Anda di halaman 1dari 24

1.

0 PENDIDIKAN ABAD KE -21


Pendidikan adalah merupakan kepentingan awam yang wajib diterima oleh
semua lapisan masyarakat. Peranan sistem pendidikan sangat penting dalam
pembangunan negara. Pendidikan yang berkualiti dan cemerlang merupakan salah
satu usaha untuk membangunkan generasi alaf baru seiring dengan perkembangan
dunia yang semakin maju. Matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat
kecemerlangan pendidikan (center for academic excellence) di rantau Asia dan juga
di peringkat antarabangsa pada abad ke 21 ini memerlukan usaha-usaha yang
strategik yang boleh meningkatkan keupayaan dan kemampuan amalannya ke
tahap kualiti yang tinggi agar dapat memperoleh status "World Class Education"
(Pendidikan Bertaraf Dunia).
Sistem pendidikan Abad ke-21 dapat dicapai apabila ia menunjukkan
perkembangan dan kemajuan pesat serta dinamis dalam pendidikan negara,
khususnya dari segi kualiti, kuantiti, standard, kecemerlangan dan kredibiliti yang
diakui dan diterima di peringkat antarabangsa atau dunia. Dilihat dari perspektif
yang luas, Pendidikan Bertaraf Dunia bermaksud kemampuan dan pencapaian
cemerlang dalam cabaran untuk mempelopori perubahan dan kemajuan dinamik
dalam membangunkan sektor pendidikan iaitu terdiri daripada:
i.

Pembangunan tenaga manusia

ii.

Kepesatan pertumbuhan ekonomi

iii.

Pembaikan taraf dan kualiti kebajikan sosial

iv.

Pemodenan dan reformasi sosial masyarakat

v.

Kecemerlangan budaya fikir dan intelektual

vi.

Pembangunan teknologi dan sains

1.1 Cabaran Alaf Baru


Pendidikan abad ke-21 merupakan satu transformasi yang dilakukan dalam
memperbaharui taraf pendidikan sedia ada yang mana sistem pendidikan abad ke21 adalah lebih fleksibel, kreatif, mencabar dan lebih kompleks. Dalam menangani
dunia yang semakin pesat membangun, pendidikan harus di struktur semula untuk
memenuhi keperluan pelajar dalam dunia abad ke-21. Sebagai contoh, setiap
sekolah perlu didedahkan dengan kurikulum berasaskan projek berkaitan kehidupan
1

bertujuan untuk melibatkan pelajar dalam menangani masalah dunia sebenar dan
isu-isu semasa. Bagi mencapai hasrat tersebut pendidikan perlu bersifat dinamik
dan holistik yang sentiasa segar serta berubah mengikut keperluan masa dan
persekitarannya. Memandangkan ianya berkait rapat dengan perkembangan
individu, keperluan masyarakat dan proses pembinaan negara bangsa maka usaha
penambahbaikan dan perubahan dasar perlu dilakukan dengan cepat bagi
memenuhi keperluan semasa. Ini membolehkan pelajar sentiasa didedahkan
dengan perkara-perkara yang berada di sekeliling mereka.
Bagi menangani perubahan dan cabaran baru di peringkat global maka
negara kita juga tidak terlepas dari memperkenalkan dasar-dasar baru dalam
bidang pendidikan. Tuntutan abad ke-21 dilandaskan kepada tuntutan Wawasan
2020 dan Wawasan Pendidikan. Malah, abad Ke 21 sering dikaitkan dengan
era Teknologi Maklumat (IT) yang memungkinkan kepantasan dan menjumudkan
faktor jarak dan masa. Perkembangan terkini dalam open sky technology
membawa implikasi kepada kehidupan manusia sejagat. Seperti yang kita lihat dan
rasa, dunia yang luas pada hakikatnya telah dikecilkan dengan teknologi komunikasi
yang canggih dan pantas. Dalam konteks pendidikan, teknologi maklumat
merupakan peralatan teknologi komunikasi atau sistem rangkaian elektronik yang
boleh digunakan untuk mengumpul, menyimpan, memproses, menyalurkan dan
menyampaikan maklumat secara pantas dan tepat seperti Internet Atau Multimedia
Atau

Hypermedia

untuk

membantu

proses

pengajaran

dan

pembelajaran.

Perkembangan bidang teknologi maklumat telah dapat memudahkan manusia


berkomunikasi dalam mengurus, menyimpan dan menyebar maklumat dengan lebih
canggih sama ada dalam bentuk data teks, imej atau suara.
Dalam era ledakan maklumat dan timbunan ilmu, penggunaan teknologi
komputer menyemarakkan pengetahuan pelajar

untuk menyusun maklumat dan

pada masa yang sama mencari suatu fakta spesifik secara efektif dan pantas. Oleh
itu, semua sekolah di Malaysia akan dihubungkan antara satu sama lain melalui
Jaring dan seterusnya Internet. Dengan adanya teknologi pendidikan abad 21
membolehkan pelajar-pelajar mengikuti pembelajaran secara global classroom'. Di
sini mereka berpeluang bersidang dan bertukar pendapat tentang apa sahaja
dengan rakan mereka di sekolah lain malah dengan pelajar lain di seluruh dunia.
2

Penguasaan terhadap teknologi maklumat ini amat penting agar masyarakat


serta negara kita tidak ketinggalan jauh berbanding negara maju yang lain seperti
Amerika dan Jepun. Seperti yang kita ketahui, dengan perkembangan zaman
maklumat ini, ia telah memberi ruang kepada kita untuk memperolehi pengetahuan
secara mudah dan cepat. Selain itu juga, ia turut memberi peluang kepada kita
mengembangkan bakat yang sedia ada serta potensi melalui kemahiran teknologi
ini serta memberi mereka peluang dalam mengikuti pendidikan sepanjang hayat.
Segalanya hanya terletak di hujung jari sahaja.
Selari dengan tuntutan-tuntutan tersebut penyediaan sumber manusia
berkualiti hendaklah dihasilkan oleh sistem pendidikan kita. YAB Perdana Menteri
telah menggariskan ciri-ciri generasi yang hendak dilahirkan untuk mewarisi alaf
baru akan datang iaitu kaya maklumat (termasuk sains dan teknologi), kekuatan
minda (kreatif dan proaktif), nilai-nilai luhur dan murni (termasuk penyayang),
semangat jati diri, jaya diri dan keusahawanan, dan keterampilan.
Dalam menentukan pendidikan berkualiti tersebut dapat direalisasikan, maka
para pendidik dan guru-guru pelatih, perlulah dilengkapkan dengan ciri-ciri berikut
iaitu para guru haruslah menguasai subjek (kandungan kurikulum), mahir dan
berketerampilan

dalam

pedagogi

perkembangan

murid-murid

pembelajaran

(cognitive

dan

(pengajaran

&

menyayangi

mereka,

psychology),

memiliki

pembelajaran),

memahami

memahami

kemahiran

psikologi

kaunseling,

menggunakan teknologi terkini, dapat menyaring dapatan-dapatan kajian dan


penyelidikan mutakhir, boleh bekerjasama dengan rakan sejawat dan orang lain,
dan memiliki keyakinan terhadap peranan dan sumbangan sebagai pendidik.
Dalam memenuhi tuntutan globalisasi abad ke-21, sistem pendidikan negara
juga sering melaksanakan lonjakan dengan menyediakan satu sistem pendidikan
yang berkualiti kerana kerajaan menyedari hakikat bahawa sistem pendidikan
Malaysia perlu terus berkembang supaya dapat memenuhi aspirasi negara yang
kian meningkat dan juga dapat bersaing dengan negara lain yang setanding.
Ekonomi dan dunia globalisasi hari ini memerlukan pesaing yang mampu berfikir
dengan lebih kritis, kreatif dan inovatif. Oleh yang demikian, atas daya maju yang
3

tinggi, Kementerian telah bekerja keras untuk membina Pelan Pembangunan


Pendidikan melalui kajian dan penilaian yang mendalam serta pelibatan meluas
pihak awam.
Berdasarkan kedudukan pencapaian sistem pendidikan Malaysia pada masa
kini dan cabaran yang bakal ditempuhi, Pelan ini bermatlamat mengukuhkan visi
dan aspirasi sistem pendidikan Malaysia sehingga tahun 2025. Pelan ini juga
menyediakan hala tuju dasar dan inisiatif pelaksanaan yang direncanakan dengan
terperinci bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara yang dinamik serta
memenuhi hasrat dan keperluan semua. Bagi memperkemaskan sistem pendidikan
negara dalam menghadapi arus globalisasi ini, Kementerian Pendidikan Malaysia
telah mengambil langkah proaktif memperkasakan sekolah-sekolah kebangsaan
melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia (PIPP) 2006-2010 (Malaysia,
2007) yang telah diperkenalkan yang menjuruskan kepada beberapa aspirasi
antaranya ialah bagi mewujudkan sekolah kebangsaan yang mampu menyediakan
generasi masa hadapan yang bersaing di persada antarabangsa. Selaras dengan
perkembangan teknologi pula, KPM telah memperkenalkan ICT dalam pendidikan
seperti Projek Rintas Sekolah Bestari, SchoolNet, Projek MySchoolNet, Makmal
Pengkomputeran,

TV

Pendidikan,

Pembekalan

ICT

untuk

pengajaran

dan

pembelajaran, pengenalan mata pelajaran ICT, latihan ICT untuk guru-guru dan
Projek Pengkomputeran Pengurusan dalam Pendidikan ( Nor Asikin, 2009) .
Berdasarkan

Pelan

Induk

Pembangunan

Pendidikan

dan

Taklimat

Perkembangan Baru Pendidikan 2010-2012, Tan Sri Alimuddin turut menyatakan


tentang dasar-dasar baru yang dilakukan oleh kerajaan serta Kementerian
Pendidikan Malaysia bagi menangani perubahan dan cabaran baru di peringkat
global. Salah satu dasar yang baru diumumkan oleh menteri pelajaran Tan Sri
Muhyiddin Yassin adalah pelaksanaan Transformasi kurikulum bagi meningkatkan
kualiti pengajaran dan pembelajaran supaya ianya menjadi lebih kreatif dan inovatif
serta

mampu

menarik

minat

pelajar-pelajar.

Pelan

ini

memfokuskan

cara

membangunkan dan meneruskan perkembangan, serta menambah baik sistem


pendidikan

secara

berterusan.

Menurut

Tan

Sri

Muhyiddin

Yassin,

proses

pembelajaran ini lebih mementingkan interaksi di antara murid, guru dan rakan
sekelas yang diharap membantu percambahan idea yang kreatif dan inovatif.
4

Tambah beliau lagi

budaya kreativiti dan inovasi juga boleh dipupuk melalui

bengkel, seminar dan pertandingan.


Langkah bagi menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif dan inovatif ini
adalah bermula daripada kurikulum yang seimbang daripada aspek budaya berfikir
dan penjanaan ilmu. Transformasi kurikulum ini dijangka mampu memberikan
pendidikan sempurna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka
memberi sumbangan kepada diri dan masyarakat. Transformasi pendidikan
diteruskan

lagi

dengan

wujudnya

Pelan

Pembangunan

Pendidikan

Malaysia

(Malaysia Education Blueprint) 2013-2025 yang menggariskan 11 anjakan strategik


dan operasi untuk mengubah sistem pendidikan negara.
Melalui pelan itu, penekanan akan diberi kepada melengkapkan generasi
muda dengan enam kualiti iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran
memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian serta memiliki identiti
kebangsaan melalui 3 Gelombang Transformasi iaitu dalam Gelombang 1 (20122015) menumpukan kepada usaha memperbaiki sistem dengan memberi sokongan
guru dan tumpuan kepada kemahiran asas, Gelombang 2 (2016-2020) pula
mempercepatkan penambahbaikan sistem dan Gelombang 3 (2021-2025) ke arah
kecemerlangan menerusi operasi yang lebih fleksibel. Menurut YAB Dato Seri Mohd
Najib bin Tun Abdul Razak (2012), bagi mencapai aspirasi yang tinggi di tengahtengah persekitaran global yang semakin berdaya saing, kita tidak boleh berdiam
diri. Negara memerlukan transformasi sistem pendidikan yang menyeluruh.
2.0 KEMAHIRAN ABAD KE -21
Dalam menuju ke arah pendidikan abad ke-21, pelbagai kemajuan yang dikecapi
oleh setiap individu secara global mahupun local. Profesion perguruan adalah yang
bertanggungjawab

dalam

melaksanakan

dasar

berpandukan Falsafah Pendidikan Negara (FPN).

sistem

pendidikan

yang

Dalam menjana dan melahirkan

pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS).
Selain itu juga, FPN juga memberi penekanan kepada kemahiran 3M (membaca,
mengira dan menulis), sejajar dengan itu juga kemahiran baru seperti sains dan

teknologi, kemahiran komunikasi, kemahiran interpersonal dan intrapersonal juga


amat penting di era ini.
Bagi mencapai dan merealisasikan pelan-pelan pendidikan yang telah diuaruarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pelajaran
Malaysia, Tan Sri Dato Hj. Muhyiddin Yassin dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia 2013-2025. Beliau telah menekankan bahawa kesamarataan pendidikan
kepada setiap murid yang berada di Malaysia, tidak kira di mana kedudukan
geografinya, budayanya dan bangsanya, serta sosio ekonominya. Kualiti pendidikan
yang diterima dan bangunkan adalah berdasarkan kualiti pengajaran yang berkesan
untuk mentransformasi pendidikan ke arah abad ke-21. Menurut beliau lagi,
kementerian beriltizam untuk meningkatkan kualiti pengajaran sekolah dengan
memperkukuhkan amalan terbaik sedia ada, dan memberikan ganjaran kepada
guru berkualiti dalam bentuk laluan kerjaya yang lebih baik untuk mereka.
Dalam membentuk sesuatu persekitaran yang baru bagi menghasilkan satu
alaf yang baru yang memerlukan anjakan, maka persediaan yang secukupnya amat
penting bagi semua komponen yang mengambil bahagian dalam pendidikan secara
langsung mahupun tidak langsung. Maka bukan sahaja kementerian, institusi
persekolahan dan pelajar yang bertungkus-lumus dalam merealisasikan idea-idea
ini, namun, keprihatinan daripada pihak ibu bapa juga memberi kesan yang besar
dalam perubahan menuju pendidikan abad ke-21. Antara anjakan yang terkandung
dalam

pelan

Pembangunan

Pendidikan

Malaysia

2013-2025

adalah

seperti

kesamarataan akses dalam pendidikan bertaraf antarabangsa, melahirkan rakyat


Malaysia yang menghayati nilai, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan,
memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah dan
memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
Sebagai

menyahut

baik

anjakan

transformasi

sistem

pendidikan

ini,

kemahiran abad ke-21 secara tidak langsung dititik beratkan oleh kementerian bagi
mencapai tujuan pelan dan melahirkan generasi pemangkin negara yang ideal.
Menurut kajian yang dijalankan oleh DAndrea dan Daniels (2002), mendapati
bahawa standard pelajar di abad ke-21 adalah memerlukan kemahiran baru yang
lebih berdaya saing dan berjaya dalam
seharian.

Kemahiran

abad

ke-21

dunia pendidikan dan juga kehidupan

pada
6

kebiasaannya

digunakan

dalam

menghuraikan pelbagai kebolehan yang diperlukan untuk berjaya di zaman global.


Justeru itu juga, proses pembelajaran dalam bilik darjah perlu merangkumi literasi
teknologi,

pembelajaran

kolaboratif,

penggunaan

pendekatan

pembelajaran

berasakan projek serta aplikasi pemikiran aras tinggi, termasuk pemikiran kritis
untuk mengsintesis dan menilai maklumat dalam menyelesaikan masalah.

Kemahiran-kemahiran abad ke-21 yang dapat dinyatakan secara umum


adalah seperti jadual berikut :-

Jenis Kemahiran

Huraian

o
1. Komunikasi

Pertukaran pemikiran dan idea menerusi lisan

2. Kepekaan Silang Budaya

dan tulisan
Dapat memahami dan bekerjasama dalam

3. Pelbagai Bahasa

pelbagai budaya
Keupayaan untuk berkomunikasi

4. Kemahiran Mengurus

menggunakan lebih dari satu bahasa


Keupayaan untuk mengurus dan membantu
orang lain melaksanakan, menyelesaikan

5. Kerja Berpasukan

masalah dan konflik


Dapat bekerjasama dalam satu pasukan untuk

6. Kreativiti

mencapai sesuatu matlamat


Dapat menyumbangkan pemikiran yang
berbentuk kreatif dan artistik dalam

menyelesaikan sesuatu masalah


7. Keupayaan Untuk Menyesuaikan Mempunyai kemampuan untuk menghadapi
Diri
8. Empati

dan menyesuaikan diri dengan perubahan


Kemampuan untuk memahami perasaan dan

idea orang lain dari sudut pandangan mereka


9. Pengurusan Stress (Relaxation) Berkemampuan untuk mengawal situasi stress
dan mengenal pasti punca stress
7

10 Etika Kerja

Dapat mempamerkan etika dan disiplin kerja

.
11 Disiplin Diri

yang baik dan tinggi


Dapat mengawal diri dan tingkah laku dalam

.
12 Tanggungjawab

kaunseling dan hal peribadi


Mempunyai aspirasi untuk mencapai tahap

.
13 Pemikiran Diskriminatif

akauntabiliti yang tinggi


Keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan

.
14 Kemahiran Tatabahasa

pemikiran yang berbeza


Mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan

pandangan dan idea yang lebih baik

15 Kemahiran Analitikal

Kemampuan untuk menggunakan pemikiran

logik dan abstrak

16 Ekonomi & Perniagaan

Kemampuan untuk menggunakan prinsip-

prinsip ekonomi dan perniagaan dalam

17 Kemahiran Matematik

perhubungan
Keupayaan untuk menggunakan dan

mengaplikasikan teori asas matematik dalam

18 Kemahiran Komputer

kehidupan
Keupayaan untuk menggunakan computer

dalam perkhidmatan kaunseling

19 Telekomunikasi

Keupayaan untuk menggunakan talian

komunikasi sebagai satu alat perhubungan


dalam perkhidmatan kaunseling

Selain itu juga, elemen-elemen yang terkandung dalam kemahiran abad ke21 adalah kreativiti dan inovasi, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah,
komunikasi dan kolaborasi, literasi maklumat, literasi media, literasi teknologi
maklumat dan komunikasi, keupayaan menyesuaikan diri (fleksibiliti), produktiviti
dan akauntibiliti serta bertanggungjawab. Elemen-elemen ini telah lama wujud
secara semula jadi bagi setiap individu, namun, kemahiran tersebut memerlukan
peneguhan yang konsisten dan lebih jelas tujuannya. Kemahiran-kemahiran ini
adalah subjektif, pengukuhan yang diberi adalah untuk membentuk perihal yang
lebih sistematik. Sebagai contoh, dalam mendedahkan pelajar dalam dunia siber

yang berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), nilai-nilai positif


seharusnya ditekankan bagi menerapkan kesedaran di kalangan mereka.
Kebanyakan kemahiran abad ke-21 adalah berdasarkan kepada pendedahan
terhadap ICT, berbanding dahulu di mana literasi Cuma merangkumi membaca,
menulis dan mengira, manakala di abad 21 ini melibatkan literasi digital. Guru-guru
memainkan peranan dalam membimbing pelajar-pelajar untuk melayari internet,
mencari laman sesawang, memilih perisian yang sesuai dan mengumpul serta
mengulas maklumat. Dengan bimbingan guru juga dapat memberi kesedaran
secara global kepada era digital sepatutnya mudah dicapai dan seharusnya
meningkat. Dalam mencetuskan pendidikan abad ke-21, softskill amat diperlukan
untuk

memudahkan

mereka

berkomunikasi

dalam

perbincangan

yang

menggalakkan mereka berinteraksi sesama mereka. Komunikasi interaktif bukan


sahaja berlaku secara bersemuka (face to face) pada hari ini, bahkan komunikasi
tersebut berlanjutan sehingga ke alam maya seperti dalam facebook dan edmodo.
Di samping itu juga, dengan ada nya gabungan kemahiran-kemahiran di atas
juga dapat menyatukan masyarakat majmuk di negara kita, seterusnya dapat
mewujudkan gagasan 1 Malaysia yang berilmu dan bermatlamat yang futuristic.
Kita sememangnya tidak dapat merealisasikan sesebuah sistem pendidikan yang
ideal tanpa tunggak utama barisan pendidik. Bagi mencapai hasrat negara
membangunkan generasi yang mempunyai kemahiran abad-21, seseorang guru itu
perlu komited dalam menguasai pelbagai bidang ilmu bagi menjadikan mereka
relevan dan sesuai dengan arus perubahan yang berlaku. Selain itu, guru juga
perlulah mengikuti perkembangan tentang dasar dan isu pendidikan semasa, mahir
dalam pedagogi seperti menggunakan teori konstruktivisme dan tidak terlalu
bergantung kepada guru (teacher centered). Guru juga mestilah melengkapkan diri
dengan persediaan yang terkini dalam penggunaan teknologi terkini dan penerapan
nilai-nilai murni (akhlak) mestilah diteruskan tidak kira di mana atau bila situasinya.
Secara ringkasnya, kemahiran abad 21 dalam kalangan pelajar memerlukan
perubahan pada pendekatan pendidikan, yang berlaku di peringkat sekolah atau
bilik darjah. Maka, kesedaran dan kemahiran guru dan pentadbir dalam menyusun
program latihan untuk guru dan juga pengisian yang mantap untuk pelajar akan
merealisasikan perubahan yang positif.
9

3.0 PEMBELAJARAN ABAD KE-21


3.1 Pengenalan
Dalam proses menyediakan warganegara Malaysia dengan pendidikan yang lengkap
bagi mengisi dua keperluan utama iaitu keperluan individu dan keperluan negara,
kurikulum perlu dirancang dan diurus dengan teliti. Ini amat penting untuk
menentukan

supaya

kurikulum ini

sesuai

dengan

keperluan

dan

berkualiti

cemerlang. Pembangunan tenaga manusia dan tenaga rakyat menjelang abad ke 21


tidak

terhad

kepada

penyediaan

dan

pembekalan

tenaga

pekerja

yang

berketrampilan dalam sektor-sektor perindustrian dan perdagangan sahaja.


Kurikulum bagi abad ke-21 perlu dibentuk supaya relevan dan koheran
dengan keadaan pada masa itu dan boleh memenuhi matlamat-matlamat yang
ditentukan. Garis panduan tentang bentuk, isi dan pelaksanaan kurikulum itu
pastinya ditentukan oleh senario yang dapat dilihat dari aliran pembangunan dan
kemajuan teknologi.
Perancangan kurikulum abad ke-21, mestilah bersifat futuristik, fleksibel dan
dinamik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan
warganegara Malaysia. Warganegara Malaysia bagi abad ke-21 mestilah dapat
menangani cabaran yang akan dibawa arus oleh globalisasi, ledakan ilmu dan
maklumat. Warganegara berupaya merancang masa depan mereka dan mampu
membuat pilihan yang bijak dan tepat sesuai dengan budaya dan nilai-nilai semasa.
3.2 Fokus/Penekanan Kurikulum
Untuk memenuhi matlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersikap
terbuka dan kreatif, kurikulum yang direncanakan mestilah mampu membekalkan
pelajar dengan kesediaan diri yang kukuh dari segi intelek, rohani, jasmani dan
emosi.

Fokus

pengisian

kurikulum

semestinya

lebih

daripada

penguasaan

pengetahuan dan kemahiran asas tetapi kepada penguasaan berbagai-bagai


kemahiran iaitu :

kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif


10

kemahiran berkomunikasi secara berkesan

kemahiran menikmati keindahan ciptaan dan seni

kemahiran membuat pilihan dan membuat keputusan

kemahiran mencari, menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat

kemahiran bergaul dan bekerjasama dengan orang lain

kemahiran kepimpinan dan pengurusan

3.3 Proses Pengajaran dan Pembelajaran


Pengajaran dan pembelajaran merupakan aspek penting dalam pelaksanaan
kurikulum. Menjelang abad ke 21 pelajar perlu mendapat segala kemudahan yang
disediakan untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran. Komputer sudah
pasti digunakan secara meluas.
Sumber pengetahuan utama abad ke 21 kelak merupakan sumber yang berkaitan
dengan teknologi maklumat. Dengan itu kemudahan seperti komputer, multimedia,
cekera padat dan corridorraya multimedia seperti 'internet' perlu disediakan untuk
digunakan oleh semua pelajar. Adalah diharapkan pengajaran dan pembelajaran
pada abad ke-21 dibentuk sepenuhnya oleh komputer. Ini bukan bertujuan
membantu guru dengan penggunaan teknologi tetapi untuk menimbulkan suasana
pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan, berkesan dan lebih
bermakna kepada pelajar.
(a) Teknologi Maklumat/Komputer
Dalam konteks pendidikan, teknologi maklumat merupakan peralatan teknologi
komunikasi

atau

sistem

rangkaian

elektronik

yang

boleh

digunakan

untuk

mengumpul, menyimpan, memproses, menyalurkan dan menyampaikan maklumat


secara pantas dan tepat seperti internet atau multimedia atau hypermedia untuk
membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan bidang teknologi
maklumat telah dapat memudahkan manusia berkomunikasi dalam mengurus,
11

menyimpan dan menyebar maklumat dengan lebih canggih sama ada dalam bentuk
data teks, imej atau suara.
Pelajar dalam abad ke 21 pasti berada dalam gelombang teknologi maklumat, untuk
itu setiap pelajar perlu celik komputer. Ini kerana komputer berupaya meningkatkan
mutu pembelajaran. Sudah sampai ketikanya komputer menjadi alat standard di
semua sekolah di peringkat rendah, menengah dan lepasan menengah.

(b) Pengajaran dan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar


Proses pengajaran dan pembelajaran dalam abad ke 21 masih tetap berpusatkan
pelajar. Malah ia perlu dipertingkatkan daripada apa yang diamalkan sekarang. Guru
memainkan peranan lebih penting kepada pelajar dengan melibatkan pelajar
sepenuhnya secara aktif dalam semua aktiviti sama ada di dalam atau di luar
darjah. Guru lebih-lebih lagi berperanan sebagai pemudah (fasilitator) pembelajaran
dan berperanan sebagai pembekal maklumat.
Pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang oleh guru bagi
membina dan mengukuhkan minat murid terhadap pembelajaran. Murid dibimbing
supaya

bersedia

menerima

pengajaran

dan

berupaya

untuk

meneruskan

pembelajarannya sendiri. Pelajar ketika itu perlu dilatih untuk berdikari, yakin pada
diri sendiri dan meningkatkan rasa tanggungjawab.
Dalam

rangka

pengajaran

dan

pembelajaran

berpusatkan

pelajar,

tenaga

pengajar/guru di sesebuah bilik darjah sekurang-kurangnya terdiri daripada seorang


guru dan seorang pembantu guru untuk membimbing pelajar yang tidak melebihi
25 orang pelajar. Keadaan kelas dengan dua orang guru dengan sekelompok murid
patut dijadikan amalan bagi meningkat dan mengukuhkan proses pengajaran dan
pembelajaran yang berpusatkan pelajar.
(c) Pendidikan Jarak Jauh
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) merupakan kesinambungan inovasi kreatif dalam
pendidikan diri abad ke 20 ke abad ke 21. Peluasan PJJ seharusnya sampai ke
12

sekolah dari peringkat rendah lagi tidak sahaja terhad di pusat-pusat pengajian
tinggi. Pendidikan Jarak Jauh dalam proses pengajaran dan pembelajaran abad ke
21 mengambil kira faktor-faktor berikut:

Bilangan hari persekolahan adalah fleksibel (mungkin tidak lebih tiga hari

seminggu)

Setiap sekolah mempunyai kemudahan komputer

Penggunaan bahan pembelajaran yang telah diterbitkan sebagai asas untuk

pelajar

Bahan khusus yang terancang untuk memenuhi keperluan belajar individu

Kebolehubahan (flexibility) kandungan kurikulum bahan pembelajaran melalui


struktur modular

Pembentukan

bahan

pembelajaran

yang

terancang

dan

sistematik

mengandungi objektif yang jelas, alat ujian kendiri, aktiviti pembelajaran dan
maklum balas pelajar.
(d) Pendekatan Modular
Pendekatan secara modular berperingkat kesukaran bagi setiap tajuk disediakan
dalam bentuk bercetak dan/atau CD-ROM untuk satu-satu tahun pengajian. Modul
ini disediakan untuk semua mata pelajaran di semua peringkat persekolahan.
Pelajar boleh beralih ke modul berikutnya apabila selesai menggunakan modul yang
disediakan tanpa menunggu arahan guru. Pendekatan modul ini telah diamalkan di
institusi pengajian tinggi tempatan. Apa yang perlu ialah menyesuaikannya
mengikut tahap kebolehan pelajar.
(e) Mastery Learning
Pendekatan pembelajaran berfokus kepada penguasaan pelajar terhadap sesuatu
perkara yang diajarkan kepada mereka. Penguasaan pelajar ditentukan melalui
13

ujian diagnostik. Tindakan susulan diberikan kepada mereka yang belum menguasai
supaya kelemahan mereka tidak terhimpun di akhir setiap pembelajaran.
(f) 'Tracking' dan 'Banding'
Bergantung kepada tahap penguasaan pembelajaran, pelajar ditempatkan dalam
beberapa kumpulan sama ada kumpulan asas (basic), kumpulan umum (general)
atau kumpulan maju (advance). Pembelajaran juga dilaksanakan mengikut sistem
banding iaitu 'vertical' dan 'horizontal'. Melalui sistem ini pelajar berubah kelas
mengikut kebolehan dalam mata pelajaran. Misalnya pelajar Tahun 2 sekolah
rendah boleh mempelajari matematik Tahun 3 sekiranya ia sudah menguasai
kemahiran matematik Tahun 2.

(g) Sistem Kredit


Unit kredit adalah nilai masa/tempoh dan tugasan yang diperlukan oleh pelajar
untuk menyiapkan kerja-kerja kursus yang telah ditetapkan bagi setiap kursus
pengajian. Kerja-kerja kursus ini termasuklah menghadiri kelas, membuat kerja
projek, tugasan, kerja-kerja makmal dan amali. Pelajar dibenarkan mengulang mata
pelajaran yang tidak mencapai asas yang ditetapkan.
3.4 Penilaian
Aspek penilaian kemajuan pelajar adalah penting untuk menentukan tahap
penguasaan, kemahiran dan penghayatan. Maklumat tentang tahap penguasaan
pelajar

menjadi

petunjuk

untuk

membuat

perancangan

pengajaran

dan

pembelajaran seterusnya. Alat-alat dan perkaedahan penilaian mestilah benarbenar dapat mengukur dengan tepat kebolehan dan keupayaan pelajar seperti
berikut
a) Penilaian Berasaskan Sekolah
b) Penilaian Berterusan
c) Penilaian Berasaskan Elemen Subjek
14

d)
e)
f)
g)
h)

Penilaian Proses di samping Penilaian Hasil


Authentic Assessment
Penilaian Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Bench Marking
Ujian/ Peperiksaan Secara Online

3.5 PENUTUP
Perlu ditegaskan bahawa apa pun bentuk reformasi kurikulum yang dianjurkan tidak
akan dapat hasil yang diharapkan jika tidak diikuti dengan penyusunan semula di
dalam bidang-bidang lain, kerjasama di antara agensi-agensi di Kementerian
Pendidikan dan mengambil perhatian yang berat tentang pelaksanaannya. Dalam
menjayakan hasrat penubuhan Sekolah Bestari, tumpuan utama seharusnya
diberikan kepada pembangunan prasarana teknologi, penyediaan latihan semula
guru, penyediaan bahan kursus dan format penilaian, di samping penglibatan pihak
swasta, ibu bapa dan komuniti dalam menangani tugas yang besar ini.
4.0 GURU ABAD KE- 21
4.1 Pengenalan
Keguruan ialah satu jawatan professional seperti mana kerjaya-kerjaya lain dalam
masyarakat dunia. Sebagai guru yang profesional, guru perlu melaksanakan
kerjayanya dengan sepenuh hati, bersedia menanggung semua konsekuen yang
sesuai dengan nilai profesion ini. (Dr Ragbir Kaur a/p Joginder Sigh, 2007) Salah satu
agenda penting dalam matlamat perancangan pembangunan pendidikan bagi RMK9 ialah membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia. Dalam agenda ini
kerajaan akan memperkukuhkan kurikulum sekolah yang seimbang dari segi
jasmani, emosi, rohani dan intelek, mempunyai disiplin yang tinggi, bersikap
kerjasama, dan mampu memainkan peranan dalam masyarakat, serta melahirkan
sejumlah sekolah yang baik dan cemerlang untuk dijadikan show case kepada
negara-negara

lain

di

dunia.

(Ucapan

menteri

Pendidikan

Malaysia

dalam

Perhimpunan Bulanan Kementerian Pelajaran Malaysia). Dr Ismail Zain, dalam kertas


kerjanya yang bertajuk Pendidikan Bertaraf Dunia ke arah Pembestarian Dalam
Proses Pengajaran dan Pembelajaran (selepas ini di tulis p&p) menjelaskan
pendidikan bertaraf dunia sebagai wacana dalam dasar pendidikan negara yang
meletakkan proses pendidikan sebagai satu bidang yang penting dalam kehidupan
15

seharian

khususnya

di

sekolah-sekolah

yang

berfungsi

sebagai

institut

perkembangan ilmu.
4.2 Ciri-ciri guru berkualiti
Ciri dalam Kamus Dewan 2007 didefinisikan sebagai sifat (unsur, tanda) yang
khusus pada sesuatu atau membezakannya daripada yang lain. John Macdovalo
(1993) menyatakan kualiti sebagai memenuhi keperluan atau kehendak pelanggan.
Jemaah Nazir Sekolah pula mendefinisikan kualiti sebagai ciri-ciri atau sifat
kecemerlangan yang dikehendaki oleh sesuatu barang, alat perkakas, dan
perkhidmatan (ISO8402). Maka, dapatlah dikatakan untuk menghasilkan pendidikan
bertaraf dunia, ciri-ciri guru yang berkualiti ialah guru yang memenuhi keperluan
pelajar dalam pelbagai aspek sama ada dari segi p&p, sahsiah, kemahiran,
kepakaran dan pengurusan. Oleh itu antara ciri-ciri yang perlu ada pada guru
berkualiti bagi menghasilkan pendidikan bertaraf dunia, guru perlulah:
4.2.1 Bertindak sebagai penyebar ilmu
Menurut Ragbir Kaur (2007), fungsi guru ialah mendidik murid dalam
pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran daripada pelbagai disiplin dalam
kurikulum sekolah. Para guru haruslah memiliki sifat-sifat amanah, dedikasi,
komited pada tugas, ikhlas, sanggup berkorban masa dan tenaga dan
mempunyai sikap membantu dan menyampaikan seberapa banyak ilmu
kepada murid-muridnya. Penekanan di sini ialah mengenai sikap dan
penampilan guru itu sendiri terhadap konsep ilmu. Guru harus mendalami
ilmu sebanyak mungkin supaya dapat menyebarkan ilmu kepada para pelajar
bagi

melahirkan

insan

dan

warganegara

yang

berilmu.

Dalam

era

transformasi pendidikan guru hendaklah menghasilkan pelajar yang mampu


berfikir secara kreatif dan kritis serta memperkembangkan potensi pelajar
dalam semua aspek JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial) bagi
mencapai pendidikan bertaraf antarabangsa.
4.2.2 Bertindak sebagai Pembentukan Nilai / Role Model
Nilai merupakan kriteria penting bagi mengukur mutu sesuatu benda.
Menurut Ragbir Kour (2007) guru harus membentuk murid-murid untuk
memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi.
16

Nilai-nilai

yang

perlu

diterapkan

ialah

moral,

agama,

terminal

dan

instrumental. Jadi, guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi,


profesional, dan sosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan tugas
sebagai pendidik dengan sempurna. Sebagai ibu bapa kedua kepada muridmurid, segala nilai dan tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada
para pelajar. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah secara
tidak langsung akan diterapkan dalam jiwa pelajar. Menurut Ee Ah Meng
(2003) guru yang beriltizam akan menjadi role model kepada para pelajarnya.
Secara tidak langsung, guru berkenaan akan dapat memupuk beberapa ciri
peribadi yang positif melalui amalan-amalannya di dalam bilik darjah.

4.2.3 Bertindak Sebagai Pengamal Budaya Ilmu


Menurut Mok Soon Sang 2007, Profesor Syed Muhammad al-Altas
menyatakan ilmu merupakan sesuatu yang bermakna dan membawa
penyuburan serta semangat kepada jiwa manusia. Hal ini menunjukkan ilmu
merangkumi semua aspek kehidupan luaran dan dalam jiwa manusia. Guru
sebagai pengamal ilmu perlu mempraktikkan budaya ilmu seperti membaca,
berfikir, memerhati, berkarya, bersumbangsaran, dan bertukar fikiran serta
mencari pengalaman baru (Ragbir Kour (2007)). Dalam p&p, guru akan
memindahkan ilmu yang baik, meninggikan adab murid, serta memberi
petunjuk ke arah kebenaran sebagai seorang pengamal ilmu. Sebagai
seorang guru, budaya ilmu harus menjadi kriteria utama dan harus dipupuk
dalam diri supaya menjadi teladan bagi para pelajar mencontohinya. Budaya
ilmu di kalangan guru dan pelajar adalah sejajar dengan salah satu matlamat
yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan
generasi yang mencintai ilmu pengetahuan dan seterusnya menjadi teras
dan tunjang dalam amalan pendidikan seumur hidup.
4.2.3 Mengamalkan kemahiran profesional
Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang
dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di sekolah. Oleh itu,
17

guru yang mempunyai kemahiran profesional serta kecerdasan emosi yang


tinggi memainkan peranan besar dalam menghasilkan generasi yang
berpendidikan, berkemahiran, berbudaya ilmu dan berakhlak selaras dengan
Falsafah Pendidikan Negara. Peranan ini penting bagi membawa pendidikan
negara Malaysia ke arah pendidikan yang bertaraf dunia (Dr. Ragbir Kaur,
2007). Antara kemahiran yang perlu ditekankan ialah kemahiran berfikir dan
pemikiran konstruktif. Para pelajar mestilah dididik menggunakan daya fikir
tinggi dan minda untuk melahirkan pelajar-pelajar untuk belajar sepanjang
hayat dan mempunyai modal intelektual tinggi menghadapi era globalisasi.
Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif perlu juga terarah kepada
pandangan jauh dan luar biasa (Mohamad bin Muda, Ketua Penolong
Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia).
4.2.4 Bersifat profesional dan peka dengan segala perkembangan
pendidikan
Craft

(2002)

menyarankan

bahawa

untuk

menjadi

pendidik

yang

profesional, seorang guru perlu peka terhadap inisiatif pendidikan yang


terkini. Guru yang profesional juga sentiasa mengikuti perkembangan
terhadap

kajian-kajian

lampau

dan

terkini

bagi

mengemaskinikan

pengetahuan dan kemahiran p&p guru. Mak Soon Sang (2007), menegaskan
guru

hendaklah

melengkapkan

diri

dengan

menguasai

kemahiran

menggunakan internet untuk memperolehi maklumat tentang perkembangan


matematik dan pedagogi pengajaran masa kini di samping membimbing
murid-murid menggunakan internet sebagai p&p. Selain itu guru perlu
mengaplikasikan teknologi maklumat (ICT) di dalam bilik darjah melalui
program SLE (Smart Learning Environment) yang bertujuan meningkatkan
pengetahuan guru terhadap penggunaan ICT. Antaranya aplikasi word
processing, spreadsheet, database, desktop publishing, dan graphing (Dr
Ranbir Kaur a/p Joginder Sigh, 2007).
4.2.5 Mengamalkan pengajaran efektif
Mak Soon Sang (2007) mengenal pasti ciri-ciri pengajaran efektif dari segi
perancangan, pelaksanaan, dan penilaian pengajaran.
18

(a)Perancangan pengajaran
Clarke dan Cutler (1990) menyatakan keberkesanan pengajaran
bergantung kepada perancangan, pelaksanaan, penilaian terhadap
proses dan objektif pembelajaran. Oleh itu, mengenalpasti objektif
pengajaran

merupakan

salah

satu

ciri

kualiti

pengajaran

yang

diperlukan dalam perancangan. Cohn et al, (1987) selanjutnya


menyokong pendapat ini dengan menyatakan guru harus membuat
refleksi kendiri untuk menilai objektif pengajarannya setelah selesai
melaksanakan pengajaran. Oleh itu guru harus mempunyai kemahiran
dalam memilih strategi p&p yang sesuai kerana ia merupakan suatu
rancangan

untuk melaksanakan aktiviti p&p juga mahir dalam

penggunaan kaedah dan teknik mengajar untuk menyampaikan isi


pelajaran dengan cara yang berkesan, kerana pemilihan kaedah dan
teknik mengajar yang sesuai akan menjamin keberkesanan pengajaran
serta pencapaian objektifnya secara optimum.
(b)Pelaksanaan pengajaran
Mok Soon Sang (2002), mengatakan peranan guru dalam pelaksanaan
dan kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran meliputi tugastugas seperti menganalisis objektif dan isi kandungannya, menentukan
keperluan pelaksanaan seperti melengkapkan diri dengan kemahiran
mengajar dan penyediaan bahan-bahan pelajaran, merancang dan
melaksanakan pengajaran, membuat penilaian untuk mengenalpasti
kelemahan

dengan

tujuan

meningkatkan

keberkesanan

dalam

pelaksanaan pengajaran dengan membuat pengubahsuaian dalam


rancangan mengajar.
(c) Penilaian pengajaran
Yap, Wan, dan Ismail (1985) dalam Kertas Kerja oleh Profesor Dr.
Saedah

Siraj

mentakrifkan

penilaian

dalam

pendidikan

dan

pembelajaran sebagai satu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang


berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif p&p. Ingham
(dalam Saedah Siraj, 2000) menyarankan supaya pendidik membuat
19

penilaian dan menghargai perbezaan setiap individu kerana setiap


perbezaan itulah yang akan menentukan cara setiap individu itu
belajar dan juga boleh memberi pengalaman pembelajaran kepada
masing-masing.
4.3 KESIMPULAN
Oleh itu, dalam menuju pendidikan bertaraf dunia, guru adalah agen terpenting
dalam merealisasikan pendidikan anak bangsa Malaysia dalam mengharung
cabaran di tahap yang lebih tinggi. Pengisian guru yang berkualiti seperti yang di
bentangkan iaitu guru perlulah bertindak sebagai penyebar ilmu, pengamal budaya
ilmu, guru sebagai role-model, mengamalkan pengajaran efektif, peka dengan
segala

perkembangan

mampu

menyediakan

pendidikan,

dan

generasi

muda

mengamalkan
untuk

kemahiran

menghadapi

profesional

kemungkinan-

kemungkinan yang berupa masyarakat industri, ekonomi yang global, kebanjiran


teknologi tinggi dan sentiasa bertambah canggih, penggunaan komputer sebagai
keperluan urusan harian dan limpahan maklumat sejagat. Sebagaimana yang
ditegaskan oleh Mohamad bin Muda, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan
Guru Kementerian Pendidikan Malaysia dalam ucapannya, para pendidik adalah
wahana yang boleh menentukan corak manusia yang mampu menghadapi alaf
baru, abad ke-21.
5.0 PELAJAR ABAD KE -21
Dunia pada hari ini berhadapan dengan pelbagai cabaran untuk mencapai
kemajuan pada tahap tertinggi. Setiap ahli komuniti dalam sesebuah masyarakat
atau negara itu, perlu bersaing untuk menghadapi cabaran tersebut. Pelajar juga
merupakan golongan komuniti yang perlu bersedia berhadapan dengan cabaran
dan persaingan pada abad ke 21. Terdapat pelbagai pendapat yang telah
mencirikan pelajar abad ke 21 ini. Terdapat 19 ciri-ciri pelajar abad ke 21 iaitu
berupaya membuat hubung-kait, bijak menyoal, yakin berkomunikasi, mengambil
risiko, dahagakan ilmu, ingin tahu, menjana idea, fleksibel, tidak berputus asa,
mendengar dan membuat refleksi, berkemahiran kritis, menguasai kemahiran
literasi, berani mencuba, mampu berfikir sendiri, membuat inisiatif, mampu bekerja
dengan orang lain, membuat perubahan, berintegriti dan berkeperibadian tinggi.
20

Abad ke 21 lebih merujuk kepada waktu berlakunya revolusi teknologi yang


amat pantas. Masyarakat dunia kini hidup dalam suasana yang global dan kompleks
yang dikelilingi dengan kemudahan teknologi yang mampu memberikan impak dan
transformasi kepada masyarakat kepada dunia ICT. Dalam konteks ini, pelajar turut
terlibat dalam mengalami arus perubahan ini, di mana pelajar perlu dibantu guru
dengan membentuk serta mengekalkan minat pelajar untuk belajar bersedia untuk
berhadapan dengan dunia sebenar. Pelajar juga perlu mempunyai rasa ingin tahu
untuk mempelajari sesuatu

sebagai pembelajaran jangka masa panjang. Tujuan

pemupukan rasa minat dan ingin tahu pelajar adalah perlu untuk membolehkan
pelajar boleh memberikan kesinambungan untuk pembelajaran meski pun berada di
luar institusi persekolahan. Oleh itu, pelajar perlu mempunyai ciri fleksibel untuk
mempelajari

sesuatu

ilmu

dan

demi

menghadapi

sebarang

cabaran

yang

mendatang.
http://www.21stcenturyschools.com/what_is_21st_century_education.htm
Generasi pelajar pada era milinieum

lahir sekitar tahun 1980-an sehingga

kini. Menurut John Seely Brown melalui Learning in a Digital Age, pada hari ini
pelajar beranggapan

bahawa ICT merupakan sesuatu yang seakan oksigen bagi

mereka untuk bernafas dan merujuk kepada bagaimana untuk mereka hidup.
Pandangan tersebut jelas menunjukkan bahawa perkembangan teknologi yang
pesat berlaku kini menunjukkan kepentingan teknologi dalam kehidupan pelajar
pada hari ini.
Secara umumnya terdapat beberapa karakter atau ciri yang menunjukkan
pelajar abad ke 21. Antaranya adalah:
(i) Pelajar suka berada dalam kawalan
Dalam era masa kini pelajar masa kini tidak lagi mahu belajar secara
tradisional dan tidak berkeinginan untuk sentiasa belajar di dalam kelas. Ini kerana
pelajar lebih senang menggunakan teknologi sedia ada yang membolehkan mereka
belajar pada bila-bila masa dan boleh berkomunikasi dengan sesiapa sahaja
mengikut cara mereka sendiri. Contohnya menggunakan kemudahan internet
dengan pengaplikasian i-pad, facebook atau skype ketika sesi p&p.
(ii) Pelajar boleh membuat pilihan
21

Pembelajaran masa kini juga menuntut pelajar untuk meneroka sendiri bahan
yang boleh dijadikan sumber. Secara tidak langsung membolehkan pelajar untuk
membuat pilihan dalam melaksanakan tugasan mereka. Dengan menggunakan
kemudahan

teknologi

pelajar

mampu

menyempurnakan

tugasan

dengan

pendekatan yang baharu malah lebih kreatif mengikut cara mereka sendiri.
(iii) Pelajar belajar berorientasikan kumpulan dan sosial.
Pelajar juga mampu memperkenalkan diri dengan menggunakan media
elektronik yang sememangnya mempunyai rangkaian sosial. Dengan menggunakan
rangkaian atas talian (online) pelajar berpeluang untuk mengenali individu lain
sama ada dalam skala yang kecil, mengikuti dengan sesuatu pertubuhan komuniti
dan berhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Kemudahan teknologi seperti ini
menggalakkan

pelajar

untuk

berkolaborasi,

berkongsi

ilmu,

pendapat

serta

pandangan dengan rakan lain dan seterusnya mampu membentuk identiti pelajar
itu sendiri.

(iv)Pelajar adalah inklusif


Pelajar pada era 21 ini juga mampu bertoleransi dengan semua lapisan
masyarakat sama ada dari segi kepelbagaian kaum, kepercayaan dan jantina.
Informasi yang dikongsikan meliputi pelbagai sudut dengan menggunakan pelbagai
carian ensiklopedia dan topik. Pencarian maklumat juga turut diperluaskan pelajar,
sama ada menggunakan sumber laman web atau rangkaian tertentu yang boleh
diaplikasikan daripada pencarian asal dan belajar mempelajari sesuatu yang baru.
(v) Pelajar sentiasa cuba menggunakan teknologi digital.
Pendedahan terhadap media digital kepada pelajar zaman sekarang dilihat
semakin meluas. Ini menyebabkan sebahagian daripada kehidupan pelajar terdedah
kepada ICT yang perlu diakses oleh pelajar untuk menyokong pembelajaran serta
memudahkan mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkan pelajar. Di samping
itu juga pelajar boleh menggunakan kemudahan ICT seperti komputer riba, telefon
tangan, radio dan sebagainya untuk dijadikan sebagai fungsi untuk mendapatkan
maklumat. ICT yang ada juga mampu berperanan sebagai penambahbaikan bahasa
22

pelajar, membuat jadual sendiri serta menjadi alat komunikasi pelajar dalam
kehidupan seharian pelajar.

Gambar 1: Pelajar menggunakan kemudahan teknologi dalam p&p

(vi)Pelajar berfikir dengan cara yang berbeza.


Sebagai pelajar yang hidup pada era globalisasi, seharusnya pelajar perlu
memahami bagaimana teknologi baru boleh diterima dan diguna pakai. Contohnya
dalam mencari sesuatu maklumat, tidak sekadar menggunakan satu tapak medium
sahaja seperti menggunakan google sahaja, tetapi sepatutnya mempelbagaikan
dan memperluaskan pencarian maklumat tersebut dengan menerokanya dengan
lebih mendalam.
(vii) Pelajar berani mengambil risiko
Pelajar alaf 21 ini berani mengambil risiko terhadap apa yang dilakukan,
malah sanggup mencuba sekiranya apa yang dilakukan tidak memberikan hasil
yang memuaskan. Ini bermaksud pelajar telah beralih daripada mentaliti biasa
kepada mentalilti yang sanggup menanggung risiko dan akibat.
(viii)Pelajar lebih menghargai masa dalam kehidupan

23

Apabila wujudnya kemudahan teknologi, maka lebih mudah pelajar untuk


mengetahui apa yang berlaku di sekeliling mereka. Ini secara tidak langsung telah
mendidik pelajar untuk menghargai masa dalam kehidupan yang ada. Pelajar juga
mampu menguruskan masa dengan melaksanakan perkara-perkara yang berfaedah
dan memberi kesan yang positif kepada mereka.
Kelahiran pelajar yang berfikiran serta bermotivasikan

alaf 21 mampu

membawa pendidikan negara maju seiring dengan matlamat negara untuk menjadi
sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Ciri-ciri pelajar abad 21 sememangnya
perlu diterapkan dalam pelajar Malaysia pada hari ini tanpa mengabaikan nilai-nilai
insaniah bagi memastikan pelajar Malaysia mampu maju dari pelbagai aspek.

24

Anda mungkin juga menyukai