Anda di halaman 1dari 27

FEM 3106

KLASIFIKASI DAN SUMBER


UNDANG-UNDANG

DR. SAODAH BINTI

KLASIFIKASI UNDANGUNDANG

SAODAH

UNDANG-UNDANG
NASIONAL
Mengawal
hal
ehwal
dan
pentadbiran sesebuah negara.
Bersifat tempatan.
Terbahagi kepada dua:
1. Undang-undang awam
2. Undang-undang persedirian.

SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

Undang-undang Awam
Undang-undang berkaitan perlembagaan
dan fungsi organisasi kerajaan.
Seperti badan eksekutif, perundangan,
kehakiman,
kementerian,
kerajaan
tempatan
Hubungan organisasi dgn rakyat.
Undang-undang jenayah pula melibatkan
kuasa kerajaan untuk mengawal individu
demi
kepentingan
masyarakat
dan
negara.

SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

Undang-undang
persendirian

Digubal untuk melindungi kepentingan


dan hak individu dlm masyarakat
Undang-undang
kontrak
melibatkan
perjanjian
yg
dikuatkuasakan
oleh
undang-undang dan mengikat pihak-pihak
Tort
pula
melibatkan
obligasi
yang
ditetapkan
oleh
undang-undang
(kewajipan berjaga-jaga) dimana kecuaian
menyebabkan kerugian/kerosakan yang
tidak diingini oleh plaintif.
SAODAH

KLASIFIKASI UNDANGUNDANG

SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

UNDANG-UNDANG
ANTARABANGSA
Digunakan apabila 2 atau lebih
negara/warganegara terlibat dalam
sesuatu konflik yang memerlukan
penyelesaian undang-undang.
Terbahagi kepada dua:
1. Undang-undang
antarabangsa
awam.
2. Undang-undang antarabangsa
persendirian.

SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

Undang-undang antarabangsa
awam

Berkaitan hubungan legal antara satu


negara dgn negara lain.
Konflik antara negara.
Tuntutan
di
bawa
ke
mahkamah
antarabangsa di The Hague, Belanda.
Sumber
undang-undang
ini
ialah
perjanjian yang ditandatangani oleh
negara-negara terlibat.
Cth: Perjanjian antara negara-negara
anggota PBB.
SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

Undang-undang antarabangsa
persendirian
Interaksi,
transaksi,
kontrak
perniagaan, juga perkahwinan antara
warganegara yang berlainan.
Jika berlaku masalah, undang-undang
dan mahkamah negara mana yang
mempunyai
bidangkuasa
untuk
mendengar kes tersebut?
Kebiasaannya negara-negara memakai
prinsip yang sama: di mana kontrak
itu ditandatangani?

SAODAH

SUMBER UNDANG-UNDANG
MALAYSIA

Merujuk kepada peraturan-peraturan legal


yang membentuk undang-undang
Perkara 160 Perlembagaan Msia:
Undang-undang
termasuklah
undangundang bertulis, common law setakat
mana ia berkuatkuasa dalam Persekutuan
atau mana-mana bahagiannya, dan apaapa adat atau kelaziman yang mempunyai
kuatkuasa
undang-undang
dalam
Persekutuan atau mana-mana bahagiannya
Undang-undang bertulis
Undang-undang tidak bertulis
SAODAH

Undang-undang Bertulis
Undang-undang utama di Msia
Digubal oleh Badan Pembuat undangundang formal iaitu Parlimen
(Persekutuan)/ DUN (Negeri)
Diterbitkan secara rasmi
Disiarkan dlm warta rasmi Kerajaan
Persekutuan / Kerajaan Negeri
4 jenis undang-undang bertulis:
Perlembagaan Persekutuan
Perlembagaan Negeri
Perundangan
Undang-undang subsidiari

Perlembagaan Persekutuan
Undang-undang tertinggi di Msia
Berasaskan Perlembagaan di India,
prinsip asas kerajaan Inggeris, dan
konvensyen perlembagaan.
Perkara 4(1) Perlembagaan Msia:
Perlembagaan merupakan undangundang tertinggi persekutuan. Ia
menetapkan hak asasi rakyat dan
menentukan
kuasa
kerajaan
persekutuan dan negeri.

SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

Perlembagaan Negeri

14 buah negeri + wilayah-wilayah


persekutuan
=
Kerajaan
Persekutuan
Bertanggungjawab
terhadap
pengawalan perkara-perkara yang
berkaitan
dengan
DUN,
pemerintahan raja atau sultan di
setiap negeri.
SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

Perundangan (legislation)
Parlimen meluluskan undangundang = AKTA
DUN meluluskan undang-undang
= Enakmen. Termasuk enakmen
berkaitan
undang-undang
syariah

SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

Undang-undang subsidiari

Undang-undang kecil
Digubal oleh agensi/badan
Diberi kuasa oleh akta parlimen
Akta Interpretasi:

Undang-undang
subsidiari
terdiri
drpd
pengishtiharan,
peraturan,
perintah,
pengumuman, undang-undang tempatan atau
instrumen lain yang dibentuk melalui sebarang
Ordinan, Enakmen atau pihak berkuasa yang
berkemampuan
secara
teknikal
untuk
mengendalikan
undang-undang
secara
terperinci
SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

sambungan

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.


Akta Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2001.
Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling
(Pelesenan) 1977.
Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti
yang ditetapkan) (Penilaian Kesan kepada
Alam Sekeliling) 1987.
Akta Kawalan Harga 1946
Perintah Kawalan Harga (Penandaan Harga
oleh Penjual Runcit) 1993
Perintah Kawalan Harga (Pelabelan oleh
Pengilang, Pengimpot, Pengeluar atau
Penjual Borong) 1980
SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

Undang-undang Tidak
Bertulis
1. Prinsip undang-undang Inggeris (common
law & equity) yang bersesuian dengan
keadaan tempatan (Akta Undang-undang
Sivil 1956.
2. Keputusan
kehakiman
Mahkamah
Tertinggi di Msia.
3. Undang-undang Islam.
4. Adat resam Melayu, bumiputera Sabah
dan Sarawak, Cina dan India yang
diterima mahkamah sebagai undangundang.
SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

English common law dan


equity
Common law ialah prinsip undang-undang
Inggeris.
Dikembangkan oleh hakim.
Melalui keputusan mahkamah.
Sejak abad ke 10.
Iaitu
selepas England dijajah oleh org
Norman dari Perancis.
Sistem undang-undang yg lengkap.
Undang-undang tidak terdapat dalam statut.
Dlm
konteks
Msiacommon
law
merangkumi keputusan Mahkamah dan juga
perundangan (legislations).

SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

sambungan

Equity bermaksud adil


Prinsip undang-undang Inggeris
Dikembangkan
melalui
Mahkamah
Chancery
Sejak abad ke 14
Untuk memperbaiki kelemahan common
law
dlm
keadaan
common
law
menyebabkan
kesusahan
dan
ketidakadilan
Prinsip-prinsip ekuiti: cth- equitable
ownership, rule against perpetuity
SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

sambungan

Sek. 3(1) Akta Undang-undang Sivil 1956,


Undang-undang Inggeris yg terpakai:
Semenanjung undang-undang setakat 7
April 1956.
Sabah undang-undang setakat 1 Dis 1951.
Sarawak undang-undang setakat 12 Dis
1949.
Maksudnya sebarang pindaan terhadap
undang-undang Inggeris selepas tarikhtarikh tersebut adalah bersifat persuasif
sahaja (boleh dirujuk tetapi tidak dipakai
secara langsung).

Keputusan Kehakiman

Judicial precedent
Keputusan kehakiman dibuat secara
sistematik
Doktrin duluan kehakiman mengikat
(doctrine
of
binding
judicial
precedent).
Hakim perlu mengikut keputusan
hakim yang terdahulu jika kes yang
dibicarakan serupa dari segi fakta.
SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

sambungan

Case law/judge made law.


Merujuk kpd prinsip undang-undang yang
berkembang melalui kes terdahulu yang
diputuskan oleh mahkamah
Kes-kes dilaporkan di dalam jurnal undangundang
Judicial precedent terdapat di dlm laporan keskes
Menjelaskan konsep hirarki dan bidangkuasa
mahkamah mahkamah atasan mengikat
mahkamah bawahan (keputusan & prinsip yang
digunapakai).

sambungan
Ratio Decidendi

Prinsip-prinsip
legal dlm
penghakiman kes
Alasan thdp
sesuatu
penghakiman
Mengikat
mahkamah
bawahan

Obiter Dicta
Kenyataan hakim dlm
sesuatu penghakiman
Berasaskan fakta kes
yg tidak material
Kenyataan yg
menunjukkan
dissenting judgment
persuasive authority
only

SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

Undang-undang Islam
Prinsip-prinsip perundangan Islam tidak
berubah mengikut zaman dan keadaan
Hanya
hukum-hukum
cabangnya
mungkin berubah
Bersumberkan al Quran & as Sunnah
Untuk memenuhi 5 objektif utama:
1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa dan nyawa
3. Memelihara maruah dan keturunan
4. Memelihara akal fikiran
5. Memelihara harta benda

SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

Perbezaan undang-undang
Islam & sivil
Undang-undang sivil

Undang-undang Islam

Ciptaan manusia
Sumber:
parlimen/DUN
Dinamik
Tidak universal
Hukuman dunia shj
Apa yg betul/salah
ditentukan oleh
manusia

Wahyu Allah
Sumber: Quran &
Sunnah
Tetap hingga akhir
zaman
Universal berasaskan
kebenaran Islam
Hukuman
dunia/akhirat
Islam yg tentukan
norma/etika

SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

sambungan

Undang-undang Islam di Msia: undang-undang


keluarga Islam.
Jadual Kesembilan Senarai 2 Perlembagaan
Persekutuan (senarai negeri).
Akta Undang-undang Keluarga Islam (WP) 1984.
Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (WP)
1993.
Akta Kesalahan Jenayah Syariah (WP) 1997.
Akta Prosedur Jenayah Syariah (WP) 1997.
Akta Keterangan Mahkamah Syariah (WP) 1997.

SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

Kesimpulan
Klasifikasi
undang-undang

undang-undang
awam,
persendirian, dan antarabangsa.
Sumber undang-undang Msia
bertulis,
tidak
bertulis,
keputusan
kehakiman
dan
undang-undang Islam.

SAODAH
AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM