Anda di halaman 1dari 11

1.

Pengenalan
Oktober 2011, kajian semula sistem pendidikan negara Malaysia
secara menyeluruh telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran. Kajian ini
adalah

usaha

Pembangunan

kementerian
Pendidikan

pelajaran
yang

untuk

baharu.

membangunkan

Kerajaan

telah

Pelan

mengambil

keputusan melaksanakan kajian semula sistem pendidikan berdasarkan


standard pendidikan antarabangsa yang kian meningkat, peningkatan aspirasi
negara, dan harapan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan
negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan
abad ke-21. Dalam tempoh 11 bulan pelaksanaan kajian, kementerian telah
memperolehi input daripada pelbagai sumber seperti laporan penyelidikan
yang dijalankan oleh pakar pendidikan dari UNESCO, Bank Dunia, OECD,
dan enam Institusi Pengajian Tinggi Awam.
Kajian ini juga melibatkan penyertaan pemimpin sekolah, guru, ibu
bapa, orang ramai dan murid di seluruh negara. Dokumen awal Pelan
Pembangunan Pendidikan telah dibangunkan bagi menilai prestasi semasa
sistem pendidikan Malaysia dengan mengambil kira secara objektif
pencapaian

lampau

dan

membandingkannya

dengan

tanda

aras

antarabangsa. pelan ini melakarkan visi sistem pendidikan dan murid yang
dapat memenuhi keperluan negara pada masa depan. Pelan ini juga
mencadangkan 11 anjakan strategik dan operasi yang perlu dilaksanakan
oleh kementerian bagi mencapai visi yang dihasratkan. Usaha yang telah
dirangka dan akan dilaksanakan untuk mentransformasi sistem pendidikan
negara

diharap

dapat

difahami

dengan

jelas

oleh

masyarakat

keseluruhannya. Kementerian akan mendapatlan maklumbalas tentang


laporan awal pelan ini daripada seluruh komuniti sebelum laporan akhir pelan
ini dihasilkan pada Disember 2012.
Pendidikan berperanan penting dalam perkembangan ekonomi dan
pembangunan sesebuah negara. Proses pengajaran dan pembelajaran yang
berlaku di dalam bilik darjah merupakan petunjuk utama yang dapat
mengukur dengan tepat kemajuan masa depan sesebuah negara. Ilmu
pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang dimiliki oleh rakyat telah

menjadi kayu ukur kepada kejayaan sesebuah negara. Negara yang


mempunyai rakyat yang berpendidikan tinggi akan menikmati kemajuan
ekonomi yang lebih tinggi. Oleh itu, melalui pendidikan, individu dapat
meningkatkan taraf hidup, menjadi ahli masyarakat yang berjaya dan
penyumbang aktif kepada pembangunan negara.
Dalam transformasi pendidikan alaf baru memastikan keupayaan
sistem pendidikan untuk menyediakan generasi muda secukupnya bagi
menghadapi cabaran abad ke-21. Oleh itu, sistem pendidikan yang kompleks
dan rencam harus dilaksanakan bagi tempoh yang panjang untuk melihat
impak perubahan yang dilaksanakan. Transformasi pendidikan menjadi satu
kemestian kepada negara kerana perubahan pendidikan sahajalah yang
dapat memajukan sesebuah negara.
Pelan pembangunan pendidikan menggariskan tiga objektif utama
yang perlu diambil tindakan segera dalam memastikan kejayaan pelaksanaan
pelan ini. Objektif pertama ialah seperti memahami prestasi dan cabaran
semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap
akses kepada pendidikan, meningkatkan standard (kualtiti), merapatkan
jurang pendidikan (ekuiti), mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid,
serta mengoptimumkan kecekapan sistem. Objektif kedua pula ialah
mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap
murid bagi 13 tahun akan datang. Objektif ketiga iaitu menggariskan program
transformasi sistem pendidikan yang merangkumi perubahan penting dalam
Kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan masyarakat
yang meningkat, menyemarak serta menyokong keseluruhan transformasi
perkhidmatan awam.
Sistem pendidikan yang komited untuk membangunkan murid secara
menyeluruh merupakan salah satu daripada agenda kementerian pelajaran
dalam pelan pembangunan pendidikan. Oleh itu, kurikulum sekolah yang
baharu telah digubal sebagai satu usaha berterusan bagi membangunkan
pencapaian anak-anak secara menyeluruh.
2.0

Guru dan Cabaran Semasa

Malaysia adalah sebuah negara yang memberi banyak penekanan kepada


aspek pendidikan. Ini kerana pendidikan perlu bagi sesebuah negara untuk
membangun dan mencapai kemajuan dan kecemerlangan. Sehubungan itu,
beberapa dasar pendidikan telah digubal bertujuan untuk memberikan
penekanan utama kepada pendidikan seperti Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR), Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 dan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025).
Dalam

merealisasikan

pelan

pembangunan

pendidikan,

pelan

pembangunan profesionalisme berterusan (PPPB) telah dilancarkan oleh


kementerian pendidikan bagi meningkatkan kualiti guru dan pemimpin
sekolah seterusnya memperkasa profession perguruan. Ketua Pengarah
Pendidikan Datuk Seri Dr Khair Mohamad Yusof berkata PPPB memainkan
peranan penting dalam membangunkan artibut dan kompetensi yang
dihasratkan supaya guru serta pemimpin sekolah dapat menyampaikan
perkhidmatan cemerlang secara berterusan.
Guru sebagai pelaksana utama dalam bidang pendidikan berhadapan dengan
pelbagai

cabaran

dalam

aspek

Integrasi

Nasional,

pendemokrasian

pendidikan, kepelbagaian budaya, pengaruh TMK dan gejala sosial. Oleh itu,
negara amat memerlukan guru yang komited, berdedikasi dan mampu
berhadapan dengan semua cabaran tersebut. Lebih-Lebih lagi jika cabaran
tersebut melibatkan murid dan pelajar. Cabaran yang paling hebat dirasai
apabila guru terpaksa menghadapi pelbagai karenah murid dalam satu kelas
semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana setiap murid
mempunyai

kecerdasannya

masing-masing.

Justeru

itu,

guru

perlu

mengutamakan kepelbagaian aras kecerdasan tersebut dalam pengajarannya


untuk memastikan semua murid memahami apa yang mereka pelajari.
Memperkasakan peranan guru seiring dengan transformasi pendidikan akan
melahirkan modal insan berkualiti. Kemenjadian murid kini menjadi kayu ukur
kepada pencapaian kecemerlangan guru dalam pendidikan. Oleh itu, dalam
melahirkan modal insan peranan kerajaan dan guru menjadi tonggak utama
ke arah kejayaannya. Cabaran ini amat hebat kerana murid memiliki tahap
kebolehan

yang

berbeza.

Tahap

kebolehan

murid

yang

berbeza

menyebabkan guru harus memikirkan kaedah pengajaran dan pembelajaran


yang pelbagai dalam memastikan murid-muridnya mencapai pembelajaran
yang optimum.
Dalam era globalisasi guru perlu menghadapi cabaran semasa dalam proses
pendidikan.

Integrasi

nasional,

pendemokrasian

pendidikan,

tonggak

pendidikan, globalisasi dalam pendidikan, kepelbagaian budaya, pengaruh


perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi serta gejala sosial dalam
kalangan pelajar merupakan antara cabaran terbesar yang harus dihadapi
oleh pihak guru.
Justeru itu, kerajaan berusaha untuk memperkasakan peranan guru melalui
latihan, kursus, ceramah dan juga motivasi supaya dapat memberikan impak
positif kepada pelajar melalui pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah.
Usaha mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan
sedang dilaksanakan dengan mengetatkan syarat kemasukan guru mulai
2013 supaya golongan pendidik nanti terdiri daripada kalangan graduan.
Bagi memperkasakan pendidikan negara, melalui Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 sebanyak RM500 juta peruntukan
diluluskan

meliputi

program

meningkatkan

kemahiran

guru

Bahasa

Kebangsaan, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains dan penubuhan


Education Delivery Unit (EDU). Sebagai guru, pemahaman terhadap hasrat
dan tujuan PPPM sangat penting bagi merealisasikan dan mewujudkan
kecemerlangan dalam sistem pendidikan negara. Sebagai guru, segala
cabaran dalam pendidikan harus ditempuhi supaya kemenjadian murid abad
ke

21

mendapat persediaan

secukupnya

untuk berkhidmat

kepada

masyarakat dan negara.


Setiap murid dan pelajar juga dikehendaki menguasai kemahiran dalam
Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris serta bahasa tambahan. Cabaran ini
harus pihak guru tangani memandangkan untuk membolehkan murid dan
pelajar menguasai bahasa adalah satu tugas yang berat. Ini kerana tidak
semua murid dan pelajar mampu menguasai bahasa-bahasa tersebut jika
tanpa usaha yang cukup. Justeru itu, guru berperanan penting dalam usaha
untuk merealisasikan hasrat tersebut melalui inovasi pengajaran dan

pembelajaran. Melalui inovasi pengajaran dan pembelajaran dapat memupuk


motivasi dan minat belajar murid dan pelajar terhadap pembelajaran bahasa
yang pasti dianggap sukar oleh murid untuk menguasainya.
Kejayaan dan kecemerlangan murid dan pelajar banyak bergantung pada
kehebatan P&P guru di dalam kelas. Jika guru dapat menyampaikan isi
pengajaran

dengan

baik

dan

berkesan

murid

dan

pelajar

mudah

memahaminya serta dapat menjawab soalan dalam peperiksaan dengan


cemerlang. Aspek komitmen guru untuk melaksanakan sesuatu inovasi di bilik
darjah juga mempengaruhi sejauhmana penglibatan guru sebagai agen
transformasi kurikulum. Aspek ini akan menyebabkan guru mempunyai
persepsi terhadap pelaksanaan inovasi serta mempengaruhi sikap dan
tingkah laku guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Dalam merealisasikan transformasi inovasi kurikulum di sekolah terdapat
pelbagai cabaran yang terpaksa guru hadapi bagi membolehkan pelaksanaan
inovasi secara berkesan. Antaranya ialah latar belakang demografi guru yang
berbeza, lokasi sekolah, keupayaan guru dan murid, dan kemampuan guru
dari segi motivasi diri, sikap guru dan murid, pengetahuan dan kemahiran,
budaya, teknologi, pemikiran, strategi pembelajaran dan komunikasi guru dan
murid.
Cabaran dari aspek budaya melibatkan suasana pembelajaran yang lebih
menarik seperti guru yang bagus, suasana fizikal kelas yang baik, sekolah
yang harmoni, kelas yang kondusif serta prasarana yang mencukupi supaya
guru dan murid sama-sama dapat menikmati alam pendidikan itu sewajarnya.
Guru dapat melaksanakan inovasi pengajaran dan pembelajaran jika suasana
dan prasarana sekolah menyenangkan. Jika tidak guru terpaksa berhadapan
dengan karenah murid dalam melaksanakan inovasi pendidikan kerana
kekurangan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan mencabar.
Cabaran seterusnya ialah kesediaan guru untuk menggunakan segala
peralatan teknologi yang canggih yang disediakan dan tidak mencukupi.
Penggunaan LCD dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran guru
dan murid adalah terhad. Untuk merealisasikan inovasi dalam pengajaran
guru dan pembelajaran murid, tidak semua LCD dan komputer dapat

digunakan oleh murid sebagai alat bantu belajar mereka. Penggunaan yang
terhad dengan bilangan komputer yang ala kadar menyukarkan guru untuk
melaksanakan inovasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.
Tambahan pula jika ia berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran secara
online di mana kelajuan dan pencapaian internet bagi sesebuah sekolah itu
bermasalah maka hasrat untuk membawa murid belajar secara online
menjadi terbantut. Cabaran terhadap masalah capaian internet menyukarkan
pembelajaran melalui web untuk dilaksanakan.
Cabaran dari aspek pemikiran murid sering kali teruji. Guru sentiasa berusaha
untuk memandu anak muridnya untuk menggunakan pemikiran secara
terbuka dan pemikiran cuba jaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Namun tidak semua murid berupaya menggunakan pemikiran masing-masing
dalam usaha untuk mencapai pembelajaran mereka. Ini kerana murid malas
untuk berfikir jika guru memulakan sesuatu proses pengajaran dan
pembelajaran berasaskan daya pemikiran. Pemikiran ini digunakan apabila
guru ingin memperkenalkan sesuatu konsep pelajaran kepada murid. Murid
pula seolah-olah gagal untuk menggunakan daya pemikiran mereka untuk
menyatakan konsep pelajaran melalui aktiviti yang menjurus kepada
pemikiran tersebut. Ketidakupayaan murid berfikir menjadikan cabaran besar
kepada

guru

untuk

melaksanakan

inovasi

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran. Keupayaan untuk membina maklumat baru melalui bantuan


pemikiran terbuka dan cuba jaya seringkali menemui kegagalan apabila murid
tidak dapat mengaplikasikannya dalam diri masing-masing.
Dalam strategi pembelajaran pula, guru tidak putus menghadapi cabaran di
mana

murid

gagal

menggunakan

kemahiran

brainstorming

dalam

pembelajaran mereka. Hanya sebilangan kecil murid dapat melakukannya


namun bagi kumpulan murid lemah dan tahap sederhana tidak berupaya
untuk merealisasikannya. Begitu juga dengan pembelajaran berpusatkan
masalah.

Kemalasan

murid

menggunakan

daya

pemikiran

dalam

penyelesaian masalaht telah menjadi cabaran yang amat hebat kepada guru
dan hal ini adakalamya melemahkan semangat guru dan murid yang lainnya
apabila kerjasama sepenuhnya antara guru dan murid tidak tercapai. Malahan
dalam aktiviti simulasi dan kerja berkumpulan juga sering mencabar

kewibawaan guru apabila murid tidak dapat melaksanakannya dengan


jayanya. Begitulah guru terpaksa menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha
untuk membawa inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran supaya murid
dapat belajar dengan lebih mudah dan teratur.
Sebanyak 11 anjakan utama untuk mentransformasikan sistem pendidikan
negara dalam PPPM dan juga teras dan dasar pembangunan insan mestilah
difahami oleh semua terutama guru sebagai pelaksana dalam pendidikan
anak bangsa bagi memperkasa generasi muda pada masa depan.
*

Melaksanakan

penambahbaikan

terhadap

sistem

penyampaian

pendidikan dan latihan supaya ia berkualiti dan relevan dengan


keperluan semasa;
Memperkasakan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan utama

rakyat Malaysia yang berbilang kaum bagi meningkatkan perpaduan


negara
Melaksana langkah bagi merapatkan jurang prestasi antara sekolah

luar

bandar

dan

bandar,

termasuk

mempertingkatkan

kualiti

pengajaran, prasarana dan kemudahan serta menempatkan guru


berpengalaman di sekolah luar bandar;
Membangunkan universiti bertaraf antarabangsa dan memastikan

pendidikan dan latihan di peringkat tertinggi memenuhi keperluan


*

pasaran;
Menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan
latihan dan pembelajaran sepanjang hayat yang berkualiti di semua

peringkat;
Membangunkan masyarakat inovatif dan kreatif, yang mempunyai
pengetahuan dan keupayaan sains dan teknologi yang kukuh serta

memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan;


Memperkukuhkan perpaduan nasional dan membangunkan
masyarakat yang mempunyai perspektif progresif, budaya prestasi
tinggi, sistem nilai-nilai murni serta menghargai tradisi dan warisan;

dan
Memperluaskan dan memperkemaskan forum perbincangan dan
perundingan antara kerajaan, sektor swasta, ibu bapa dan
masyarakat dalam pembangunan modal insan.

Oleh itu, pihak kerajaan sebagai badan perancang utama menyediakan bajet
dan peruntukan untuk membangunkan modal insan. Manakala para guru
adalah pihak yang akan melaksanakan tujuan ke arah membangunkan modal
insan

yang

berkualiti

untuk

pemimpin

negara

pada

masa

akan

datang.Menghasilkan modal insan ini bukannya satu tugas yang ringan.


Cabaran yang paling hebat untuk melahirkan modal insan berkualiti untuk
pembangunan negara ialah budaya belajar murid itu sendiri. Murid zaman kini
tidak ramai yang suka mengulangkaji pelajaran sebaliknya lebih suka kepada
permainan dan sebagainya.
Ingatlah bahawa guru yang paling baik adalah guru yang paling banyak
belajar daripada muridnya. Tujuan tertinggi perguruan bukanlah semata-mata
untuk mencari ilmu pengetahuan, tetapi mendidik muridnya dengan perbuatan
yang baik dalam kehidupan. Sesuatu inovasi dalam pendidikan bertujuan
untuk kebaikan bersama namun penyediaan prasarana hendaklah seiring
dengan matlamat yang hendak dicapai.

3.0

Inovasi Pendidikan dalam Aspek Pengajaran dan Pembelajaran


Inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan suatu pembaharuan
kreatif di mana kaedah atau cara yang baru digunakan bagi seseorang guru
untuk memastikan objektif pengajarannya tercapai. Penemuan inovasi adalah
untuk menangani masalah bagi meningkatkan sistem pendidikan. Inovasi
dalam pendidikan merupakan usaha untuk mengubah proses pembelajaran,
perubahan dalam situasi belajar, tempat mengajar dan belajar, mutu
profesionalisme guru dan juga hasil daripada pengurusan pendidikan.
Inovasi diperlukan dalam segala bidang pendidikan terutamanya bidang
pengetahuan dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk
merealisasikan inovasi dan perubahan pendidikan, pertimbangan adalah
amat perlu dalam melakukan perubahan pembelajaran yang tepat dan sesuai
dengan sistem iaitu sekolah yang aktif, komunikatif, inovatif, efektif dan
menyenangkan.

Lazimnya,

apabila

seseorang

guru

melaksanakan

pengajaran

dan

pembelajaran (PdP), guru akan menggunakan segala pengetahuan yang


telah dipelajari dan dilalui ketika berada di institusi pendidikan. Amalanamalan

biasa

pengajaran

dan

pembelajaran

seperti

duplicating

of

experience secara berterusan pastinya akan membataskan kreativiti dan


inovasi dalam pendidikan. Oleh itu, inovasi dalam pengajaran dan
pembelajaran dalam zaman globalisasi ini sangatlah diperlukan dan
diadaptasi dalam pendidikan.
Harris (1993) menyatakan kefahaman guru mengenai sesuatu inovasi dalam
pengajaran dan pembelajaran adalah penting bagi melihat kejayaan
pelaksanaannya. Menurut Hamdan et. al. (2004), memandangkan pengajaran
dan

pembelajaran

kini

telah

mengalami

perubahan,

iaitu

yang

mengkehendaki guru tidak lagi menggunakan kaedah chalk and talk tetapi
telah berubah kepada penggunaan alat bantu mengajar yang canggih seperti
LCD projector, OHP, media dan sebagainya. Oleh itu, guru perlu menguasai
kemahiran komputer dengan baik dengan perisian-perisian multimedia seperti
power point, flash, movie maker dan lain-lain lagi.
Seiring dengan transformasi dalam inovasi, guru perlu menguasai teknologi
yang sentiasa berubah di samping meningkatkan lagi ilmu pengetahuan. Guru
perlu mengamalkan budaya membaca, budaya berfikir dan budaya menulis.
Tanpa pembinaan ilmu tentang inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran,
matlamat pendidikan yang disasarkan oleh kementerian tidak akan tercapai.
Dengan meningkatnya ilmu pengetahuan guru dalam teknologi pendidikan
maka keupayaan guru untuk menyelesaikan masalah sebagai fasilitator,
penyelesai masalah, pemangkin dan pendorong pembelajaran menjadi
mudah dan menyenangkan. Proses pengajaran dan pembelajaran yang
berpaksikan kepada pelbagai kaedah dan pendekatan sudah tentunya
mampu memotivasikan serta mendorong minat murid untuk terus belajar dan
memandu arah pemahaman murid terhadap apa yang dipelajari. Selain itu,
dengan laluan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, guru dengan
mudah dapat menyampaikan sesuatu konsep pelajaran serta dapat
membawa murid menguasai kemahiran tersebut.

4.0

Kesimpulan
Untuk meningkatkan produktiviti dalam pendidikan, peluang pendidikan perlu
disediakan tanpa mengira perbezaan jantina, latar belakang etnik dan status
sosioekonomi. Sistem pendidikan perlu cuba meningkatkan kecekapan
dalaman dalam pengurusan. pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada
untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan. Pendidikan patut
mempunyai kaitan dengan kerja dan persekitaran dalam usaha untuk
meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan, pengetahuan dan kemahiran
perlu untuk perkembangan ekonomi, sosial dan lain-lain.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai lima
keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, iaitu
akses, kualiti, ekuiti, Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak
mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka
mencapai potensi masing-masing.. Secara keseluruhan, pendidik, ibu bapa,
murid, dan ahli masyarakat lain bersatu pendapat dalam visi pendidikan
sebagai wadah pembangunan murid yang holistik dari segi intelek, rohani,
emosi, dan jasmani. Visi ini juga menjadi asas kepada semua usaha
penambahbaikan sistem pendidikan. Inilah cabaran yang begitu mencabar
kebolehan guru dan murid dalam pelaksanaannya.
Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk
penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif. Bidang ini kurang diberi
perhatian, menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu
pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik. Sistem
pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi
mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar
mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat
pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang
kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul.
Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang
dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Setiap murid
akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama
atau status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap

10

murid dengan cara memahami sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang
sama untuk masa depan negara. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan
hanya

belajar

memahami

dan

menerima

kepelbagaian,

tetapi

juga

menghayati kepelbagaian.
Kesediaan guru untuk melaksanakan sesuatu inovasi adalah persoalan
penting yang perlu dipertimbangkan oleh pihak perancangan pendidikan
supaya wujudnya keharmonian antara pihak guru sebagai pihak pelaksana
inovasi dan pihak perancang inovasi sendiri. Pelaksanaan inovasi dalam
pendidikan bukanlah satu kemestian kerana guru tidak melihatnya ke arah itu.
Proses inovasi kurikulum juga harus dapat mengubah dan seterusnya
membawa anjakan paradigma baru kepada pihak guru dan tidak cenderung
kepada penekanan aspek teknikal seperti penyediaan alatan dan latihan
kepada aspek yang berkaitan dengan perkembangan tingkah laku guru, sikap
dan perubahan budaya sekolah. Sekolah juga perlu berupaya berubah seiring
dengan perubahan semasa pendidikan. Justeru itu, guru dan murid harus
berani untuk menyahut cabaran transformasi pendidikan supaya pendidikan
negara Malaysia mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di
pentas pendidikan dunia.

11

Anda mungkin juga menyukai