Anda di halaman 1dari 5

CONTOH PELAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA MELAYU

PELAN STRATEGIK TAHUN 20XX-20XX


PANITIA BAHASA MELAYU
ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

Pencapaian
Bahasa
Melayu Masih
Belum
Mencapai
Kelulusan
100% Dalam
Peperiksaan
UPSR.

1.
Masih
terdapat pelajar
yang belum
menguasai
kemahiran
membaca dan
menulis.
2.
Lebih
kurang 5-8% gagal
dalam
Pemahaman dan
penulisan
3.
Kosa kata
yang terbatas dan
tidak meluas dan
tidak dapat
membina ayat
yang gramatis.

1.
Meningkatka
n kadar celik huruf
dan sifar buta huruf.
2.
Meningkatka
n kelulusan 100%
dalam Pemahaman
dan Penulisan.
3.
Meningkatka
n penguasaan
pelajar dalam kosa
kata/perbendaharaa
n kata dan dapat
membina ayat yang
gramatis.

1.
Meningkatka
n kualiti pengajaran
guru.
2.
Meningkatka
n kualiti
pembelajaran
murid.
3.
Meningkatka
n penglibatan
murid dalam
aktiviti sokongan
Bahasa Melayu.
4.
Menjadikan
Bahasa Melayu
mata pelajaran
yang mudah dan
menarik minat
murid.

INDIKATOR
PENCAPAIAN
1.
100% murid
menguasai kemahiran
membaca dan menulis
dari Tahun 1-6.
2.
Mencapai
kelulusan 100 % dalam
peperiksaan dalaman
dan UPSR.
3.
Keupayaan
murid untuk
menguasai
Kosa kata dan
seterusnya boleh
membina ayat dengan
baik.

PELAN TAKTIKAL 20XX


BIDANG KURIKULUM
PANITIA BAHASA MELAYU
BI
L

PROGRAM

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWA
B

TEMPOH

1.

Perkembang
an
Staf

Meningkatk
an
kemahiran
pedagogi
dan teknik
pengajaran
guru

1. Guru Besar
2. Penolong
Kanan1
3. Ketua Panitia
Bahasa Melayu.

Mei-Ogos

2.

Bengkel
Teknik
menjawab
kertas
Penulisan

Meningkatk
an
Kemahiran
murid
dalam
teknik
menjawab
kertas
penulisan.

1. Ketua Panitia
2. Guru-guru
Bahasa Melayu

MacOgos

KOS/
SUMBE
R
RM 300/
Sekolah

RM 300/
Sekolah

TOV

ETR

80% guru
mencapai
skor
keseluruh
an
Sekurangkurangnya
90%.

100%
guru
mencapai
skor
keseluruh
an
Sekurangkurangnya
90%.
100%
Murid

80%
murid

INDIKATOR
PENCAPAIA
N
Kemahiran
Pedagogi
guru

Peratus
murid
Menguasai
penulisan.

3.

Program 3P
Pengayaan,
Pengukuhan
dan
Pemulihan
Dalam Kertas
Pemahaman.

Meningkatk
an
kemahiran
murid
dalam
menjawab
kertas
pemahama
n.

1.Ketua Panitia
2.Guru-guru
Bahasa Melayu.

Feb-Ogos

RM 300/
Sekolah

80% Murid 100%


Murid

Peratus
murid
Menguasai
Pemahaman.

4.

Program
Menyalin
Karangan

1.
Ketua
Panitia
2.
Guru
Bahasa Melayu
Tahun 3,4,5 dan 6.

JanuariOktober

RM 100/
Sekolah

80% Murid 100%


Murid

Peratus
Murid
Menguasai
kertas
Penulisan.

5.

Penggunaan
Akhbar Didik
Dalam Kelas

Guru Bahasa
Malayu Tahun 6

Januari
Septemb
er

RM

90%
Murid

Peratus
Murid
Menguasai
Pemahaman
dan
Penulisan

6.

Teka Silang
kata

Meningkatk
an
penguasaan
pelajar
dalam
penulisan
dan
meluaskan
kosa kata.
Meningkatk
an
penguasaan
pelajar
dalam
menjawab
soalansoalan
UPSR
Meluaskan
penguasaan
pelajar

JanuariNovembe
r

RM 100/
Sekolah

1.

Ketua
Panitia
2.
Guru

70%
Tahun
4,5,6

100%
Murid

100%
Murid
tahun

Peratus
murid
menguasai

terhadap
kosa kata.
7.

Sudut
Bahasa
Melayu
Di dalam
Kelas

8.

Program
Zoom A

Meningkatk
an
Penguasaan
pelajar
dalam
Tatabahasa
khasnya
penambaha
n
Ilmu
tatabahasa
Dan kosa
kata
Meningkatk
an
Penguasaan
pelajar
dalam
Menjawab
soalansoalan
mengikut
aras yang
sesuai.

Bahasa Melayu
tahun 4,5,6

4,5,6

Kosa kata.

1.
Guru
Bahasa
Melayu
Dan
Guru
Kelas

JanuariNovembe
r

RM 100/
Kelas

70%
Tahun
4,5,6

100%
Murid
Tahun
4,5,6

Peratus
murid
Menguasai
Kertas
Pemahaman
Dan
Penulisan

1.Guru Tahun 6
2. En Burhan

JanuariOgos

RM 10
bagi
setiap
pelajar

80%
Tahun 6

100%
Murid
Tahun 6

Peratus
Murid
menguasai
Kertas
Pemahaman.

9.

Kelas Malam

10. Kelas Hari


Sabtu

Meningkatk Guru Tahun 6


an tahap
penguasaan
pelajar
dalam
Penulisan
dan
Pemahama
n
Bahasa
Melayu
Meningkatk Guru Tahun 6
an tahap
penguasaan
pelajar
dalam
Penulisan
dan
Pemahama
n
Bahasa
Melayu

FebruariOgos

RM 30
Seorang
pelajar

80%
Tahun 6

100%
Murid
tahun 6

Peratus
murid
menguasai
Kertas
Pemahaman
dan
Penulisan

FebruariOgos

-RM 100

80%
Tahun 6

100%
Murid
tahun 6

Peratus
murid
menguasai
Kertas
Pemahaman
dan
Penulisan