Anda di halaman 1dari 13

Hakekat Manusia dan Potensi Manusia

Hakekat Manusia

1. Makhluk
• Berada dalam fitrah(Ar-ruum : 30)

!"
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah
yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah.
(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui[*],

(*fitrah Allah: maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri
beragama yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah
wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantara pengaruh lingkungan).

• Lemah(An Nisaa' : 28)

*+" ' () % & # $


Allah hendak memberikan keringanan kepadamu[*], dan manusia dijadikan bersifat lemah.

[*] yaitu dalam syari'at di antaranya boleh menikahi budak bila Telah cukup syarat-syaratnya.

• Bodoh (Al Ahzab : 72 )

5$ 4- ' # 4 "$ 3! 2 . 1 /0 , ( - . & (

9 *" !- " & %8 67( ' ()


Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat[*] kepada langit, bumi dan gunung-gunung,
Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat
zalim dan amat bodoh,

[*] yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan.

Tugas Agama 2 – Hakekat dan Potensi Manusia


myda-setya.blogspot.com
• Fakir (Faathir : 15)

?@" ) & >( "= /< ;$ % '( $ #:


Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah dialah yang Maha Kaya
(Tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.

2. Dimuliakan
• Ditiupkan Ruh (As Sajdah : 9)

*
- D B C. .!. - % A7 ) '- 7 , ( 7 ( + ' *"

G" E %F/0
Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan dia
menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali
bersyukur.

• Memiliki keistimewaan (Al Israa' : 70)

/0 6 5 -- % & 4 ) 3 /2 % & 5$ H1 ; , >! &-( 8 +

* 6
9!" D & '/ -- . I7
Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan
di lautan[*], kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan
kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.

[*] Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan


dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.

• Ditundukkan alam padanya

(Al Jaatsiyah : 12)

/ A 6 '- (9:9 AK - ! 7 % % J 9 ) $ 08+ J

?*"
Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya
dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu
bersyukur.

Tugas Agama 2 – Hakekat dan Potensi Manusia


myda-setya.blogspot.com
(Al Baqarah : 29)

1 / (
+- +' ; ( *" !
/< J 9+ % . /2 - % ;J "=

*G" L3 M ;2 < "


! =
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak
(menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.

(Al Mulk : 15)

?@" $ %/&4 7 A 7 4 '- " 8 =8 - /2 %/- . % J "=


Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya
dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan.

3. Dibebani
o Ibadah (Adz Dzariyaat : 56)

@O" / >N 5
?() ' % -
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

o Khilafah (Al Baqarah : 30)

% R '- >A 6 , . /2 3 %@ /Q5 , P )! 2

!" -% 6/Q5 2 $ 9 ( T 8 B7
"C ( '"S ; -
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui."

4.Bebas Memilih(Iman dan Kufur)

( Al Balad : 10)

?!" U 7& =
Dan kami Telah menunjukkan kepadanya dua jalan[*],

Tugas Agama 2 – Hakekat dan Potensi Manusia


myda-setya.blogspot.com
[*] yang dimaksud dengan dua jalan ialah jalan kebajikan dan jalan kejahatan.

(Al Insaan : 3)

" ; % 8 - :8# - 7 = (
Sesungguhnya kami Telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula
yang kafir.

(At Taghaabun : 2)

*" = I.! " ! <'-V-) - < % ;J "=


Dia-lah yang menciptakan kamu Maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang
mukmin. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

(Al Kahfi : 29)

E%F ; ( 3 D ( 9 ( % @ ;# - '-V ;#' ?!( '- > ) "

;+ I 0
B J W! K $ J /R %8 ;A ! "* ( "7 (9 R " 1 H %G

*G" C -
Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin
(beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir".
Sesungguhnya kami Telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya
mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum
dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang
paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

5. Balasan / Pertanggungjawaban

(Al Israa' : 36)

O" C - 7& %8 P E > 8 1 V% K - D A7! ? -#


Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan
jawabnya.

Tugas Agama 2 – Hakekat dan Potensi Manusia


myda-setya.blogspot.com
(An Najm : 38 - 41)

[!" J Z + 67 + G" M + - ' XY ? +" J E 4 B3 4 $ L

[?" /2 . ; L ( *"
7 L>$ %
38. (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
39. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya,
40. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya).
41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,

(At Takaatsur : 8)

+" 2 \- '
' N / " C ' ' *"
Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-
megahkan di dunia itu).

• Berakibat Surga

(As Sajdah : 19 )

?G" " (%8 ! F L$ ( J %5 % '


5) . " 5O -; -
Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, Maka bagi mereka jannah
tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan.

(Al Baqarah : 25)

" 4$ % (. 1 & % ]^
'"A '- J >A 5 '
5) . " &- ; JP

HQ 4 ! /'- A7! "E ' - & 4$ J N= G 4 B1 * '- 4-

*@" E % " 3B /
%= )-
Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi
mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. setiap mereka diberi
rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan
kepada kami dahulu." mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya
ada isteri-isteri yang Suci dan mereka kekal di dalamnya[*].

[*] kenikmatan di syurga itu adalah kenikmatan yang serba lengkap, baik jasmani maupun
rohani.

Tugas Agama 2 – Hakekat dan Potensi Manusia


myda-setya.blogspot.com
(Al Hajj : 14)

- 1
(. R"A '- J >A 5 '
5) . " -;

?["
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang
saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah
berbuat apa yang dia kehendaki.

• Berakibat Neraka

(As Sajdah : 30)

!" E D'&-) % ( D9( % & S


Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, Sesungguhnya mereka (juga)
menunggu[*].

[*] nabi Muhammad saw bersama orang-orang mukmin disuruh menunggu kemenangan atas
orang kafir dan kehancuran mereka.

(Al Baqarah : 24)

*[" / E B ) $ =1 " % " ' " % T


Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya),
peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi
orang-orang kafir.

Tugas Agama 2 – Hakekat dan Potensi Manusia


myda-setya.blogspot.com
POTENSI MANUSIA

(Pendengaran, Penglihatan, Hati)


(Al Mulk : 23)

*" *
/0 - D B C. .!. - $ I
8 /X J "= "
Katakanlah: "Dia-lah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati". (tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.

(As Sajdah : 9)

*
- D B C. .!. - % A7 ) '- 7 , ( 7 ( + ' *"

% /0
G" E F
Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan dia
menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali
bersyukur.

(An Nahl : 78)

B C. .!. - % JC # E % ' -E ! '-- %

9+" E / % K
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun,
dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

(Al A'raaf : 179)

3 3 %]^ GE LI " " %]^ ?() '


9 >N -- IU & (

E " ( %=
" P E > "
%= ! (.%8 P E G 1 R 3 ; % ]^ G K

?9G"
Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan
manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat
Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda
kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk
mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat
lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.

Tugas Agama 2 – Hakekat dan Potensi Manusia


myda-setya.blogspot.com
(Al Hajj : 46)

` _T G R3 ; G " LI " " %]^ 9 . /2 I R

[O" &. /2 BI " % ` ' .!.


Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan
itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat
mendengar? Karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati
yang di dalam dada.

1. Sebagai Pemimpin

(Al Baqarah : 21)

*?" % M9 % K % '- % ;J % !M $ & #:


Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang Telah menciptakanmu dan orang-orang yang
sebelummu, agar kamu bertakwa,

(Adz Dzariyaat : 56)

@O" / >N 5
?() ' % -
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Amanat

(An Nuur : 55)

# 89+ . /2 9 '
5) . " - -;

!- % ! '-- %O 4 9 %]^ V a %O 4 1 %]^ '


/ N 1 % '-

@@" % "
%= P E ! '- JC # /W E 8 JR >(
Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan
amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka
bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh
dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia
benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman
sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun
dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-
orang yang fasik.

Tugas Agama 2 – Hakekat dan Potensi Manusia


myda-setya.blogspot.com
(Al Ahzab : 72)

5$ 4- ' # 4 "$ 3! 2 . 1 /0 , ( - . & (

9 *" !- " & %8 67( ' ()


Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat[*] kepada langit, bumi dan gunung-gunung,
Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat
zalim dan amat bodoh,

[*] yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan.

( Al Fath : 29)

(9 ! /U+ ! 8$ % %cR d! ;$ 5$$ 0 /0 ;$ / # 6Q 7 - 2 +( H / "bP

, M9 /2 % " 7- 1 % S * '-- = "


/2 %= + ( '-- D
* 6

X ( L4 Z
B A7 + /0 J '+ Y (9+ 6K 4 C 67C # Q TX L8 >S) /2 % " 7-

*G" V D ; B (- %O 4- 5 ) .
' " -; U 0 %GY (
Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras
terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu lihat mereka ruku'
dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka
mereka dari bekas sujud[*]. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka
dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan
tanaman itu Kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu
menyenangkan hati penanam-penanamnya Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-
orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang
yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang
besar.

[*] Maksudnya: pada air muka mereka kelihatan keimanan dan kesucian hati mereka.

o Alkhilafah

- bukan pemilik sebenarnya (035. Faathir : 13)

Tugas Agama 2 – Hakekat dan Potensi Manusia


myda-setya.blogspot.com
`1W -) . ". J >$ ! % 0
? / 08+ /2 [ /2 [

e ?"Y I '- E 1 - A7( 1 '- E X 7 % !# %


%F

Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan
menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan.
yang (berbuat) demikian Itulah Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nyalah kerajaan. dan orang-
orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit
ari.

- penggunaannya sesuai dengan kehendak yang mewakili (076. Al Insaan : 30 )

!" Z C %8 ; /R # $; /0 -
Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- tidak menentang peraturan(Al 'Aadiyaat : 6-11)

= [ ) 67(
/ IN Z 9" H \ /0 67( O" 13 A7!? ' X)

% G %O G] ?!" &. /2 - .
\ G" % /2 - ! % D + +"

^ P-
??" $ I 8 N
6. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya,
7. Dan Sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya,
8. Dan Sesungguhnya dia sangat bakhil Karena cintanya kepada harta[*].
9. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur,
10. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada,
11. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.

[*] sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa maksud ayat Ini ialah: manusia itu sangat Kuat
cintanya kepada harta sehingga ia menjadi bakhil.

Tugas Agama 2 – Hakekat dan Potensi Manusia


myda-setya.blogspot.com
Kianat

- Bagaikan Ternak (Al A'raaf : 179)

3 3 %]^ GE LI " " %]^ ?() '


9 >N -- IU & (

E " ( %=
" P E > "
%= ! (.%8 P E G 1 R 3 ; % ]^ G K

?9G"
Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan
manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat
Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda
kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk
mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat
lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.

- Bagaikan anjing (007. Al A'raaf : 176 )

ZF 7 86E7 7 =- . < Q67 G7 &f#

_
_. 9 C! 0 8
!N g 7- ] 7 ^ ] 7 "A

?9O" ' % _.
Dan kalau kami menghendaki, Sesungguhnya kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat
itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, Maka
perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu
membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). demikian Itulah perumpamaan orang-orang
yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka Ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar
mereka berfikir.

- Bagaikan babi (005. Al Maa-idah : 60)

B1 %O 4- 7 Z6` 7 '- & ,` ! U" - '-- . JP % f:7 (E = "

O!" ; +' > (% - ! a P E ( 4 N


Katakanlah: "Apakah akan Aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk
pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu disisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan
dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi[424] dan (orang yang)
Tugas Agama 2 – Hakekat dan Potensi Manusia
myda-setya.blogspot.com
menyembah thaghut?". mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang
lurus.

[424] yang dimaksud disini ialah: orang-orang Yahudi yang melanggar kehormatan hari Sabtu
(lihat surat Al Baqarah ayat 65).

2. Nafsu Manusia ( Asy Syams : 7-10 )

'- I%; G" 8 4 '- B +" = >" b


E ]^ 9" a
( + - ? (

?!" '+1
7. Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),
8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.
9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
10. Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
- Ruh mendominasi manusia berorientasi dzikir(029. Al ' Ankabuut : 45)

; /) ` '
B . bE '
B . Z9 - cE -

[@" &. - U 3 8 U
Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah
shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan
Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat
yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

o pada jiwa yang tenang (013. Ar Ra'


d : 28)

B "%
*+" I P h N! U 8N! ! " " P h1 -;
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah.
Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

- Ruh tarik menarik dengan hawa nafsu berorientasi pada akar (002. Al Baqarah :
91)

"= 6K; !E % @ 2L(E ! '-V( 2L( ! &- ; %

G?" 3 -V-) %9&8 '- ; :(% "9 % " U% - N G 9 .- > )


Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada Al Quran yang diturunkan Allah,"
mereka berkata: "Kami Hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami". dan mereka
kafir kepada Al Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Quran itu adalah (Kitab) yang

Tugas Agama 2 – Hakekat dan Potensi Manusia


myda-setya.blogspot.com
hak; yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah: "Mengapa kamu dahulu
membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?"

o Pada jiwa yang selalu menyesali dirinya (075. Al Qiyaamah : 2)

*" ,- ( ? !% E &
Dan Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri)[*].

[*] Maksudnya: bila ia berbuat kebaikan ia juga menyesal Kenapa ia tidak berbuat lebih
banyak, apalagi kalau ia berbuat kejahatan.
- Ruh yang didominasi hawa nafsu berorientasi pada syahwat (003. Ali '
Imran :
14)

,6 Z= -B I & 3 ; &- - 0/ Z
S '- 4

6K & (> B ) - '- U d) (. ,-( 8

?[" I C
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu:
wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak[*] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah
tempat kembali yang baik (surga).

[*] yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis
unta, lembu, kambing dan biri-biri.
o Pada jiwa yang menyuruh pada kejahatan(012. Yusuf : 53)

@ " L3 M ( < % ` /W? 6/W? - ;6 S ! B' -.


( ? , e ( i !E -
Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu
menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya
Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang.

Tugas Agama 2 – Hakekat dan Potensi Manusia


myda-setya.blogspot.com