Anda di halaman 1dari 2

1. Nande gakkou e ikimasu ?

a. Baiku
d. Sakana
b. Kimasu
e. pan
c. Gurai
2. Uchi kara gakkou made _____ de ______ gurai desu.
a. Basu, 15-fun
d. kara, e kimasu
b. 15-fun, basu
e. kaerimasu, 10 pun
c. 5 fun, 17 pun
3. Mai asa 6 ji ___ okimasu
a. No
d. e
b. Ni
e. gurai
c. O
4. Mai asa kohi o nomimasu ka? artinya..
a. Setiap hari apakah kamu minum kopi?
b. Apakah kamu minum kopi di pagi hari?
c. Apakah kamu minum susu setiap pagi?
d. Apakah kamu minum kopi setiap pagi?
e. Apakah kamu minum air setiap hari?
5. Uchi kara gakkou _____ 20 pun gurai desu.
a. Kara
d. made
b. Gohan o tabemasu e. e ikimasu
c. De
6. Uchi kara gakkou made dono gurai desuka?
a. Baiku desu
d. nan de
b. 20 pun gurai desu e. kara
c. 10 ji
7. Uchi ______ gakkou made baiku de 20 pun gurai desu.
a. Goro
d. de
b. Gogo
e. kara
c. Ikimasu
8. Aruite =.?
a. Motor
b. Sepeda
c. Bus

d. jalan kali
e. jalan-jalan

9. Kuruma =.?
a. Mobil
b. Kurma
c. Motor

d. jalan-jalan
e. sepeda

10.
a.
b.
c.
d.

Kuruma de gakkou e ikimasu.


e.