Anda di halaman 1dari 67

Maksud dan contoh perbuatan mempersendakan agama.

Sifat orang yang mempersendakan agama.


Sifat orang yang menjaga agama.
Akibat mempersendakan agama
Firman Allah : Surah Al-Anam Ayat 70

| 6 ? &r
/ 2
e s u 4 $u
9#$ 4 u s
y 9 #$

? s u #Y
9s u $6Y 9s
]s #(
s B
#$

%
! #$ s u

5

t
2

?s ) u


x
u
@ < u !
#$

$o ;m
} 9s M
6t
| .x $
y /
6 
t
(# %.x $
y /
7 9 &r >
#
x
t u
5 q
x
i >
#u


9s ( #( 7
| .x $
y / #( =
0 &
t %
! #$ 7
y 9s ' & 3 $! p ]
{
s


3
t
Maksudnya : Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka
sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan
dunia. Peringatkanlah mereka dengan al-Quran itu agar masing-masing diri
tidak dijerumuskan ke dalam neraka kerana perbuatannya sendiri. Tidak
akan ada baginya pelindung dan tidak pula memberi syafaat selain daripada
Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, nescaya tidak
akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan
ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka
disediakan minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan
kekafiran mereka dahulu.
1.

Maksud mempersendakan agama ialah menjadikan apa yang diperintah oleh


agama sebagai bahan mainan dan senda gurau .

2.

Mempermainkan agama dianggap sebagai tidak menghormati agama,


perbuatan khianat dan menyelewengkan ajaran agama.

3.

Hukum mempersendakan agama ialah haram dan ditegah oleh syarak serta
berdosa.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

4.

Contoh-contoh perkataan atau perbuatan mempersendakan agama :


a) Mempertikaikan mukmin yang menutup aurat.
b) Memakai pakaian yang boleh dianggap sebagai menghina Islam.
c) Menyambut hari raya dengan berjudi dan menghidangkan minuman
keras.
d) Menyambut perayaan dengan hiburan yang diharamkan oleh syara.
e) Menganggap ajaran Islam tidak sesuai dengan peredaran zaman atau
ajaran kolot.
f) Menghina para ulama mutabar dan mengkhianati kitab-kitab agama.
g) Memutar belitkan maksud ayat al-Quran dan hadis untuk kepentingan
peribadi .
h) Mempersendakan sunnah Rasulullah.

5.

Golongan yang mempersendakan agama :


a) Orang-orang fasik.
b) Golongan anti hadis.
c) Orang-orang munafik.
d) Golongan anti bidah.

6.

Sifat orang yang suka mempersendakan agama :


a) Keimanan yang kurang.
b) Tidak tahan ujian Allah.
c) Sentiasa terdorong mengikut hawa nafsu.
d) Terpedaya dengan godaan syaitan.
e) Bersikap tidak bertanggungjawab.

7.

Sifat orang yang memelihara agama :


a) Keimanan yang kuat.
b) Sabar dengan ujian Allah.
c) Dapat mengawal hawa nafsu.
d) Bersifat cekal dan tabah.
e) Bersikap bertanggungjawab.

8.

Akibat berlakunya perbuatan mempersendakan agama :


a) Merosakkan akidah dan perpaduan umat Islam.
b) Dikenakan azab yang amat pedih di akhirat.
c) Kehidupan dunia yang tidak tenteram.
d) Mengganggu keharmonian hidup masyarakat.

9.

Langkah-langkah
menangani
masalah
masyarakat
yang
mempersendakan agama.
a) Mengamalkan sifat mahmudah dalam setiap masa.
b) Menasihati dan memberi tunjuk ajar dengan cara yang baik.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

suka

c) Mengadakan sessi ceramah dan pembelajaran ke arah membentuk


masyarakat rabbani.
d) Mengadakan perbincangan dan soal jawab dengan suasana harmonis
dan penuh hikmah.
e) Mencegah melalui penguatkuasaan undang-undang oleh pihak yang
bertanggung jawab.
10. Institusi atau badan-badan yang bertanggung jawab menangani isu-isu
mempersendakan agama :
a) Ahli jawatan kuasa kampung, taman dan penduduk setempat.
b) Jabatan Agama Islam Daerah.
c) Jabatan Agama Negeri.
d) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
e) Institut Kefahaman Islam Malaysia.
11. Hikmah memelihara dan mempertahankan agama :
a) Menjadi mukmin bertakwa yang dikasihi Allah.
b) Melahirkan masyarakat yang harmonis dan mengikut lunas-lunas
syarak.
c) Terhindar dari turunnya bala dan azab daripada Allah.
d) Dapat memelihara kesucian Islam daripada dipersendakan.

SOALAN SUBJEKTIF
1.

2.
3.
4.
5.

Berdasarkan ayat 70 surah al-Anam , tuliskan kalimah yang mengandungi


hukum tajwid berikut dan terangkan cara bacaannya.
- Idgham maal ghunnah
- Ikhfak hakiki
- Izhar hakiki.
Jelaskan pengertian mempersendakan agama dan hukumnya dari segi syarak ?
Mengapakah pada zaman ini banyak berlakunya gejala mempersendakan
agama. Terangkan 3 di antara punca-puncanya ?
Huraikan 4 langkah untuk menangani masalah gejala mempersendakan
agama.
Mengapakan perbuatan menganggap bahawa ajaran Islam tidak sesuai
dengan peredaran zaman termasuk dalam perbuatan mempersendakan
agama? Bincangkan dengan ringkas.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

SOALAN OBJEKTIF
1. Berikut adalah merupakan tanda orang yang memelihara agama .
A. Memakai pakaian yang mahal dan berjenama.
B. Menyapu sampah dan membersihkan masjid.
C. Melakukan solat ketika ramai orang melihatnya.
D. Menyambut hari raya dengan membakar mercun.
2. Pada zaman sekarang gejala mempersendakan agama banyak berlaku kerana :
A. Mereka sanggup menghadapi akibat yang akan diterimanya.
B. Terpedaya dengan ilmu-ilmu teknologi yang semakin pesat.
C. Kejahilan ilmu dan kelemahan jati diri pada manusia .
D. Terlalu komitmen dalam melaksanakan perintah Allah.
3.

Di antara berikut yang manakah bukan cara untuk menangani gejala


mempersendakan agama :
A. Mengadakan perbincangan.
B. Menggunakan internet dan majalah.
C. Mempengaruhi dengan kebendaan .
D. Menguatkuasakan undang-undang.

4. Berdasarkan ayat 70 surah al-Anam , apakah bentuk siksaan yang akan


diterima oleh orang yang mempersendakan agama :
I. Minum air panas yang menggelegak.
II. Dipakaikan sepatu neraka yang merah menyala.
III. Diberi makan buah-buahan yang berduri.
IV. Dikenakan azab yang tidak terperi sakitnya.
A. I dan II.
B. II dan III.
C. III dan IV.
D. I dan IV.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

Hikmah pertanian.
Langkah-langkah untuk meningkatan hasil pertanian.
Kepentingan sektor pertanian.

Firman Allah : Surah Al-Anam 141


&#2& $=tF t9$#u 9$#u ;Mxt uxu ;Mx ;My_ r'tr& %!$# uu
)ym (#?#uu tyOr& !#s) yrO (#=2 4 77ttF uxu $\:ttF $9$#u G9$#u
. 9$# =t ) 4 (#@ u ( $|ym ut
Maksudnya : Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun berjunjung dan yang
tidak berjunjung, pohon kurma tanam-tanaman yang bermacam-macam
buahnya,zaitun dan delima yang serupa ( bentuk dan warnanya) dan tidak sama
rasanya.Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah
dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan
zakatnya) dan jangan kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebihan.
1.

Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai jenis :


a) Tumbuhan menjalar seperti kacang panjang, tembikai dan
sebagainya.
b) Tumbuhan tidak menjalar seperti pokok kelapa.
c) Beraneka jenis, rupa dan bentuk seperti ada yang masam, manis ,
berduri, dan sebagainya.

2.

Hikmah Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan :


a) Menambahkan sumber kehidupan manusia dan makhluk di muka
bumi.
b) Membekalkan oksigen dan membina kehidupan yang lebih selesa .
c) Mengusahakan pertanian secara komersil dan seterusnya menambah
pendapatan individu serta membangunkan negara.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

d)
e)
f)

Membekalkan zat dan vitamin untuk keperluan tumbesaran dan


kesihatan tubuh badan.
Menakung air dan menyerap air hujan bagi mengelakkan bencana
banjir kilat.
Menguatkan struktur tanah bagi mengelakkan tanah runtuh.

3.

Jenis hasil pertanian yang diwajibkan ialah:


a) Makanan ruji yang mengenyangkan.
b) Jenis bijiran seperti padi, barli jagung dan kacang.
c) Jenis buah-buahan seperti tamar , tin dan anggur.

4.

Langkah untuk meningkatkan hasil pertanian :


a) Menggunakan mesin-mesin yang berteknologi moden.
b) Menggalakkan penyelidikan untuk menghasilkan benih dan baja
berkualiti.
c) Mengusahakan dan menggunakan tanah terbiar untuk pertanian.
d) Mengadakan sesi penerangan daripada Jabatan Pertanian kepada
para petani untuk menambahkan ilmu tentang pertanian dalam diri
masing-masing.
e) Menggalakkkan para belia dan mereka yang tidak mendapat
pekerjaan menceburi sektor pertanian.
f) Menyediakan skim pinjaman pertanian dan bantuan kepada para
petani.

5.

Kepentingan sektor pertanian ialah :


a) Mencari keredaan Allah dan memenuhi tuntutan fardhu kifayah.
b) Menjadi sumber pendapatan kepada petani dan menyediakan
peluang pekerjaan untuk rakyat.
c) Meningkatkan taraf hidup petani-petani dan mempertingkatkan
perkembangan teknologi pertanian.
d) Menggalakkan kajian penggunaan hasil pertanian dan kaedah untuk
diusahakan secara komersil.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

SOALAN
SOALAN SUBJEKTIF

1.
2.
3.
4.

Jelaskan dengan ringkas hikmah pertanian kepada manusia ?


Bagaimanakah langkah untuk meningkatkan hasil pertanian ?
Huraikan 3 daripada kepentingan sektor pertanian.
Terangkan peranan institusi zakat dalam membangunkan ekonomi umat
islam.
5. Islam mewajibkan kepada sesiapa yang mengusahakan pertanian jenis
makanan untuk membayar zakat .
Berikan syarat hasil pertanian yang di wajibkan zakat serta contohnya.

SOALAN OBJEKTIF

 "!   ":  .
1. Berdasarkan hadis di atas Islam amat menggalakkan umatnya :
A. Menambahkan sumber pendapatan diri, keluarga dan negara.
B. Bercucuk tanam untuk menjadi sumber makanan manusia.
C. Memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan pertolongan.
D. Menjaga kebersihan dan kesegaran udara persekitaran.
2. Berikut adalah kepentingan sektor pertanian kecuali :
A. Memenuhi tuntutan fardhu ain.
B. Menyediakan peluang pekerjaan untuk rakyat.
C. Menggalakkan kajian seperti bahan bakar dan bahan membuat ubat.
D. Meningkatkan perkembangan teknologi seperti mencipta jentera.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

Perbezaan di antara fardhu kifayah dengan fardhu ain.


Peranan ikhlas dalam ibadah.
Perkara yang boleh merosakkan sifat ikhlas dan mengekalkan sifat
ikhlas.
Syirik dan bahagiannya.

Firman Allah : Surah Al-Anam 162-163


N& y79x/u ( s9 y7 ts>y9$# b>u ! A$ytu y$utxu 5u A| ) %
t>RQ$# r& O$tr&u
Maksudnya :Katakanlah : Sesungguhnya soatku, ibadatku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Allah, tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya dan demikian
itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama
menyerahkan diri kepada Allah
1.

Syirik ialah menyekutukan Allah dengan benda-benda lain. Syirik


terbahagi kepada dua iaitu :
a) Syirik Jali iaitu syirik yang jelas seperti menyembah batu, matahari.
b) Syirik Khafi iaitu syirik yang tersembunyi dan tidak disedari seperti
solat untuk dikatakan wara, belajar dengan riyak untuk dipuji dan
sebagainya.

2.

Cara untuk memperolehi sifat ikhlas dalam beribadah :


a) Beribadah dengan niat semata-mata kerana Allah.
b) Menjauhi diri dari sifat riak dan menunjuk-nunjuk dalam beribadah.
c) Menanam sifat-sifat mahmudah dalam diri kita.
d) Mengharapkan keredaan Allah dan bukannya pujian manusia.

3.

Cara mengekalkan sifat ikhlas dalam diri:


a) Sentiasa menghampirkan diri kepada Allah.
b) Menjauhi perkara syirik.
c) Melakukan ibadat secara khusyuk dan tawadhuk.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

d) Sentiasa bermuhasabah diri terhadap apa yang dilakukan.


e) Sentiasa takut dengan azab siksaan Allah.
4.

Perkara yang boleh merosakkan sifat ikhlas dalam kehidupan :


a) Bersifat riak dan menunjuk-nunjuk dalam melakukan sesuatu
pekerjaan.
b) Mengungkit kembali segala kebaikan yang telah dilakukan.
c) Melakukan ibadah atau sesuatu pekerjaan dengan tidak bersungguhsungguh.
d) Melakukan perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah atau
mensyirikkan Allah.

5.

Kepentingan doa iftitah dalam kehidupan :


a) Ikrar kita kepada Allah bahawa hidup dan mati kita hanyalah kerana
Allah.
b) Dapat memperteguhkan keimanan kita kepada Allah.
c) Menjadikan rajin untuk beribadah dan mempunyai semangat juang
yang tinggi.
d) Melahirkan rasa khusyuk ketika solat dan beribadah kepada Allah.

6.

Fardhu ain ialah yang wajib dilakukan oleh setiap orang seperti solat lima
waktu, haji dan zakat, manakala fardhu kifayah pula wajib kepada sebahagian
umat Islam sahaja seperti solat jenazah.

7.

Ibadah dilakukan dengan :


a) Hati Iman , taat, tawakal, tawaduk dan khusuk.
b) Perkataan Membaca al-quran, sumpah, zikir, nazar, doa, talbiah dan
takbir
c) Perbuatan - Menuntut ilmu, solat, haji,puasa,pertanian dan
perkilangan .
d) Harta Aqiqah, sedekah, Waqaf, haji dan qurban.

SOALAN SUBJEKTIF

1.
2.
3.
4.
5.

Jelaskan pengertian syirik dan bahagiannya.


Terangkan cara untuk memperolehi sifat ikhlas dalam beribadah.
Senaraikan 3 cara yang boleh merosakkan sifat ikhlas dalam kehidupan.
Bagaimanakah sesuatu pekerjaan itu dikira sebagai satu ibadah ?
Huraikan dengan ringkas kepentingan doa yang dibaca dalam doa iftitah
ketika solat.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

SOALAN OBJEKTIF

1. Berikut adalah perkara yang boleh merosakkan sifat ikhlas kecuali :


A. Menghampiri perkara syirik.
B. Melakukan ibadah secara sambil lewa.
C. Solat di khalayak ramai.
D. Mempersendakan amal ibadah.
2. Yang manakah antara berikut bukan cara mengekalkan sifat ikhlas :
A. Menjauhi perkara syirik.
B. Beribadah untuk pujian.
C. Menghayati doa iftitah.
D. Sentiasa muhasabah diri
3. Di antara berikut yang manakah merupakan kepentingan doa iftitah dalam
kehidupan .
A. Melahirkan sifat ikhlas beribadah.
B. Melahirkan sifat yang penuh keriakan.
C. Mengurangkan sifat taqwa dalam diri.
D. Menghadirkan rasa mengantuk dalam diri.

10

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

Bentuk-bentuk kekuatan yang perlu ada pada umat Islam.


Kewajipan mempertahankan negara.
Islam mengutamakan perdamaian.

Firman Allah : Surah Al-Anfal 60-63


!$# t / 7? y9$# $t/h u ;% i FstG$# $ s9 (#r&u
&x (#)? $tu 4 n=t !$# tn=s? tyz#uu 2tu
.us?u $om; xu_$$s ==9 (#suy_ )u * n=? Fr&u 3s9) u !$# 6y
u 4 !$# y7t7ym *s ys r& (# )u =y9$# 9$# u ) 4 !$# n?t
F{$# $t |M)xr& s9 4 5=% t/ y#9r&u 9$$/u u/ yr& %!$#
3ym t ) 4 ut/ y#9r& !$# 6s9u /=% t/ |M9r& !$ $Ysd
Maksudnya : Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja
yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang
(yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan
orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah
mengetahuinya. Apa sahaja yang kamu nafkahkan ke jalan Allah nescaya
akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak dianiaya. Dan jika
mereka cenderung kepada perdamaian, maka cenderunglah kepadanya dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi
maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka
sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang
memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin.
1. Orang Muysrikin pulang ke Mekah dengan perasaan kecewa dan marah setelah
kalah kepada kaum muslimin dalam peperangan badar .

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

11

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Allah memerintahkah umat Islam bersiap sedia bagi menghadapi


kemungkinan serangan balas daripada orang-orang Muysrikin.
Konsep jihad adalah luas iaitu menentang musuh-musuh Allah dengan segala
bentuk kekuatan termasuk jihad menentang hawa nafsu.
Bentuk-bentuk persediaan untuk menghadapi musuh-musuh Allah dan
musuh-musuh manusia ialah :
a) Iman Kekuatan kerohanian.
b) Ikhwah - persaudaraan atau perpaduan masyarakat.
c) Ilmu Mahir dalam semua bidang dunia dan akhirat.
d) Jasmani Kesihatan fizikal.
e) Maddiyah Kebendaan atau kekayaan individu mahupun negara.
Umat Islam masing-masing bertanggungjawab atau berperanan menjaga
keselamatan diri, keluarga dan negara daripada sebarang ancaman musuh.
Pada zaman Rasulullah kekuatan ketenteraan ditumpukan kepada kekuatan
rohani dan jati diri melalui pemantapan dan peneguhan iman di samping
disiplin yang tinggi, kemahiran memanah, melontar lembing dan
menungggang kuda.
Negara yang kuat memerlukan pasukan tentera yang beriman teguh, gagah,
berdisplin dan terlatih.
Faktor ketenteraan dan keimanan, kekuatan pertahanan negara juga
bergantung kepada perpaduan rakyat.

KEWAJIPAN MEMPERTAHANKAN NEGARA


1.

Peranan pelajar dalam mempertahankan negara :


c) Melibatkan diri dalam badan-badan uniform bermula daripada peringkat
sekolah.
d) Mengamalkan apa yang dipelajari di kelas di dalam kehidupan seharian.
e) Mengaplikasikan semangat jihad yang dipelajari di dalam kelas.
f) Menanamkan dalam diri semangat cintakan negara dan berjiwa
patriotisme.

2.

Golongan yang termasuk dalam golongan musuh-musuh Allah :


a) Orang kafir harbi.
b) Orang munafik
c) Golongan syiah
d) Golongan anti hadis
e) Orang yang menentang hukum Allah.

5.

Di Malaysia semua kaum bertanggungjawab untuk mempertahankan negara,


bersatu padu dan berkerjasama meskipun berlainan agama dan bangsa. Jika
tidak negara akan menjadi lemah dan terdedah kepada ancaman musuh.

12

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

PERDAMAIAN DALAM ISLAM


1.
2.

Allah memerintahkan umat Islam supaya menerima tawaran perdamaian


kerana Islam agama yang mengutamakan perdamaian.
Walau bagaimanapun umat Islam diingatkan supaya sentiasa berwaspada
terhadap tindakan musuh yang mungkin mengambil kesempatan daripada
perdamaian tersebut..

SOALAN SUBJEKTIF
1.
2.
3.
4.
5.

Nyatakan perbezaan di antara mad silah kasirah( )


 dengan mad
silah tawilah( )
 .)
Terangkan konsep jihad dalam Islam .
Jihad memerlukan proses yang tersusun kerana ia melibatkan seluruh aspek
kekuatan yang penting. Jelaskan aspek-aspek tersebut.
Huraikan peranan rakyat dan pemimpin dalam mempertahankan negara.
Ceritakan dengan ringkas faktor-faktor kejayaan umat Islam pada zaman
Rasulullah dan sahabat.

SOALAN OBJEKTIF
1. Allah telah memerintahkan umat Islam supaya bersiap sedia untuk
mempertahankan diri, agama dan negara daripada serangan musuh- musuh
berikut kecuali : :
A. Puak Syiah .
B. Ahli Bidah.
C. Ahli Hadis.
D. Ajaran sesat.
2. Ayat di atas diturunkan oleh Allah selepas peperangan :
A. Badar.
B. Uhud.
C. Khandak.
D. Menentang Bani Quraizah
3 Berikut adalah bentuk-bentuk kekuatan yang dapat membina ummah dan
digeruni musuh kecuali :
A. Keindahan.
B. Kerohanian.
C. Kepakaran
D. Kebendaan.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

13

Ujian Allah kepada umat islam.


Cara-cara menghadapi ujian Allah.
Kepercayaan khurafat.

Firman Allah : Surah Al-Hajj 11-13


uF Ft/$|r& )u ( / r'y$# yz t/$|r& *s ( 7ym 4n?t !$# 7t t $9$# zu
(#t 79$# #u9$# u y79s 4 ntzF$#u $u9$# uyz _u 4n?t |=n=s)$#
ys9 (#t t79$# n=9$# u y79s 4 xt $tu t $t !$#
y9$# }6s9u 4n<y9$# }6s9 4 >t%r&
Maksudnya : Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah
dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam
keadaan itu dan jika ia ditimpa oleh sesuatu bencana, berbaliklah ia ke
belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah
kerugian yang nyata.Ia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat
memberi mudharat dan tidak memberi manfaat kepadanya.Yang demikian
itu adalah kesesatan yang jauh. Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya
mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diseru itu
adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan
1.

14

Asbabun Nuzul .
Rombongan orang Badwi telah berjumpa Rasulullah, setelah memeluk Islam
mereka kembali ke kampung halaman. Bila sampai musim hujan, tanaman
menjadi subur dan isteri-isteri mereka pula melahirkan zuriat yang sihat dan
berkata agama baru kita ini sangat baik , lalu mereka berpegang teguh
dengannya. Sebaliknya apabila tiba musim kemarau yang tandus dan isteriisteri mereka melahirkan zuriat yang tidak sihat, mereka berkata
Sesesungguhnya tidak ada sebarang kebaikan pun dalam agama baru kita ini.
Maka Allah menurunkan ayat ini.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

UJIAN ALLAH KEPADA UMAT ISLAM


1.

Semua manusia yang mengaku dirinya beriman kepada Allah akan menerima
ujian dari Allah bagi menguji dan mempertingkatkan keimanannya.

2.

Tindakan yang perlu dilakukan ketika ditimpa musibah :


a) Bersabar dan beristiqamah dalam menghadapi ujian.
b) Beristigfar memohon keampunan dari Allah.
c) Berdoa untuk keselamatan diri, keluarga, masyarakat dan negara.
d) Membaca zikir kepada Allah.

3.

Sebagai seorang yang beriman kita hendaklah sentiasa sabar dalam


menghadapi ujian dari Allah.

4.

Konsep sabar dalam Islam ialah sabar menghadapi ujian Allah dan sabar
daripada mengikut hawa nafsu yang mengajak ke arah kejahatan.

5.

Keburukan orang yang tidak mempunyai pendirian :


a) Tidak akan dapat mencapai kejayaan.
b) Mudah cenderung dengan godaan syaitan.
c) Melakukan sesuatu mengikut kehendak nafsu.
d) Menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

6.

Hikmah Allah menurunkan ujian kepada hambanya :


a) Untuk menguji tingkat keimanan hambanya.
b) Untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan hambanya kepada Allah.
c) Supaya manusia sentiasa bersyukur dengan segala nikmat Allah.
d) Untuk membezakan di antara orang yang beriman dengan orang yang
kufur kepada Allah.

KEPERCAYAAN KHURAFAT
1.
2.
3.

Khurafat ialah kepercayaan dan amalan yang bertentangan dengan syarak


seperti memuja kubur yang dianggap keramat dan memohon selain daripada
Allah.
Disebabkan kelemahan iman seseorang itu akan mudah mempercayai bahawa
sesuatu itu boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan kepadanya.
Contoh-contoh kepercayaan dan amalan khurafat :
a) Mandi safar di laut pada bulan safar.
b) Menilik nasib.
c) Menganggap burung atau belalang boleh membawa sial.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

15

d) Mempercayai sesuatu benda seperti tangkal atau azimat boleh membawa


rezeki.
4. Langkah menghapuskan khurafat :
a) Mengadakan aktiviti dakwah yang sesuai untuk mendekatkan diri
kepada Allah.
b) Meroboh dan memusnah tempat-tempat yang dianggap keramat dan
menjadi tempat pemujaan.
c) Mengambil tindakan kepada mereka yang melakukan perbuatan
khurafat..
d) Mengadakan kempen melalui poster atau media masa.
e) Menjauhi golongan yang mengamalkan khurafat.
5. Bahaya khurafat kepada masyarakat :
a) Merosakkan aqidah.
b) Mengundang kemurkaan Allah.
c) Menggugat keharmonian masyarakat.
d) Mudah mempercayai perkara tahyul.
SOALAN SUBJEKTIF

1. Nyatakan hukum-hukum tajwid perkataan di bawah.

#$"(&

, - .

2. Senaraikan tindakan yang perlu dilakukan ketika dilakukan ketika ditimpa


musibah. Nyatakan pengertian khurafat dan contoh yang berlaku dalam
masyarakat kita hari ini.
3. Terangkan konsep sikap sabar dalam Islam dan kelebihannya.
5. Jelaskan di antara hikmah Allah menurunkan ujian kepada hambanya.

16

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

SOALAN OBJEKTIF

1. Berikan hukum bacaan perkataan berikut :


0( 2
3
A. Ikhfak hakiki .
B. Wajibul Ghunnah.
C. Idgham Maal Ghunnah.
D. Ghunnah Tanwin.
2. Di antara sebab turunnya ayat di atas ialah :
A. Orang muysrikin yang telah masuk Islam mengeluh dengan agama baru.
A. Orang Islam tidak bersetuju dengan Rasulullah untuk berhijrah .
B. Orang Islam semakin lemah akibat terpedaya dengan kebendaan.
C. Ancaman dari kaum Muysrikin bertambah hebat akibat kekalahan.
3 Yang manakah antara berikut bukan cara untuk menghadapi ujian Allah.
A. Bersabar dan beristiqamah.
B. Berhibur menenangkan jiwa.
C. Berzikir dan membaca al-Quran.
D. Memohon keampunan kepada Allah.
Mempercayai Azimat

Melenggang Perut
X

Upacara Jampian

Mandi safar

4 Pernyataan yang bertanda x di atas adalah berkaitan dengan contoh.


A. Bidah.
B. Sihir
C. Khurafat.
D. Keramat

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

17

Penentangan terhadap Rasul-Rasul terdahulu :


- Nabi Noh - Nabi Hud - Nabi Solih - Nabi Ibrahim
- Nabi Lut - Nabi Syuib - Nabi Musa
Faedah mengembara.

Firman Allah : Surah Al-Hajj 42-46


79 s%u tt/) s%u rOu %tu 8y s% n=6s% Mt/2 s)s /js3 )u
3t t%2 y#s3s ( ?s{r& O tx6=9 Mn=r's 4y z>j.u ( tt =ysr&u
9s%u 7's#y 9/u $y 4n?t t%s{ }s y9$s u $yo3n=r& >ts% i ir(s3s
$p*s ( $p5 tyo #s#u r& !$p5 t=)t >=% m; t3tGs F{$# (#o n=sr& >
9$# L9$# >=)9$# ys? 3s9u |/F{$# ys?
Maksudnya : Dan jika mereka (yang kafir itu) mendustakanmu ( wahai
uhammad) Maka (yang demikian tidaklah pelik) kerana sesungguhnya
M
sebelum mereka, kaum Nabi Nuh dan Ad (kaum Nabi Hud) serta Tsamud kaum
Nabi Lut dan juga penduduk Madyan dan Nabi Musa telah mendustakan , maka
aku memberi tempoh kepada orang kafir itu, kemudian aku menimpakan
mereka dengan azab seksa. Dengan yang demikian perhatikanlah bagaimana
buruknya kesan kemurkaanku maka bukan sedikit negeri-negeri yang kami
binasakan dengan sebab kezaliman penduduknya, lalu runtuh ranaplah
bangunannnya dan bukan sedikit pula telaga sudah terbiar dan istana yang
tersergam indah (telah dikosongkan ditinggalkan) oleh itu, bukankah ada
baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya mereka melihat kesan-kesan
tersebut mereka menjadi orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat
memahami atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar ? ( Tetapi
kalaulah mereka mengembara pun tidak guna juga ) kerana keadaan yang
sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati
yang ada di dalam dada.
18

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

1.

Umat Islam bertanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para Rasul


melalui kerja- kerja dakwah dalam bentuk amar makruf dan nahi mungkar.

2.

Para Rasul sabar menghadapi ujian dan cabaran yang dihadapinya ketika
berdakwah, sifat inilah yang seharusnya dicontohi oleh umat Islam.

PENENTANGAN TERHADAP RASUL-RASUL TERDAHULU


1.

Allah telah membinasakan umat terdahulu yang melakukan penentangan


terhadap rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka.

a) Kaum Nabi Nuh alaihissalam.


Allah telah mengutuskan Nabi Nuh sebagai rasul untuk menghapuskan
budaya syirik dan membetulkan konsep ibadah umat manusia. Nabi Nuh telah
mendapat tentangan daripada kaumnya dan setelah berusaha dengan gigih selama
950 tahun, maka Allah membinasakan mereka dalam banjir yang besar sebagai
balasan terhadap kedegilan dan kejahatan mereka.
Balasan : Allah membinasakan mereka dalam banjir yang besar.
b) Kaum Nabi Hud alaihissalam.
Kaum Ad adalah kaum yang berbangsa arab tinggal di negeri Yaman.Mereka
ialah generasi pertama yang kembali menyembah berhala selepas kebinasaan kaum
Nabi Nuh Alaihissalam. Nabi Hud telah menyeru mereka kembali ke jalan yang
benar, akan tetapi mereka menolak seruan tersebut dan menuduh Nabi Hud
sebagai bodoh dan pendusta. Allah telah menurunkan azab di atas kedegilan
mereka dengan mendatangkan kemarau panjang selama 3 tahun dan disusuli angin
ribut yang dahsyat selama lapan hari tujuh malam sehingga membinasakan mereka
kecuali yang beriman bersama Nabi Hud
Balasan : - kemarau panjang selama 3 tahun.
- Disusuli angin ribut yang dahsyat selama lapan hari tujuh malam.
c) Kaum Nabi Solih alaihissalam.
Kaum Tsamud juga berbangsa Arab. Mereka tinggal di Al-Hijr yang terletak
di antara Madinah dan Tabuk. Mereka tinggal dalam bukit yang diukir dan ditarah
menjadi rumah yang cantik. Mereka menyembah berhala dan menentang seruan
agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Solih. Mereka merancang pembunuhan Nabi
Solih dan akhirnya mereka dibinasakan dengan satu letusan suara keras yang
menggegarkan pada waktu pagi.
Balasan : Satu letusan suara keras yang menggegarkan pada waktu pagi.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

19

d) Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam.


Nabi Ibrahim Alaihissalam diutuskan kepada kaum Khaldan ( ) yang
berpusat di Babylon. Mereka ialah golongan penyembah berhala dan diketuai oleh
Raja Namrud. Walaupun Nabi Ibrahim telah mengemukakan berbagai-bagai
hujjah dan dalil yang kukuh tentang ajaran yang dibawa, namun mereka tetap
berdegil tidak mahu beriman. Akibatnya Allah membinasakan mereka dengan
menimpakan ke atas mereka runtuhan bangunan yang mereka diami tanpa
disedari.
Balasan : Menimpakan ke atas mereka runtuhan bangunan tanpa disedari.
e) Kaum Nabi Lut alaihissalam.
Nabi Lut merupakan anak saudara Nabi Ibrahim Alaihissalam. Allah
mengutuskan baginda kepada kaum yang tinggal di satu kawasan di Syam yang
dikenali sebagai Sodom. Kaum Nabi Kut menyembah berhala dan melakukan
hubungan sejenis yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelum ini. Mereka
menolak ajaran Nabi Ibrahim Alaihissalam dan menghalau Nabi Ibrahim
sekeluarga keluar dari Sodom. Akibatnya Allah membinasakan mereka dengan
membalikkan tempat tersebut kemudian disusuli hujan batu yang menimpa
kepala mereka.
Balasan : Membalikkan tempat tersebut kemudian disusuli hujan batu
menimpa kepala .
f) Kaum Nabi Syuib alaihissalam
Allah mengutuskan Nabi Syuib kepada kaum Madyan yang terletak di
Jordan dan berdekatan dengan tasik kaum Lut. Selain daripada menyembah
berhala mereka suka menipu sukatan dan timbangan apabila berjual beli.
Mereka menentang seruan Nabi Syuib dan menghalau baginda keluar dari
bandar tersebut. Allah telah membinasakan mereka dengan satu gempa bumi yang
amat dahsyat.
Balasan : Satu gempa bumi yang amat dahsyat.
g) Kaum Nabi Musa alaihisasalam.
Seruan Nabi Musa mendapat tentangan yang sangat hebat daripada kaum
Qibti ( )yang menguasai negeri Mesir di bawah pemerintahan Firaun. Firaun
melakukan kezaliman terhadap Bani Israel dengan menjadikan mereka sebagai
hamba dan membunuh anak lelaki kerana bimbang kuasanya terancam. Allah telah
menurunkan bala seperti kemarau, ribut taufan, serangan serangga ( belalang ,
kutu ) dan katak serta menukar air sungai menjadi darah. Namun mereka tetap
sombong , derhaka , jahat dan bertekad mahu membunuh Nabi Musa namun Allah
20

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

membinasakan mereka di dalam laut merah.


Balasan : Kemarau, ribut taufan, serangan serangga ( belalang , kutu ) dan
katak serta menukar air sungai menjadi darah.
2. Bentuk-bentuk bencana yang menimpa umat zaman sekarang :
a) Banjir kilat, kemarau dan ribut.
b) Kebakaran.
c) Penyakit yang tidak boleh diubati.
d) Berleluasa gejala buruk dalam masyarakat.
e) Keadaan tidak aman dan berlaku pembunuhan di sana-sini.
FAEDAH MENGEMBARA
1. Faedah mengembara di muka bumi ialah :
a. Mengambil pengajaran dari kesan peninggalan sejarah umat-umat
terdahulu.
b. Menambah pengetahuan, pengalaman dan luas pemandangan.
c. Menjalin persahabatan dan bertukar-tukar maklumat.
d. Melihat dan mempelajari kebudayaan berbagai bangsa untuk dijadikan
pengajaran.
a. Melapangkan fikiran dan menenangkan perasaan dengan melihat
keindahan alam ini.

SOALAN SUBJEKTIF
1.
2.
3.
4.
5.

Keluarkan dua contoh hukum Qalqalah Sugra ( )  


daripada petikan
surah Al-Hajj ayat 42-46 di atas.
Apakah yang menyebabkan umat terdahulu dibinasakan oleh Allah dengan
ditimpa bala bencana ?
Jelaskan dengan ringkas azab yang diterima oleh Kaum Ad akibat daripada
kedegilan dan keangkuhan mereka.
Bagaimanakah aktiviti lawatan ketempat-tempat sejarah boleh memberi
manfaat kepada kita.
Siapakah yang bertanggung jawab meneruskan perjuangan dakwah
Rasulullah.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

21

SOALAN OBJEKTIF
1. Berikut adalah contoh hukum tajwid qalqalah sugra
A.

( )  
.

.
C.
.
B.

D. .
2. Apakah faedah yang boleh didapati daripada mengembara ?
A. Menghabiskan masa dengan mempelajari kebudayaan asing.
B. Melihat kemajuan yang boleh meruntuhkan peradaban.
C. Menjalin persahabatan dan bertukar maklumat dengan musuh Islam.
D. Melapangkan fikiran dengan melihat keindahan alam.
3. Mereka ditimpakan balasan dengan kemarau selama 3 tahun berserta angin
ribut yang dahsyat .
Pernyataan di atas ialah balasan kepada :
A. Kaum Ad
B. Kaum Tsamud
C. Kaum Nabi Musa
D. Kaum Nabi Ibrahim
4. Balasan yang diterima oleh kaum Nabi Musa akibat mendustakan Nabi mereka
ialah :
I. kemarau
II. Taufan
III. Gempa bumi
IV. Hujan batu
A. I dan II.
B. II dan III.
C. III dan IV.

D. I dan IV.

22

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

Ciri-ciri Mukmin yang berjaya :


1. Khusyuk dalam solat 2. Menjauhi perkara sia-sia
3. Mengeluarkan zakat 4. Menjaga kehormatan diri
5. Menjaga amanah dan menunaikan janji 6. Menunaikan solat

Firman Allah : Surah Mukminun Ayat 1-11

=9$# t t%!$#u tyz E| t%!$# t9$# yxn=r& s%


#n?t ) tym _9 t%!$#u t=s 4x.=9 t%!$#u
y7s9''s y79s u!#uu 4xtG/$# ys =t x *s ]yr& Ms3n=t $t r& _ur&
t$pt Eun=| 4n?t / t%!$#u tu tu FotL{ t%!$#u t$y9$#
t$#yz $p }y9$# tOt %!$# tOu9$# y7s9'&
Maksudnya : Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman iaitu mereka yang
khusyuk dalam sembahyangnya dan mereka yang menjauhkan diri dari
perbuatan dan perkataan yang sia-sia dan mereka yang berusaha
membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat hartanya dan mereka
yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya dan hamba sahayanya
maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian, sesiapa yang mengingini
selain dari yang demikian, maka merekalah orang yang melampaui batas dan
mereka yang menjaga amanah dan janjinya dan mereka tetap memelihara
sembahyangnya, mereka itulah orang yang berhak mewarisi, yang akan
mewarisi syurga firdaus, mereka kekal di dalamnya.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

23

CIRI-CIRI MUKMIN YANG BERJAYA


1. Ciri-ciri mukmin berjaya iaitu :
a. Khusuk dalam solat.
Menghadirkan kepatuhan dan rasa takut kepada Allah di dalam hati.
b. Menjauhi perkara sia-sia.
Perkara sia-sia ialah yang tidak mendatangkan sebarang faedah seperti
melepak dan berbual-bual kosong.
c. Mengeluarkan zakat.
Zakat ialah rukun Islam yang diwajibkan kepada umat Islam yang cukup
syarat- syaratnya mengikut kadar dan tempoh masa tertentu.
d. Menjaga kehormatan diri.
Orang yang menjaga kehormatan diri dapat memelihara maruah diri,
dapat mengawal nafsu dan menjaga kemaluan daripada melakukan
perkara yang dilarang oleh syara.
e. Memelihara amanah dan menunaikan janji.
Menjaga dan menunaikan amanah satu kewajipan yang mesti
disempurnakan. Setiap janji wajib ditunaikan samada janji dengan Allah
atau manusia.
f. Menjaga waktu solat.
Menjaga waktu solat bermaksud menunaikan solat dengan khusyuk pada
waktunya serta sempurna segala rukun, syarat dan sunat-sunatnya.
2.

Usaha-usaha untuk mengekalkan ciri-ciri mukmin yang berjaya :


a) Mematuhi segala suruhan dan larangan Allah.
b) Sentiasa bergaul dengan para ilmuan dan ulama agar mereka dapat
membimbing diri kita.
c) Sentiasa memelihara sifat-sifat muslim sejati.
d) Menghayati ciri-ciri mukmin dalam pembentukan masyarakat dan
keluarga.

3. Akibat yang akan menimpa jika mengabaikan sifat mukmin yang berjaya :
a) Menjadi manusia yang rugi di dunia dan di akhirat.
b) Hidup tidak akan bahagia dan tidak tenteram.
c) Sentiasa terdorong untuk mengikut hasutan hawa nafsu.
d) Tidak dapat mempertahankan diri daripada terjebak dalam perkara
kemungkaran.
e) Tidak akan dapat mencapai kejayaan pada pekerjaan yang dilakukan.
24

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

SOALAN SUBJEKTIF

1.
2.
3.
4.

Senaraikan ciri-ciri mukmin yang berjaya seperti yang telah dinyatakan di


dalam surah mukminun di atas.
Jelaskan cara-cara untuk mendapatkan khusuk dalam solat.
Melakukan perkara sia-sia hanya akan menyebabkan kita kerugian, masa,
tenaga dan harta. Bagaimanakah kita dapat mengelakkan diri kita daripada
melakukan perkara sia-sia ?
Terangkan usaha-usaha untuk mengekalkan ciri-ciri mukmin yang berjaya.
SOALAN OBJEKTIF

1. Apakah ciri mukmin berjaya yang disebutkan dalam ayat di atas .


A. Menunaikan janji yang telah dibuat.
B. Menghindarkan diri dari perkara melalaikan.
C. Menunaikan puasa apabila muncul bulan ramadhan.
D. Melakukan amar makruf dan nahi munkar.
2. Berikut ialah cara-cara untuk mendapatkan khusyuk dalam solat kecuali :
A. Mengerjakan solat dalam keadaan segar dan tidak mengantuk.
B. Memastikan tempat solat dan pakaian hasil pendapatan halal.
C. Memahami bacaan dalam solat dan menghayati maksudnya.
D. Memastikan solat dengan berdiri tegak dan berpakaian putih.
3.

Di antara berikut yang manakah termasuk dalam perkara sia-sia.


A. Membaca buku-buku komik dan hiburan.
B. Menonton rancangan tv berunsur pendidikan.
C. Berbual dengan rakan yang telah lama terpisah.
D. Bermain bola pada petang hari di padang sekolah.

4.

Berikut ialah akibat daripada tidak menjaga amanah.


I. Gejala rasuah dan politik wang dapat dihindari.
II. Kezaliman , pengkhianatan dan penipuan berlaku.
III. Kelemahan pentadbiran dan pengurusan.
IV. Wujudnya kelemahan iman dan mementingkan diri.
A. I ,II dan III.
B. I, III dan IV
C. II, III dan IV.
D. I, II dan IV.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

25

Wasiat Luqmanul Hakim.


Faktor-faktor penderhakaan anak terhadap ibu bapa.
Berbuat baik kepada ibu bapa.
Jauhi perbuatan syirik.

Firman Allah : Surah Lukman Ayat 12-19


txx. tu ( u9 3o $y*s 6t tu 4 ! 3$# r& sy3t:$# zy)9 $os?#u s)s9u
) ( !$$/ 8@ o_6t t uu /e y)9 t$s% )u ym ;_x !$# *s
=|u 9u 4n?t $u & Fn=uxq y9u/ z|M}$# $uuu t =s9 x8e9$#
$t 1 @ r& #n?t #yyy_ )u y9$# n<) y7y9u9u < 6$# r& t%t
z>$tr& t 6y 7?$#u ( $]t $u9$# $y6m$|u ( $y? s = / y7s9 }s9
76ym t$s)W 7s? ) !$p) o_6t t=ys? F. $y/ 6m;t's 3_t n<) O 4 n<)
#s9 !$# ) 4 !$# $p5 N't F{$# r& Nuy9$# r& >t| 3tFs 5yyz i
) ( y7t/$|r& !$t 4n?t 9$#u s39$# t t$#u y9$$/ &u n4n=9$# %r& o_6t 7yz
) ( $mtt F{$# s? u $=9 s{ i|? u W{$# t y79s
ts3r& ) 4 y7?| $#u t %$#u 9s 5$tF . =t !$#
pt:$# N|s9 NuF{$#
Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Lukman, hikmah bijaksana
(serta kami perintahkan kepadanya : Bersyukurlah kepada Allah (akan
segala nikmatnya kepadamu) dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya
26

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

itu hanyalah terpulang kepada diri sendiri dan sesiapa yang tidak
bersyukur (maka tidak menjadi kepada Allah) kerana sesungguhnya Allah
maha kaya lagi maha terpuji dan ingatlah tatakala Lukman berkata kepada
anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya. Wahai anak
kesayanganku, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu
yang lain.,Sesungguhnya perbuatan syiri itu adalah satu kezaliman yang
besar dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya
mengandungkan dengan menangung kelemahan demi kelemahan (daripada
awal mengandung hingga akhir menyusunya) dan tempoh menceraikan
susunya ialah dalam masa dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada
kedua ibu bapamu dan ingatlah kepada aku jua tempat kembali (untuk
menerima balasan).
Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau
mempersekutukan dengan ku sesuatu yang engkau (dengan fikiran
sihatmu) tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat
kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yan
baik dan turutlah jalan orang yang rujuk kembali kepadaku. Kemudian
kepada akulah tempat kembali kamu semua. Maka aku akan menerangkan
kepada kamu segala yang telah kamu kerjakan(Lukman menasihati
anaknya dengan berkata) : Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika
ada sesuatu perkara sekalipun seberat biji sawi serta ia tersembunyi dalam
batu besar atau di langit ataupun di bumi sudah tetap akan dibawa oleh
Allah kerana sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuannya lagi
meliputi segala yang tersembunyi.
Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah
berbuat kebaikan serta larang daripada melakukan perbuatan yang
mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu.
Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang dikehendaki diambil
berat melakukannya dan janganlah engkau memalingkan mukamu kepada
manusia dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong,
sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang sombong, takbur lagi
membangga diri dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga
rendahkanlah suaramu semasa berkata sesungguhnya seburuk-buruk suara
ialah suara khimar.
WASIAT LUQMANUL HAKIM
1. Wasiat Lukmanul hakim :
a. Bersyukur kepada Allah dengan nikmat yan g dikurniakan.
b. Menjauhi perkara-perkara syirik.
c. Menghormati dan berbuat baik kepada ibu-bapa.
d. Mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

27

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Mendirikan solat.
Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran.
Bersabar menghadapi ujian.
Tidak bersifat sombong.
Tidak takbur dan memandang hina kepada seseorang.
Bersederhana dalam perwatakan.
Bersopan ketika berjalan dan merendahkan suara ketika bercakap.

2. Kelebihan Lukmanul Hakim dalam mendidik anaknya .


a. Allah telah mengurniakan Lukmanul Hakim dengan kebijaksaan dalam
berkata-kata.
b. Menjadi orang yang berilmu dan mengajar sendiri anak-anaknya.
c. Menasihati anak-anaknya dengan cara berhikmah dan lemah-lembut.
d. Mendidik anak mengikut cara yang ditetapkan oleh syara.
FAKTOR PENDERHAKAAN ANAK TERHADAP IBU BAPA
1. Faktor berlakunya penderhakaan anak terhadap ibu bapa.
a. Kurangnya didikan agama.
b. Kurang kawalan dan didikan dari ibu bapa.
c. Pengaruh kawan dan persekitaran.
d. Kurang keberkesanan teknik didikan ibu bapa.
e. Sikap ibu bapa yang kurang disenangi anak-anak.
2. Tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak.
Manusia dilahirkan secara fitrah dan islam meletakkan tanggungjawab ke
atas ibu bapa untuk mendidik anak-anak supaya mereka menjadi manusia
solih dan bertakwa.
3. Bersyukur kepada Allah.
Kesyukuran adalah asas bagi kekuatan dan kejayaan. Ibu bapa wajib
mendidik anak-anak mensyukuri nikmat yang dianugerahkan oleh Allah.
BERBUAT BAIK KEPADA IBU BAPA.
1. Ibu bapa telah melakukan pengorbanan yang besar dalam mendidik anakanak.Berbagai-bagai penderitaan yang dialami oleh ibu semasa mengandung
dan selepas melahirkannya. Pengorbanan ibu bapa sangat tinggi nilainya dan
tidak terbalas oleh anak-anak sepanjang hidup mereka.
2. Cara menghormati ibu bapa :
a. Melayan mereka dengan lemah lembut.
b. Tidak memasuki bilik mereka tanpa izin.
28

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Berjalan di hadapan mereka dengan sopan.


Makan bersama mereka dengan beradab.
Solat jemaah bersama mereka.
Tidak tidur di atas katil mereka.
Merendahkan suara.
Memberi salam sewaktu masuk dan keluar rumah.

JAUHI PERBUATAN SYIRIK


1.
2.

Perbuatan syirik adalah dosa paling besar yang membawa kesesatan dan
kekufuran.
Dosa amalan syirik tidak akan diampunkan oleh Allah kecuali bertaubat
nasoha.

SOALAN SUBJEKTIF
1.

Senaraikan ciri-ciri mukmin yang berjaya seperti yang telah dinyatakan di


dalam surah mukminun di atas.

2.

Jelaskan cara-cara untuk mendapatkan khusuk dalam solat.

3.

Melakukan perkara sia-sia hanya akan menyebabkan kita kerugian, masa,


tenaga dan harta. Bagaimanakah kita dapat mengelakkan diri kita daripada
melakukan perkara sia-sia ?

4.

Terangkan usaha-usaha untuk mengekalkan ciri-ciri mukmin yang berjaya.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

29

SOALAN OBJEKTIF
1. Berikan hukum tajwid perkataan berikut :
A. Mad jaiz munfasil.
B. Mad tamkin.
C. Mad Iwad.
D. Mad tamkin.
2. Bilakah peristiwa Luqmanul Hakim ini berlaku ?
A. Zaman Nabi Musa.
B. Zaman Nabi Yaakob
C. Zaman Nabi Daud
D. Zaman Nabi Muhammad
3. Di antara berikut yang manakah bukan termasuk wasiat Luqmanul Hakim
kepada anaknya.
A. Mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah.
B. Merendahkan suara bila berbicara.
C. Tidak memandang hina terhadap seseorang.
D.Tidak menyakiti hati jiran dan sahabat.
4.

Bilakah Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya?


A. Ketika sedang mengajar anaknya.
B. Ketika sedang mengadap juadah makanan.
C. Ketika berwasiat hampir meninggal dunia.
D. Ketika dalam perjalanan semasa bermusafir.

5.

Berikut adalah cara untuk menghormati ibu bapa kecuali :


I. Memasuki bilik mereka tanpa keizinan
II. Berjalan di hadapan mereka dengan sopan.
III. Tidur di atas katil mereka bila mereka tiada.
IV. Bersopan santun dengan mereka bila ada tetamu sahaja
A. I ,II dan III.
B. I, III dan IV
C. II, III dan IV.
D.I, II dan IV.

30

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

Tanda-tanda kekuasaan Allah.


Kejadiam manusia.
Proses kejadian Manusia ..

Firman Allah : SurahYasin Ayat 77-83


ztu WsWt $os9 z>uu 7 yz u #s*s 7x o)n=yz $r& |M}$# tt s9ur&
e3/ uu ( ;t tr& !$yr'tr& %!$# $ps % u }u zs9$# t t$s% ( s)=yz
t%? i Fr& !#s*s #Y$t |zF{$# yf9$# zi /3s9 yy_ %!$# =t @,=yz
=y9$# ,=y9$# uu 4n?t/ 4 n=W t,=s r& #n?t As)/ uF{$#u Nuy9$# t,n=y{ %!$#
} s9ur&
N3w=t u/ %!$# zys6s 3us . s9 t)t r& $x y#ur& !#s) r& !$y)
ty_? s9)u &x e.
Maksudnya: Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa kami
telah menciptakan dia dari setitis air mani ? Dalam pada itu (setelah kami
sempurnakan kejadian dan tenaga kekuatan) Maka tidak semena-mena
menjadilah ia seorang pembantah yang jelas bantahannya dan dia pula lupa
keadaan kami menciptakannya sambil ia berkata : Siapakah yang dapat
menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu ? Katakanlah :
Tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh tuhan yang telah
menciptakan pada awal wujudnya dan ia maha mengetahui akan segala
keadaan makhluk-makhluk .Tuhan yang telah menjadikan api dari pohonpohon yang hijau basah untuk kegunaan kamu, maka kamu pun selalu
menyalakan api dari pohon itu.
Tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai bahawa tuhan yang telah
menciptakan langit dan bumi -berkuasa menciptakan semula manusia
sebagaimana ia menciptakan mereka dahulu ? Ya! Diakui dan dipercayai
berkuasa ! dan dia pencipta yang tiada bandingannya, lagi yang maha
2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran
31
mengetahui.

TANDA-TANDA KEKUASAAN ALLAH


1. Tanda-tanda kekuasaan Allah.
a) Proses kejadian manusia.
b) Menghidup dan mematikan semula.
c) Menjadikan atau mengeluarkan api daripada kayu yang hidup.
d) Menjadikan langit dan bumi serta sistem peredarannya.
2. Cara-cara bersyukur terhadap nikmat Allah :
a) Sentiasa patuh dan taat terhadaperintah Allah.
b) Membelanjakan nikmat rezeki yang dikurniakan ke jalan yang benar.
c) Tidal melakukan maksiat dan membelanjakan harta ke arah maksiat.
d) Banyak melakukan ibadah seperti solat , membaca al-quran, berzikir dan
sebagainya.
KEJADIAN MANUSIA
1. Tahap kehidupan manusia :
e) Alam Roh.
f) Alam Rahim.
g) Alam Dunia.
h) Alam barzah.
i) Alam akhirat.
2. Proses kejadian manusia.
a. Menurut al-quran manusia berasal daripada Adam dan asal kejadian
adam daripada tanah.
b. Daripada Adam dijadikan Hawa dan daripada mereka dijadikan
keturunan manusia melalui percantuman benih lelaki dan perempuan
yang dikenali sebagai nutfah.
c. Kemudian Allah menjadikan air benih itu menjadi sebuku darah beku
(Alaqah).
d. Darah beku itu kemudian diciptakan oleh Allah menjadi seketul daging
(Mudghah).
e. Kemudian diciptakan daging itu beberapa tulang dan dibaluti tulangtulang itu dengan daging.
f. Maka seterusnya Allah menjadikannya menjadi manusia yang sempurna.
2. Proses kejadian manusia menurut ahli fikir :
a. Teori tabie.
Sebahagian para saintis tidak percaya adanya pencipta yang maha kuasa.
Mereka mengatakan yang mencipta alam dan manusia ialah tabie.
32

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

b. Teori Evolusi.
Teori evolusi diperkenalkan oleh Charles Darwin pada tahun 1859 Masihi.
Beliau mendakwa bahawa segala makhluk yang ada dan semua sistem alam
yang teratur, samada tumbuh-tumbuhan, cakerawala atau manusia telah
menjadi sempurna sedikit demi sedikit oleh kuasa yang terkandung dalam
benda itu sendiri.Proses perkembangan itu berlaku daripada keadaan purba
yang tidak teratur serta ringkas kepada keadaan yang kompleks dan teratur.
3. Kedua-dua teori ini bercanggah dengan nas-nas al-Quran yang menyatakan
dengan jelas hakikat kejadian manusia daripada tanah dan air benih.
SOALAN SUBJEKTIF
SUBJEKTIF
1.
2.
3.
4.
5.

Senaraikan beberapa tanda kekuasaan Allah.


Berikan contoh cara bersyukur terhadap nikmat Allah.
Jelaskan proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran.
Bincangkan teori proses kejadian manusia mengikut ahli sains.
Nyatakan perbezaan proses kejadian manusia biasa dengan proses kejadian
Nabi Adam dan hawa
SOALAN OBJEKTIF

1. Bagaimanakah cara bacaan saktah ( &4 ).


A. Membaca 2 harkat dan menyekat suara kadar 2 harkat.
B. Membaca dengan menahan suara dengan kadar 2 harkat.
C. Berhenti sebentar tanpa menarik nafas dengan kadar 2 harkat.
D. Berhenti dengan menarik nafas dan panjang dengan kadar 2 harkat.
2. Apakah maksud bagi tanda waqaf : 
A. Harus berhenti dan waqaf.
B. Harus berhenti tetapi afdhal sambung.
C. Harus sambung tetapi afdhal berhenti.
D. Dilarang berhenti dengan menarik nafas.
3. Berikut adalah bertepatan dengan teori yabg telah diperkenalkan oleh Charles
Darwin kecuali :
A. Segala makhluk terjadi dengan sempurna sedikit demi sedikit.
B. Teori Charles Darwin adalah bercanggah dengan nas-nas Al-quran.
C. Kejadian alam dan makhluk yang ada di bumi ini adalah secara tabie.
D. Proses kejadian makhluk adalah daripada kuasa dalaman benda itu
sendiri

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

33

Konsep dan tujuan taaruf.


Hikmah Allah menjadikan manusia berbagai keturunan dan bangsa.
Sifat-sifat orang bertakwa.
Cara mewujudkan keamanan dalam masyrakat mahupun negara.

Firman Allah : Surah Al-Hujrat Ayat 13


/3tt2r& ) 4 (#u$ytG9 !$t7s%u $\/ 3o=yy_u 4s\&u 9x.s i /3o)n=yz $) $9$# $pr't
7yz =t !$# ) 4 39s)?r& !$# y
Maksudnya : Wahai umat manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu
dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa
dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya semuliamulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya antara kamu ( bukan
yang lebih keturunan atau bangsa). Sesungguhnya Allah mengetahui lagi
mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu.

1.

34

Asbabun nuzul :
Sewaktu baginda berada di Madinah, baginda telah menyarankan kepada
kabilah Bani Bayadhah ( &.
5 ) daripada golongan Ansar supaya
mengahwinkan seorang hamba mereka yang bernama Yasar dan digelar Abu
Hindun dengan seorang perempuan daripada qabilah tersebut. Mereka
mempertikaikan saranan tersebut seraya berkata : Apakah kamu ingin
mengahwinkan anak-anak perempuan kami dengan hamba sahaya kami.
Maka Allah menurunkan ayat ini.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

KONSEP TAARUF
1.

Taaruf bermaksud berkenal-kenal antara satu sama lain. Islam menggalakkan


umatnya bertaaruf dengan pelbagai golongan dan bidang seperti ekonomi,
pendidikan, politik dan kebudayaan. Ia boleh membawa banyak kebaikan
kepada seluruh umat manusia.

2. Antara tujuan taaruf ialah :


a. Mewujudkan semangat kerjasama antara masyarakat dan kaum
berbilang bangsa, agama dan keturunan.
b. Untuk merealisasikan pengabdian kepada Allah dengan mematuhi
suruhannya supaya bertaaruf.
c. Supaya manusia mengenali keturunan masing-masing, dengan itu mereka
dapat mempereratkan persaudaraan dan persahabatan.
3. Hikmah Allah menjadikan manusia berbagai-bagai bangsa dan keturunan :
a. Manusia dapat berkenal-kenalan antara satu sama lain.
b. Supaya manusia beriman dengan kekuasaan Allah menjadikan segala
sesuatu.
c. Supaya manusia mensyukuri nikmat kejadian Allah.
d. Manusia dapat menjalinkan silaturrahim dan hubungan persahabatan
dalam konteks keluarga, masyarakat dan bangsa.
4. Allah melarang manusia daripada bermegah dengan keturunan kerana :
a. Kejadian manusia berasal daripada keturunan yang sama iaitu Adam.
b. Bermegah dengan keturunan adalah ciri-ciri yang dibenci oleh Allah.
c. Sikap bermegah dengan keturunan adalah ciri-ciri fahaman masyarakat
jahiliyah yang bertentangan dengan ajaran islam.
d. Keturunan tidak menjamin kelebihan di sisi Allah .
5. Sifat-sifat orang yang bertakwa :
a. Mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
b. Mempunyai keimanan teguh dan sanggup berjihad ke jalan Allah.
c. Menjauhi diri daripada perkara-perkara haram, khurafat dan bidah.
d. Tawadhuk dan tegas.
e. Tidak sombong dengan keturunan dan pangkat, harta dan paras rupa.
f. Tidak suka membazir masa dengan perkara-perkara yang berfaedah.
6. Sebab-sebab berlakunya permusuhan sesama manusia :
a. Kegagalan manusia memahami konsep taaruf sebagaimana yang
disarankan oleh Islam.
b. Sikap sombong dan takbur sebahagian daripada manusia yang berbangga
dengan keturunan dan kekuatan bangsa mereka terhadap bangsa lain.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

35

c.

Penindasan dan kezaliman dilakukan oleh golongan manusia yang kuat


terhadap golongan lemah telah menimbulkan rasa marah, benci dan
dendam di kalangan mereka.

7. Cara mewujudkan keamanan dalam masyarakat, sekolah dan keluarga :


b. Mengutamakan perpaduan dalam semua bidang kehidupan.
c. Mengajak diri, keluarga dan masyarakat bertaqwa kepada Allah.
d. Mengadakan kempen masyarakat harmoni dan penyayang.
e. Menanam sikap cintakan bangsa, agama dan negara.
8. Pembahagian harta atau ekonomi yang tidak adil telah menimbulkan rasa
tidak puas hati.

SOALAN SUBJEKTIF
1.

Terangkan konsep taaruf dalam Islam ?

2.

Jelaskan 4 di antara tujuan taaruf ?

3.

Mengapakah Allah melarang seseorang itu bermegah-megah dengan


keturunannya ?

4.

Senaraikan sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah.

SOALAN OBJEKTIF
1. Maksud Berkenal-kenalan di antara satu sama lain sesuai dengan konsep :
A. Taawun
B. Taasub
C. Taalim
D. Taaruf
2. Hikmah Allah menjadikan manusia berbagai-bagai bangsa dan keturunan ialah
:
A. Supaya manusia dapat berbangga dengan kelebihan masing-masing.
B. Memisahkan penempatan penduduk dunia mengikut bangsa.
C. Manusia dapat berkenal-kenalan antara satu sama lain.
D. Untuk mudah mengenal perbezaan etnik dan warna kulit.

36

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

Contoh-contoh nikmat Allah kepada manusia.


Faktor manusia engkar terhadap nikmat Allah.
Akibat kufur terhadapnikmat Allah.
Sikap orang yang bersyukur.

Firman Allah : Surah Al-Rahman


ys)9$#u 9$# t$ut69$# y=t z|M}$# Yn=y{ t#u)9$# z=t oq9$#
r& #u9$# y|uu $yysu u!$y9$#u #yfo yf9$#u f9$#u 5$t7t2
$yy|u uF{$#u t#u9$# (#B u )9$$/ u9$# (#%r&u #u9$# (#ts?
dr'6s $pt9$#u #y9$# =pt:$#u $y.F{$# N#s 9$#u y3s $p $tF|9
$t/js3? $y3n/u I#u
Maksudnya : Tuhan yang Maha Kuasa serta melimpah-limpah rahmatnya,
dialah yang telah mengajarkan al-Quran, dialah yang telah menciptakan
manusia, dialah yang telah membolehkan manusia bertutur memberi dan
menerima pernyataan, matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan
hitungan yang tertentu dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohonpohon kayu-kayan, masing-masing tunduk menurut peraturannya dan langit
dijadikannya membumbung tinggi, serta ia mengadakan undang-undang dan
peraturan neraca keadilan dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil
serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang dan bumi pula
dijadikannya rata untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluk yang lain :
terdapat padanya berbagai jenis buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang
ada kelopak kelopak mayang, demikian juga terdapat biji-biji yang ada jerami
serta daun, dan terdapat lagi bunga-bunga yang harum, maka yang mana satu
di antara nikmat-nikmat tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan .

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

37

1. Asbabun nuzul.
Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa surah Ar-Rahman diturunkan
sebagai menjawab persoalan kaum musyrikin yang berpura-pura tidak
mengetahui apa maksud Ar-Rahman .
2. Contoh-contoh nikmat Allah.
b. Nikmat hidayah.
c. Nikmat Wahyu
d. Nikmat ilmu
e. Nikmat rezeki
f. Nikmat pancaindera
g. Nikmat Akal
h. Nikmat tumbuhan
3. Faktor manusia ingkar terhadap nikmat Allah :
a. Selalu melihat orang yang mendapat nikmat yang lebih ( lebih kaya dan
sebagainya )
b. Terlalu tamak kepada sesuatu perkara kerana sifat tamak itu
menghilangkan rasa syukur.
c. Tiada sifat qanaah (berpada-pada ).
d. Kurang didikan agama. Orang yang tidak terdidik dengan didikan agama
gagal menghayati konsep syukur.
3. Akibat kufur terhadap nikmat Allah.
a. Ditarik nikmat tersebut disebabkan dosanya.
b. Akan ditarik keberkatan daripada nikmat tersebut walaupun nikmat itu
masih diperolehi . Contohnya akan ditimpa penyakit sehingga akhir
hayat.
c. Akan dibalas dengan azab yang pedih.
4. Sikap orang yang bersyukur.
a. Meyakini kebenaran al-Quran dan as-Sunnah.
b. Menggunakan nikmat pada jalan yang diredhai Allah.
c. Bersifat qanaah.
d. Bersifat pemurah dan tawadhuk.
e. Mengambil tahu kesusahan orang lain.
f. Memelihara alam sekitar dengan baik.
g. Menjauhi perkara yang haram dan maksiat.

38

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

SOALAN SUBJEKTIF

1.

Senaraikan contoh-contoh nikmat Allah kepada hambanya.

2.

Berbagai-bagai nikmat telah diterima oleh manusia di atas pemberian Allah


S.W.T , namun manusia tidak tahu bersyukur malahan mereka ingkar kepada
Allah yang Maha Kuasa. Berikan tiga di antara sebab-sebab manusia ingkar
terhadap nikmat Allah S.W.T.

3.

Bezakan ciri-ciri di antara orang yang bersyukur dengan orang yang tidak
bersyukur kepada Allah S.W.T. ?

4.

Jelaskan balasan bagi mereka yang kufur terhadap nikmat Allah .

SOALAN OBJEKTIF
1. Di antara faktor manusia ingkar terhadap nikmat Allah adalah kerana :
A. Terbitnya sifat qanaah dalam diri.
B. Sentiasa bersifat tawaduk.
C. Memiliki harta terlampau banyak.
D. Pengetahuan agama yang cetek.
2. Balasan orang yang kufur terhadap nikmat pemberian Allah.
A. Diberikan ujian oleh Allah.
B. Diberikan keberkatan hidup
C. Ditimpakan musibah oleh Allah.
D. Dibalas dengan kebahagiaan hidup.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

39

Jenis-jenis orang kafir.


Maksud dakwah dan kepentingannya.
Persiapan dan teknik berdakwah.
Kesan pengabaian dakwah.

Firman Allah : Surah Al-Taubah Ayat 6


y79s 4 ut't =/r& O !$# zn=x. yyo 4Lym _r's x8u$yftF$# .9$# zi tnr& )u
n=t s% r'/
Maksudnya : Jika seseorang daripada kaum muysrikin meminta
perlindunganmu , maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia sempat
mendengar keterangan-keterangan Allah, kemudian hantarlah dia ke manamana yang dia beroleh aman. Perintah yang tersebut kerana mereka itu kaum
yang tidak mengetahui.

1.

Jenis-jenis orang kafir :


a) Kafir Zimmi ( 3) : Orang kafir yang menetap dalam negara Islam serta
patuh dan taat kepada pemerintah dan negara islam.
b) Kafir Mustakman ( 23!73 ): Orang kafir yang malarikan diri dari negara
asal mereka dan meminta perlindungan negara Islam.
c) Kafir Muahad ( 8:3 ) : Orang kafir yang membuat perjanjian dengan
negara Islam.
d) Kafir Harbi ( 5 ) : Orang kafir yang sentiasa menunjukkan
permusuhan dengan umat Islam dan negara Islam.

2.

Bentuk perlindungan terhadap orang kafir : Islam adalah agama yang


memberi rahmat dan keamanan kepada seluruh alam. Sikap dan pendirian
Islam ini terbukti memberi sumbangan yang besar dalam menarik orang kafir
untuk masuk Islam.

40

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

3.

Kepentingan dakwah : Dakwah wajib ke atas semua umat Islam mengikut


kemampuan masing.

4.

Maksud dakwah : Menyeru dan mengajak manusia ke jalan Allah untuk


melakukan perkara yang makruf dan meninggalkan perkara yang mungkar.

5.

Persiapan sebagai pendakwah :


a) Ilmu yang mendalam.
b) Iman yang mantap.
c) Hubungan yang rapat dengan Allah.

6.

Teknik dakwah yang berkesan :


a) Kebijaksanaan ( Al-Hikmah )
b) Nasihat yangbaik ( Al-Mauizatul Hasanah )
c) Berdebat dengan cara yang baik ( Al-Mujadalah )

7.

Dakwah boleh dilaksanakan melalui lisan, penulisan dan contoh teladan dan
amalan.

8. Kesan daripada pengabaian dakwah :


a) Umat islam akan terus terjerumus ke lembah kehinaan.
b) Umat islam akan hilang kekuatan.
c) Masyarakat akan rosak, hilang pertimbangan dan cinta kepada dunia.
d) Masyarakat akan hilang hubungan persaudaraan.
e) Turunnya bala daripada Allah.
9. Kesan tidak berhikmah dalam berdakwah :
a) Masyarakat hilang keyakinan kepada keindahan Islam.
b) Memburukkan imej Islam dan dakwah.
c) Umat islam tidak lagi dihormati
d) Usaha dakwah akan menemui kegagalan.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

41

SOALAN SUBJEKTIF

1.

Berdakwah adalah wajib ke atas semua umat islam mengikut


kemampuan. Senaraikan teknik dan cara dakwah yang berkesan.

2.

Jelaskan persiapan yang perlu ada pada setiap pendakwah.

3.

Umat islam perlu mengambil peluang dengan memainkan peranan untuk


berdakwah kepada orang bukan islam ke arah memahami Islam.
Terangkan kesan daripada pengabaian dakwah kepada golongan ini.

4.

Huraikan institusi-institusi yang terlibat dengan aktiviti dakwah.

SOALAN OBJEKTIF

1.

Orang kafir yang melarikan diri dari negara asal mereka dan meminta
perlindungan.
Pernyataan di atas adalah bertepatan dengan maksud :
A. Kafir Zimmi
B. Kafir Mustakman
C. Kafir Muahad
D. Kafir Harbi

2.

Berikut adalah di antara hak orang kafir dalam negara Islam kecuali :
A. Mereka berhak menentukan dasar negara
B. Kebebasan untuk mereka menuntut ilmu atau belajar
C. Mereka berhak untuk bersuara dan menyampaikan pendapat mereka..
D. Kebebasan untuk mengamalkan agama dan kebudayaan masing-masing.

3. Manakah berikut teknik yang salah dalam menyampaikan dakwah dengan cara
yang berkesan
A.
B.
C.
D.
42

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

Mengutamakan Allah dan rasul.


Ciri-ciri pemimpin yang baik.

Firman Allah : Surah At-Taubah Ayat 23-24

n?t t69$# (#6ystG$# ) u!$u9r& 3tuz)u .u!$t/#u (#Fs? (#t#u %!$# $pr't
.!$t/#u t%x. ) % =9$# y7s9''s 3i 9utGt tu 4 yM}$#
$yy$|x. ttrB tpgBu $yGutI%$# ur&u 3?utu /3_ur&u 3uz)u 2!$o/r&u
4Lym (#/utIs &#7y 7$y_u &!uu !$# i 6s9) =ymr& !$yt|s? 3|tu
)x9$# ts)9$# u !$#u 3 r'/ !$# A't
Maksudnya : Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapabapa kamu atau saudara-saudara kamu sebagai orang yang didampingi, jika
mereka memilih kufur dengan meninggalkan iman, dan sesiapa di antara kamu
yang menjadikan mereka orang yang di dampingi , maka merekalah orang
yang zalim. Katakanlah jika bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudarasaudara kamu dan isteri-isteri kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda
yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan
rumah2 tempat tinggal yang kamu sukai, menjadi perkara yang kamu cintai
lebih dari Allah dan Rasulnya dan berjihad untuk agamanya, maka tunggulah
sehingga Allah mendatangkan keputusannya, kerana Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang yang fasik.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

43

1. Asbabun nuzul
Menurut pendapat Al-Kalbi : Rasulullah telah mengarahkan para sahabat
berhijrah, namun sebahagian sahabat keberatan untuk meninggalkan isteri,
anak-anak dan keluarga. Maka turunlah ayat ini untuk menegur dan mencela
sikap mereka yang mengutamakan kepentingan peribadi daripada
kepentingan Allah dan Rasul.
MENGUTAMAKAN ALLAH DAN RASUL
2.

Umat islam hendaklah mengutamakan Allah dan rasul daripada


mengutamakan :
a. Ibu-bapa
b. anak-anak c. Saudara mara d. Isteri atau suami
e. keluarga
f. Perniagaan g. harta benda
h. Tempat tinggal

Ciri-ciri pemimpin yang baik.


a. Bersikap adil dan telus dalam kepimpinan.
b. Fizikal dan mental yang sihat.
c. Bersikap positif, berhikmah dan terbuka.
d. Mengutamakan kepentingan yang dipimpin daripada kepentingan
peribadi.
e. Sentiasa berkhidmat dan membuat kebajikan kepada yang dipimpin.

3.

Surah Al-Hujarat.Ayat 6
Maksudnya :
Wahai orang yang beriman, jika seorang fasik datang menemui kamu
dengan membawa berita, maka selidikilah kebenarannya supaya kamu
tidak menyusahkan sesuatu kaum dengan sebab kejahilan yang
menyebabkan kamu menyesal di atas tindakan itu.

4.

Allah melarang umatnya melantik orang fasik sebagai pemimpin kerana


mereka suka berbohong dan membawa berita palsu. Ia akan memporakperandakan masyarakat dengan fitnah berleluasa dan keadaan tidak
tenteram.

44

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

SOALAN SUBJEKTIF
1.

Senaraikan lima daripada perkara-perkara yang dicintai oleh manusia.

2.

Terangkan akibat yang akan menimpa umat Islam jika mereka mencintai
sesuatu melebihi Allah dan Rasul.

3.

Jelaskan tanggung jawab yang perlu dipikul oleh seorang pemimpin.

4.

Bagaimanakah kesudahan yang akan berlaku kepada umat Islam jika


mereka memilih pemimpin dari kalangan orang fasik.

5.

Apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya kita terdengar berita yang
dibawa oleh orang fasik.

SOALAN OBJEKTIF
1.

Hukum tajwid bagi kalimah yang berbaris berikut ialah :

A. Idgham bila ghunnah


B. Idgham maal ghunnah
C. Ikhfak hakiki
D. Idgham mutaqaribain
2. Asbabun nuzul ayat di atas adalah menurut pendapat :
A. Al-Kalbi
B. Abu Lubabah
C. Ibnu Abas
D. Asma binti Abu Bakar
3. Memilih orang fasik sebagai pemimpin akan mengakibatkan :
A. Kerjasama rakyat mudah diperolehi.
E. Budaya fitnah-memfitnah akan berleluasa.
F. Masyarakat luar tidak akan memandang sinis
G. Masyarakat hidup dalam keadaan bersatu padu

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

45

Pengertian taubat.
Pengertian taubat dan syaratnya.
Istiqamah.

Firman Allah : Surah At-Taubah Ayat 102


4 n=t z>Gt r& !$# |t $hy tyz#uu $[s=| Wyt (#n=yz 5/ (#utI$# tyz#uu
m x !$# )
Maksudnya : Dan sebahagian yang lain mengakui dosa-dosa mereka.
Mereka telah mencampur adukkan amalan yang baik dengan amalan yang
lain, yang buruk. Mudah-mudahan Allah akan menerima taubat mereka,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Mengasihani.

1.

Asbabun nuzul
Abu Lababah dan lima rakannya tidak menyertai peperangan Tabuk. Abu
Lababah dan rakannya menyesal dan mengikat diri mereka di pagar masjid
serta mengharapkan Rasulullah membukanya bila pulang dari peperangan.
Lalu turun ayat ini dan Rasulullah membuka ikatan tersebut dan memaafkan
mereka.

PENGERTIAN DOSA
1.

Dosa besar ialah kesalahan yang akan diberi balasan oleh Allah dengan azab
yang pedih di akhirat dan ditentukan hukuman semasa di dunia.

2.

Dosa kecil ialah kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu
di dunia atau amaran oleh Allah dengan azab yang pedih di akhirat.

46

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

PENGERTIAN TAUBAT DAN SYARATNYA


3.

Taubat dari segi bahasa kembali, manakala dari segi syara berhenti
daripada melakukan maksiat, menyesal akan perbuatan lalu dan berazam
tidak mengulangi.

4.

Syarat-syarat taubat ialah :


a. Segera berhenti daripada melakukan maksiat berkenaan.
b. Hendaklah menyesal terhadap dosa lalu.
c. Berazam untuk tidak mengulangi lagi.
d. Meminta maaf sekiranya melibatkan orang lain.

ISTIQAMAH
1.

Istiqamah ialah tekal, tetap, berterusan dan setiasa meningkatkan kebaikan.

2.

Kelebihan istiqamah :
a. Sentiasa meningkatkan amalan kebaikan.
b. Boleh menghindarkan diri daripada lemah semangat.
c. Menjadi pendorong dan motivasi kepada kejayaan seseorang

SOALAN SUBJEKTIF
2.

Jelaskan pengertian dosa dan jenis-jenisnya.

3.

Bagaimanakah yang dikatakan istiqamah dalam erti kata sebenar.

4.

Nyatakan pengertian dan syarat-syarat taubat.

5.

Sebutkan tiga kelebihan taubat.

SOALAN OBJEKTIF
1.

Intisari yang boleh diambil daripada ayat di atas ialah :


A. Orang yang berdosa besar tidak akan diampunkan oleh Allah.
B. Menunaikan amanah adalah tanggung jawab setiap orang yang beriman.
C. Peringatan kepada orang islam supaya tidak melantik orang fasik.
D. Larangan mencampur- adukkan amalan yang baik dengan yang buruk.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

47

Sebab Rasul dipilih dari kalangan manusia.


Manusia perlu kepada pimpina Rasul.
Cara bertawakal.
Kelebihan bertawakal.

Firman Allah : Surah Al-Taubah 128-129


6n=t ym Gt $t n=t t 6r& i ^u 2u!%y` s)s9
n=t ( u ) ts9) I !$# _<ym )s (#9us? *s

m u 9$$/
y9$# y9$# >u uu ( M=2us?

Maksudnya : Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul daripada


golongan kamu sendiri iaitu Muhammad S.A.W, yang menjadi sangat berat
kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat
lobakan kebaikan bagi kamu, dia pula menumpahkan perasaan belas serta
kasih sayangnya kepada orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling
ingkar, maka katakanlah wahai Muhammad cukuplah bagiku Allah yang
menolong dan memeliharaku, tiada tuhan yang berhak disembah melainkan
dia, kepadanya aku berserah dan dialah yang mempunyai aras yang besar

KEPIMPINAN RASULULLAH
1.

48

Sebab Rasul dipilih dari kalangan manusia :


a. Manusia umat yang terbaik dan terpilih.
b. Menjadi sunnatullah bahawa pemimpin bagi suatu kaum mestilah dari
jenisnya sendiri.
c. Manusia akan mempercayai kerasulannya dengan adanya mukjizat.
d. Manusia lebih mengetahui kehendak dan keperluan mereka sendiri.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

2. Manusia perlu kepada pimpinan rasul kerana :


a. Membimbing manusia kerana jangkauan ilmu dan akalnya sangat
terbatas.
b. Mengajar dan membimbing manusia tentang kehidupan beragama.
c. Menjadi contoh dan teladan kepada manusia.
d. Menjelaskan kepada manusia tentang perkara-perkara ghaib.
3. Tugas para rasul :
a. Menyeru manusia mentauhidkan Allah.
b. Menunjukkan manusia agama yang benar.
c. Menyampaikan larangan dan suruhan Allah.
d. Contoh teladan yang baik.
e. Memberi peringatan dan amaran Allah.
4. Akibat mengabaikan pimpinan Rasulullah :
a. Hidup dam kesesatan di dunia dan akhirat.
b. Berada dalam keadaan keluh kesah dan jauh dari rahmat Allah.
c. Akan ditimpa azab oleh Allah.
d. Tiada mendapat syafaat Rasul.
TAWAKAL
1. Erti tawakal ialah berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berikhtiar
bersungguh-sungguh.
2. Cara bertawakkal :
a. Mesti terlebih dahulu melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh.
b. Berdoa ke hadrat Allah agar diberi kejayaan terhadap usaha yang
dilakukan.
c. Tidak berputus asa walaupun menghadapi kagagalan.
d. Menyerahkan segala ketentuan kepada Allah.
3. Kelebihan bertawakkal :
a. Sentiasa tenang dan tidak terburu-buru dalam tindakan.
b. Mempunyai sifat sabar dan tabah dalam menempuh ujian.
c. Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dalam menunaikan sesuatu
perkara.
d. Menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan bagi mengelakkan putus asa.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

49

SOALAN SUBJEKTIF

1.

Nyatakan sebab mengapakah Rasulullah dipilih dari kalangan manusia ?

2.

Mengapakah manusia memerlukan pimpinan Rasulullah ?

3.

Senaraikan tugas-tugas Rasul.

4.

Jelaskan sifat-sifat kepimpinan Rasulullah S.A.W. dalam pelbagai aspek.

5.

Bincangkan akibat mengabaikan


mengharungi kehidupan di dunia ini.

6.

Terangkan pengertian tawakkal kepada Allah

kepimpinan

Rasulullah

dalam

SOALAN OBJEKTIF
1.

Berikan hukum tajwid kalimah yang bergaris berikut :


A. Ikhfak safawi
B. Izhar safawi
C. Iklab
D. Izhar halqi

2. Berikut adalah pernyataan yang benar berkenaan sebab-sebab rasul dipilih dari
kalangan manusia kecuali :
A.
B.
C.
D.

Manusia sendiri mengetahui keperluan mereka.


Memudahkan mempercayai kerasulannya.
Manusia lebih perkasa daripada makhluk lain.
Manusia adalah makhluk yang dipilih Allah.

3. Bagaimanakah cara bertawakkal yang dianjurkan oleh syarak ?


A.
B.
C.
D.
50

Menyerahkan segala ketentuan kepada usaha yang dilakukan.


Hendaklah bergantung sepenuhnya kepada tawakkal yang dilakukan.
Berputus asa perlu dihindari ketika menghadapi kegagalan
Berdoa kepada Allah agar tidak diberi kejayaan.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

Pengertian Zina dan hukumnya.


Pengertian Qazaf dan hukumnya
Pengertian Lian dan hukumnya.

Firman Allah : Surah An-Nur Ayat 1-10

#9$#u u#9$# t.xs? /3=y9 ;Moit/ Mt#u !$p $u9tr&u $yotsu $yo9tr& u
t? . ) !$# s&u $y5 /.{'s? u ( ;t$#y_ ssm($ $y]i 7nu . (#$#_$$s
r& u#y ) x3t #9$# t9$# zi x!$s $yu5#xt pu9u ( zF$# u9$#u !$$/
t%!$#u t9$# n?t y79s thmu 4 8 r& A#y ) !$ys3t u#9$#u Zx.
m; (#=t7)s? u Zt$#y_ turO =_$$s u!#yp yt/r'/ (#?'t s9 O Mo|s9$# tt
!$# *s (#sn=r&u y79s t/ . (#/$s? t%!$# ) t)x9$# y7s9'&u 4 #Yt/r& ypy
yyts r& H) !#yp ; 3t s9u y_ur& tt t%!$#u m x
) n=t !$# |Mus9 r& |s:$#u %9$# zs9 ) !$$/ Nyux t/r& tnr&
zs9 ) !$$/ Nypy yt/r& yps? r& z>#xy9$# $p]t (#utu t/s39$# z t%x.
!$# s s9u t%9$# z t%x. ) !$pn=t !$# |=x r& s|s:$#u /s39$#
6ym >#s? !$# r&u Fuquu /3n=t

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

51

1. Asbabun nuzul
Ibnu Abas meriwayatkan bahawa Hilal bin Umaiyah telah membuat tuduhan
terhadap isterinya. Rasulullah meminta Hilal mengemukakan saksi, jika tidak
dia akan dikenakan had. Hilal gagal mengemukakan saksi. Hilal berkata:
Demi Allah yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, tuduhan saya
adalah benar, demi sesungguhnya saya memohon kepada Allah supaya
menurunkan wahyu yang membebaskan saya daripada hukuman had. Maka
turunlah ayat ini membebaskan Hilal dari hukuman tersebut. Rasulullah
bersabda kepada Hilal : Bergembiralah kamu kerana Allah telah memberi
kebebasan dan jalan keluar.
PENGERTIAN ZINA DAN HUKUMNYA
2.

Pengertian zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki


dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah menurut hukum syara.

3.

Hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar.

3. Hukuman kepada zina :


a. Penzina belum berkahwin (  ) dikenakan 100 kali rotan.
b. Penzina sudah berkahwin ( ) dikenakan rejam dengan batu sampai
mati.
4. Sebab-sebab pengharaman zina:
a. Untuk menjaga keturunan manusia.
b. Menjaga maruah diri dan keluarga.
c. Mengelakkan penyakit berjangkit dalam keluarga.
d. Mengelakkan masalah sosial, pembuangan bayi dan sebagainya.
e. Memporak-perandakan institusi keluarga.
5. Cara mengatasi perbuatan zina :
a. memberi didikan kepada masyarakat.
b. Memakai pakaian menutup aurat.
c. Mengelakkan dari pergaulan bebas.
d. Memberi motivasi dan kesedaran tentang keburukan zina.
e. Melaksanakan hukuman Islam terhadap penzina.
6. Cara mensabitkan hukuman zina :
a. Melalui saksi- Disaksikan oleh empat orang lelaki yang benar-benar
melihat perlakuan zina tersebut.
b. Pengakuan daripada orang yang melakukan zina- Dengan rela hati di
hadapan hakim.
c. Bukti- Perempuan yang hamil tanpa suami.
52

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

PENGERTIAN QAZAF ( ) >DAN HUKUMNYA


1.

Pengertian qazaf ialah menuduh seseorang perempuan yang baik dan suci
dengan tuduhan zina atau menafikan keturunan.

2.

Hukum qazaf adalah haram, keji dan dosa besar.

PENGERTIAN LIAN ( : ) DAN HUKUMNYA


1.
2.
3.

Lian ialah sumpah seorang suami yang mendakwa atau menuduh isterinya
melakukan zina tanpa saksi atau menafikan keturunannya.
Hukam lian adalah haram, keji dan dosa besar.
Hukuman lian :
a. Had qazaf akan dikenakan kepada suami yang menuduh tetapi tidak
mempunyai empat orang saksi dan tidak bersumpah.
b. Had zina dikenakan ke atas isteri yang tidak bersumpah lian untuk
membela diri.
c. Kedua suami dan isteri tidak dikenakan had apabila masing-masing
bersumpah lian namun hubungan suami isteri tercerai dengan sendirinya
untuk selama-lamanya.

4. Sebab berlaku lian :


a. Apabila suami menuduh isteri berzina tanpa mengemukakan empat
orang saksi.
b. Suami tidak mengakui atau menolak anak yang dikandung oleh isterinya.
5.

Hikmah disyariatkan hukum qazaf dan lian :


a. Menjaga nama baik dan maruah wanita-wanita solehah daripada fitnah
yang tidak berasas.
b. Mengelakkan permusuhan dan perselisihan faham di kalangan individu
dan masyarakat.
c. Menjaga kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga serta keluarga.
d. Menghalang anak-anak yang lahir daripada seorang yang dituduh dengan
tuduhan lian menjadi mangsa fitnah dan sengsara hidupnya sepanjang
hayat.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

53

SOALAN SUBJEKTIF
1.

Terangkan dengan ringkas sebab turunnya surah an-Nur ayat 1 hingga 10 di


atas.

2.

Berikan pengertian zina , qazaf dan lian.

3.

Mengapakah gejala sumbang mahram semakin menjadi-jadi sekarang ini.

4.

Nyatakan hikmah di sebalik pengharaman zina.

5.

Apakah yang menyebabkan berlakunya lian dan jelaskan hukumannya.

6.

Sebutkan hikmah disyariatkan hukum qazaf dan lian .


SOALAN OBJEKTIF

1.

Di dalam asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Ibnu Abas, siapakah yang
telah membuat tuduhan zina terhadap isterinya.
A. Abdullah bin Amru
B. Said bin Saib
C. Huzaifah bin Asid Alghifari
D. Hilal bin Umaiyah

2. Hukuman yang dikenakan kepada penzina mohsin ialah :


A. 100 kali rotan
B. 80 kali rotan.
C. Buang daerah.
D. Rejam hingga mati.
3. Pensabitan jenayah zina ialah melalui cara berikut.
A. Saksi
B. Pengakuan
C. Wali
D. Qarinah

54

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

Tarif aurat dan hukumnya.


Batas aurat lelaki dan perempuan.
Hikmah diwajibkan menutup aurat.
Ciri-ciri pakaian dan perhiasan yang diharuskan.

Firman Allah : Surah Al-Anam 162-163

77yz !$# ) 3 m; 4s1r& y79s 4 y_ (#xtsu |/r& (#t =j9 %


7 u y_ zxtsu |/r& zt Mu=j9 %u tot $y/
) tFt 7 u ( 5_ 4n?t 2 tu9u ( $y tys $t ) tFt
r& Gs9/ !$o/r& r& !$o/r& r& Gs9/ !$t/#u r& !$t/#u r& Fs979
r& yr& Ms3n=t $t r& !$| r& ?uyzr& _t/ r& uz) _t/ r& uz)
!$|i9$# Nut 4n?t (#yt s9 %!$# e9$# r& %y`h9$# z t/M}$# <'& x 7F9$#
9$# tr& $sd !$# n<) (#/?u 4 Ft t $t zn=9 =_r'/ to u (
s=? /3=ys9
1. Asbabun nuzul.
Ayat ini di turunkan bertepatan dengan kisah Ama Binti Abu Bakar sewaktu
beliau menemui Rasulullah S.A.W. dengan memakai pakaian yang nipis,
lantas Rasulullah S..A.W bersabda : Wahai Asma ! Sesungguhnya
perempuan yang telah datang haid, tidak boleh dilihat kecuali ini sahaja.
Rasulullah mengisyaratkan kepada muka dan tapak tangannya.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

55

2. Aurat dari segi bahasa ialah sesuatu yang mengaibkan. Dari segi syara ialah
merupakan bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutup dan
dilindungi daripada pandangan bukan mahram atau ajnabi.
3. Hukum menutup aurat ialah wajib bagi lelaki dan perempuan untuk menjaga
kehormatan diri.
4. Batas-batas aurat lelaki :
a. Dengan perempuan mahram di antara pusat dan lutut.
b. Dengan perempuan bukan mahram di antara pusat dan lutut.
c. Dengan perempuan bukan Islam di antara pusat dan lutut.
5. Batas-batas aurat perempuan :
a. Dengan mahram lelaki di antara pusat dan lutut.
b. Dengan lelaki bukan mahram seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak
tangan
c. Dengan lelaki bukan Islam seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak
tangan.
6. Sebab diwajibkan menutup aurat :
a. Menjaga dan memelihara kehormatan, kesopanan dan maruah diri.
b. Menghindarkan diri daripada terjerumus ke arah perbuatan maksiat.
c. Membezakan keperibadian orang Islam dengan bukan Islam.
d. Menggambarkan umat Islam yang patuh dan taat kepada perintah Allah
S.W.T dan amanahnya.
8.

Islam telah menggariskan panduan dalam pergaulan antara lelaki dan


perempuan :
a. Membenarkan pergaulan lelaki dan perempuan dalam perkara-perkara
yang diharuskan oleh syara.
b. Tidak membenarkan pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan
tanpa batas.
c. Haram lelaki melihat aurat perempuan dan sebaliknya.

8. Hikmah diwajibkan menutup aurat :


a. Memuliakan manusia sebagai makhluk yang paling istimewa.
b. Membentuk diri manusia supaya menjadi insan yang beradab.
c. Dapat mengelakkan diri dari sebarang fitnah.
d. Melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan patuh kepada syariat
Allah.

56

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

9. Ciri-ciri pakaian dan perhiasan yang diharuskan.


a. Hendaklah menutup aurat.
b. Tidak nipis.
c. Hendaklah longgar dan selesa serta tidak ketat.
d. Pakaian lelaki yang tidak menyerupai pakaian perempuan atau
sebaliknya.
e. Lelaki tidak dibenarkan memakai emas dan sutera kerana ia khas untuk
perempuan.
f. Tidak menyerupai pakaian sesuatu kaum (yahudi).
SOALAN SUBJEKTIF

1.

Terangkan sebab-sebab mengapakah Islam mewajibkan lelaki dan


perempuan menutup aurat dengan sempurna.

2.

Apakah hikmah di sebalik tuntutan syarak yang meletakkan garis panduan


dalam pergaulan antara lelaki dan perempaun.

3.

Terangkan akibat yang akan timbul daripada perbuatan pendedahan aurat


atau penutupan aurat yang tidak sempurna.

4.

Nyatakan ciri-ciri pakaian dan perhiasan yang diharuskan oleh syarak.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

57

SOALAN OBJEKTIF

1.

Aurat dari segi bahasa bermaksud :


A. Sembunyi yang menggairahkan
B. Hijab pandangan
C. Sesuatu yang mengaibkan
D. Penjagaan perhiasan

2. Di antara sebab Islam mewajibkan lelaki dan perempuan menutup aurat ialah
A. Untuk memperlihatkan keindahan ciptaan Allah
B. Mengawal umatnya daripada perkara mungkar dan keji.
C. Bagi mengharuskan pandangan antara lelaki dan perempuan
D. Menunjukkan ialam membezakan peraturan antara lelaki dan perempuan.
3. Batas aurat bagi kaum wanita.
A. Seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan.
B. Seluruh tubuh dan muka serta tapak tangan.
C. Di antara pusat dan lutut.
D. Di antara pusat dan kaki.
4. Di dalam islam lelaki tidak dibenarkan memakai emas dan sutera kerana.
A. Emas dan sutera adalah barangan mahal.
B. Lelaki tidak sesuai untuk memakai emas dan sutera.
C. Ia menyerupai perhiasan sesuatu kaum ( Yahudi ).
D. Ianya hanya dikhaskan untuk perempuan sahaja.
5.

58

Di antara berikut manakah pernyataan yang tidak benar mengenai pakaian


dan perhiasan yang diharuskan.
A. Pakaian hendaklah longgar, selesa dan nipis.
B. Pakaian mestilah tidak menyerupai sesuatu kaum.
C. Pakaian hendaklah menutup aurat dengan sempurna.
D. Pakaian lelaki hendaklah tidak menyerupai pakaian perempuan.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

Pengertian hidayah.
Sebab manusia perlu kepada hidayah.
Peringkat hidayah.
Kelebihan mendapat hidayah.

Firman Allah : Surah An-Nur ayat 35.

y$t69$# ( y$t6 $p ;4s3x. sWt 4 F{$#u Vuy9$# !$# *


u 7% 7tGy 72tt6 ;tyfx s% Ah =x.x. $pr(x. y_%y`9$# ( >y_%y`
4 !$to t 9 !$# u 3 9 4n?t 4 $t |s? s9 s9u $pJy %s3t 7/x
=t >x e3/ !$#u 3 $=9 sWF{$# !$# Uou
1.

Maksud nur dalam ayat di atas ialah iman, manakala hidayah ialah bimbingan
atau petunjuk daripada Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya
yang membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2.

Sebab-sebab manusia perlu kepada hidayah :


a. Membebaskan manusia daripada kejahilan dan kesesatan.
b. Memandu manusia ke jalan yang benar dan diredoi Allah.
c. Mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

3. Peringkat hidayah :
a. Hidayah naluri ( ) !Dalam bentuk semula jadi sejak manusia
dilahirkan. Contohnya bayi akan menangis apabila lapar tanpa perlu
ditunjuk ajar oleh sesiapa.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

59

b.
c.
d.
e.

Hidayah pancaindera ( ) Manusia dapat mengenal dan


membezakan sesuatu. Contohnya melalui pendengaran, anak dapat
mengenal suara ibu dan bapanya.
Hidayah akal Manusia mampu berfikir dan dapat menentukan gerakgeri secara rasional. Hidayah ini yang membezakan manusia daripada
makhluk-makhluk lain.
Hidayah agama ( ) Kurniaan Allah kepada hambanya yang
boleh membezakan antara yang hak dengan yang batil, benar dan sesat.
Hidayah taufik Hidayah yang paling tinggi dikurniakan Allah. Orang
yang mendapat hidayah ini akan beriman dan bertakwa kepada Allah dan
akan menjalani hidup dengan tenang dan selamat.

5. Kelebihan orang yang mendapat hidayah :


a. Berakhlak mulia.
b. Dipermudahkan untuk mendapat ilmu pengetahuan.
c. Sentiasa berada dalam kebenaran dan terhindar daripada kejahilan.
d. Terbuka dan cenderung hati untuk beriman.
e. Mudah menerima nasihat dan teguran.
f. Hidup sentiasa dalam keadaan tenang.
g. Hati mereka sentiasa redha dengan segala ketentuan Allah S.W.T
SOALAN SUBJEKTIF
1.

Berikan maksud nur dan hidayah.

2.

Terangkan sebab-sebab mengapakah manusia perlu kepada hidayah.

3.

Sebutkan 3 kelebihan orang yang mendapat hidayah.

4.

Jelaskan di antara perilaku-perilaku orang yang tidak mendapat hidayah.


SOALAN OBJEKTIF

3.

Imam syafie pernah berkata :

Apakah yang dimaksudkan dengan kata-kata di atas :


A. Ilmu adalah penentu kejayaan dan kebahagiaan seseorang.
B. Setiap manusia henadklah sentiasa menuntut ilmu Allah
C. Kita hendaklah sentiasa memohon nur dan hidayah
D. Ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat

60

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

1.

Maksud iman dan fasik.


Ciri-ciri orang beriman orang fasik.
Cara menjauhi perbuatan fasik.

Firman Allah : Surah As-Sajadah 15-20


u n/u pt2 (#s7yu #Y (#yz $p5 (#e2 #s) t%!$# $uGt$t/ $y)
$u $Yysu $]yz 5u tt _$y9$# t /_ 4n$yftFs? ) 93tFo
(#%x. $y/ L!#ty_ &r& % i m; uz& !$ t n=s? s t) u%yu
(#t#u t%!$# $r& ttFo 4 $Z)$s %x. yx. $Y t%x. ysr& t=yt
(#)|s t%!$# $r&u t=yt (#%x. $y/ K 3u'y9$# My_ n=s Mys=9$# (#=xu
$9$# z>#xt (#% s9 %u $p (#& !$p] (#_s r& (##ur& !$y=. ( $9$# 1u'ys
/js3? / F. %!$#

2.

Asbabun nuzul
Daripada riwayat Anas Bin Malik ayat ini diturunkan kepada sekumpulan
sahabat Rasulullah yang terdiri daripada kalangan Ansar yang menunaikan
solat maghrib dan tidak pulang ke rumah masing-masing hingga selesai
menunaikan solat isyak. Menurut Mujahid pula ayat ini diturunkan kepada
sekumpulan sahabat yang melakukan solat tahajud dan amalan qiamullail
yang lain.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

61

3.

Maksud iman ialah membenarkan dengan hati, iqrar dengan lidah dan
beramal dengan anggota. Orang yang beriman ialah orang yang benarbenar percaya dan yakin sepenuhnya kepada Allah.

4.

Maksud fasik ialah orang Islam yang berdosa kerana berterusan melakukan
larangan Allah dan meninggalkan suruhannya.

5.

Ciri-ciri orang yang beriman :


a. sentiasa sujud dan tunduk kepada Allah.
b. Patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul dengan sepenuh hati.
c. Sanggup menginfakkan harta pada jalan Allah.
d. Lebih mencintai Allah dan rasul daripada perkara-perkara lain.
e. Mempunyai akhlak yang terpuji.

6.

Ciri-ciri orang yang fasik :


a. Sentiasa menderhaka kepada Allah dan rasul.
b. Sering mengabaikan perintah Allah dan rasul.
c. Kedekut untuk mengeluarkan harta pada jalan Allah.
d. Lebih mencintai hal-hal keduniaan.
e. Mempunyai akhlak yang buruk.

7.

Cara-cara menjauhi perbuatan fasik :


a. Menjauhkan diri daripada sifat mazmumah yang lebih mendorong
kepada perbuatan fasik.
b. Meningkatkan keimanan dengan menambah amal soleh dengan ikhlas
kerana Allah.
c. Menambahkan ilmu pengetahuan dengan mendalami tuntutan Islam
yang sebenar.
d. Nasihat-menasihati bagi menjauhi perbuatan fasik.
e. Sentiasa berdoa supaya Allah memantapkan iman.

8.

Contoh keburukan orang fasik :


a. Memandang remeh dosa-dosa kecil.
b. Suka membiarkan fitnah atau khabar angin.
c. Suka mengadu domba.

9. Cara pencegahan :
a. Segera bertaubat apabila terlanjur melakukan dosa.
b. Tidak mudah mempercayai sesuatu berita sehingga membuktikan
kebenarannya.
c. Berbaik sangka sesama masyarakat.

62

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

1.

Pengertian hari qiamat.


Proses pengadilan Allah.
Ganjaran kepada orang yang beriman.
Hikmah beriman dengan hari qiamat.

Firman Allah : Surah Al-Waqiah 1-11


%w`u F{$# M_ #s) y# %s{ t/%x. $pJy%u9 }s9 y%#u9$# Mys%u #s)
=ysr's ZsWn=rO %[`ur& .u $}Wu;/ [!$t6y Mt%s3s $ro0 $t6f9$# M0u
t)79$#u ytpRQ$# =ptr& !$t ytpRQ$# =ptr&u uyy9$# =ptr& !$t uyy9$#
t/s)9$# y7s9'& t)79$#

2. Hari kiamat atau al-waqiah adalah hari kemusnahan alam dan segala isi
kandungannya. Pada hari itu manusia terbahagi kepada tiga golongan iaitu :
a. Ashabul yamin Golongan yang menerima suratan amalan dengan
tangan kanan dan mereka mendapat balasan syurga.
b. Ashabus-syimal Golongan yang menerima suratan amalan dengan
tangan kiri dan mereka akan menderita dengan azab neraka Allah.
c. Al-Muqarrabun Golongan yang paling hampir dengan Allah. Mereka
mempunyai kedudukan yang istimewa bersama para Anbiya yang
mendapat sebaik-baik balasan di syurga.
3. Proses pengadilan Allah :
a. Setiap amalan akan dibentangkan di hadapan manusia.
b. Setiap anggota akan menjadi saksi di atas perbuatan tuannya semasa di
dunia.
c. Segala amalan akan dihisab dan ditimbang.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

63

d.

Setelah selesai maka manusia yang baik amalan baik akan mendapat
ganjaran syurga. Manakala yang baik amalan buruk akan mendapat
balasan neraka.

4. Ganjaran orang yang beriman :


a. Mendapat nikmat syurga.
b. Dilayan bidadari yang muda jelita.
c. Dilayan oleh anak-anak muda yang ceria wajahnya.
d. Dapat menikmati beranika jenis buah-buahan.
e. Dapat duduk di atas tahta kebesaran yang bertatahkan permata.
5. Hikmah beriman dengan hari kiamat :
a. Dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan.
b. Menambahkan ketakwaan.
c. Menakutkan seseorang daripada melakukan keburukan.
d. Sentiasa tenang dalam kehidupan.
e. Menjadikan seseorang itu sabar menghadapi ujian.
SOALAN SUBJEKTIF
1.

Pada hari kiamat manusia terbahagi kepada tiga golongan . Jelaskan tiga
golongan tersebut berserta pengertiannya.

2.

Nyatakan hikmah Allah merahsiakan berlakunya kiamat.

3.

Apakah hikmah di sebalik tuntutan syarak yang meletakkan garis panduan


dalam pergaulan antara lelaki dan perempaun.

4.

Terangkan akibat yang akan timbul daripada perbuatan pendedahan aurat


atau penutupan aurat yang tidak sempurna.
Nyatakan ciri-ciri pakaian dan perhiasan yang diharuskan oleh syarak.

5.

SOALAN OBJEKTIF
OBJEKTIF
1. Berikut adalah golongan manusia pada hari kiamat kelak seperti yang
dijelaskan di dalam surah Waqiah di atas kecuali :
A.
B. .
C.
D.
64

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

1.

Pengertian al-Quran.
Keistimewaan al-Quran dan cara penurunannya.
Syirik dan cara mengatasinya.
Bentuk-bentuk penyelewengan aqidah.

Firman Allah : Surah Al-Haysr Ayat 21-24


sVF{$# =?u 4 !$# uyz i %Yd|tF $Yyz tFr&t9 9t6y_ 4n?t t#u)9$# #xy $u9tr& s9
=t9$# =t ( u ) ts9) I %!$# !$# u 3xtGt =ys9 $=9 $p5t
n=9$# )9$# 7=y9$# u ) ts9) I %!$# !$# u m9$# oq9$# u ( yy9$#u
!$# u 2 $t !$# zys6 4 i9x6tG9$# $6yf9$# y9$# y9$# 9$#
uu ( F{$#u Nuy9$# $t s9 xm7| 4 4o_s9$# !$yF{$# &s! ( h|9$# $t79$# ,=y9$#
3pt:$# y9$#

2.

Al-Quran ialah kalamullah yang mempunyai mukjizat yang diturunkan


melalui perantaraan jibril kepada nabi Muhammad secara mutawatir dan
membacanya menjadi ibadah.

3.

Keistimewaan al-Quran :
a. Al-Quran kalamullah yang kekal hingga hari kiamat.
b. Isi kandungan al-Quran meliputi semua aspek kehidupan manusia.
c. Menceritakan perkara masa lalu, akan datang dan perkara-perkara
ghaib.
d. Tidak ada sebarang kejadian atau penemuan dalam ilmu
pengetahuan bertentangan dengan al-Quran dan semua yang
terkandung dalam al-Quran adalah benar.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

65

4.

5.

Tujuan penurunan al-Quran :


a. Sumber hidayah.
b. Khabar gembira.
c. Membezakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak
dengan yang batil.
Semua makhluk selain manusia seperti binatang , tumbuh-tumbuhan,
cakerawala dan sebagainya sentiasa tunduk dan taat kepada Allah dengan
cara yang tersendiri yang hanya diketahui oleh Allah sahaja.

6.

Syirik bermaksud mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain pada


sifat uluhiyyah atau pada sifat rububiyahnya.

7.

Bahaya syirik :
a. Boleh merosakkan akidah.
b. Menjadikan seseorang itu kufur.
c. Akan diazab oleh Allah di akhirat.
d. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka.

8.

Cara mengatasi syirik :


a. Mengembangkan syariat Islam dengan memberi kefahaman yang
menyeluruh tentang islam yang sebenar.
b. Memberi kesedaran tentang bahaya syirik kepada diri dan
masyarakat.
c. Memberi kaunseling dan pemulihan kepada golongan yang telah
tersesat.
d. Menghapuskan tempat-tempat yang dikenal pasti sebagai pusat
ajaran sesat.
e. Menguatkuasakan undang-undang.

9.

Bentuk-bentuk penyelewengan akidah :


a. Murtad keluar daripada Islam.
b. Kufur Tidak percaya kepada Allah dan menolak ajaran Islam.
c. Percaya khurafat mempercayai perkara tahyul dan karut.
d. Mempercayai sihir - Meyakini pertolongan makhluk-makhluk
ghaib boleh mendatangkan manfaat atau darurat kepada manusia.
e. Ajaran sesat Mengikut ajaran yang terkeluar daripada ajaran Islam

66

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

SOALAN SUBJEKTIF
1.
2.
3.
4.
5.

Nyatakan tujuan penurunan al-Quran kepada manusia.


Terangkan tiga di antara keistimewaan al-Quran.
Bezakan di antara al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
dengan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu.
Bagaimanakah cara untuk mengatasi perbuatan syirik yang berleluasa
dalam masyarakat.
Huraikan dengan ringkas bentuk-bentuk penyelewengan akidah.

SOALAN OBJEKTIF

1. Di antara berikut manakah pernyataan yang tidak benar mengenai


keistimewaan al-Quran
A. Al-Quran adalah kalamullah yang kekal hingga hari qiamat.
B. Isi kandungan meliputi sebahagian aspek kehidupan manusia.
C. Menceritakan perkara masa lalu dan akan datang.
D. Penemuan ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan al-Quran.
2. Tujuan penurunan al-Quran ialah :
I. Sumber hidayah
II. Khabar gembira
III. Pemberi rezki
IV. Mengampunkan dosa.
A. I dan II.
B. II dan III.
C. III dan IV.
D. I dan IV.
3.

Perbuatan menyekutukan Allah termasuk dalam dosa besar yang akan


menyebabkan :
I. Diberi ganjaran oleh Allah
II. Diampun segala dosa yang lalu
III. Diazab oleh Allah di akhirat
IV. Menjadikan seseorang itu kufur.
A. I dan II.
B. II dan III.
C. III dan IV.
D. I dan IV.

2009 Hak Cipta: Mohd Anuar Sarbani : Bab Pengajian Al-Quran

67