ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

KURSUS WAJIB ANGKASA SIRI 1/2

PENYATA KEWANGAN KOPERASI

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

KANDUNGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. KEPERLUAN PENYATA KEWANGAN AKTA KOPERASI (PINDAAN) 2007 PENGGUNA MAKLUMAT KEWANGAN IMBANGAN DUGA KUNCI KIRA-KIRA AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN AKAUN UNTUNG RUGI NOTA KEPADA AKAUN PENYATA ALIRAN TUNAI ANALISIS NISBAH PENYATA KEWANGAN KESIMPULAN

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

1. KEPERLUAN PENYATA KEWANGAN
a) Tuntutan Undang-Undang b) Dibentangkan dalam MA c) Persetujuan pengagihan keuntungan d) Panduan belanjawan e) Panduan penetapan had pinjaman luar f) Membantu dalam pembuatan keputusan

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

2. AKTA KOPERASI (PINDAAN) 2007
a) SEKSYEN 58 ± Penyelenggaraan Akaun b) SEKSYEN 59 ± Penyata Kewangan c) SEKSYEN 39 ± Mesyuarat Agung d) SEKSYEN 60 ± Pengauditan Luar

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

3. PENGGUNA MAKLUMAT KEWANGAN
a) b) c) d) e) f) ANGGOTA ALK DAN PENGURUSAN BANK / PEMIUTANG KERAJAAN BAKAL ANGGOTA LAIN-LAIN

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

4. IMBANGAN DUGA
Senarai baki akaun-akaun di:a) Lejar Am b) Buku Tunai c) Buku Tunai Runcit ***Imbangan Duga mesti seimbang dan disediakan sebelum penyediaan Penyata Kewangan.

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

KEMUNGKINAN KESILAPAN IMBANGAN DUGA
a) Kesilapan pengkelasan akaun b) Kesilapan terseimbang c) Kesilapan catatan asal d) Kesilapan yang disengajakan e) Kesilapan tertinggal catatan

CONTOH
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

KOPERASI WIRA JAYA BERHAD IMBANGAN DUGA PADA 31 DISEMBER 2007
DEBIT (RM) 12,450 5,200 10,000 5,000 15,000 1,200 5,470 6,000 30,000 12,200 5,600 20,000 2,000 2,300 4,300 500 6,400 400 200 150 600 1,200 10,000 1,200 350 750 600 1,070 900 80,670 KREDIT (RM) DITUNJUKKAN DALAM Kunci Kira-kira Kunci Kira-kira Akaun Perdagangan Kunci Kira-kira Akaun Untungrugi Kunci Kira-kira Akaun Untungrugi Akaun Untungrugi Kunci Kira-kira Kunci Kira-kira Kunci Kira-kira Kunci Kira-kira Akaun Perdagangan Kunci Kira-kira Kunci Kira-kira Kunci Kira-kira Akaun Perdagangan Akaun Perdagangan Akaun Perdagangan Akaun Perdagangan Akaun Perdagangan Akaun Untungrugi Kunci Kira-kira Akaun Untungrugi Akaun Untungrugi Akaun Untungrugi Akaun Untungrugi Akaun Untungrugi Akaun Untungrugi Akaun Untungrugi

AKAUN Tunai di Bank (Buku Tunai) Penghutang Stok (Awal) Pertaruhan Tetap Faedah (Pertaruhan Tetap) Pinjaman Anggota Faedah atas Pinjaman Anggota Komisen Diterima Alatan Pejabat (Komputer) Modal Syer Pinjaman Bank Pemiutang Perniagaan Jualan KWRS Keuntungan Terkumpul Pelaburan Syer Pulangan Jualan Belian Pulangan Belian Pengangkutan Masuk Insuran atas Belian Belanja Susutnilai Susutnilai Terkumpul Gaji, Elaun dan Bonus KWSP PERKESO Api dan Air Telefon Belanja Mesyuarat Alat Tulis dan Percetakan JUMLAH

300

80,670

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

5. KUNCI KIRA-KIRA
SATU AKAUN YANG MERUPAKAN RINGKASAN KEDUDUKAN ASET, KUMPULAN WANG ANGGOTA (EKUITI PEMILIK) DAN LIABILITI SESEBUAH KOPERASI PADA AKHIR SUATU TEMPOH PERAKAUNAN.

CONTOH

KOPERASI WIRA JAYA BERHAD KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 DISEMBER 2007
NOTA ASET TETAP Alatan Pejabat Peruntukan susutnilai Terkumpul ASET SEPARA TETAP Pinjaman Anggota Pelaburan Syer ASET SEMASA Stok Pertaruhan Tetap Penghutang Tunai di Bank (-) LIABILITI SEMASA Pemiutang Perniagaan Dividen dicadangkan Honorarium K.W.A Pendidikan K.W.A Pembangunan Aset / Liabiliti Semasa Bersih Dibiayai oleh; Modal Syer Anggota Akaun Untung Rugi Terkumpul KUMPULAN WANG ANGGOTA KUMPULAN WANG RIZAB LIABILITI BUKAN SEMASA Pinjaman Bank 2007 (RM) 6,000 (1,200) 4,800 15,000 4,300 19,300 8,350 5,000 5,200 12,450 31,000 5,600 1,800 250 60 30 7,740 23,260 47,360 30,000 2,410 32,410 2,750 12,200 47,360 2006 (RM) 6,000 (600) 5,400 14,300 4,300 18,600 10,000 5,000 4,000 8,718 27,718 5,200 1,048 250 80 40 6,618 21,100 45,100 26,200 2,300 28,500 2,000 14,600 45,100

1(b)

3

4

7

5

6

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

6. AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN
SATU AKAUN YANG MENCATATKAN PENGAGIHAN KEUNTUNGAN KEPADA PENGAGIHAN BERKANUN DAN PENGAGIHAN LAIN-LAIN. AKAUN INI DISEDIAKAN SEKIRANYA KOPERASI MEMPEROLEHI KEUNTUNGAN BERSIH (TERAUDIT SEBELUM CUKAI) PADA TAHUN TERSEBUT.

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

TUJUAN PENYEDIAAN AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN
a) PENGAGIHAN BERKANUN:
i. KUMPULAN WANG RIZAB STATUTORI ii. KUMPULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN KOPERASI iii. KUMPULAN WANG AMANAH PEMBANGUNAN KOPERASI

b) PENGAGIHAN LAIN-LAIN:
i. ii. iii. iv. HADIAH ATAS LANGGANAN DIVIDEN ATAS MODAL SYER ATAU MODAL YURAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAYARAN KEBAJIKAN ANGGOTA DAN MASYARAKAT

CONTOH

KOPERASI WIRA JAYA BERHAD AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007
UNTUNG BERSIH (Teraudit sebelum cukai) TOLAK: (A) PENGAGIHAN BERKANUN Kumpulan Wang Rizab Statutori (KWRS)* = 25% x 3,000 Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi = 2% x 3,000 Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi = 1% x 3,000 Jumlah Pengagihan Berkanun TOLAK: (B) PENGAGIHAN LAIN-LAIN Dividen = 6% x 30,000 (6% daripada Modal Syer) Honorarium Anggota Lembaga Jumlah Pengagihan lain TOLAK: PERSEDIAAN CUKAI BAKI UNTUNG BERSIH KEUNTUNGAN TERKUMPUL (TAHUN LEPAS) KEUNTUNGAN TERKUMPUL SEMASA (Dipindah ke Kunci Kira-kira) 2007 (RM) 3,000 750 60 30 840 1,800 250 2,050 0 110 2,300 2,410 2006 (RM) 4,000 480 80 40 600 1,048 250 1,298 0 2,102 198 2,300

* 25% UB dimasukkan ke dalam KWRS jika KWRS kurang daripada 50% jumlah Syer dan Yuran. 15% UB dimasukkan ke dalam KWRS jika KWRS lebih daripada 50% jumlah Syer dan Yuran.

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

7. AKAUN UNTUNG RUGI
SATU AKAUN YANG MENYENARAIKAN SEMUA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN UNTUK MENENTUKAN UNTUNG BERSIH SESEBUAH KOPERASI.

CONTOH

KOPERASI WIRA JAYA BERHAD AKAUN UNTUNG RUGI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007
NOTA 2007 (RM) 2006 (RM)

PENDAPATAN Pendapatan Daripada Aktiviti; Kedai Faedah atas Pinjaman Anggota Pelbagai Pendapatan Faedah atas Pertaruhan Tetap Komisen Diterima JUMLAH TOLAK: PERBELANJAAN Kos Aktiviti; Kedai Perbelanjaan Am Gaji, Elaun & Bonus KWSP PERKESO Belanja Susutnilai Api & Air Telefon Belanja Mesyuarat Alatulis & Percetakan JUMLAH KEUNTUNGAN /(KERUGIAN) BERSIH

8

19,500 1,200 300 5,470 26,470

23,600 1,144 300 6,200 31,244

8

8,000 10,000 1,200 350 600 750 600 1,070 900 23,470 3,000

11,100 9,500 1,140 300 600 950 1,000 1,200 1,454 27,244 4,000

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

8. NOTA KEPADA AKAUN
MAKLUMAT-MAKLUMAT TAMBAHAN YANG MENJADI PELENGKAP KEPADA BUTIRAN DI DALAM PENYATA KEWANGAN.

CONTOH

KOPERASI WIRA JAYA BERHAD NOTA-NOTA KEPADA AKAUN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007
DASAR-DASAR PERAKAUNAN

NOTA 1

(a) Asas-asas Perakaunan (i) Akaun-akaun koperasi telah disediakan menurut kelaziman kos sejarah dengan andaian bahawa kegiatan Koperasi adalah berterusan. (ii) Akaun-akaun Koperasi yang disediakan telah disesuaikan untuk mematuhi Akta Koperasi Pindaan 2006 dan Peraturan-peraturan yang diperbuat di bawahnya serta mengikut Piawaian Perakaunan yang diluluskan. (b) Aset Tetap Dan Susut Nilai (i) Aset-aset Tetap dinyatakan pada harga kos. Susut nilai dikira mengikut kaedah sama rata berasaskan jangka masa kegunaan Aset-aset tersebut dapat mengeluarkan hasil dengan cara yang ekonomik. (ii) Kadar-kadar susut nilai yang digunakan adalah seperti berikut: Jenis Aset Kadar Tahunan Perkakas Pejabat 10% (iii) Aset-aset yang dibeli dalam tahun tertentu disusutnilaikan sepenuhnya dalam tahun berkenaan. NOTA 2 KEGIATAN UTAMA KOPERASI Koperasi sedang bergiat dalam aktiviti kredit dan aktiviti pasar mini iaitu membekalkan barang keperluan harian kepada anggota-anggota koperasi dan penduduk setempat.

CONTOH NOTA 8 : KOPERASI WIRA JAYA BERHAD AKAUN PERDAGANGAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007
JUALAN Pulangan Jualan JUALAN BERSIH STOK AWAL BELIAN Pulangan Belian BELIAN BERSIH KOS LAIN Angkutan Masuk Insuran atas Belian JUMLAH KOS LAIN KOS BARANG BOLEH DIJUAL STOK AKHIR KOS JUALAN UNTUNG / (RUGI) KASAR 2007 (RM) 20,000 (500) 19,500 10,000 6,400 (400) 6000 200 150 350 16,350 (8,350) 8000 11,500

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

9. PENYATA ALIRAN TUNAI
MENUNJUKKAN ALIRAN WANG MASUK DAN KELUAR DI DALAM TEMPOH PERAKAUNAN KOPERASI:a) AKTIVITI OPERASI b) AKTIVITI PELABURAN c) AKTIVITI PEMBIAYAAN

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

RINGKASAN PENINGKATAN / (PENURUNAN) TUNAI KESAN DARIPADA PERKARA BERIKUT:URUSNIAGA TAMBAHAN ASET KURANGAN ASET TAMBAHAN LIABILITI & KW ANGGOTA KURANGAN LIABILITI & KW ANGGOTA ALIRAN TUNAI KELUAR MASUK MASUK KELUAR CATATAN (NEGATIF) POSITIF POSITIF (NEGATIF)

CONTOH

KOPERASI WIRA JAYA BERHAD PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007
NOTA 2007 (RM) 3,000 600 3,600 1650 (1,200) 400 4,450 (250) (80) (40) (370) 3,800 (700) (2,400) (1,048) (348) 3,732 8,718 12,450 2006 (RM) 4,000 600 4,600 (500) (2,000) 1,000 3,100 (180) (50) (25) (255) 5,500 (200) (2,400) (828) 2,072 4,917 3,801 8,718

ALIRAN TUNAI DARI OPERASI Keuntungan bersih tahun semasa Pelarasan bagi perkara-perkara Susutnilai aset tetap Keuntungan operasi sebelum perubahan dalam modal kerja (PERTAMBAHAN) / PENGURANGAN DALAM Stok Perniagaan Penghutang PERTAMBAHAN / (PENGURANGAN) DALAM Pemiutang Perniagaan Aliran tunai bersih dari hasil Operasi Honorarium ALK dibayar K.W.Amanah Pendidikan Koperasi K.W.Amanah Pembangunan Koperasi Aliran tunai bersih bagi Bayaran Berkanun dan Agihan ALIRAN TUNAI DARI PELABURAN Aliran tunai bersih dari aktiviti Pelaburan ALIRAN TUNAI DARI PEMBIAYAAN Tambahan Syer Pinjaman Anggota Dikeluarkan Pinjaman dari bank dibayar Dividen dibayar Aliran tunai bersih dalam aktiviti Pembiayaan KENAIKAN / (PENURUNAN) BERSIH DALAM TUNAI BAKI TUNAI PADA AWAL TAHUN BAKI TUNAI PADA AKHIR TAHUN

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

10. ANALISIS NISBAH PENYATA KEWANGAN
ANALISIS YANG DIMAKSUDKAN IALAH:³ MENGANALISA MAKLUMAT-MAKLUMAT KEWANGAN DARI PENYATA KEWANGAN´. TUJUAN ANALISIS IALAH :³ UNTUK MENGETAHUI PRESTASI KOPERASI PADA TEMPOH KEWANGAN TERSEBUT´. CONTOH ANALISIS NISBAH :a) b) c) d) NISBAH KECUKUPAN MODAL NISBAH KECAIRAN NISBAH KEUNTUNGAN NISBAH KEHUTANGAN

CONTOH NISBAH
NISBAH (a) NISBAH KECUKUPAN MODAL
(i) Nisbah Kecukupan Modal Jumlah Ekuiti X 100% Jumlah Aset 35,160 55,100 X 100% = 63.81% Lebih 10% = Lebih Baik

FORMULA

CONTOH

MAKSUD

(b) NISBAH KECAIRAN
(i) Nisbah Semasa Aset Semasa Liabiliti Semasa (ii) Purata Tempoh Kutipan (iii) Pusingan Stok Penghutang Jualan Bersih Stok Akhir Jualan Bersih X 360 hari X 360 hari 31,000 7,740 5,200 19,500 8,350 19,500 X 360 = 96 hari X 360 = 154 hari = 4.01 kali Lebih dari 1 = Lebih Baik Rendah Nilai = Lebih Baik Rendah Nilai = Lebih Baik

(c) NISBAH KEUNTUNGAN
(i) Margin Untung Bersih (ii) Pulangan Ke Atas Ekuiti Untung Bersih Teraudit X 100% Jualan Bersih Untung Bersih Teraudit Jumlah Ekuiti X 100% 3,000 19,500 3,000 35,160 X 100% = 15% X 100% = 8.5% Tinggi Nilai = Lebih Baik Tinggi Nilai = Lebih Baik

(d) NISBAH KEHUTANGAN
(i) Nisbah Hutang Ke Atas Ekuiti Liabiliti Jangka Panjang Liabiliti J/Panjang + Ekuiti 12,200 47,360 = 0.25 Kurang dari 1 = Lebih Baik

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

11. KESIMPULAN
PENYATA KEWANGAN YANG DITUNJUKKAN SECARA TELUS MEMBERIKAN KEPERCAYAAN ANGGOTA KEPADA ANGGOTA LEMBAGA DAN PIHAK PENGURUSAN.

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD

TERIMA KASIH

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.