Anda di halaman 1dari 6

1.

Bentukpalingsederhanadari4(p3)5q6
x3(pq)2=
A. 12p17q8
B. 12p13q4
C. 12p15q6
D. 12p13q6
3

2. Bentuksederhanadari

2 2
5

( )
x

x5

24
15
26
B.
15
26
C.
15
36
D.
15
A.

3. Bentuksederhanadari
4
( 5 a3 b2 )
=
2
( 5 a4 b5 )
A. 56a4b12
B. 56a4b2
C. 56ab1
D. 56a9b1
4. Bentukpalingsederhanadari
1 13
1 13
+
adalah
64
125
9
A.
20
9
B.
25
3
C.
25
E. 1
5. 243 + 363 192
A. 9 3
B. 10 3
C. 3 3
D. 12 3
6. Hasildari( 3 + 2 )( 5
3 )adalah
A. 15 3+ 10 6

( ) ( )

B.
C.
D.

15 3 10 6
15 +3 10 6
15 +3+ 10 6

7. Bentukrasionaldari

A.
B.
C.
D.

2 5

adalah

3
5
2
5
2
5
3
3 5
10

2+ 3
=pq 3 ,makanilaipqadalah
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
9. Bentukrasionaldari
6 ( 3+ 5 )( 3 5 )

2+ 6
A. 24+12 6
B. 24+12 6
C. 1212 6
D. 24 6
10. Bentuksederhanadari 8+2 12
adalah..
A. 4 + 2
B. 6 + 2
C. 6 2
D. 4 3
11. Bentuksederhanadari 10+2 9
42 21 adalah.
A. 4 4
B. 4 7 3
C. 4+ 7 3
D. 4+ 7 + 3
12. Nilaixyangmemenuhipersamaan
8. Bentukrasionaldaridari

3 x4
4

A. 12

4 x+2

adalah..

B. 8
C. 4
D. 4
13. Nilaixyangmemenuhipersamaan
1
= 322 x adalah..
27 3 x7
5
4
5
B.
2
C. 2
5
D.
2
14. Nilaixyangmemenuhipersamaan

JikaAC=12danCDgarisbagi
sudutC,panjangADadalah

A.

=3x+1adalah
A.
B.
C.
D.

16
7
4
5

15. Nilaixyangmemenuhipersamaan
(0,01)x3=(0,1)2x3adalah
A. 1
B. 2
C. 1
D. 2
16. Perhatikangambardisamping.
Banyaknyabangundataryang
kongruenadalah

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
17. Perhatikangambarberikut!ABC
adalahsegitigasikusikusamakaki.

A. 6 2 cm
B. (126 2 )cm
C. 6( 2 1)cm
D. (12 2 12)cm
18. Andiyangtingginya160cm
mempunyaibayangan2m.Padasaat
yangsamabayangansebuahgedung
adalah40m.Tinggigedungadalah..
A. 16m
B. 18m
C. 30m
D. 32m
19. TrapesiumABCsebangundengan
trapeziumEFGH.PanjangEH
adalah..

A. 4,8m
B. 5,4m
C. 6,8m
D. 7,2m
20. Perhatikangambar.Diketahui
panjangBC=49cm,makapanjang
BEadalah..

A. 32cm
B. 35cm
C. 36cm

D. 38cm
21. Nilaixpadagambarberikutadalah

masingmasing5cm.Jikafotodan
bingkaisebangunmakaluasbingkai
fototersebutadalah..
A. 1200cm2
B. 1350cm2
C. 1500cm2
D. 1550cm2
25. JikaDE=6cm,AC=10cm,dan
CE=5cmmakapanjangBCadalah

A. 1,5cm
B. 2cm
C. 2,5cm
D. 3cm
22. Nilaixpadagambardibawahadalah

A. 9cm
B. 10cm
C. 11cm
D. 12cm
23. Perhatikangambar.DiketahuiDC=
10cmdanAB=18cm.EdanF
adalahtitiktengahACdanBD.
PanjangEFadalah..

A. 3cm
B. 4cm
C. 5cm
D. 6cm
24. Sebuahfotoberukuran20x30cm
akandibingkaidenganjarakbingkai
kefotosebelahkiri,kanandanatas

A. 12,5cm
B. 10,5cm
C. 7,5cm
D. 2,5cm
26. JikaAB=15cm,DE=24cmdan
BD=52cmmakapanjangBC
adalah

A. 20cm
B. 24cm
C. 32cm
D. 36cm
27. JikaML=15cm,KL=36cmdan
PQ=5cmmakapanjangPMadalah

A. 24cm
B. 26cm
C. 27cm
D. 28cm
28. Perhatikangambarduabuahsegitiga
sebangunini

A.
B.
C.
D.

300
500
1000
1300

29. Diketahuisebuahkerucutluas
permukaanadalah360cm2,jari
jarialasnya10cm.Volumekerucut
tersebutadalah
2600
2
cm
A.
3
260
cm2
B.
3
C. 800cm2
D. 80cm2
1
30. Luas
bolapadatyangberjari
8
jari10cmadalah
A. 125cm2
B. 100cm2
C. 75cm2
D. 25cm2
31. Sebuahkayuberbentuksetengah
boladengandiameter12cm.
Perbandinganvolumedanluas
permukaankayutersebutadalah..
A. 1:3
B. 2:3
C. 1:2
D. 4:3
32. Perhatikangambardisamping,
perbandinganvolumeboladan
kerucutadalah

A. 2:1
B. 3:1

C. 2:3
D. 1:1
33. Perhatikangambarbangunruang
disamping.Luaspermukaanbangun
disampingadalah..

A. 42cm2
B. 45cm2
C. 48cm2
D. 54cm2
34. JariJarialassebuahtabung=3,5
cmdantingginya20cm,jika
ditambah10makabesarnya
perubahanvolumeyangterjadi
adalah..
77
A.
cm3
2
B. 39cm3
C. 77cm3
D. 78cm3
35. Padagambar,diketahuisebuah
tabungyangdidalamnyaterdapat
kerucut.Jikadiameterkerucut12cm
5
dantinggitabung
jarijarialas
2
makavolumetabungdiluaradalah

A. 540cm2
B. 420cm2
C. 400cm2
D. 360cm2
36. Banyaknyarusukpadatabungadalah
A. 0

B. 1
C. 2
D. 3
37. Banyaknyasisipadatabungtanpa
tutupadalah
A. 2
B. 1
C. 3
D. 0
38. Diketahuisebuahtabungtanpatutup
yangmempunyaivolume6.160cm3.
Jikatinggitabung10cm,makaluas
permukaantabungadalah..(
22
=
)
7
A. 880cm2
B. 1.232cm2
C. 1.496cm2
D. 2.112cm2
39. Sebuahemberberbentuktabung
dengandiameteralasnya20cmdan
tingginya40cm,emberituberisiair
1
bagian.Kedalamember
2
tersebutdimasukansebuahtabung
terbuatdaribesidenganjarijari5
cmdantinggi20cm.Kenaikan
tinggiairdalamembertersebut
adalah
A. 25cm
B. 15cm
C. 10cm
D. 5cm
40. PerhatikantabeIfrekuensiini
20
15
FREKUENS I

10
5
0

5.0 6.0 7.0 8.0 9.0


NILAI

Mediandaridatadiatasadalah
A. 6

B. 6,5
C. 7
D. 7,5
41. Dalamsuatukelasrataratanilai
matematika30siswaadalah69.Jika
Andimengikutiulangansusulan
makarataratanilaimatematika
menjadi70.NilaiAndiadalah..
A. 100
B. 90
C. 80
D. 75
42. Darigambardiagramno.36,nilai
kuartilbawahdankuartilatas
berturutturutadalah..
A. 6dan8
B. 6dan7,5
C. 6dan7
D. 5,5dan7,5
43. Simpanganquartildaridatadibawah
iniadalah
Nilai

4 5 6 7

10

Frekuens
i

5 6 7 2

1
0

A. 3
B. 2
C. 1,5
D. 1
44. Tinggiratarata10orang165cm.
Setelah1orangkeluardari
kelompoktersebut,tinggirata
ratanyamenjadi166cm.Tinggi
orangyangkeluartersebutadalah
A. 150cm
B. 155cm
C. 156cm
D. 164cm
45. Perhatikan tabel berikut
Nilai
Frekuensi

5
4

6
p

7
14

8
12

9
2

NilaiMeandaridatadiatasadalah
7,3.Nilaimodusdanmediannya
berturutturutadalah
A. 1
B. 1
C. 1
D. 1
46. Bila(p,q)adalahhimpunan
penyelesaiandarix2x12=0dan
p>qmakanilaidarip+2qadalah
A. 11
B. 5
C. 2
D. 10
47. Gambargrafikfungsidengan
persamaanf(x)=x28x+7.

JikaP(p,5)terletakpadagrafik
tersebutmakanilaipadalah