Anda di halaman 1dari 26

HBEF1403- SENI DALAM PENDIDIKAN

1.0 PENGENALAN
Pada masa ini Pendidikan Seni Visual telah dimartabatkan sepenuhnya sebagai subjek yang
berperanan besar dalam pengajaran dan pembelajaran kerana subjek ini merentasi
kurikulum dalam subjek-subjek lain. Dalam pengajaran guru, Pendidikan Seni Visual
menjadi asas alat bantu mengajar yang baik melalui penampilan grafik yang efisyen,
pemilihan warna harmoni,dan reka bentuk maujud yang cantik. Di kalangan murid-murid,
Pendidikan Seni Visual menjadi subjek penting untuk berkreativiti bagi melahirkan insan
yang celik dalam kemahiran seni dan berbudaya.Ditinjau matlamat PSV ialah untuk
membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai
estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, inovatif dan inventif.
Oleh yang demikian, fokus dalam kandungan kurikulum juga harus menuju ke arah itu.
Ditinjau dalam keadaan semasa, keperluan Seni Visual lebih menjurus kepada 'mencipta'
sesuatu keperluan manusia kini. Adalah baik penumpuan kurikulum yang berbentuk
trasformasi ini mengwujudkan proses 'pencipta kreatif' misalnya mencipta model-model alat
keperluan harian, kereta dan lain-lain. Disamping itu keperluan Komunikasi Visual juga
merupakan sangat-sangat menjadi keperluan kini melalui media-media digital yang semakin
'deras' perkembangannya. Oleh itu, penjurusan penciptaan melalui aktiviti-aktiviti dalam
P&P, PSV perlu ditekankan disamping mengekalkan persoalan estetik, artistik dalam seni
tersebut.

Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat,
memperkembang keperibadian, memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai
kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Murid di sekolah
rendah pada keseluruhannya adalah kreatif, ekspresif dan aktif. Pendidikan Seni Visual
memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual, imaginasi dan
daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni
visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman
ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri, membuat penilaian dan
mengenali cita rasanya sendiri. Pendidikan Seni Visual sekolah rendah menyarankan
strategi pembelajaran yang bersepadu dalam mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran
lain. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan dengan aktiviti kemahiran befikir
secara kritis dan kreatif (KBKK). Murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman
pembelajaran dan hasil kerja sendiri. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis,
sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri.

1 | SENI DALAM PENDIDIKAN

HBEF1403- SENI DALAM PENDIDIKAN

Terdapat empat bidang dalam kegiatan Pendidikan Seni Visual iaitu:


2.1

Menggambar

2.2

Membuat Corak dan Rekaan

2.3

Membentuk dan Membuat Binaan

2.4

Mengenal Kraf Tradisional

2.1 MENGGAMBAR
Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan
murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan
teknik yang menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi. Antara kegiatan
dalam bidang ini ialah:
a)

Lukisan

h)

Catan

b)

Kolaj

i)

Montaj

c)

Cetakan

j)

Resis

d)

Gosokan

k)

Stensilan

e)

Percikan

l)

Gurisan

f)

Capan

m)

Mozek

g)

Poster

Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri. Kegiatan
menggambar merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat, bahan dan
kegunaannya. Kegiatan menggambar akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan
teknik dalam proses rekaan.
Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi fokus kegiatan menggambar.
Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas
seni reka seperti warna,
garisan, susunan dan kesannya. Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat
dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. Aspek apresiasi hasil kerja
diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai
cara seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita.

2 | SENI DALAM PENDIDIKAN

HBEF1403- SENI DALAM PENDIDIKAN

2.2 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


Bidang kegiatan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk
menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. Corak dan rekaan
tersebut boleh juga dipadankan kepada mana mana hasil daripada bidang kegiatan lain
seperti binaan, kraf dan sebagainya. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara.
Antaranya melalui kegiatan seperti:
2.2.1 Corak tidak terancang secara:
a)

Pualaman

b)

Tiupan

c)

Titisan

d)

Ikatan dan celupan

e)

Renjisan dan percikan

2.2.2 Corak terancang secara:


a)

Lukisan

b)

Catan

c)

Cetakan

d)

Capan

e)

Lipatan dan guntingan

f)

Resis

g)

Kolaj

h)

Kaligrafi

Bidang ini membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan
kehidupan seharian. Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya
untuk menghasilkan rekaan corak tertentu. Kegiatan ini memberi peluang kepada murid
membuat rekaan corak tidak terancang, corak terancang dan juga corak tradisional dengan
teknik tertentu. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran.
Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan, peragaan dan
lakonan.
2.3 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

3 | SENI DALAM PENDIDIKAN

HBEF1403- SENI DALAM PENDIDIKAN

Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari
segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. Berpandukan aspek tersebut murid
dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model.
Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan murid dengan
penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik penghasilan. Ini memberi peluang kepada
murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan, semasa menjalankan proses
penghasilan seni. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi
merangkumi aktiviti seperti:
a)

Arca timbul

f)

b)

Mobail

c)

Model

h)

Diorama

d)

Boneka

i)

Topeng

e)

Origami

g)

Asemblaj

Stabail

Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat
rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan
kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu
proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan,
puisi, lakonan, nyanyian dan cerita.
2.4 MENGENAL KRAF TRADISIONAL
Kraf tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang melibatkan
kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turuntemurun. Di sekolah rendah, murid diperkenalkan dengan kraf tradisional seperti:
a)

Alat domestik

f)

Alat permainan

b)

Alat pertahanan diri

g)

Perhiasan diri (ornamen)

c)

Batik

h)

Tekat

d)

Ukiran

i)

Tenunan

e)

Anyaman

j)

Tembikar

Bidang ini memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya
tanah air. Kegiatan kraf tradisional memperkenalkan fungsi, proses dan teknik membuat,
alat dan bahan, motif, corak dan hiasan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu
proses pembelajaran yang merangkumi pengenalan, proses pembuatan serta mengenali

4 | SENI DALAM PENDIDIKAN

HBEF1403- SENI DALAM PENDIDIKAN

tokoh-tokoh bagi setiap bidang kraf yang dinyatakan. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam
pelbagai cara seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita.

2.5 PENDIDIKAN MUZIK

Asas muzik iaitu irama dan pic, memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan
harian. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senang dan memberi respon secara
spontan dalam melahirkan ekspresi diri. Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan
dengan baik, memainkan peranan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanakkanak. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan
perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor murid, disamping memupuk nilai sosialisasi.
Dari segi kognitif, murid mendapat pengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas.
Dari aspek sosialisasi, aktiviti menyanyi, bergerak dan bermain alat muzik secara
berkumpulan memberi kesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan
mengamalkan nilai-nilai murni.
Pendidikan muzik ini melihat perkembangan diri murid dari sudut penghayatan estetik dalam
seni muzik. Mata pelajaran ini memberi tumpuan kepada peranannya memperkembangkan
domain efektif murid khususnya dalam bidang kesenian. Selaras dengan itu, sukatan
pelajaran ini digubal untuk membimbing murid ke arah menghayati dan menikmati muzik
secara intelektual. Terdapat beberapa aspek yang ditekankan dalam pendidikan muzik iaitu:
1.1
1.2
1.3
1.4
2.6

Persepsi Estetik
Pengalaman Muzikal
Ekspresi Kreatif
Penghargaan Estetik

PERSEPSI ESTETIK

Dalam aspek ini, murid mengetahui dan memahami konsep bagi unsur-unsur asas dalam
muzik dan selanjutnya berkebolehan membaca, menulis dan menganalisis muzik. Untuk
mencapai tujuan itu murid
mendengar, mengajuk, merasa, memberi respon, membuat lakonan, menyanyi, memainkan
alat muzik, membaca dan menulis. Antara konsep-konsep yang diberi penekanan:

5 | SENI DALAM PENDIDIKAN

HBEF1403- SENI DALAM PENDIDIKAN

a)

Irama

c)

Melodi

b)

Ekspresi

d)

Sistem Notasi

2.0 SENI DALAM PENDIDIKAN


Penghubungkaitan dan pautan di dalam mata pelajaran ini boleh disamakan dengan
program-program antara disiplin-disiplin yang terdapat di dalam mata pelajaran yang lain. Ia
boleh dilakukan dengan beberapa cara seperti :

1. Menghubungkait

pengetahuan

dalam

pelbagai

mata

pelajaran.

Proses

penghubungkaitan pengetahuan dalam pelbagai mata pelajaran adalah berfokuskan


kepada matlamat terakhirnya. Untuk itu proses ini akan berbentuk satu lingkaran
atau bulatan dan antara setiap mata pelajaran itu saling berkait untuk mencapai satu
matlamat
2. Menghubungkait kemahiran dalam pelbagai mata pelajaran. Dengan adanya
penghubungkaitan

kemahiran

dalam

pelbagai

mata

pelajaran

akan

dapat

mengubung kait sesuatu yang dipelajari dengan keadaan kehidupan yang sebenar.
Penghubungkaitan ini berperanan sebagai satu strategi dan kaedah pendidikan untuk
membantu melahirkan pembelajaran dan persekitaran yang menyelitkan unsur-unsur sosial
agar dapat membentuk supaya setiap insan itu akan terus dihormati; menggalakkan sikap
kepimpinan yang terpuji, berinisiatif dalam menjalankan tugasan yang diberi oleh guru dan
bersikap inovasi dalam melaksanakan satu-satu aktiviti dan kemahiran serta dapat
merangsang setiap pelajar untuk mencapai kecemerlangan dari segala sudut baik akademik
mahu pun kokurikulum. Ia secara tidak langsung akan mengaitkan mata pelajaran seperti
sejarah, sains dan teknologi, kajian sosial, bahasa danfizikal dan pembangunan sosial,
meletakkan keseluruhan kurikulum kedalam konteks kehidupan yang sebenar. Setiap pelajar
berhak memperolehi pengalaman berasaskan pendidikan yang pelbagai bentuk walau pun
mereka datang dari pelbagai latar belakang dan taraf sosio ekonomi yang berbeza dan
mempunyai

sebarang

kekurangan.

Untuk mencapai matlamat ini, guru perlulah merancang topik, objektif, isi, cara penyampaian
dan penilaian yang bersesuaian dengan kebolehan sedia ada serta minat. Selain itu guru
berperanan memberi motivasi kepada pelajar. Pelajar adalah digalakkan untuk melibatkan
diri dengan sepenuhnya dalam segala aktiviti yang diadakan di sekolah tanpa ada sebarang
pengecualian. Dengan melibatkan diri secara aktif ianya secara tidak langsung dpat
mempertingkatkan konsep kendiri iaitu dapat membuat penilaian, pandangan, tanggapan

6 | SENI DALAM PENDIDIKAN

HBEF1403- SENI DALAM PENDIDIKAN

dan

kepercayaan

termasuk

kekuatan

dan

kelemahan

diri

sendiri.

Pengukuhan merupakan satu cara guru untuk merangsang minda pelajar supaya akan
menyebabkan pembelajaran pelajar meningkat maju atau terdapat peningkatan dalam
tingkahlaku yang positif. Penyampaian pengukuhan ini juga dapat membentuk pelajar
memperolehi pelbagai pengalaman serta pengetahuan berdasarkan aktiviti-aktiviti yang
dirancangkan itu menarik dan mencabar mereka.
2.1.1 KUMPULAN SASARAN
Tumpuan diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang
kegiatan mengikut tahap 1 dan 2 bagi murid tahun 3, persediaan mengajar, serta aktiviti
amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam
menghasilkan karya bagi salah satu empat bidang tersebut. Pelajar akan dibahagi kepada
beberapa kumpulan kecil bagi menghasilkan satu projek membina arca menggunakan
bahan terbuang.
Matlamat Seni Dalam Pendidikan sekolah rendah adalah untuk membentuk keperibadian
generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif,
kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid
meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran,
keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri,
keluarga, masyarakat dan negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Seni Dalam Pendidikan meletakkan Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard
Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan. Teori ini
amat jelas menyokong seni yang mengambil peranan penting dalam kurikulum. Oleh itu
guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka.
Selain itu guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi
keperluan murid yang mempunyai gaya belajar, mencuba idea, pendekatan dan teknik yang
baru serta persekitaran yang memberi inspirasi.
Sehubungan itu, seseorang guru itu perlu mempelajari seni dalam pendidikan
supaya dapat mengaplikasikan pelbagai strategi bagi murid memperoleh ilmu pengetahuan
melalui proses pembelajaran dan pengajaran yang menyeronokkan menerusi penerokaan,
memperoleh pengalaman dan eskpresi seni dalam pendidikan.

7 | SENI DALAM PENDIDIKAN

HBEF1403- SENI DALAM PENDIDIKAN

2.1.2 PEMILIHAN TOPIK


Tajuk : Membentuk Dan Membuat Binaan
Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini anda seharusnya dapat;
1. Membanding beza pelbagai jenis aktiviti dalam empat bidang kegiatan iaitu
Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta
Mengenal Kraf Tradisional.
2. Menjana idea dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, dan teknik serta
mengaplikasikannya dalam penghasilan mengikut empat bidang kegiatan.
3. Menjalankan sesi apresiasi secara mudah.
Pada zaman kanak-kanak anda dahulu, anda pasti pernah melihat atau bermain dengan
kapal ataupun kapal terbang yang dihasilkan dengan lipatan kertas. Ini merupakan satu
jenis kegiatan membentuk yang anda mungkin pelajari sebelum masuk ke alam
persekolahan.
Dalam bidang ini, anda akan mengetahui tentang bidang kegiatan membentuk dan
membuat binaan yang murid anda akan pelajari. Topik ini akan menjelaskan tentang aktivitiaktiviti membentuk yang ditujukan kepada pelajar sekolah rendah seperti menghasilkan arca
timbul, asemblaj, mobail, stabail, model, diorama, boneka, topeng dan origami.
Disini anda akan lihat bagaimana teknik, alat dan bahan, tema ditentukan dan juga tentang
persembahan hasil kerja. Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi pelajar
terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan.
Berpandukan aspek tersebut pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka
membentuk dan membina sesuatu model.
Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan pelajar dengan
penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik penghasilan. Ini memberi peluang kepada
murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan, semasa menjalankan proses
penghasilan seni. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 10
Bidang kegiatan dan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi 9 aktiviti
seperti berikut:

(a) Arca timbul

(c) Arca mobail

(b) Arca asemblaj

(d) Arca stabail

8 | SENI DALAM PENDIDIKAN

HBEF1403- SENI DALAM PENDIDIKAN

(e) Origami

(h) Boneka

(f) Model

(i) Topeng

(g) Diorama

9 | SENI DALAM PENDIDIKAN

3.0 STRATEGI DAN SENARIO PEMBELAJARAN MASA KINI


Para sarjana telah mendefinisikan strategi dengan pelbagai maksud dan pengertian.
Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002), perkataan strategi membawa maksud
rancangan yang teratur (yang memperhitungkan pelbagai faktor) untuk mencapai matlamat
atau kejayaan.
Merujuk kepada Quinn (1980) pula, perkataan strategi telah didefinisikan sebagai
corak atau rancangan yang mengintegrasikan keseluruhan matlamat, polisi dan perbuatan
bagi organisasi secara keseluruhanya. Mintzberg (1994) pula menggambarkan strategi
sebagai perancangan di mana suatu petunjuk akan digunakan dalam menjalankan aktiviti
pada masa hadapan. Selain itu, beliau juga telah menggambarkan strategi sebagai suatu
corak yang mana ianya berpandukan kepada gelagat organisasi.
Strategi menurut Bowman (1897) pula ialah satu penyesuaian yang dilakukan oleh
organisasi di antara sumber-sumber yang diperolehinya atau dimilikinya dengan ancamanancaman atau risiko-risiko serta kesempatan ataupun peluang yang dicipta oleh
persekitaran luaran di mana ia beroperasi.
Setelah meneliti kepada definisi-definisi yang telah dibincangkan di atas, di sini dapat
disimpulkan satu pengertian mengenai strategi. Secara keseluruhannya, strategi dapat
dilihat sebagai satu proses perancangan yang mengambilkira objektif, matlamat dan polisi
bagi sesebuah organisasi. Selain itu, perancangan yang dilakukan perlu mempertimbangkan
faktor persekitaran dan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi yang berkaitan.
Strategi tersebut perlu dilakukan dalam usaha untuk mencapai matlamat dan kejayaan bagi
sesebuah organisasi.

3.0 STRATEGI PENGAJARAN MATA PELAJARAN SENI VISUAL


3.1.1Konsep Seni Visual
Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus,
dan perekaan, yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual, reka bentuk teknologi, dan
reka bentuk persekitaran. Ringkasnya, ia merangkumi seni lukis dan seni reka. Karya seni
visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk
menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun medium dengan menggunakan teknik-teknik
yang tertentu. Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea
ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. Khalayak menikmati karya seni visual

apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu
objek atau persembahan itu difahami ataupun digunakan mereka.
3.1.2Strategi Pengajaran Mata Pelajaran Seni Visual
Dalam pengajaran pendidikan Seni Visual , guru-guru perlu bijak menggunakan strategi
pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat pelajar.Guru-guru perlu membuat
perancangan yang rapi, sistematik dan kreatif supaya pembelajaran tidak membosankan
dan objektif pengajaran akan tercapai.Dalam membuat dan merancang pelaksanaan
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual,guru-guru perlu mempunyai ilmu
pengetahuan yang mendalam tentang strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran, ini
adalah supaya ,guru-guru dapat menjalankan pengajaran mereka dengan berkesan
,manakala pelajar pula merasa seronok belajar pendidikan seni.
Beberapa jenis strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan seni visual boleh
digunakan oleh guru-guru untuk memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran
yang berkesan dalam bilik darjah. Di antaranya ialah :
1.

Pembelajaran masteri

Pembelajaran Masteri berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang
dipelajari. Melalui Pembelajaran Masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut
kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan
tahap penguasaan pembelajaran. Pendekatan ini memerlukan proses pengajaran dan
pembelajaran yang terancang dan berkualiti serta berpandukan tahap penguasaan
murid.
Model Pembelajaran Masteri dimulakan dengan Penentuan Hasil Pembelajaran, diikuti
dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Tujuan menentukan hasil pembelajaran murid
adalah untuk memastikan semua murid berjaya menguasai pengetahuan dan
kemahiran yang diberikan dengan kadar kemampuan biasa seseorang murid di tahap
tersebut.

Setelah dibuat penilaian, murid yang telah menguasai akan diteruskan

dengan aktiviti pengayaan dan bagi murid yang belum menguasai akan diteruskan
dengan usaha pemulihan.

2.

Kajian masa depan

Kajian Masa Depan (KMD) ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar
lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini,

dan masa depan. Ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta
mengendalikan perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum.
Pengajaran berasaskan KMD merupakan strategi secara saintifik yang dibina untuk
menambahkan keupayaan murid dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat
keputusan. KMD dapat dianalogikan seperti kita yang sedang memandu kereta. Sepanjang
pemanduan itu, kita sering dikejutkan dengan perkara-perkara yang tidak dijangka. Sebagai
contoh, ketika sedang memandu, tiba-tiba seorang kanak-kanak melintas di hadapan kereta
kita. Oleh itu, sepanjang pemanduan, kita haruslah peka dan sentiasa berwaspada. Masa
depan sangat dinamik kerana sentiasa berubah. Masalah yang berlaku pada masa depan
lazimnya kompleks dan penyelesaiannya bersifat global. KMD lebih berciri saintifik kerana
dapat diuji, boleh diulangi, dan dapat diramal.
3.

Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau
konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses
ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada
untuk membina pengetahuan baru. Mereka membentuk peraturan melalui refleksi tentang
interaksi

mereka

dengan

objek

dan

idea.

Pembelajaran

secara

konstruktivisme

menggalakkan murid mencipta penyelesaian mereka sendiri bertolak daripada teori


pembelajaran

behaviorisme

kepada

kognitivisme

dan

seterusnya

konstruktivisme.

Pembelajaran ini menggalakkan murid mencari idea, buat kajian, yakin diri dan dapat
berinteraksi dan proses inkuiri akan terhasil.
4.

Kecerdasan pelbagai

Kecerdasan Pelbagai ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam
kehidupan sebenar, kebolehan menjana masalah baharu untuk diselesaikan, dan kebolehan
membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu
budaya.
Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) telah diperkenalkan oleh Howard Gardner (1983).
Dalam kajiannya Howard Gardner mendapati seven ways of knowing, perceiving and
understanding life. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai masyarakat termasuk
kanak-kanak biasa dan istimewa, juga kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang
istimewa.
5.

Pembelajaran akses kendiri

Menggunakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid.


Pelajar belajar sendiri menggunakan akses di bawah pengawasan dan bimbingan guru.
Guru perlu menyediakan aktiviti pembelajaran yang sesuai mengikut minat dan keperluan
pelajar, Pelajar dapat belajar sendiri atau kumpulan sendiri mengikut kemampuan mereka.
Pelajar membuat aktiviti yang disediakan guru secara bebas tanpa tekanan mengikut
kemampuan mereka dan mencari penyelesaian sendiri.
6.

Kemahiran berfikir

Kemahiran berfikir merupakan proses menggunakan minda untuk mencari makna dan
pemahaman terhadap sesuatu serta dapat menyelesaikan masalah. Ia dibahagikan kepada
dua iaitu kemahiran berfikir secara kritis dan kemahiran berfikir secara kreatif. Kemahiran
berfikir secara kritis adalah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea dan
bersifat evaluatif. Manakala kemahiran berfikir secara kreatif kebolehan kita mencerna dan
menghasilkan idea asli yang bersifat generatif. Kemahiran berfikir dapat dirumuskan sebagai
satu proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna dan pemahaman
terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah.
Strategi berfikir merupakan proses yang lebih tinggi peringkatnya. Ia melibatkan
beberapa langkah dan setiap langkah pula melibatkan beberapa kemahiran berfikir. Dalam
proses mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah atau membuat keputusan, kedua-dua
KBKK secara kritis dan kreatif digunakan.

7.

Teknologi komunikasi dan maklumat (ICT)

Pengaplikasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran boleh diintegrasikan secara:


Integrasi TMK dalam pembelajaran tutorial
I.

Integrasi ini bertujuan untuk menyampaikan kandungan pelajaran dengan lebih


komprehensif dan efisien, contohnya dalam bentuk CD-ROM, cakera keras, dan
tapak pembelajaran. Aplikasi ini lebih berfokuskan kepada pembelajaran secara

II.

kendiri.
Integrasi TMK dalam pembelajaran eksploratasi
Kemudahan TMK digunakan sebagai medium untuk pembelajaran penerokaan,
mencari, dan mengakses maklumat daripada CD-ROM, Internet, portal
maklumat, dan tapak pembelajaran. Dalam pembelajaran secara penerokaan ini,
murid boleh mengawal dan menentukan maklumat yang mereka terima melalui
TMK. Hal ini berbeza dengan pembelajaran tutorial; murid hanya menerima

III.

bahan pelajaran yang dikawal oleh sistem.


Integrasi TMK sebagai alat aplikasi

TMK digunakan sebagai alat aplikasi untuk membantu murid melaksanakan


tugasan pembelajaran, bukan sebagai mekanisme penyaluran maklumat
pengajaran dan pembelajaran.Integrasi TMK sebagai alat pemudah komunikasi
TMK digunakan sebagai alat pemudah komunikasi antara murid dan guru di lokasi yang
berbeza tetapi saling berinteraksi, menghantar, menerima, dan berkongsi maklumat seperti
dalam bentuk teks, bahan grafik, audio, emel, telefaks, Facebook, Blog dan lain-lain. Murid
boleh bertukar maklumat sesama sendiri bagi menganalisis dan membuat perbandingan
dengan pengalaman dan maklumat yang mereka peroleh. Menerusi pembelajaran seperti,
murid dapat membina pengalaman yang lebih menarik, bermakna, dan berkesan.

8.

Pembelajaran konseptual

Pengajian konseptual adalah pelajar belajar bagaimana untuk mengelolakan maklumat


dalam struktur-struktur mental secara logik. Cirinya adalah menumpukan pada prinsipprinsip penyusunan fakta-fakta kepada idea-idea. Ianya digunakan untuk penyelesaian
masalah bagi tahap yang lebih tinggi dan ringkasnya ia mentafsirkan maklumat-maklumat
yang diberi dan menggunakannya untuk mencari jawapan. Konsep ini menjadikan pelajar
benar-benar memahami fakta-fakta dan konsep dan boleh membuat kaitan untuk
membentuk idea-idea baru bagi penyelesaian masalah.

9.

Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan
pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan.

Pembelajaran ini

disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta melibatkan latih amal
dan berfikir.

Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan

pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan


kehidupan mereka.
Contoh Aktiviti: Hiasan Dalaman dan Landskap
Melalui aktiviti mereka bentuk hiasan dalaman dan landskap, faedah-faedah yang diperolehi:
i) Murid
-

Mengaitkan pembelajaran hiasan dalaman/landskap dengan pekerjaan atau kehidupan


harian .

Mengaitkan kandungan pembelajaran dengan pengalaman harian, contoh


keselesaan / keindahan landskap.

Memindahkan kemahiran (menghasilkan lukisan pelan atau perspektif)

Meneroka dan mendapatkan bukti.

Menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit.

Belajar secara bekerjasama melalui aktiviti berkumpulan.

ii) Guru
-

Menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya melalui hasilan projek

Dapat mengaitkan prinsip pembelajaran dengan dunia pekerjaan.

Menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri.

iii) Industri
-

Menerima tenaga kerja yang berpotensi apabila murid telah diberi pendedahan awal.

Menggerakkan industri ke dalam pendidikan melalui projek hiasan dalaman.

Sehubungan itu, berdasarkan kepada strategi-strategi pengajaran di atas, antara strategi


yang boleh digunakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Seni untuk menyampaikan ilmu
pengetahuan dan kemahiran ialah ;
i)

Pembelajaran Kontekstual

Strategi pembelajaran kontekstual ini bersesuaian dengan aktiviti yang terdapat dalam
mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Hal ini kerana setiap perkara yang diajar dalam
mata pelajaran ini , akan diaplikasikan oleh murid dalam kehidupan seharian mereka.
Contohnya apabila guru mengajar topik tatacara catan dan mereka sesuatu yang baru
kepada pelajar. Topik tersebut perlu diajar secara teori dan praktikal. Secara teorinya
guru akan mengajar mengenai cara mendapatkan idea, alat yang digunakan apabila
membuat rekaan dan proses penghasilan catan mengikut urutan yang betul di dalam
kelas. Seterusnya secara praktikal pula, guru akan menunjukkan demonstrasi kepada
pelajar tentang cara dan alat yang digunakan langkah demi langkah lukisan atau catan
kepada murid dan seterusnya akan menyuruh setiap murid untuk melakukan praktikal
penghasilan lukisan. (Lihat contoh aplikasi penggunaan strategi pembelajaran
kontekstual dalam Rajah 1).
Contoh aktiviti : Membentuk Dan Membuat Binaan

b
G
j3
a
L
g
p
h
k
id
r
:M
4
s
2
m
n
e
u
tlc
o
.1
y
w

Rajah 1 : Carta aliran kaedah pengajaran yang menggunakan strategi pengajaran


pembelajaran kontekstual
ii)

Teknologi Komunikasi dan Maklumat (TMK)

Penggunaan TMK di dalam strategi pengajaran pada hari ini adalah semakin meluas.
Malahan, boleh dikatakan di setiap sekolah telah disediakan Makmal Komputer bagi
memudahkan guru menggunakan TMK sebagai salah satu daripada strategi pengajaran.
Bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual, aplikasi TMK boleh digunakan bagi
menyampaikan ilmu kepada murid dengan lebih berkesan. Contohnya menggunakan
CD-ROM, Komputer dan LCD . Aplikasi TMK ini amat berkesan untuk mengajar murid
mengenai pelbagai contoh lukisan dan catan,seni binaan dan lain-lain lagi. Di mana guru
boleh menayangkan atau memperlihatkan teknik yang digunakan untuk lukisan,catan
dan arca,langkah demi langkah kepada murid dengan hanya memasangkan CD-ROM
dan menayangkan kepada semua pelajar.

Gambar 1 : Contoh CD-ROM yang boleh

digunakan

oleh

Guru Pendidikan Seni Visual

4.0 PEMERHATIAN, PENEROKAAN, PENGALAMAN LANGSUNG DAN APRESIASI


SETIAP BIDANG KEGIATAN.
Chapman (1986) telah menggunakan empat aspek utama yang seumpama ini dalam
pelajaran seni iaitu:
(i) pemerhatian
(ii) penerokaan
(iii) penghasilan (pembuatan)
(iv) apresiasi dan perlanjutan
4.1.1 Pemerhatian yang aktif
Pemerhatian yang aktif Aspek ini melibatkan sensitiviti deria. Semasa menyediakan aktiviti,
perhatian perlu diberi kepada perkara berikut:
pengetahuan sedia ada murid;
benda yang konkrit;
minat, kecenderongan dan latar belakang murid;
bahan, bunyi, pergerakan, dan aksi; dan
mencetus idea dan imaginasi.
Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia.
Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental.
Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea, imaginasi dan alam
fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Interaksi yang kritis dan
kreatif dengan alat dan bahan. Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan
percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan.
Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual
berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Semasa

berinteraksi dengan alat dan bahan, murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi
visualnya dengan objek yang dilihat.
4.1.2 Interaksi yang kritis dan kreatif dengan bahan
Aspek ini melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. Aktiviti penerokaan
dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. Semasa menyediakan aktiviti,anda perlu beri
perhatian kepada perkara berikut:
(i)

ii)

penerokaan
aktiviti kecil mudah ringkas
cuba mencuba, suaikenal dengan bahan
penemuan oleh murid sendiri, uji menguji
mencari altenatif, variasi dan kemungkinan lain; bebas daripada jawapan tetap,
murid senang ingin mencuba.
aktif melibatkan pelbagai kecerdasan; dan
menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik.
penghasilan / membuat / pengalaman
penggunaan alat bahan dan teknik;
tatacara, langkah dan proses membuat;
amalan tertib kerja
keselamatan semasa bekerja; dan
penyampaian kandungan subjek, idea, halbenda dengan bentuk hasil

4.1.3 Pengalaman Lansung


Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. Bidang-bidang tersebut
ialah bidang menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan,
dan mengenal kraf tradisional. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan
menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan
pemikiran kritis dan kreatif. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat
kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi, psikomotor dan mental yang
merangkumi perasaan, koordinasi, manipulasi dan persepsi visual. Dengan mempelajari
Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah, murid akan dapat menguasai beberapa
pengetahuan dan kemahiran. Pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan
mengenai bahan, alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni.

Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran, kraf
tradisional, unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual, proses pembuatan
hasil seni, menyimpan maklumat atau dokumentasi, mengintegrasikan maklumat dan
aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid
pula ialah kemahiran memanipulasi bahan, alat dan teknik, mengaplikasi disiplin seni visual,

berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi secara berkesan, membuat pilihan, membuat
interpretasi, menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. Pemerhatian secara aktif yang
merangkumi

kesedaran

pemerhatian

keseluruhan,

berfokus

dan

terperinci

dapat

menajamkan persepsi murid. Secara tidak langsung memberikan pengalaman langsung


kepada murid. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan
pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Kajian seperti ini membantu perkembangan
emosi dan imaginasi.
Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan
pemerhatian ini. Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah,
murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam
persekitaran dan kehidupan mereka. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam
sekitar, nilai patriotisme, nilai kebersihan dan kepekaan. Dengan ini murid akan dapat
membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. Semasa
menggambar umpamanya, kanak-kanak dapat mengalami pengalaman langsung dengan
derianya mengenai subjek atau hal benda yang digambarkan. Ini membantunya dalam
memahami sesuatu idea dan menghubungkaitkan antara satu idea dengan idea yang lain
atau dengan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran. Kanak-kanak dapat membina
idea baru dari benda konkrit.
5.0 Aprisiasi Seni dan ekspresi aktiviti kreatif.
Apresiasi didefinisikan sebagai kajian mengenai pelukis-pelukis ataupandai tukang
mengenai hasil-hasil seni mereka, faktor yang mempengaruhi mereka, cara mereka bekerja,
bagaimana mereka memilih tema dan "subject matter" serta gaya dan stail tertentu
mereka.Semuanya ini berkait rapat dengan aspek pemahaman mereka dari aspek-aspek
kognitif.
Apresiasi seni melibatkan sepenuhnya deria rasa atau sentuh dan deria pandang. Karya
seni seperti catan, lukisan, cetakan dipandang sementara arca dan binaan di sentuh.
Apresiasi seni secara aktif melibatkanpenggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan
orang lain apa yang difikirkan dan dirasakan. Dalam konteks ini pengetahuan mengenai seni
serta perbendaharaan kata yang cukup mengenai seni yang di perlukan.

Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif, terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi.
Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di

akhir setiap pelajaran. Semasa menyediakan aktiviti mudah, perhatian perlu diberi kepada
perkara berikut:
aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan,
jalinan, warna, ton, rupabentuk dan bentuk;
aspek bahasa yang berkaitan dengan kandungan dan hal benda;
aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi, alat bahan dan teknik;
penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya;
perasaan, penghargaan dan refleksi diri; dan
penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan
kandungan.
Proses Apresiasi Seni
Terdapat berbagai cadangan oleh beberapa pakar Pendidikan Seni mengenai proses
apresiasi. Feldman (1967) dan Smith (1967) mencadangkan aktiviti-aktiviti aprisiasi seni,
berasaskan kepada proses persepsi dan intelektual melalui empat
tahap:
(a) Menggambarkan ( Description )
(b) Menganalisa ( Analysis )
(c) Tafsiran ( Intrepetation )
(d) Penilaian ( evaluation )
Menggambarkan
Mengamati hasil seni dengan cara menggambarkan hal benda dan sifat-sifat
tampak/objek pada karya.

Karya di atas menggambar susunan buah-buahan.Terdapat kesan cahaya yang terpancar dari atas.
Dalam karya ini, ton dan jatuhan bayang dititik beratkan.

Menganalisa

(i) Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak dengan unsur-unsur seni,prinsip rekaan dan
struktur.
(ii) Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan suasana.
(iii) Menghuraikan stail, aliran dan gaya sesuatu karya.
(iv) Melihat teknik, alat dan bahan yang digunakan.
Tafsiran
(i)

Mencari makna-makna yangtersurat dan tersirat pada karya tersebut. Begitu juga
makna-makna yang terdapat pada sifat-sifat tampak seperti hal benda,simbol,

(ii)

unsur-unsur seni, prinsip, struktur corak dan bahan.


Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) dan analogi-analogi (persamaan)
untuk menjelaskan makna tersebut.

(iii)

Mencari kaitan falsafah kehidupan manusia atau kaitan dengan cara hidup dan
budaya masyarakat setempat.

Penilaian
Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya ('significance') dari segi individu,
sosial, keagamaan dan kepercayaan, sejarah serta keseniannya. Dengan itu proses
apresiasi seni akan lebih mudah dan bermakna sekiranya pelajar telah dilengkapi dengan
pengetahuan mengenai seni dan persepsi yang tajam.
(a) Pengetahuan asas senireka dan prinsip-prinsip seni.
(b) Pengetahuan mengenai jenis seni, teknik, proses, alat dan bahan.
(c) Sejarah seni.
(d) Stail sesuatu zaman, budaya, aliran, kumpulan atau individu.
(e) Maklumat mengenai pelukis dan pandai tukang.

Ciptaan cawan, sudu, senduk, periuk dan alat-alat domestik yang lain merupakan asas
ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan.Pada bidang yang lebih besar,
manusia mencipta dan membuat kipas,basikal, kereta, keretapi malah jambatan dan objekobjek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara. Idea
dating dari soal desakan untuk mengguna disamping mengatasi sebarang kesulitan
mengharungi kehidupan. Lalu diciptanya bentuk-bentuk konkrit yang dapat memanfaatkan
manusia si pencipta itu sendiri. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta
objek tiga dimensi, semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya.

Di sekolah rendah kandungan subjek atau hal benda itu boleh disesuaikan dengan
pengalaman sedia ada kanak-kanak dan pengalaman belajar kanak-kanak dalam
pengajaran dan pembelajaran untuk merangsangkan dan meningkatkan pembelajaran.
5.1 EKSPRESI DALAM SENI BINAAN/ARCA
Bidang

kegiatan

perkembangan

membentuk

persepsi

dan

murid

membuat

terhadap

aspek

binaan
seni

ini
dari

menegaskan
segi

bentuk,

ruang,struktur, imbangan dan kestabilan. Berpandukan aspek tersebut murid


dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina
sesuatu model. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga
mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik
penghasilan. Ini memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif
dengan alat dan bahan,semasa menjalankan proses penghasilan seni. Bidang
kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti
seperti: Arca timbul, Asemblaj,Mobail, Stabail, Model, Diorama, Boneka, Topeng
dan Origami.
Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid
membuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi
kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Aspek
apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini
boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan, puisi, lakonan,
nyanyian.
6.0 SOROTAN KAJIAN

Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di


kelas, adalah sangat penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti
perubahan

dan

perkembangan

diri

murid-muridnya.

Setiap

murid

mempunyai

keupayaan dan sikap yang berbeza terhadap sesuatu aktiviti yang akan dilaksanakan.
Penggunaan alat, media dan teknik dalam pembelajaran seni menggambar juga amat
penting untuk menghasilkan hasil kerja yang baik dan bermutu. Pada kebiasaannya
alatan yang hendak digunakan adalah terlalu banyak jika hendak disenaraikan.
Adalah menjadi minat murid apabila menghasilkan kerja-kerja seni menggunakan
berbagai jenis kertas yang berbagai tekstur, berbagai jenis warna dan berbagai saiz.
Lain-lain kertas yang boleh digunakan dalam aktiviti seni adalah seperti kertas surat

khabar, majalah, kertas tisu, kertas sampul surat, kertas pembungkus hadiah, sugar
paper, toilet paper, kertas kadbod dan banyak lagi. Alat tulis samada yang berwarna
atau tidak berwarna, media kering atau media basah. Semuanya amat berguna untuk
melengkapkan kerja-kerja menggambar. Selain dari itu gunting berbagai saiz, gam,
bahan-bahan buangan yang boleh digunakan dalam aktiviti menggambar juga perlu.
Alatan dan media yang berbagai-bagai yang digunakan keatas sesuatu bahan tujuannya
supaya dapat menghasilkan satu hasil kerja seni yang pelbagai untuk menghasilkan
jalinan, bentuk dan ton.
Ini membantu perkembangan kanak-kanak dari aspek psikomotor dan emosi dan penting
dari segi keperluan fisiologi dan psikologi kanak-kanak.Kegiatan membentuk dan membuat
binaan memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar.
Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi
dan makna.
Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh
dilakukan

dalam

pelbagai

cara

seperti

pernyataan,

puisi,

lakonan,nyanyian

dan

cerita.Mengaplikasikan alat, bahan dan teknik dalam bidang membentuk dan membuat
binaan berkaitan dengan proses yang mesti dilakukan dalam menjadikan objek itu bersifat
tiga dimensi. Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini akan mengambil kira bagaimana
untuk menstrukturkan reka bentuk disamping memerhati dan meneliti sfera-sfera objek yang
akan dibuat. Seterusnya menentukan rangka dan rupa bentuk melalui pertimbangan
permukaan-permukaan yang terlibat, ketinggian, kelebaran, berat dan garis luar objek. Pada
kebiasaannya, sesuatu bentuk konkrit akan di asaskan berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan
seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti.Antara contoh aktiviti seni yang boleh
dilakukan oleh murid-murid bersama guru :

Seni catan
Kraftangan- Batik ikat dan celup
Aktiviti seniSumber daripada : squareheadteachers.com
Sumber daripada : mamateach.com

7.0

Aktiviti seni- Arca bahan buangan


Sumber daripada : cafeauplay.org

Aktiviti seni- Arca bahan buangan


Sumber daripada : cafeauplay.org

KESIMPULAN
Penghasilan karya terutama lukisan kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza
dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. Bagi orang dewasa seni visual sering
dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan, namun bagi kanak-kanak hasil karya yang
dihasilkan bersifat luahan dan ekpresif (Lowenfeld, 1975).Kebanyakan pengkaji seni kanakkanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara
berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan
kognitif mereka, karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri.
Murid-murid dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut
fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan
berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak. Refleksi
ini menurut Koster (2001), akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga ia
membesar. Penglibatan kanak-kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya memberikan
rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. Pembangunan tahap imaginasi kanakkanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitivity kanak-kanak terhadap
sekelilingnya. Secara ringkasnya kepentingan pengajaranmata pelajaran pendidikan seni
visual kepada kanak-kanak dapat dilihat melalui aspek berikut:
a. Aspek Kognitif
Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat
melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan
masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan.

b. Aspek Fizikal

Penggunaan alat dan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual
memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi
tangan serta mata.
c. Aspek Kreativiti
Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan
aspek imaginasi mereka. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan
proses, berbanding dengan hasilan akhir. Oleh yang demikian, proses ini menyuburkan
budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Selain itu, aktiviti
pendidikan seni visual menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak
mempunyai pengalaman luas dalam bidang penghasilan karya.
d. Aspek Persepsi
Melalui mata pelajaran seni visual, murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan
penggunaan pancaindera dan deria. Pendidikan seni visual menambahkan pengetahuan
mengenai konsep pembuatan dan kronologi sesuatu produk iaitu proses penghasilan dan
hasilan seni, produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka.
Aktiviti seni visual merupakan aktiviti yang membantu kanak-kanak mengenali objek selain
membantu meningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. Proses
pengkaryaan yang menjurus ke arah pengamatan terhadap objek melatih deria kanak-kanak
supaya menjadi lebih peka dan meningkatkan daya persepsi mereka.Selain itu, aktiviti seni
visual juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi
mereka. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui
aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi penghasilan simbol abstrak
seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik.
Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada murid-murid. Kesan penghasilan karya
lukisan mampu membentuk personaliti kanak-kanak. Konsep kendiri terbina apabila muridmurid mampu melukis tanpa ragu dan tidak bimbang memikirkan soal kecantikan karya
mereka. Selain itu, aktiviti melukis juga menggalakkan murid-murid disekolah membuat
ekspresi diri dengan bercerita mengenai karya mereka sekaligus membantu mereka untuk
membina keyakinan diri untuk bertutur. Perkembangan artistik murid-murid banyak
dipengaruhi oleh persekitaran dan suasana mereka dibesarkan. Dalam konteks ini,
persekitaran memainkan peranan penting kerana persekitaran yang sihat membantu
perkembangan kognitif murid-murid dengan cara yang positif.
RUJUKAN

MALAYSIA, Open University. (2007). HBEF1403 Seni Dalam Pendidikan. Kuala


Lumpur:
UNITEM
Sdn.
Bhd
Salmah, Ayob. (1994). Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif panduan pengajar. Petaling
Jaya: Flo Enterprise Sdn. Bhd.
http://www.ipbl.edu.my/BM/penyelidikan/seminarpapers/2007/Edmanagement/mohdjo
hdiUIAMfp.pdf [15 oktober 2013]
Integrasi Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah.
https://docs.google.com/document/d/18KAn0Xom8ZjVWDfMFB9EuHm4aRA9BuB7sX
ac6rOfONs/edit?hl=en_GB&pli=1 [15 Oktober 2013]
Huraian
Sukatan
Mata
pelajaran
Pendidikan
Seni
Visual.
http://www.moe.gov.my/bpk/kbsr_kbsm/hsp/p_sv/hsp_pseni_kbsm.pdf
Oktober 2013]

2002.
[15