Anda di halaman 1dari 3

SK SULTAN ABU BAKAR 2 MUAR

PELAN TAKTIKAL PANITIA SEJARAH TAHUN 2016


BIDANG KURIKULUM
Bi
l
1.

2.

3.

Program

Objektif

Tanggungja
wab

Tempo
h

Kos/
Sumbe
r
-

Pencapaian
Tahap
Penguasaan
(TP) murid
dari segi
kualiti dan
kuantiti
Pencerapan

Meningkatkan
peratus
kumpulan sasar
(Tahun 4-6)
dalam subjek
Sejarah.

Guru Subjek
Ahi Panitia

Januari Novemb
er

Pencerapan
dilaksanakan
secara berkala
dan berjadual.

Guru Besar
GPK 1
Ketua Panitia
Guru Subjek

Februari
Oktober

Bengkel
menjawab
soalan

Meningkatkan
minat dan
motivasi serta
membentuk
sikap yang
lebih positif
dalam kalangan
murid terhadap
subjek Sejarah.

Guru Subjek
Ahi Panitia

Mei Oktober

TOV

ETR

Menghabis
kan Silibus
Sejarah
Tahun 4-6

Indikator
Pencapaia
n
Menghabiska DSKP
n silibus awal. dihabiskan
pada bulan
Oktober.

Pencerapan
dilaksanakan
secara berkala
/ berjadual
meningkat
80%
Kualiti dan
kuantiti
pencapaian
meningkat
80%

Pencerapan
dilaksanakan
secara berkala
/ berjadual
meningkat
100%
Kualiti dan
kuantiti
pencapaian
meningkat
100%

Pencerapan
dilaksanakan
sekurangkurangnya 2
kali setahun.
Menguasai
kemahiran
soalan Sejarah
dan
pemantapan
budaya
membaca
dalam
kalangan
murid.

4.

Program
Guru Muda

Mengenalpa
sti dan
membantu
menguasai
kemahiran
belajar
Sejarah.
Pencapaian
murid dalam
Pentaksiran
Berasaskan
Sekolah (PBS).

Guru Subjek
Ahi Panitia
Murid

Februari
Oktober

Penglibata
n murid
mencapai
90%

Penglibata
n murid
mencapai
100%

Kumpulan
belajar dibantu
oleh mentor di
bawah
pengawasan
guru subjek.

5.

Program
Gemilang
PBS

Guru Subjek
Ahi Panitia

Januari Oktober

Pemahaman
murid akan
dinilai dari
semasa ke
semasa
melalui
pentaksiran
formatif dan
sumatif
meningkat
sebanyak 70%

Pemahaman
murid akan
dinilai dari
semasa ke
semasa
melalui
pentaksiran
formatif dan
sumatif
meningkat
sebanyak 90%

Program
Penjelajah
an Sejarah

Menggalakkan
murid
menguasai
TMK bagi
menarik minat
mereka dalam
subjek Sejarah.

Guru Subjek

Januari Oktober

Penggunaan
TMK dalam
menghasilkan
buku skrap
meningkat
50%

Penggunaan
TMK dalam
menghasilkan
buku skrap
meningkat
70%

Program
Seronokny
a Sejarah

Proses
pembelajaran
yang kondusif,

Ketua Panitia
Guru Subjek

Januari Oktober

Penguasaa
n
kemahiran

Penguasaa
n
kemahiran

Pentaksiran
formatif
dilaksanakan
sepanjang PdP.
Sebanyak 2
kali
pentaksiran
sumatif
dilaksanakan
di peringkat
sekolah.
(setengah dan
akhir tahun)
Penggunaan
TMK dalam
menghasilkan
buku skrap.
Pencarian
bahan/
maklumat
melalui
internet.
Guru dalam
panitia
berkemampuan

6.

7.

8.

Program
Pemantap
an TMK
Guru
Sejarah

efektif serta
suasana
pembelajaran
yang ceria
berasaskan
KBAT
Pemantapan
penggunaan
TMK dalam
kalangan guru
Sejarah
dipertingkatkan
.

Disediakan oleh :
......
(Hawati Binti Hasan)
Ketua Panitia Sejarah
SK Sultan Abu Bakar 2 Muar

Penyelaras
Bestari
Ketua Panitia
Guru Subjek

Januari Oktober

KBAT
dalam
kalangan
murid
mencapai
60%
Penyediaan
alat bantu
mengajar
berteraskan
TMK
meningkat
70%

KBAT
dalam
kalangan
murid
mencapai
90%
Penyediaan
alat bantu
mengajar
berteraskan
TMK
meningkat
90%

melakukan
proses PdP
berdasarkan
kepada
kemahiran
KBAT.
Penyediaan
powerpoint
dan Dashboard
Sejarah
khususnya
semasa proses
PdP.