadikan daripada cahaya, jin dijadikan daripada api yang
tidak berasap & dijadikan nabi Allah Adam sebagaimana yang diterangkan
iaitu daripada tanah (Hadith riwayat Muslim).
3. Iman kepada kitab kitab
Orang-orang Islam wajib percaya bahawa Allah swt telah menurunkan
beberapa buah kitab kepada rasul-rasulNya. Isi pengajaran kitab-kitab itu
adalah mengandungi ajaran-ajaran mengenai amal ibadat untuk akhirat dan
juga petunjuk-petunjuk untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia
Kitab-kitab yang wajib diketahui ialah:
a. Zabur : Nabi Daud (dalam bahasa Qibti)
b. Taurat : Nabi Musa (dalam bahasa Ibrani)
c. Injil : Nabi Isa (dalam bahasa Suryani)
d. Al-Quran : Nabi Muhammad saw (dalam bahasa Arab)
4. Iman kepada para Nabi dan Rasul
Seseorang Islam diwajibkan beriman bahawa Allah telah mengutuskan
beberapa orang rasul yang dipilihNya daripada jenis manusia yang cukup

sempurna. Mereka membimbing manusia kepada kehidupan yang


membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat
Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul:
a. Siddiq Benar pada segala percakapan, perkhabaran & perbuatan
b. Amanah Jujur dan tidak membuat kesalahan
c. Tabligh Menyampaikan semua perintah Allah kepada manusia
d. Fathonah- Bijaksana
5. Iman kepada Hari Akhir
Beriman kepada hari Akhirat merupakan masalah yang paling berat dari
segala macam akidah dan kepercayaan manusia. Sejak zaman sebelum
Islam sampailah sekarang manusia telah memperkatakan masalah ini. Para
ahli fakir selalu menempatkan persoalan ini sebagai inti penyelidikan,
sebab beriman kepada hari akhirat akan membawa manusia kepada
keyakinan adanya satu kehidupan duniawi dan penciptaan manusia.
6. Iman kepada Qadha dan Qadar
Menerima dan ridha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah, kerana
Allah Maha Adil dan tidak mungkin melakukan kezaliman terhadap
makhluk-Nya. Apa yang Allah tentukan kepada manusia di luar dari
pilihan manusia adalah kebijaksanaan dan keadilan Allah. Ada sesuatu
hikmah di sebalik ketentuan itu. Mungkin apa yang kita rasa baik adalah
buruk bagi kita dan demikianlah sebaliknya. Allah Maha Mengetahui apa
yang tidak kita ketahui. Mestilah bersabar sekiranya Allah takdirkan
sesuatu yang buruk yang berlaku ke atas diri kita. Mungkin dibalik apa
yang berlaku itu ada sesuatu yang baik yang Allah akan anugerahkan
kepada kita.
2.2 SYARIAH SEBAGAI OBJEK AJARAN

Syariah merupakan ajaran islam yang berhubungan dengan perbuatan dan


tindak perilaku manusia. Secara garis besar syariah menghimpun urusan urusan
ibadah dan semua pola hubungan manusia baik itu dengan dirinya sendiri, sesama,
maupun lingkungannya. Syariah sendiri terangkum dalam dua hal pokok yaitu :
1. Ibadah
Perkataan ibadah datang dari perkataan Arab. Dari segi bahasa bererti:
patuh, taat, tunduk, menyembah dan perhambakan diri kepada sesuatu.
Dari segi istilah agama : Ibadah bererti tindakan menurut dan mengikat
diri

dengan

sepenuhnya

kepada

segala

perkara-perkara

yang

disyariatkan oleh Allah dan diseru oleh para Rasul, sama ada ia
berbentuk suruhan atau larangan.
Ibadah dalam Islam mempunyai ciri-ciri yang tersendiri yang berbeda
sama sekali daripada konsep ibadah di dalam agama dan kepercayaan yang
lain. Antara ciri-ciri tersebut ialah tidak ada sebarang perantaraan di antara
Allah dan manusia, dan ibadat dalam Islam tidak terikat dengan sesuatu
tempat atau masa yang tertentu.
Firman Allah SWT :

Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah
kepada Ku (Az-Zariyat: 56).
2. Muamallah
Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan
antara seseorang dan orang lain. Contoh hukum Islam yang termasuk
muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, serta usaha perbankan dan

asuransi yang islami. Dari pengertian muamalah tersebut ada yang


berpendapat bahwa muamalah hanya menyangkut permasalahan hak dan
harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain atau
antara seseorang dan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dan
badan hukum yang lain.

2.3 AKHLAK DALAM ISLAM


Akhlak adalah sifat manusia ( baik ataupun buruk ) yang akan muncul
pengaruhnya dalam kehidupan. Dalam prakteknya akhlak bisa dikatakan buah
atau hasil dari aqidah yang kuat dan syariah yang benar, dan itulah tujuan akhir
dari ajaran islam ini, sebagaimana Rasul SAW : sesungguhnya aku diutus untuk
menyempurnakan akhlak manusia .
1.

Akhlakul mahmudah kepada Khalik


Akhlak kepada Allah yaitu beriman kepada Allah dengan

mengakui,

mempercayai, dan meyakini bahwa Allah itu wujud atau ada serta beriman
dengan rukun-rukunnya. Melaksanakan segala perintah dan meninggalkan
segala larangannya dengan ikhlas semata-mata kerana Allah SWT.
Manusia

sentiasa mengharapkan keridhaan Allah SWT dalam segala

usaha dan amalannya. Segala gerak - gerik hidupnya hanyalah untuk


beribadah kepada Allah dan bukannya mengharapkan keridhaan manusia.

2.

Akhlakul mahmudah kepada manusia


Salah satu akhlakul mahmudah ialah akhlak dengan Rasulullah yaitu
beriman dengan penuh keyakinan bahawa nabi Muhammad saw adalah
benar-benar nabi dan Rasul Allah yang menyampaikan risalah kepada
seluruh manusia dan mengamalkan sunnah yang baik yang berbentuk
6

suruhan ataupun larangan. Selain akhlak kepada Rasullah, akhlak dengan


orang

tua

merupakan

akhlak

yang

penting

juga.

yaitu dengan berbuat baik (berbakti) ke pada ibu bapa. Berbuat baik di sini
mengandungi erti meliputi dari segi perbuatan, perkataan dan tingkah laku.
Contohnya berkata dengan sopan dan hormat, merendahkan diri, berdoa
untuk keduanya dan menjaga keperluan hidupnya apabila mereka telah
uzur dan sebagainya. Firman Allah swt yang bermaksud :
" Kami perintahkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa."
2.4

HUBUNGAN AQIDAH, SYARIAH, DAN AKHLAK


Aqidah, Syariah dan Akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam
ajaran islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan.
Aqidah sebagai system kepercayaan yg bermuatan elemen-elemen dasar
keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara
syariah sebagai system nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama.
Sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang
hendak dicapai agama. Muslim yang baik adalah orang yg memiliki aqidah yg
lurus dan kuat yg mendorongnya untuk melaksanakan syariah yg hanya ditujukan
pada Allah sehingga tergambar akhlak yg terpuji pada dirinya. Atas dasar
hubungan itu, maka seseorang yg melakukan suatu perbuatan baik, tetapi tidak
dilandasi oleh aqidah atau keimanan, maka orang itu termasuk ke dalam kategori
kafir. Seseorang yg mengaku beraqidah atau beriman, tetapi tidak mau
melaksanakan syariah, maka orang itu disebut fasik. Sedangkan orang yg
mengaku beriman dan melaksanakan syariah tetapi dengan landasan aqidah yg
tidak lurus disebut munafik. Aqidah, syariah dan akhlak dalam Al-Quran disebut
iman dan amal saleh. Iman menunjukkan makna aqidah, sedangkan amal saleh
menunjukkan pengertian syariah dan akhlak. Seseorang yg melakukan perbuatan
baik, tetapi tidak dilandasi Aqidah, maka perbuatannya hanya dikategorikan
sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik adalah perbuatan yg sesuai dengan nilainilai kemanusiaan, tetapi belum tentu dipandang benar menurut Allah. Sedangkan

perbuatan baik yg didorong oleh keimanan terhadap Allah sebagai wujud


pelaksanaan syariah disebut amal saleh. Kerena itu didalam Al-Quran kata amal
saleh selalu diawali dengan kata iman.

B. ISLAM SEBAGAI OBJEK KAJIAN ILMIAH


2.5 Islam Sebagai Produk Sejarah
Produk Sejarah Islam adalah peradaban yang dibentuk melalui evolusi
sejarah. Bahkan wajah Islam yang ada di seluruh belahan dunia merupakan hasil
dari produk sejarah. Karena itu, kaitannya dengan produk sejarah Islam inilah

sasaran penelitian agama semakin luas. Sejarah Islam yang tumbuh mulai dari
masa kekhalifahan sampai berkembang di seluruh kawasan dunia adalah kaya
akan persoalan-persoalan keagamaan yang perlu diteliti dari sisi sejarah. Islam
sebagai produk sejarah perlu kepada pendekatan arkeologis. Karena, untuk
mengungkap sejarah tidak cukup menganalkan dokumen-dokumen serta perkataan
yang dijadikan sumber sejarah primer. Bahkan untuk meneliti dan megggali
keotentikan sebuah sejarah yang berkenaan dengan bentuk-bentuk peninggalan,
tidak bisa mengabaikan pendekatan ini. Pendekatan arkeologis sangat dibutuhkan
seorang peneliti dalam membantu untuk mempertajam analisis yang diperlukan
ketika mendeteksi sebuah rentang masa, kurun, periode atau sisi lainnya. Ruang
lingkup studi Islam yang merupakan produk sejarah misalnya tentang
fiqih/mazhab, tasawuf/sufi, filsafat/kalam, seni/arsitektur Islam, budaya/tradisi
Islam. Bangunan pengetahuan kita pada wilayah Islam tersebut adalah produk
sejarah yang dapat dijadikan sasaran penelitian.
Beriman kepada Nabi Muhammad merupakan salah satu rukun islam dan
rukun iman. Seseorang tidak dapat dikatakan sebagai mukmin dan muslim jika ia
tidak mengimani akan kenabian Nabi Muhammad dan tidak mengucapkan dua
kalimat syahadat. Dalam kitab hadits Al-arbain Al-Nawawiyah karangan Imam
Nawawi, menyebutkan definisi islam, yaitu, islam adalah bahwasannya engkau
bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya
Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan shalat, menunaikan zakat,
melaksanakan shaum ramadhan dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika
engkau berkemampuan melaksanakannya. (HR. Bukhari dan Muslim)
Beriman kepada nabi merupakan kunci kemukminan seorang muslim
terhadap seluruh keimanan yang lain. karena Allah menurunkan wahyu-wahyunya
melalui para utusannya, seperti Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi
Muhammad SAW. Manusia diperintahkan untuk beribadah dan hanya menyembah
Allah SWT. Dan melalui Nabi Muhammad lah, kita dituntun beribadah dan
bagaimana cara menyembah Allah dengan aturan yang telah ditentukan.

Islam merupakan satu-satunya agama samawi yang masih dan akan terus
diridhoi oleh Allah SWT. Dikatakan demikian karena, agama samawi atau agama
yang diwahyukan Allah SWT yang lain telah dilakukan perubahan-perubahan oleh
para penganutnya yaitu, Yahudi dan Nashrani. Islam juga merupakan agama yang
namanya diberikan langsung oleh Allah SWT dalam wahyunya. Seperti yang
disebutkan dalam quran surat Lima ayat tiga pada hari ini telah aku
sempurnakan bagimu agamamu, dan aku cukupkan bagimu nikmat-Ku, dan Aku
ridhoi Islam sebagai agamamu.
Beberapa indikasi mengapa islam dikatakan sebagai satu-satunya agama
yang diturunkan Allah atau satu-satunya agama wahyu, yaitu karena islam
menjaga kontinuitas wahyu dari nabi Adam as. Sampai nabi Muhammad SAW,
juga beberapa diantaranya adalah :
Diantara agama-agama yang lain, hanya islam lah yang namanya
diberikan langsung oleh Allah dan tertulis dalam kitab sucinya. Tidak seperti
agama Yahudi (Judaisme), Hindu (Hinduisme), Budha (Budhaisme) dll. Allah
Bersabda dalam Quran Surat Tiga ayat sembilan belas Sesungguhnya agama
yang diridoi oleh Allah adalah Islam.. Walaupun nama tuhan dalam islam sama
dengan kaum kristen Arab, namun itu hanya sama dalam penulisan semata. Sudah
jelas bahwa nama Tuhan Islam Allah adalah satu-satunya Dzat Maha Kuasa
yang tiada beranak dan diperanakan. Sedangkan nama Tuhan kristen Arab Allah
hanyalah salah satu dari sebagian Tuhan mereka yang ada puluhan bahkan ribuan
Tuhan.
Bagi kaum Pluralisme islam dengan agama lainya adalah sama. Mereka
menganggap bahwa setiap agama sama benar, karena menuju satu tujuan yaitu
satu Tuhan namun dengan cara yang berbeda-beda. Namun MUI mengharamkan
faham pluralisme tersebut. Walaupun Amin Abdullah menyebutkan dalam
bukunya (Studi Agama : Normatifitas atau Historisitas) bahwa menyambut baik
terhadap sikap pluralitas tersebut. Karena dalam Al-Quran sendiri telah
menyebutkan dalam Quran Surat 109 :

10

"Katakan, hai orang-orang kafir!


Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Dan aku tidak pernah menjadi peyembah apa yang kamu sembah.
Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku."
Surat tersebut menyatakan bahwa apa yang dituju dan disembah oleh islam dan
agama lain sangatlah berbeda, maka faham kaum pluralis tersebut salah. Lagi
pula, kaum pluralis tidak secara nyata menjalakan fahamnya dalam kehidupan
sehari-hari, yakni mereka meyakini bahwa faham yang mereka yakini benar dan
agama lain yang menyatakan agama benar sendiri-sendiri adalah salah.
Ada beberapa bagian islam yang merupakan produk sejarah. Seperti
diantaranya, hijrahnya nabi dan pengikutnya ke Madinah. Hal tersebut merupakan
sebuah pergerakan yang menjadikan sebagai negara dimana sejarah terjadi
didalamnya. Dengan islam sebagai pegangan hidup maka islam telah
memanusiakan manusia dan memasyarakatkan mereka. Secara perlahan nabi
menjadikan masyarakat tersebut menjadi menegara dan secara perlahan pula nabi
membangun sarana infrastruktur sebagai sebuah simbol atas keislaman
pengikutnya.
Contoh lainnya adalah piagam Madinah, dimana produk sejarah kembali
terjadi, nabi memberikan ikatan yang sangat kuat dan solid bukan atas kesukuan
atau golongan akan tetapi atas dasar keimanan yang sama dan tentu lebih erat
hubungannya dari sekedar kesukuan. Dan untuk pertama kalinya nabi sebagai
manusia yang membebaskan dan memberikan kedamaian bagi para pemeluk
agama yang berbeda-beda dalam suatu wilayah. Sehingga tercipta pula kedamaian
untuk saling beragama sesuai kehendak.

11

Kemudian Khulafa Urrasyiddin, yang juga merupakan produk sejarah.


Saat nabi Muhammad wafat, beliau tidak menunjuk siapapun untuk meneruskan
perjuangannya. Akhirnya secara musyawarah Abu Bakar dipilih sebagai penerus,
dengan berjuang penuh Abu Bakar melanjutkan perang yang sedang berlangsung
saat itu. Walau ia hanya memerintah selama dua tahun, tidak berarti pemerintahan
beliau tidak bertindak apa-apa, banyak jasa yang beliau torehkan. Dan saat-saat
ajal menjemput Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penerusnya karena ia takut
pergolakan akan terjadi pada umat sehingga ia menunjuk Umar. Setelah Umar,
Usman pun dijadikan Khalifah ketiga, walau cara pemerintahannya sangatlah
berbeda dari khalifah sebelumnya, Usman cukup berjasa dalam pengumpulan AlQuran. Terakhir Ali bin Abi Thalib, saat Ali dijadikan sebagai Khalifah konflik
banyak terjadi dari berbagai golongan karena mereka yang menentang Ali merasa
bahwa pandangan politik mereka untuk menjadikan Ali sebagai Khalifah. Akan
tetapi Ali tetap menjadi Khalifah walau ia harus terbunuh oleh salah satu kaum
yang menentang kepemimpinannya. Masa Khulafa Urrasyiddin inilah disebut
sebagai produk sejarah.

12

2.6 Islam Sebagai Objek Penelitian


Penelitian (research) adalah

upaya

sistematis

dan

objektif

untuk

mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu,


penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk
memperoleh pengetahuan. Pengetahuan manusia tumbuh dan berkembang
berdasarkan kajian-kajian sehingga terdapat penemuan-penemuan, kemudian ia
dapat merevisi pengetahuan-pengetahuan masa lalu melalui penemuan baru.[1]
Studi Islam adalah pengakajian tentang ilmu-ilmu ke Islaman, adapun yang
dimaksud dengan ilmu ke Islaman adalah pengkajian tidak hanya pada aspekaspek yang normatif dan dogmatif, tetapi juga menyangkut pengkajian aspek
sosiologis. Sesungguhnya jika pengkajian Islam dilakukan secara demikian, maka
akan terjadi pengujian secara terus-menerus atas fakta-fakta empiris ditengah
masyarakat sebagai kebenaran nisbi oleh suatu kebenaran yang berasal dari
wahyu, yaitu yang berasal dari dunia Adikodrat yang metafisik. Dengan kata lain,
akan terdapat suatu rujukan agar membuat seseorang lebih memahami kedudukan
segala sesuatu untuk berperan dalam kehidupannya. Ilmu-ilmu Islam, meliputi
kepercayaan-kepercayaan normatif-dogmatik yang bersumber dari wahyu dan
aspek perilaku manusia yang lahir oleh dorongan kepercayaan yang menjadi
kepercayaan-kepercayaan empirik. Oleh karena itu ilmu-ilmu kemasyarakatan
yang berasal dari tradisi keilmuan barat, tidak mungkin dapat merangkul dalam
metode pengkajian kedua aspek yang dipandang tidak mungkin dipertemukan
menurut hukum-hukum logika ilmu pengetahuan, dalam metode ilmiyah yang
mengandalkan segi-segi obyektifitas berdasarkan penalaran dan bukti empiris.[2]
Agama sebagai objek penelitian sudah lama diperdebatkan, karena agama
dianggap sebagai suatu yang transenden. Oleh karena itu agamawan cendrung
berkeyakinan bahwa agama memilki kebenaran mutlak sehingga tidak perlu
diteliti. Agama mengandung dua kelompok ajaran, pertama; ajaran dasar yang
diwahyukan Tuhan melalui para Rasul-Nya kepada manusia. Ajaran dasar yang
demikian terdapat dalam kitab-kitab suci. Ajaran-ajaran yang bersifat absolut,

mutlak benar, kekal, tidak berubah dan tidak diubah. Kedua ; penjelasanpenjelasan para pakar agama membentuk kelompok kedua, bersifat relatif, tidak
absolut, tidak mutlak benar, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan
zaman.
Sebagai usaha akademis, penelitian agama memasyarakatkan objek, metode,
dan sistematika yang bisa dipertangggung jawabkan secara ilmiyah. Oleh karena
itu konsep penelitian agama tidak bermaksud menemukan agama baru. Penelitian
agama adalah pengkajian akademis terhadap agama sebagai realiats sosial, baik
berupa teks, pranata sosial, maupun perilaku sosial yang lahir atau sebagai
perwujudan kepercayaan suci.
2.7 Islam Sebagai Objek Studi
Islam Sebagai Objek Studi Ajaran Islam menjangkau seluruh tatanan
aspek kehidupan manusia, bahkan dapat dikatakan seluruh ajarannya memiliki
relevansi terhadap fitrah manusia. Islam sebagai objek studi dapat dibedakan ke
dalam tiga aspek Islam sebagai sumber (mashdar) , yaitu pengkajian Islam yang
berpusat kepada isi kandungan materi Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad
Saw, yang kedudukan sebagai sumber utama ajaran Islam. Apa saja dimensi
kehidupan manusia yang hendak dikaji oleh setiap orang dalam sudut pandang
Islam, maka bahan bedah materinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber
ini adalah landasan asasi bagi setiap pihak yang ingin mengkaji ajaran Islam.
Islam sebagai pemikiran , yaitu mengkaji Islam yang telah mengalami
pengembagan dengan berpusat pada hasil olah-pikir para ulama dan cendikiawan
muslim tentang masalah tertentu, sebagai perluasan pemahaman terhadap
keumuman konsep Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Pengkajian dalam
aspek ini diwakili oleh ilmu fikih, ushul fikih, ilmu kalam, ushuluddin, tasawuf,
dan sebagainya. Islam sebagai pengamalan, yaitu pengkajian Islam yang lebih
terfokus pada pengejewatahan/aplikasi nilai-nilai keIslaman dalam praktek
kehidupan nyata sehari-hari. Pengkajian dalam aspek ini diwakili oleh ilmu
tarbiyah (pendidikan), ilmu dakwah, ilmu seni, ilmu kedokteran, iptek modern,
dan sebagainya.

Bab III
Penutup
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, maka dapat disimpulkan :
1. Dalam islam terdapat 3 hal hal pokok yang menjadi sumber ajaran
islam yaitu Aqidah, Syariah, dan Akhlak.
2. Dalam ketiga hal pokok ini terdapat hubungannya yaitu aqidah, syariah,
dan akhlak dalam Al Quran disebut iman dan amal saleh. Iman
menunjukan makna aqidah, sedangkan amal saleh menunjukan
pengertian Syariah dan Akhlak.
3. Islam sebagai objek kajian ilmiah mencakup berbagai bidang masalah,
antara lain masalah pendidikan, sejarah, bidang teologi, ibadah,
muamallah, kebudayaan, sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan
kesehatan.
3.2 Saran
Bagi para pembaca makalah ini, kita sebagai seorang muslim harus lebih
memahami ajaran-ajaran dan peran islam di berbagai aspek kehidupan. Dan
senantiasa untuk mengamalkan ajaran-ajaran tersebut.