Anda di halaman 1dari 7

Nama : Fadyah Yulita A.

No : 16
Kelas : X 3

SMA NEGERI 9 SEMARANG

1. Percakapan Bahasa Jepang


Fadyah

: Je-chan,ohayou gozaimasu.

Jenia

: Ohayou gozaimasu.

Fadyah

: O-hisasiburi desu ne.


O-genki desu ka.

Jenia

: Hai,genki desu.

Fadyah

: Ima doko ni sunde imasuka.

Jenia

: Watashi wa Rasamala ni sunde imasu.

Fadyah

: Sou desu ka.

Jenia

: Sou desu ne.

Fadyah

: Anou , Je-chan no denwa bangou wa nanban desu ka.

Jenia

: Watashi no desu ka.


Watashi no denwa bangou wa.
024 7460 850 desu.

Fadyah

: Chotto matte kudasai.


Mou ichi do onegaishimasu.

Jenia

: 024 7460 850 desu.

Fadyah

: Hai,wakarimashita.
Arigatou gozaimasu.

Jenia

: Iie.Jaa Fa-chan denwa wo kakete kudasai.

2. Percakapan Bahasa Jepang

Fadyah

: Na-chan,ohayou gozaimasu.

Ina

: Ohayou gozaimasu.

Fadyah

: O-hisasiburi desu ne.


O-genki desu ka.

Ina

: Hai,genki desu.

Fadyah

: Ima doko ni sunde imasuka.

Ina

: Watashi wa Gedawang ni sunde imasu.

Fadyah

: Sou desu ka.

Ina

: Sou desu ne.

Fadyah

: Anou , Na-chan no denwa bangou wa nanban desu ka.

Ina

: Watashi no desu ka.


Watashi no denwa bangou wa.
081-901-954-810 desu.

Fadyah

: Chotto matte kudasai.


Mou ichi do onegaishimasu.

Ina

: 081-901-954-810 desu.

Fadyah

: Hai,wakarimashita.
Arigatou gozaimasu.

Ina

: Iie.Jaa Fa-chan denwa wo kakete kudasai.

3. Percakapan Bahasa Jepang

Fadyah

: Si-chan,ohayou gozaimasu.

Yashinta

: Ohayou gozaimasu.

Fadyah

: O-hisasiburi desu ne.


O-genki desu ka.

Yashinta

: Hai,genki desu.

Fadyah

: Ima doko ni sunde imasuka.

Yashinta

: Watashi wa Gedawang ni sunde imasu.

Fadyah

: Sou desu ka.

Yashinta

: Sou desu ne.

Fadyah

: Anou , Si-chan no denwa bangou wa nanban desu ka.

Yashinta

: Watashi no desu ka.


Watashi no denwa bangou wa.
083-838-939-609 desu.

Fadyah

: Chotto matte kudasai.


Mou ichi do onegaishimasu.

Yashinta

: 083-838-939-609 desu.

Fadyah

: Hai,wakarimashita.
Arigatou gozaimasu.

Yashinta

: Iie.Jaa Fa-chan denwa wo kakete kudasai.

4. Percakapan Bahasa Jepang

Fadyah

: Na-chan,ohayou gozaimasu.

Nanda

: Ohayou gozaimasu.

Fadyah

: O-hisasiburi desu ne.


O-genki desu ka.

Nanda

: Hai,genki desu.

Fadyah

: Ima doko ni sunde imasuka.

Nanda

: Watashi wa Bukit Diponegoro ni sunde imasu.

Fadyah

: Sou desu ka.

Nanda

: Sou desu ne.

Fadyah

: Anou , Na-chan no denwa bangou wa nanban desu ka.

Nanda

: Watashi no desu ka.


Watashi no denwa bangou wa.
085-740-825-881 desu.

Fadyah

: Chotto matte kudasai.


Mou ichi do onegaishimasu.

Nanda

: 085-740-825-881 desu.

Fadyah

: Hai,wakarimashita.
Arigatou gozaimasu.

Nanda

: Iie.Jaa Fa-chan denwa wo kakete kudasai.

5. Percakapan Bahasa Jepang

Fadyah

: Ra-chan,ohayou gozaimasu.

Dhara

: Ohayou gozaimasu.

Fadyah

: O-hisasiburi desu ne.

O-genki desu ka.


Dhara

: Hai,genki desu.

Fadyah

: Ima doko ni sunde imasuka.

Dhara

: Watashi wa Keruing ni sunde imasu.

Fadyah

: Sou desu ka.

Dhara

: Sou desu ne.

Fadyah

: Anou , Ra-chan no denwa bangou wa nanban desu ka.

Dhara

: Watashi no desu ka.


Watashi no denwa bangou wa.
085-740-357-144 desu.

Fadyah

: Chotto matte kudasai.


Mou ichi do onegaishimasu.

Dhara

: 085-740-357-144 desu.

Fadyah

: Hai,wakarimashita.
Arigatou gozaimasu.

Dhara

: Iie.Jaa Fa-chan denwa wo kakete kudasai.

6. Percakapan Bahasa Jepang

Fadyah

: Ma-chan,ohayou gozaimasu.

Marga

: Ohayou gozaimasu.

Fadyah

: O-hisasiburi desu ne.


O-genki desu ka.

Marga

: Hai,genki desu.

Fadyah

: Ima doko ni sunde imasuka.

Marga

: Watashi wa Ngesrep ni sunde imasu.

Fadyah

: Sou desu ka.

Marga

: Sou desu ne.

Fadyah

: Anou , Ma-chan no denwa bangou wa nanban desu ka.

Marga

: Watashi no desu ka.


Watashi no denwa bangou wa.
085-641-237-241 desu.

Fadyah

: Chotto matte kudasai.


Mou ichi do onegaishimasu.

Marga

: 085-641-237-241 desu.

Fadyah

: Hai,wakarimashita.
Arigatou gozaimasu.

Marga

: Iie.Jaa Fa-chan denwa wo kakete kudasai.