Anda di halaman 1dari 3

Pendahuluan

Sekolah merupakan suatu institusi pendidikan bagi pelajar menimba ilmu


pengetahuan seawal usia 4 tahun sehinggalah berusia 17 tahun. Selain itu, sekolah juga
menjadi tempat bagi pelajar untuk mempelajari dan memupuk nilai-nilai kehidupan
dalam diri. Dengan demikian, keberkesanan dan kejayaan sesebuah sekolah dari semua
bidang seperti kurikulum dan kokurikulum banyak bergantung kepada pengurusan dan
pentadbiran pihak sekolah berkenaan. Ini bermaksud pengurusan sekolah yang baik akan
mempengaruhi pencapaian akademik, pencapaian kokurikulum dan juga imej sesebuah
sekolah itu.
Seiring dengan kemajuan teknologi masa kini, institusi pendidikan seperti sekolah
turut mengalami impak hebat daripada era globalisasi dan perkembangan kemajuan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Malah sistem pendidikan di Malaysia turut
pesat berkembang seiring dengan kemajuan negara dan selaras dengan hasrat kerajaan
untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. Tugas seorang guru tidak lagi sekadar
mengajar dan menjadi sumber utama pengetahuan tetapi telah diperluaskan sebagai agen
perubahan, pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran dan menjadi sumber
inspirasi kepada pelajar (Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010).
Pendidikan yang berkualiti dapat menghasilkan sumber manusia yang berilmu
pengetahuan dan memenuhi keperluan tenaga kerja agar dapat bersama-sama
membangunkan negara. Oleh itu, perkembangan dan kemajuan negara bergantung kepada
kecemerlangan dan kualiti pendidikan yang dihasilkan. Justeru itu, hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani,
emosi, rohani dan intelek haruslah dirialisasikan. Kemajuan teknologi dan maklumat
yang berkembang pesat dalam abad ini ternyata mempengaruhi sistem pendidikan di
negara kita.
Saban tahun, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan sentiasa melakukan
penambahbaikan dalam sistem pendidikan yang menuntut ke arah perubahan yang lebih
baik. Dalam hal ini, Pusat Sumber Sekolah (PSS) juga tidak terkecuali. Malah
perkembangan ini turut mempengaruhi pengurusan dan fungsi Pusat Sumber. Oleh yang
demikian, Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) menjadi satu organisasi penting dalam
KPM yang bertanggungjawab untuk memperkasakan keupayaan kepimpinanan sekolah
melalui pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak
BTP dalam membantu untuk memantapkan dan memajukan sistem pendidikan.
Antaranya mewujudkan perjawatan Guru Perpustakaan dan Media (GPM) secara sepenuh
masa untuk mengurus Pusat Sumber Sekolah. BTP juga turut menghasilkan modul
sebagai panduan sumber rujukan kepada GPM untuk menjalankan tugas-tugas
pengurusan dan mengendalikan PSS dengan berkesan.

Penutup
Sememangnya Pusat Sumber Sekolah adalah merupakan pusat rujukan pentadbir,
guru, staf sokongan dan pelaar disekolah. Kemana lagi warga sekolah pergi untuk
membuat rujukan selain daripada PSS. Kalau hendak menggunakan internet bukan semua
sekolah ada kemudahan internet terutama sekali sekolah-sekolah di luar bandar. PSS
memberi banyak manafaat jika diurus dan digunakan dengan berkesan. Namun guru yang
ditugaskan untuk mengendali dan mengurus PSS bukan hanya mengurus PSS tetapi turut
mengajar dan diamanahkan dengan tugas-tugas lain. Secara tidak langsungnya akan
menggurangkan keberkesanan pengurusan PSS ke tahap yang berkesan. Di samping itu
keadaan fizikal PSS yang kurang kondisif, uzur dan sempit mendorong kepada
mencacatkan minat guru atau pelajar untuk menggunakan PSS. Bahan-bahan terbaru dan
terkini juga turut memainkan peranan untuk meningkatkan keberkasanan penggunaan
PSS.
Namun penyelaras PSS yang ditugaskan harus memberi komitmen yang tinggi
agar PSS dapat menyumbang keberkesannya dalam membantu meningkatkan proses
pengajaran guru dan pembelajaran pelajar disamping dapat meningkatkan tahap
pembacaan pelajar. Pelajar juga perlu dilibatkan dalam pengurusan PSS disamping
belajar mengurus PSS juga dapat menanamkan minat pelajar terhadap PSS dan
penggunaannya.
Selain itu, kajian ini memberikan latar belakang kajian mengenai pengetahuan
dan kepuasan guru terhadap pengurusan PSS dan juga menyingkap mengenai pengurusan
PSS oleh Guru Perpustakaan dan Media. Pengurusan PSS yang baik dapat menjadi nadi
penggerak untuk menjadikan sesebuah sekolah lebih cemerlang dan sesuai dengan
keperluan pembelajaran masa kini. Pengetahuan guru terhadap pengurusan PSS
sebenarnya dapat membantu untuk guru itu sendiri akan kepentingan PSS dalam
meningkatkan mutu dan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru yang berpuas
hati dengan pengurusan PSS akan mewajarkan penggunaan PSS dengan baik berbanding
dengan guru yang sebaliknya. Oleh itu, pengurusan PSS oleh GPM perlu dipertingkatkan
menerusi perlaksanaan program yang lebih berkesan. Seharusnya menjelang abad ini,
PSS tidak boleh lagi menoleh ke belakang, menunggu dan ketinggalan sebaliknya
harus menyusun atur dan mengemas kini semua perancangan agar matlamat dan objektif
PSS dapat dicapai sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Justeru diharapkan
kajian ini dapat memberikan maklumat yang berguna kepada guru serta bakal-bakal guru
tentang peranan mereka terhadap pengurusan PSS. Setiap warga sekolah harus
memainkan peranan masing-masing dan guru sebagai agen perubahan perlu memastikan
PSS memainkan peranannya dengan baik dan berkesan.