Anda di halaman 1dari 6

SPM6393 PENDEKATAN UTAMA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

PENSYARAH: PROF MADYA AHMAD FUAD BIN DAHALAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH
RENDAH
ARIPUTHIRAN A/L NARAYANAN
NO.MATRIK: M20091000402
SARJANA PENDIDIKAN MUZIK
FAKULTI SENI DAN MUZIK
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
Tarikh :

Tahun :2

Waktu :

Bilangan Murid :

Mata pelajaran : Pendidikan Muzik

Bidang : Nyanyian dan gerakan

Tajuk : Menyanyi gembira

Pengetahuan sedia ada: Murid-murid pernah menyanyi beberapa lagu yang lain.

Kemahiran : 1.10 Mennyanyi dengan terkawal dan teratur

Objektif : Di akhir pelajaran ini murid-murid dapat:

i. Menyanyi dengan pic, tempo dan sebuatn yang betul.

ii. Menyanyi secara seragam dalam kumpulan.

iii. Menepuk peha dan memetik jari mengikut irama dan detik lagu.

Konsep muzik : Irama dan detik

Penerapan nilai : Berkerjasama dan disiplin

Penggabungjalinan : Bahasa Melayu, Pendidikan Moral

ABM : Kibod, carta lagu dengan notasi lidi, kad imbasan.


Langkah Isi pelajaran Aktiviti Pengajaran (Guru) Aktiviti Pembelajaran (Murid) ABM
Dan
Anggaran
Masa

Set Memperkenalkan pic i. Guru memperkenalkan pic rendah i. Murid-murid mendengar dan Kibod
Induksi rendah dan tinggi dan tinggi melalui latihan solfa memerhati cara guru buat
( 5 minit) melalui latihan solfa dalam bentuk la,la,la. ii. Murid membuat aktiviti yang
dalam bentuk la,la,la. ii. Guru memainkan memainkan diarahkan oleh guru. Iaitu bangun
tangganada C Major dalam kibod perlahan apabila guru memainkan
sambil menyebut la,la,la. tangganada C Major menaik dan
iii. Mengarah murid-murid menyebut duduk perlahan apabila guru
mengikut guru. memainkan tangganada C Major
iv. Mengarah murid-murid supaya menurun.
bangun perlahan-lahan apabila guru
memainkan tangganada menaik C
Major dan duduk perlahan-lahan
apabila guru memainkan
tangganada menurun C Major.
Setelah murid dapat, guru
memperkenalkan pic rendah sambil
menekan not C bawah dan pic
tinggi dengan menekan not C atas
di kibod.
v. Setelah aktiviti diatas selesai guru
memperkenalkan tajuk lagu yang
akan dipelajari. Iaitu ‘Menyanyi
gembira’ dan mulakan pelajaran.
Langkah 1 Membaca senikata lagu i. Guru melekatkan carta lagu dengan i. Murid mendengar dan memerhati guru Carta lagu
(5 minit) ‘Menyanyi gembira’ notasi lidi ‘Menyanyi gembira’ membaca senikata lagu
ii. Guru membacakan senikata ii. Murid membaca senikata lagu
lagubaris demi baris. mengikut guru.
iii. Mengarah murid mengikut guru iii. Murid membaca senikata lagu dengan
membaca. sendiri.
iv. Mengarah murid membaca sendiri
senikata lagu.

Langkah 2 Nyanyian lagu i. Guru menyanyikan lagu baris demi i. Murid mendengar cara guru Carta lagu
(15 minit) ‘Menyanyi gembira’ baris. menyanyikan lagu tanpa iringan
secara kelas tanpa ii. Mengarah murid supaya menyanyi muzik.
iringan mengikut guru. ii. Murid menyanyi mengikut guru.
iii. Mengarah murid menyanyi sendiri. iii. Murid menyanyi dengan sendiri.
iv. Membetulkan kesalahan murid. iv. Murid membetulkan kesalahan mereka
dalam nyanyian.

Langkah 3 Nyanyi lagu ‘Menyanyi i. Guru menyanyikan lagu dengan i. Murid mendengar dan memerhati cara Carta lagu
5 minit gembira’ dengan iringan muzik. guru menyanyi lagu dengan iringan Kibod
iringan muzik secara ii. Mengarah murid supaya menyanyi muzik.
kelas dan kumpulan bersama. ii. Murid menyanyi bersama guru.
iii. Guru membetulkan kesalahan iii. Murid membetulkan kesalahan
murid dalam nyanyian. mereka.
iv. Guru mengarah murid menyanyi iv. Murid menyanyi dalam kumpulan.
dalam kumpulan.
Langkah 4 Konsep muzik irama i. Guru membahagikan murid dalam i. Murid berada dalam kumpulan Carta lagu
8 minit dan detik lagu. dua kumpulan. masing-masing. Kad
Menepuk peha dan ii. Guru menunjukkan cara menepuk ii. Murid mendengar penerangan guru. imbasan
memetik jari secara Peha mengikut irama lagu dan iii. Murid membuat aktiviti yang kibod
kelas dan kumpulan. memetik jari mengikut detik lagu. diarahkan oleh guru.
iii. Mengarah murid membuat aktiviti
Ini mengikut kumpulan. Iaitu:

Kumpulan 1= menepuk peha mengikut


irama lagu.

♫ ♫ ⎪♩♩⎪ ♫ ♫ ⎪
 ‖

Kumpulan 2= memetik jari mengikut detik


lagu

♩♩⎪♩♩⎪♩♩⎪♩♩⎪♩♩‖

Penutup Menyanyi sambil i. Guru menunjukkan cara menepuk i. Murid mendengar penerangan guru. Kibod
2 minit menepuk mengikut mengikut detik. ii. Murid menyanyi sambil bertepuk Carta lagu
detik secara kelas. ii. Mengarah murid supaya menyanyi tangan mengikut detik lagu.
sambil bertepuk tangan mengikut
detik lagu dan bersurai.