Anda di halaman 1dari 2

Asbabun Nuzul Ayat

Sebelum masuk pada asbabun nuzul surat at-Tahrim ayat 6 ini, lebih dahulu akan
dipaparkan seputar azbabun nuzul tersebut.
Setelah diselidiki, sebab turunnya sesuatu ayat itu berkisar kepada dua hal :
1. Bila terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Quran mengenai peristiwa
itu.
2. Bila Rasulullah ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat Quran
menerangkan hukumnya.
Tetapi hal ini tidak berarti bahwa setiap orang harus mencari sebab turunnya ayat,
karena tidak semua ayat Quran diturunkan karena timbul suatu peristiwa dan kejadian,
atau suatu pertanyaan. Tetapi ada diantara ayat Quran yang diturunkan sebagai
permulaan, tanpa sebab, mengenai akidah iman, kewajiban Islam dan syariat Allah
dalam kehidupan pribadi dan sosial. Al-Jabari menyebutkan : Quran diturunkan dalam
dua kategori : yang turun tanpa sebab, dan yang turun karena suatu peristiwa atau
pertanyaan.
Oleh sebab itu, maka asbabun nuzul didefenisikan sebagai Sesuatu hal yang
karenanya Quran diturunkan untuk menerangkan status (hukum)nya, pada masa hal itu
terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan.1
Pengetahuan mengenai asbabun nuzul mempunyai banyak faedah, yang terpenting
diantaranya :
1 Manna Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu Quran, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hal. 109110

a. Mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara


terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa, karena
sayangnya kepada umat.
b. Mengkhususkan (membatasi) hukum yang diturunkan dengan sebab yang
terjadi, bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Ini bagi mereka yang
berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus dan
bukanlah yang umum.
Asbabun nuzul ayat ini yaitu :