Anda di halaman 1dari 98

DAFTAR ISI

BAB

SIFAT SIFAT FLUIDA

1.1

Pengertian/Definisi.....................................................................................................1

1.2

Satuan Untuk Besaran-Besaran Dasar........................................................................2

1.3

Sifat-Sifat Fluida Yang Penting..................................................................................3

BAB

II

2.1

Tekanan Pada Satu Titik Dalam Cairan......................................................................4

2.2

Pengukuran Tekanan..................................................................................................6

TEKANAN FLUIDA

2.2.1

Piezometer...7

2.2.2

U tube Manometer......................................................................................7

2.2.3

Inverted U tube monometer........................................................................8

2.2.4

U tube Differensial Manometer..................................................................9

BAB

III TEKANAN HIDROSTATIS PADA PERMUKAAN

3.1

Tekanan pada bidang datar horinsontal.....................................................................12

3.2

Tekanan pada bidang datar vertikal..........................................................................13

3.3

Tekanan Pada Bidang Miring...................................................................................14

3.4

Aplikasi praktis Tekanan hidrostatis.........................................................................14


3.4.1

Bendungan...................................................................................................14

3.4.2

Pintu air.......................................................................................................15

BAB

IV PERSAMAAN GERAK DAN ENERSI

4.1

Gaya-gaya Yang Bekerja Pada Fluida bergerak........................................................19

4.2

Enersi Pada Fluida Bergerak....................................................................................20

4.3

Persamaan Enersi Bernoulli.....................................................................................20

4.4

Aplikasi Persamaan Bernoulli..................................................................................22


4.4.1

Venturimeter................................................................................................22

4.4.2

Tabung Pitot................................................................................................26

BAB

5.1

Pengertian.................................................................................................................32

5.2

Orifice Ujung Runcing Dengan Aliran Bebas...........................................................33

5.3

Koefisien Koefisien Orifice...................................................................................34

5.4

Aliran Melalui Submerged Orifice (Orifice Terbenam)............................................36

5.5

Orifice Yang Menghubungkan Dua Buah Tangki.....................................................37

5.6

Aliran Melalui Orifice Vertikal Yang Besar ( Orifice Dischargins Free ).................40

5.7

Mengeluarkan Cairan Dari Tangki...........................................................................41

5.8

Aliran Dari Tangki Melalui Pipa Yang Terbuka Bebas.............................................41

5.9

Aliran Dari Satu Reservoir Ke Reservoir Lainnya Melalui Pipa..............................43

BAB

VI ALIRAN MELALUI NOTCH

6.1

Pengertian.................................................................................................................46

6.2

Kesalahan Pengukuran Tinggi..................................................................................50

BAB VII

ALIRAN MELALUI ORIFICE

ALIRAN MELALUI PIPA

7.1

Pengertian Aliran Pipa..............................................................................................52

7.2

Kehilangan Enersi Pada Pengaliran ( hf ).................................................................52

7.3

Garis Piezometer dan Garis Enersi...........................................................................55

7.4

Jaringan Pipa............................................................................................................57

7.5

Pipa Bercabang ( Branching Pipe )...........................................................................60

7.6

Hubungan Pipa.........................................................................................................61
7.6.1

Hubungan Seri.............................................................................................61

7.6.2

Hubungan Paralel........................................................................................62

7.6.3

Pipa Ekivalen...............................................................................................62

BAB VIII ALIRAN SALURAN TERBUKA


8.1

Pengertian.................................................................................................................66

8.2

Jenis-Jenis Saluran Terbuka......................................................................................67

8.3

Tipe-Tipe Saluran.....................................................................................................68

8.4

Kecepatan Aliran......................................................................................................69
ii

8.5

Pengaruh Kekentalan dan Gravitasi Pada Aliran......................................................70

8.6

Regim Aliran............................................................................................................71

8.7

Sifat Geometrik Dari Saluran...................................................................................71

BAB

IX ALIRAN KRITIS

9.1

Definisi.....................................................................................................................74

9.2

Enersi Total Dan Enersi Spesifik..............................................................................75

9.3

Kriteria Aliran Kritis................................................................................................75

9.4

Karakteristik-Karakteristik Terpenting Dari Yc:.......................................................78

9.5

Faktor Penampang....................................................................................................79

9.6

Persamaan-Persamaan Yc Dan QMaks Untuk Digunakan Dalam Masalah-Masalah Praktis


..................................................................................Error! Bookmark not defined.
9.6.1

Saluran Berpenampang Persegi Panjang......................................................80

9.6.2

Penampang Melintang Segitiga...................................................................80

9.6.3

Saluran Berpenampang Trapesium..............................................................81

BAB

IX ALIRAN SERAGAM

10.1

Pengertian :..............................................................................................................82

10.2

Sifat-Sfat Utama Aliran Seragam.............................................................................82

10.3

Terjadinya Aliran Seragam.......................................................................................82

10.4

Kecepatan Aliran Seragam.......................................................................................83

10.5

Faktor Penampang (AR2/3)........................................................................................85

10.6

Kemiringan Normal Dan Kemiringan Kritis............................................................85

10.7

Penampang Melintang Terefisien.............................................................................86

10.8

Debit Banjir..............................................................................................................88

10.9

Perhitungan Soal-Soal Aliran Seragam.....................................................................89

10.10

Perencanaan Saluran Aliran Seragam.......................................................................90


10.10.1 Saluran tahan erosi......................................................................................90
10.10.2 Saluran kena erosi.......................................................................................92

iii

iv

1
B AB I
SIFAT - SIFAT FLUIDA

1.1

Pengertian/Definisi.
MEKANIKA FLUIDA adalah suatu ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan hukumhukum yang berlaku pada zat yang dapat mengalir (fluida).
HIDROLIKA adalah suatu ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan hukum-hukum yang
berlaku pada zat cair baik yang diam maupun yang mengalir.
Hidrostatika (Zat Cair Diam)
HIDROLIKA
Hidrodinamika ( Zat Cair Bergerak)
( Fluida )

Zat Cair
G as

Fluida Ideal :
Tidak mempunyai kekentalan
Tidak mempunyai tegangan permukaan
Tidak dapat dimampatkan

FLUIDA

Tidak terdapat di alam


Fluida Alami :
Mempunyai kekentalan
Mempunyai tegangan permukaan
Mampu mampat
Terdapat di alam

ZAT CAIR
Perbedaan
1.
2.
3.
4.
5.

Incompressible (Tidak mampu mampat)


Mempunyai volume yang sama untuk massa
yang sama
Mempunyai permukaan yang bebas
Massa zat cair hanya akan menjadi volume
yang dirpermukaan dalam suatu ruangan.

G AS
1.
2.

Mampu mampat (Compressible)


Mempunyai volume yang sama untuk
massa yang berbeda.
3. Tidak mempunyai permukaan bebas.
4. Akan mengisi seluruh ruangan.

Persamaan
1. Kedua zat ini tidak melawan perubahan bentuk.
1

2. Tidak mengadakan reaksi terhadap gaya yang mencoba menggeser lapisan-lapisan


permukaan zat cair atau gas.

1.2

Satuan Untuk Besaran-Besaran Dasar


Satuan Metric
Gravitasi
Absolut
Meter
Cm/m

BESARAN
Panjang

Satuan Inggris
Gravitasi
Absolut
Ft
Ft

Waktu

Detik

Detik

Second

Second

Massa

Metric-Slug

Gr-massa

Slug

Lb massa

Gaya

Kg-Gaya

Dyne

Lb force

Poundal

Temperatur
1 gram (Berat)

: 981 dyne

1 metric slug

: 9810 gram (massa)

1 lb (Berat)

: 32,2 poundal

1 Slug

: 32,2 lb (massa)

1 Slug

:1

lb Sec 2
ft

1 meter

= 3,2808 ft

1 ft

= 0,3048 m

1 Kg

= 2,2046 lb

1 lb

= 0,4536 kg

1 ft

= 12 inchi

1 inchi

= 0,0833 ft

1 inchi

= 2,54 cm

1 cm

= 0,3937 inchi

Latihan :
1.

Spesific Gravity air pada temperatur 150F = 0,98


Kekentalan dynamic = 0,90 . 10-5 slug/ft.sec
Ditanya :
a. Unit Weight

(Wfl)

a.

Mass Density ( )

b.

Spesific Volume (Vs)

c.

Kinematic Viscosity ()

2.

a.

kg
lb
.......... 3
3
m
ft

62,4

b.

lb
kg
.......... 3
3
ft
m

c.

kg
lb
.......... 2
3
cm
in
d. 1 liter = 1000 cm3 = . In2 = . ft3
e. 1 ft3 = . Cm3.

1.3

Sifat-Sifat Fluida Yang Penting.

1. Unit Weight

= Berat Persatuan Volume

Wft =

W
V

lb

3
ft

= Spesific Weight = Weight Density


2. Mass Density = Kerapatan Massa = Massa persatuan Volume

lb

W ft ft 3 lb sec 2 slug

3
g ft
ft 4
ft
sec 2

3. Spesific Volume = Volume persatuan Massa.


Vs

V
1

W W ft

ft 3

lb

4. Spesific Gravity S =
Wst = 62,4

Wft
, dimana ;
Wst

lb
= 1000 Kg/m
ft 3

5. Viscosity ( kekentalan) Sifat Fluida yang menunjukkan besarnya perlawanan terhadap


gaya geser.
Dynamis

slug

dv
v ft sec

Kinematis

ft 2

sec

Kekentalan

6. Compressible & Elastisitas


3

perubahan tekanan

peubahanvolume

volume

dp lb

dv v in 2

Tanda (-) untuk dv, karena penambahan tekanan akan menyebabkan volume berkurang.
7.

Surface Tension

(Tegangan Permukaan), akibat kohesi antara partikel cairan pada

permukaan.
8.

Capillarity = Tegangan Permukaan akibat kohesi dan adhesi antara partikel cairan pada
permukaan.

2
BAB II
TEKANAN FLUIDA

2.1

Tekanan Pada Satu Titik Dalam Cairan.

Tekanan atau intensitas tekanan (P) =

P
dimana P = total gaya yang bekerja pada Luas A
A

secara merata.
Bila P tidak merata pada luas A, maka (P) =

dP
dA

Permukaan air

h
A

H
A

Intensitas tekanan P =

= berat cairan diatas bidang A, yang merupakan kolom


cairan

= A .H . . dimana : H = kedalaman air dari dasar.


.= spesifik air.
4

Intensitas tekanan P =

A H
H pada luas A
A

P=

A1 h
h pada luas A1
A1

Dari kedua persamaan diatas dapat dilihat :


Intensitas tekanan () = Kedalaman x Spesific weight.

= h.

h =

static head ( tinggi tekan )

Bila pada permukaan cairan terdapat suatu tekanan misalnya tekanan atmosfir Pa, maka
h =

a
a

atau h

lb

satuannya : h =

lb

ft 2

kg

ft

atau

ft 3

kg

m2

m3

Tinggi tekan = tinggi vertical dari permukaan bebas sampai suatu titik dalam cairan.
Tekanan Atmosfir

dalam keadaan normal Patm 14,70


=

lb
in 2

14,7 lb
lb

2116
,
8
diatas permukaan laut
ft 2
112 2 ft 2

Tekanan atmosfir ini ekivalen dengan air setinggi 34 ft.


h =

Patm 2116,8 lb ft 2

34 ft 1034cm
Wair 62,4 lb ft 3

air

Wst air = 1000 kg/m3


Tekanan fluida diukur terhadap 2 macam datum
1. Absolut zero datum

= Datum yang tekanannya adalah 0

2. Local Atmosfir Pressure (LAP) = Datum yang tekanannya adalah tekanan atmosfir local.
Tekanan Fluida
1. Tekanan Absolut

Bila diukur terhadap absolut zero datum


= tekanan atmosfir local + tekanan relatip
5

2. Tekanan Relatip

Bila diukur terhadap local atmosfir pressure

A
Tekanan relatip
di A
LAP
Tekanan vacum di B

Tekanan
absolut
di A

Tekanan

B .

atmosfir
local

Tekanan absolut di B

A2D

Bila tekanan absolut < titik atom (titik B), maka beda tekanan disebut tekanan vakum atau
tekanan relatip negatif.
Titik Vakum = Titik atom local - titik absolut
Latihan :
atm = 14,7 lb/in2 = .. kg/m2
h =

Patm
..........cm ? SHg 13,6
W Hg

Jawab :

W ft

S =

Wst

Untuk Hg ; W Hg = 13,6 x 1000 kg/m3 = 13.600 kg/m3

Patm = 14,7
h

0,4536

0,0254

kg / m 2 10,335kg / m 2

10,335 kg / m 2
0,76m 76cm.Hg
13.600 kg / m 3

Jadi :
1 Atmosfir setara dengan 1034 cm air atau setara dengan 76 cm Hg ( air raksa )

2.2

Pengukuran Tekanan

Alat pengukur tekanan disebut Manometer, terdiri dari :


1. Simple manometer

Untuk mengukur tekanan diruang tertutup.

2. Differensial manometer Untuk mengukur beda tekanan antara 2 fluida terkurung.


6

2.2.1

Piezometer

hm

Tekanan pada M adalah : P = hm . W

2.2.2

U tube Manometer
anvalve
D

Z
A
A

Prinsip tekanan :

Tinggi tekan di A = di A1

Tinggi tekan di B1 = di B = di C

PA PA1 PB1 Z W S1

PB1 PA

Z S1 Tinggi tekan di B1
W
W

Dari pers diatas

Pc PD Y S 2 W

PA PA1 PB1

Z S1
W
W
W

Pc PD

Y S2
W W

Karena PB1 PB Pc

PB1 PD

Y S 2 Tinggi tekan di B1
W
W
7

PA
P
P
P
Z S1 D Y S 2 A D Z S1 Y S 2
W
W
W W
Untuk tekanan relatif di D

PD = 0 ;

PA = Z. W (S1) + Y . W ( S2 )

PA = Z . W1 + Y . W2

W1
S1 W1 Wst S1
Wst

2.2.3

Inverted U tube monometer

C'
h
D

S1

S2

Tek di A

PA = Pc + Y . W ( S1 )

Tek di B

PB = PD + ( Y h ) . W ( S2 )

Pc = Pc + ( Y h ) . W . S2
Pc = PB ( Y h ) . W . S2
PA = PB ( Y h ) . W . S2 + Y . W . S1
PA PB = Y . W1 ( Y h ) . W2

2.2.4

U tube Differensial Manometer


A1

B1

A .

B .

S1

S2

h
D'
D

S3

PA1 = PA ; PB1 = PB ; PD1 = PD


PD = PA1 + ( Y + h ) . W . S1

Sama

PD1 = PB1 + h . WS3 + Y . W . S2


PA PB = h . ( WS3 ) + Y ( WS2 ) ( H + Y ) . WS1
PA PB = Y . W2 + h . W3 ( H + Y ) . W1
LATIHAN
1. Sebuah pipa yang mengalirkan air akan di ukur tekanannya dengan U tube
S1

= 1,00

S2

= 13,60

S3

= 0,88

manometer.

WSt = 62,4 lb/ft3


Ditanya : PA = ?
F
B
A. AA .

S3

1,00'

2,00'
1,5'

S1
S2
D
C

Jawab :
Pc = PD

Pc = PA + 2 . WS1
PD = PF + 1,5 . WS2 + 1 . WS3
9

Pc = PA + 2 x 62,4 x 1 = PA + 124,8 lb/ft2


PD = PF + 1,5 . 62,4 . 13,6 + 1 . 62,4 . 0,88 = PF + 1327,872 lb/ft2
Pc = PD

PA + 124,8 = PF + 1327,87
PA = PF + 1203,072

a. Gauge Presure

PA = 1203,072 lb/ft2

Patm = 0 ; PF = 0

b. Absolut Unit

PA 1203,072

19,28 ft
W
1 62,4

Patm = 34 ft air

PA = ( 34 . 62,4 ) + 1203,072 = 3324,672 lb/ft2

PA 3324,672

53,28 ft tinggi tekan


W1
62,4
2. Sebuah benda diletakkan diatas piston yang bergerak turun naik, dibawah piston ada fluida
dengan Sp.Gr ( S ) = 0,9. Dihubungkan dengan sebuah Gauge 6 ft dari atas piston. Besarnya
tekanan yang terbaca pada Gauge = 28 lb/m2. Berat piston = 5000 lb dengan diameter = 6 ft.
Ditanya : Berapa berat benda diatas piston ?
G'

Beban

Piston
A
G'

P
R

Jawab :
Misalkan

: Berat Benda + Piston = W

Intensitas tekanan di P = Intensitas tekanan di R


W
A

= 28 lb/m2 + G . W dimana W = S . WSt = 0,9 x 62,4 lb/ft3


= 56,16 lb/ft3

10

1
4

W
28 lb
lb

6 56,16 2 = 4368,96 lb/ft2


2
2
2
6
ft
121 ft

W = 123.529,43 lb
Berat piston diketahui 5000 lb
Maka berat benda = 118.529,43 lb
3. Dari sebuah hydrolic jack seperti tergambar, di ketahui diameter silinder A = 3 dan diameter
silinder B = 24. Berapakah gaya P yang harus diberikan untuk mengangkat beban W seberat
8000 lb. ?
P

1'

O
W

5'

C'

S = 0,80

Penyelesaian :
Intensitas tekanan di C = Intensitas tekanan di C
F
W
+ 5 ( 0,80 x 62,4 ) lb/ft3 =
dimana AA = ( 3/12 )2 = 0,049 ft2
AA
AB

AB = /4 ( 24/12 )2 = ft
F
+ 349,6 lb/ft2 =
0,049

8000

lb/ft2

F = 0,049 ( 2546,48 249,60 ) lb


F = 112,547 lb
Mo = 0
P =

F
6

-P.6 + F.1 = 0
=

112,547
6

= 18,76 lb

Jadi :
Dengan gaya P = 18,76 lb, akan dicapai keadaan seimbang.
Agar beban W = 8000 lb dapat diangkat, maka gaya P harus lebih besar dari 18,76 lb.
P > 18,76 lb
11

3
BAB III
TEKANAN HIDROSTATIS PADA PERMUKAAN

3.1

Tekanan pada bidang datar horinsontal

Tekanan pada suatu titik dalam cairan dinyatakan dengan :


P = h.w

dimana ;

p = intensitas tekanan
h = kedalaman titik dari permukaan
w = berat volume air W = Wst . S
S = berat jenis air (fluida)

Resultante P untuk bidang seluas A , dimana P = p . A = w . h . A

C G = Center of gravitasi
C P = Center of Presure

A.

CG = CP

Arah tekanan merupakan normal dari permukaan bidang karena P merata pada luas A, maka
letak titik tangkap P(Cp) terletak pada titik berat luas (CG)

12

3.2

Tekanan pada bidang datar vertikal

Tinjau elemen seluas dA


b

dA = b X dx

x
dp

dx

Tekanan yang bekerja


pada luas dA adalah dP
dP = p . dA = X . w . dA

CG
p

CP

P = dp = w.x. dA = w x . dA

Total tekanan pada luas A :

Karena x . dA arah momen statis luas A terhadap permukaan cairan, maka


x. dA = A . x , sehingga

P = w . A . x

h adalah jarak titik tangkap P dari permukaan cairan

Momen gaya P terhadap permukaan cairan adalah : P . h = x. dp


P . h = x . x . w . d A = x2 . w . dA = w x2 . dA
Karena

x2 . dA adalah momen inersia luas A terhadap permukaan maka :

x2 . dA = I

+A. x

, dimana I

adalah momen inersia pribadi terhadap sumbu

permukaan cairan.
Jadi : p . h = w ( IG + A . x 2 ) dengan mengganti p = w . A . x
h =

IG
Ax

13

3.3

Tekanan Pada Bidang Miring


o
x
dp
x

x
p

sin 0 = x/y
x = y sin 0
y = x / sin 0

yp
O

C
G

P= w . A. x

h=

IG
Ax

dy

C
P

sin + x

Tinjau elemen seluas dA = b . Dy


Tekanan pada luas dA = dP = w . x . dA
= w x . dA

= w y . sin . dA

= w . sin . y . dA

= w . sin . y . A

Tekanan pada luas A = P

= w . A. x

3.4

Aplikasi praktis Tekanan hidrostatis

3.4.1

Bendungan
Bendung

h
h

Ph
h-h
wh
G

14

= Berat bendung

Ph

= Tekanan air horisontal pada bidang muka bendung


= .w.h.A

= Resultante gaya G dan Ph

tg = G / Pn dan f =

3.4.2

G 2 Ph 2

h h
Ph

Pintu air

h1
h1

h2
P1

h2
P2

Tekanan Horinsontal pada pintu :


Dari kiri

: P = W . A1 ( h1 h)

Dari kanan : P = W . A2 ( h2 h)
Dimana

A = Luas pintu

A1 = A2 = A

Resultante tekanan : P = W . A ( h1 h2) ; bekerja dari kiri kekanan


Pusat tekanan :
Untuk P1 = h1 = ( h1 h) +

IG
A ( h 1 1/2 h )

Untuk P2 = h 2 = ( h2 h) +

IG
A ( h 2 1/2 h )

CONTOH SOAL :
1. Sebuah pintu air empat persegi panjang dengan lebar 5 ft dan tinggi 12 ft berengsel di O
dengan jarak 6 ft dari tepi bawah . Jika tinggi air didepan pintu adalah 20 ft, berapa gaya F
yang menahan pintu pada tepi bawah agar pintu tidak terbuka ?
15

x = 14 ft
6ft

o
F

6ft

Penyelesaian :
Tekanan air pada pintu P = w . A . x = 62,4 (5 x 12 ) x 14 = 52416 lb
lb

. ft 2 . ft lb
3
ft

Titik tangkap tekanan h = x

IG
Ax

14

1 / 12 . 5 . 12 3
14,857 ft
5 .12 .14

Pintu tidak terbuka bila M O 0 6. F P 14,857 14 0


F=

52416 x o,857
7486,752 lb
6

2. Pintu AB berukuran (3ft x 3 ft) berada pada kedalaman 6ft dari permukaan air (tepi atas
pintu). Berat ppintu = 400 lb, jika reaksi yang timbul di B membentuk sudut 45 0 terhadap
BA. Berapa besar reaksi di A dan B ?

16

h = 7,391

x = 7,501

RB

CG

45 0

31

600

Jawab :
Luas pintu air = 9 ft2
Letak CG dari muka air : x = 6 1 + 1 cos 30 0 = 7,30 ft
Tekanan total pada pintu : P = W A X = 62,4 x 9 x 7,30

= 4099,68 lb

Jarak pusat tekanan dari permukaan air


hx

I G sin
AX

7,30

1 / 12 . 3 . 3 3 sin 60
9 . 7,30

7,39 ft

Mencari Reaksi dengan persamaan keseimbangan :

MA = 0
RB1 . 3 P . 1,5781 w cos 60 0 . 1,5 = 0
RB1 =

4099,68 x 1,578 400 . cos 60 x 1,5


3

RB2 = RB1
RB

= 2256,43

= 2256,43 lb

karena sudut 45 0
2

= 3191 Lb

H=0
RB2 W sin 60 0 - RA2 = 0
RA2 = 2256,43 400 sin 60 = 1910 Lb

V = 0 RA1 + RB1 - P W cos 60 0 = 0


RA1 = 4099,68 + 400 cos 60 0 2256,43 = 2043, 25 lb

17

RA2

A
RA

1,5
78 1 1,5

RA1
600
W cos 600
W
W sin 600

450
B
RB1
RB

RA =

RA1 RA2

2043,25 2 1910 2

RA 2796,96 2797 lb

18

4
BAB IV
PERSAMAAN GERAK DAN ENERSI

4.1

Gaya-gaya Yang Bekerja Pada Fluida bergerak

Gaya-gaya yang bekerja pada fluida bergerak :


1. Body Force adalah gaya yang berbanding lurus dengan volume ( berat, gaya sentrifugal ).
2. Surface Force adalah gaya yang berbanding lurus dengan luas permukaan ( gaya tekan, gaya
geser dsb ).
3. Linier Force adalah gaya yang berbanding lurus dengan panjang ( tegangan permukaan ).
Dinamika fluida berdasarkan Hukum Newton kedua yaitu :
Resultante Gaya pada setiap elemen fluida = massa x percepatan.
F = m.a
Fx = m . ax
Fy = m . ay
Fz = m . az
Bila f = Gaya per satuan volume dan
= Kerapatan massa, maka
fx

= . ax

fy

= . ay

fz

= . az

Gaya-gaya yang bekerja pada fluida bergerak meliputi :


Fg

= gravitasi force = m . g

Fp

= Pressure force

Fv

= Viscous force

Ft

= Turbulent force

Fs

= Surface tension force

Fe

= Compressibility force

m . ax = Fgx + Fpx + Fvx + Ftx + Fsx + Fcx


m . ay = Fgy + Fpy + Fvy + Fty + Fsy + Fcy
m . az = Fgz + Fpz + Fvz + Ftz + Fsz + Fcz
Dalam problem fluida bergerak, Fs dan Fc tidak berpengaruh
19

m . a = Fg + Fp + Fv + Fz

Pers. Reynolds untuk menganalisa aliran turbulent.

Untuk aliran laminar atau aliran viscous, gaya turbulent sangat kecil sehingga dapat di abaikan.
m . a = Fg + Fp + Fv

Pers. Gerak Novier Stokes untuk menganalisa aliran

Viscous.
Untuk fluida ideal atau fluida alami dimana Viscositas fluida mengalir sangat kecil, maka :
m . a = Fg + Fp

4.2

Pers. Gerak Euller

Enersi Pada Fluida Bergerak

Enersi yang penting diketahui dan terdapat pada fluida bergerak adalah :
1. Potensial enersi
(potensial head )
2. Kinetic Enersi

dinyatakan dengan posisi partikel-partikel fluida diatas datum


Z.
Usaha yang ditimbulkan oleh kecepatan (Veocity Head)

3. Pressure Enersi adalah usaha yang ditimbulkan oleh tekanan (Pressure Head)
H Z

4.3

V2
2g

P
W

P V2

H = Total Head
W 2g

Persamaan Enersi Bernoulli

/2g

hf
V

/2g

P 1 /W
P 2 /W

20

Z1

P1 V1
P V

Z 2 2 2 hf
W 2g
W 2g

Dimana : hf = kehilangan enersi pada pengaliran.

Contoh Soal :

11 ft

10 ft

Suatu aliran tetap dari air dalam pipa berdiameter 12 , mempunyai kecepatan 75 fps. Pada
pengukuran tekanan ternyata :
PA = 50 lb/in2
PB = 40 lb/in2
W = 62,4 lb /ft3
Ditanya : Kehilangan enersi dari A ke B ( hf )
Jawab :
Persamaan Bernoulli dari A ke B.
2

PA V A
P V

Z A B B Z B hf
W 2g
W 2g
VA

= VB = 75 fps

PA

= 50 lb/in2 = 50 x

1
1 2
12

lb/ft 2

= 50 x 144 lb/ft2 = 7200 lb/ft2


21

= 40 lb/in2 = 40 x

PB

1
1 2
12

lb/ft2 = 5760 lb/ft2

7200
5760
10
11 hf
62,4
62,4

hf = 125,385 - 103,308 = 22,077 ft


Cek Satuan :

4.4

P lb ft 2
W lb ft 3

ft

Aplikasi Persamaan Bernoulli

4.4.1

Venturimeter adalah Alat untuk mengukur debit aliran.

Tabung Pitot adalah alat untuk mengukur kecepatan aliran.

Pompa dan Turbin.

Venturimeter

Venturimeter adalah alat yang terdiri dari pipa pendek yang mengecil di tengah dan di
perlengkapi dengan tabung piezometer atau tabung U. Alat ini digunakan untuk mengukur debit
aliran yang melalui pipa.
a. Venturimeter Horisontal
Z 1 = Z2

W
Z

=Z

Wm

Persamaan Continuitas
A1 . V1

= A2 . V2
22

V1

A2

V2 V12 = A 2

A1
A1

V 2

Tekanan di A = Tekanan di B
P1 + ( R + Y ) W = P2 + R . Wm + Y . W
P1 - P2 = R ( Wm W )
P1 P2
Wm

Wm

1
R
1 h R
W
W

Persamaan Bernoulli
2

P1 V1
P
V

Z1 2 2 Z 2
W 2g
W 2g
2

P1 P2 V2
V

1
W W
2g
2g

2
A V 2 V 2
A
V
h 2 2 2 2 1 2
2g A1
2g
2g
A1

V
h 2
2g

A12 A 2 2
A 2gh

V2 th 1
2

2
2
A1
A1 A 2

Q th A 2 V2 th

Q ac A 2 V2 th

A1 A 2 2gh
2

A1 A 2

A1 A 2 2gh
2

A1 A 2

Cd = Koefisien Pengaliran
Qac = Debit sebenarnya
b. Venturimeter Vertikal

23

2
Y

1
Z

A
Z

Wm

datum

Persamaan Continuitas
A1 . V1

= A2 . V2

A
V1 2
A1
2

V2

Tekanan di A = Tekanan di B
P1 + ( R Y1 ) W

= P2 + R . Wm + Y2 . W

P1 + R . W - Y1 . W = P2 + R . Wm + Y2 . W
P1 - P2 - Y1 . W = R ( Wm W ) + Y2 . W
Y1 = Z2 - Z1 - Y2
P1 P2
Wm

Z 2 Z1 Y2 R
1 Y2
W
W

P1 P2
Wm
Z1 Z 2 R
1
W

W

h

Persamaan Bernoulli
2

P1 V1
P
V

Z1 2 2 Z 2
W 2g
W 2g

24

2
2
P1 P2
V2 A 2 V2

Z1 Z 2

2g A1
2g
W

h

V2 th

A1 2gh
2

A1 A 2

V
2
2g

A1 2 A 2 2

A1

Wm

1
W

dimana h R

Qac = Cd . A2 . V2 th

Q ac Cd

A1 A 2 2gh
2

A1 A 2

c. Venturimeter Miring

Z
Z

datum

Persamaan Continuitas

V1

A
2
A1

V 2

Tekanan di A = di B
P1 + Y1 . W + Y2 . W + R . W = P2 + R . Wm + Y2 . W
P1 - P2 + Y1 . W = R ( Wm - W )

P1 P2
Wm
Z1 Z 2 R
1
W

W

h

Z1 - Z2 = Y1
25

Persamaan Bernoulli
2

P1 V1
P
V

Z1 2 2 Z 2
W 2g
W 2g
2

2
2
P1 P2
V2 A 2 V2

Z1 Z 2

2g A1
2g
W

h

V2 th

V
2
2g

A1 2 A 2 2

A1

A1 2gh
2

A1 A 2

Qac = Cd . A2 . V2 th
Cd = 0,61 ~ 0,65

4.4.2

Tabung Pitot

Tabung Pitot adalah tabung gelas yang dipasang menghadap arah aliran untuk mengukur
kecepatan aliran.
Prinsip dari penggunaan tabung pitot adalah merubah enersi kinetis menjadi enersi potensial.
a. Aliran Terbuka

.1

.2

datum

Tabung gelas yang membelok 90 dipasang menghadap arah aliran.


Cairan dalam tabung akan naik karena enersi potensial, dan enersi kinetik akan hilang (V
dalam tabung = 0 ).
Persamaan Bernoulli antara titik 1 dan 2
2

P1 V1
P
V

Z1 2 2 Z 2
W 2g
W 2g

26

P2 P1
V
2 ................1)
W
2g

dimana Z2 Z1 = 0

Tekanan dititik 1 : P1 = h 0 W

P1
h0
W
P2
h0 h
W

Tekanan dititik 2 : P2 = h 0 W h W

P2 P1
h 0 h 0 h h...............2)
W
2

= 2)

V2
h Vth 2gh
2g

Vac Cv

2gh

b. Aliran Tertutup

h
h
h

V
h

datum
1

Persamaan Bernoulli :
2

P1 V1
P
V

Z1 2 2 Z 2
W 2g
W 2g
P2 P1 V2

Z1 Z 2 0
W
2g

Tekanan dititik 1 : P1 = h0 . W + h1 . W
Tekanan dititik 2 : P2 = h0 . W + h2 . W

P2 P1
h 2 h1 h
W
V2
h V 2gh Vac Cv 2gh
2g
27

V
2
1

datum

W
Y

X
A

Persamaan Bernoulli :
P1 V 2
P
P P1 V 2

2 2

W 2g W
W
2g

Tekanan di A = Tekanan di B
P1 + X . Wm + Y . W = P2 + X . W + Y . W
P2 P1
X

Wm W X Wm 1
W
W
W

V2
Wm

X
1
2g
W

Vth

Wm

1 Vac Cv Vth
W

2g

c. Pompa dan Turbin


Daya yang dimiliki = Kapasitas Pompa
P = HP

Efisiensi =
Q

1 HP

= 550 lb.ft/sec

1 HP

= 75 kg.m/sec

daya yang diberikan


W . Q . Hm

daya yang dimiliki


P

= Debit

= Efisiensi

= Daya yang dimiliki

WH = Spesific Weight Cairan


Hm = Enersi yang diberikan oleh pompa
Chek satuan :

28

Q=

Kg.m/sec
= m/sec
Kg/m.m

Q=

Lb.ft/sec
= ft/sec .OK !
Lb/ft.ft
1
3

2 , 2046

kg/m3 = 999,54 1000 kg/m3

WHst

= 62,4 lb/ft = 62,4 .

1kg

= 2,2046 lb

1 lb = 1/2,2046 kg

1m

= 3,2808 ft

1 ft = 1/3,2808 m

13, 2808 3

Contoh Contoh Soal


1. Diketahui :

Kapasitas Pompa P = 15 HP
Efisiensi = 80 %
Sp . Gr

s = 0,90

PA

= 4500 kg/m2

PB

= 0

ZA

= + 4,00 m

ZB

= + 25,00 m

hf

= 1,5 m

VA

= VB = 0

+ 25,00 m
B

4500 kg/m

+ 4,00 m
A

Ditanya : Q = ?
Jawab :
29

Q=

.P
Wn . Hm

= 15 HP = 15 . 75 = 1125 kg.m / sec

WH

= s . Wst = 0,9 x 1000 = 900 kg/m3

Persamaan Bernoulli antara A = B


2

PA VA
P
V

Z A Hm B B Z B hf
W 2g
W 2g
4500
4 Hm 25 1,5 Hm 17,50m
900
Q

80% 1125 m kg/sec

0,05714m 3 /sec
900 17,50 kg/m 3 m

1 m3 = 1000 L

= 57,14 l/sec

2. Sebuah pompa berkapasitas 20 HP dengan efisiensi 80 % mensuplay minyak (S =0,85) dari


tangki A ke B. Apabila kehilangan enersi akibat sistem pengaliran = 6 ft
Berapa debit yang disuplay ?

2 .

6 lb/m

+ 75'

+ 10'
1 .
B

P
A

Diketahui :
P1

= 6 lb/m2 = 6 .

2
1
12

= 864 lb / ft2

P2 = 0
V1 = V2 = 0
S = 0,85

WH = 0,85 x 62,4 = 53,04 lb/ft3

hf = 6 ft
30

Jawab :
Persamaan Bernoulli :
2

P1 V1
P
V

Z1 Hm 2 1 Z 2 hf
W 2g
W 2g
864
+ 10 + Hm = 75 + 6
53,04

Hm = 54,71 ft

Daya yang diberikan = WH . Q . Hm = 53,04 . Q . 54,71 = 2901,82 Q


Daya yang dimiliki = P = 20 . 550 lb.ft/sec = 11.000 lb.ft / sec
Efisiensi

2901,82 Q
0,80
11.000

11.000 0,80
3,033ft 2 /sec
2901,82

= 3,033 cfs

31

5
BAB V
ALIRAN MELALUI ORIFICE

5.1

Pengertian

Orifice adalah suatu bagian yang terbuka ( lobang ) yang terdapat pada tangki / reservoir dari
mana cairan akan mengalir keluar.
Debit yang mengalir melalui orifice selain tergantung dari ukuran, juga bentuk dari
orifice.
Arus cairan yang keluar dari orifice disebut jet. Irisan pada jet dimana stream line
parallel, disebut Vena Contrakta, dimana luas penampang irisan adalah minimum dan
kecepatan adalah maksimum. Jarak Vena Contrakta dari orifice biasanya D/2, dimana D =
diameter orifice.

C
H

V e n a k o n t ra k t a
D

C
D

Type-type orifice :
a. Menurut ukuran

: Orifice besar dan orifice kecil.

b. Menurut bentuk

Orifice persegi panjang

Orifice bundar

Orifice segitiga

Orifice trapezium

c. Menurut bentuk ujung :

Sharp Edged Orifice

Bell Mouthed Orifice

d. Menurut keadaan aliran :


32

Orifice Discharging Free

Submerged Orifice

1. Fulli Submerged Orifice


2. Partially Submerged Orifice

S h a rp e d g e s o r ifi c e

5.2

B e ll m o u t h e d o rifi c e

Orifice Ujung Runcing Dengan Aliran Bebas

C
H

Z 1

Misalkan aliran melalui orifice seperti tergambar, dimana H konstan.


Pandang Stream line seperti sepanjang 1 dan 2.
Persamaan Bernoulli :
2

P1 V1
P
V

Z1 2 2 Z 2 Z E 0
W 2g
W 2g
2

P1
P
V
V
2 2 1 Z1 ...........1)
W W
2g
2g
Tekanan Absolut :

P1 Patm H Z1 W

P1 Patm

H Z1
W W
33

P2 Patm

P2 Patm

W
W

P
P1 P2 Patm

H Z1 atm H Z1 ............2)
W W
W
W
2

V2
V
1 Z1 H Z1
2g
2g

1) = 2)
2

V2
V
2
2
H 1 V2 2gH V1 ............3)
2g
2g

Persamaan Continuitas :
a
V1 c
A1

A1 V1 a c V2 ;

a
V2 2gH c
A1
2

a
V2 1 c

A1
2

V2

V2

V2

(dari persamaan 3)

2gH

2gH
a
1 c
A1

V2 2gH

Karena ac < A1

ac

ac = Luas jet pada Vena Contrakta


A1 = Luas tangki

5.3

Koefisien Koefisien Orifice

Pada aliran melalui orifice dikenal 4 macam koefisien :


a. Koefisien of Velocity ( Koef. Kecepatan )
Cv

Cv

Vac
Vac

Vac Cv 2gH
Vth
2gH

Cv = 0,95 0,99
34

e. Koefisien of Contraksi

Cc

Cc = Perbandingan antara luas jet pada Vena Kontrakta dan luas orifice.

Cc

ac

0,611
a c Cc a dimana Cc
2
a

biasanya Cc = 0,61 0,69 untuk bell mouthed Cc ~ 1.


f.

Koefisien of Discharge ( Koef. Pengaliran )

Cd

Cd

Q ac
Q ac C d Q th
Q th

Q th a Vth a

2gH

Q ac C d a 2gH

atau

Q ac a c Vac a c C v

2gH

C d a 2gH a c C v 2gH C d

ac
C v Cc C v
a

Cd = 0,61 ~ 0,65
a = Luas orifice
ac = Luas jet Vena Contrakta
g. Koef. Of Resistance

Cr

Cr = Perbandingan adalah kehilangan tinggi enersi kinetis terhadap tinggi enersi


sebenarnya.
2

Vth
2gH

H
=
2g
2g

Tinggi enersi kinetis theoritis

2
C 2gH
Vac
v
2g
2g

Tinggi enersi kinetis sebenarnya =

Jadi : Cr

H H Cv
H Cv

1 Cv
Cv

2
2

Cv 4

1
1
2
Cv

35

5.4

Aliran Melalui Submerged Orifice (Orifice Terbenam)


H
H1
1

2
2
Z

Untuk H konstan. Tinjau stream line 1 dan 2.


Persamaan Bernoulli :
2

P1 V1
P
V

Z1 2 2 Z 2
W 2g
W 2g
2

P1 P2
V
V
Z1 Z 2 2 1 ..........1)
W
2g
2g

P1 Patm H1 Z 2 Z1 W
P2 Patm H 2 W

P1 Patm

H1 Z 2 Z1
W W

P2 Patm

H2
W
W

P
P1 P2 Patm

H1 Z 2 Z1 atm H 2
W
W
W
P1 P2
Z1 Z 2 H1 H 2 ..................2)
W
2

V2 V1
V

H1 H 2 V1 V2 ; 1 0
2g 2g H
2g

1) = 2)
2

V2
V2 2gH Kecepatan aliran melalui orifice
2g

Vth

2gH

ac Cv
Vac C v 2gH
a
ac Cv Cd a

Q ac a c C v

2gH

Q ac C d a

2gH

Cd

a = luas orifice

36

5.5

Orifice Yang Menghubungkan Dua Buah Tangki

dh

h
dh

I
I

A1

= Luas tangki I

A2

= Luas tangki II

H1

= Beda muka air mula-mula

H2

= Beda muka air setelah pengaliran

Misalkan dalam suatu saat beda muka air antara kedua tangki = h dalam waktu dt, cairan dalam
tangki I turun sejauh dh1 dan dan dalam tangki II naik sebesar dh2
dh = dh1 + dh2
Volume air yang berpindah dalam waktu dt tersebut adalah :

A1 dh 1 A 2 dh 2 dh 2

dh dh1

A A1
A1
A

dh 1 dh1 1 1 dh 1 2
A2
A
A
2
2

dh1

A2
dh
A1 A 2

Tinjau tangki I
dt

=
=

A1
dh 1
A2

Qdt = - A1 . dh1

A1
dh 1 dimana Q C d a 2gH
Q

A1 A 2 dh

A 2 C d a 2gH

A1 A 2

A 2 C d a 2gH

dh
h

Waktu yang diperlukan untuk mencapai perbedaan tinggi muka air

sebesar H 2 t dt

A1 A 2

1 A 2 Cd a

H2

h
2g

1/2

dh

H1

37

t
t

1/2

1/2

2A1 A 2 H 2 H1

A 2 C d a 2g

1/2

2A1 A 2 H1 H 2

1/2

A 2 C d a 2g

Untuk mencapai permukaan yang sama tinggi

H2 = 0

Waktu yang diperlukan :


1/2

dh

2A1 A 2 H1

A 2 C d a 2g

H
dh

I
I

H1

= Beda muka air mula-mula

H2

= Beda muka air setelah terjadi pengaliran

Contoh :
Dik : A1

= 200 m2

H1

= 4 m

A2

= 150 m

H2

= 1,5 m

= 5 cm

Cd

= 0,65

Dit : t

= ?

Jawab :
Volume air yang berpindah

38

A1 dh 1 A 2 dh 2
200dh1 150dh 2
dh 2 4 dh 1
3
dh dh 1 dh 2 7 dh 1
3
dh 1 3 dh
7
Tinjau tangki I
Q dt A1 dh 1

dt
Q

A1
dh 1 dimana
Q

= C d a 2gh
=

0,65 0,05 19,62

= 0,144h1 / 2
dt

200 3 dh
7 595,24h 1/2 dh
0,144h1/2
1,5

1/2
= 595,24 h dh
4

1/ 2
1/ 2
1190,481,5 4 922,93"

1,5
1/2
= 595,24 2h

= 923 detik = 1523

Air di bak I turun sejauh x


Air di bak II turun sejauh y
Volumenya : 200 x = 150 y
y = 4/3 x
X

= 1,07

4 X 4 X 1,5
3

H1

1,5

X = 1,0714286 m
Y = 1,4285715 m

Y = 1,43

39

Volume air = X . 200

= 214,286 m3

= Y . 150

= 214,286 m3

Pengaliran akan terhenti pada saat H2 = 0 ; dimana muka air di kedua bak sama tinggi.
t

= ?

= ?

= ?

Volume = ?
Pengaliran terhenti :
0

t 595,24 h 1/2 dh
4

t 1190,48 h 1/2 2381dtk


4

4 X 4/3X = 0

X = 1,7134 m
Y = 2,2857 m

Volume air yang berpindah :


Volume = 342,86 m3

XA1 = YA2

5.6

Aliran Melalui Orifice Vertikal Yang Besar ( Orifice Dischargins Free ).

H
H

dy

Permukaan cairan konstan, luas orifice


Debit yang melalui orifice seluas a
Debit yang melalui orifice besar
H2

H1

a = b . dy

dQ Cd b dy

2gY

Q dimana luas orifice , b = ( H 2 - H1 ).

H2

dQ Cd b dy 2gY

H1

40

H2

= Cd b 2g

H2

Y dy Cd b

H1

5.7

2g 2 Y
3

2 Cd b 2g H 2 3/2 H13/2
3

3/2

H1

Mengeluarkan Cairan Dari Tangki


A = Luas tangki
dh
H

a = Luas orifice
H1 = Tinggi air mula-mula

H2 = Tinggi air setelah t detik

Q = Debit yang mengalir melalui


orifice
Misalkan pada suatu saat tinggi cairan adalah h, dalam tangki dt permukaan cairan turun sejauh
dh dan volume air yang keluar dari orifice = Q . dt.
Jadi : Q . dt = - A . dh
dt

( - ), karena volume dalam tangki berkurang.

A
A dh
A
dh

h 1/3 dh
Q
Cd a 2gh
Cd a 2g

( Bila tangki prismatis, A konstan ).


Untuk menurunkan cairan dari H1 ke H2
t

5.8

H2

A
Cd a 2g

2A H 2

1/2

1/2

dh

H1

1/2

H1

Cd a 2g

H2

2A
Cd a 2g

2A H

1/2
1

h
1/2

H2

H1

1/2

Cd a 2g

Aliran Dari Tangki Melalui Pipa Yang Terbuka Bebas

41

dh

h
H

V
L
B

Q . dt = -A . dh
Dimana Q = a . V dan V adalah kecepatan aliran dalam pipa (dihitung dari Persamaan
Bernoulli dengan memperhitungkan kehilangan tekanan didalam pipa).
A
dh
aV

dt =
H2

a V dh

H1

Persamaan Bernoulli antara A dan B :


2

Patm VA
P
V

Z A atm B Z B hf
W
2g
W
2g
ZA ZB
h

V2
V2 f L V2
hf dimana hf 0,5

2g
2g
d
2g

V2
V2 f L V2 V2
f L
0,5

1,5

2g
2g
d 2g
2g
d

2gh
f L

1,5

H2

a H1

2A
a

dh
2gh
1,5 f dL

2
A 1,5 f dL 1/2

h dh
a
2g H1

1,5 f dL
1/2
1/2
H 2 H1
2g

42

2A
a

5.9

1,5 f dL
1/2
1/2
H1 H 2
2g

Aliran Dari Satu Reservoir Ke Reservoir Lainnya Melalui Pipa.

dH

h
H
2

dH

V
L,d,f
A

Volume air yang berpindah : A1 . dH1 = A2 . dH2

A1
dH1
A2

dH2

dh

= dH1 dH 2 dH1

dH1

dh
A2

dh
= A 2 A 1 A1 A 2
A2

A1
A
dH1 dH1 1 1
A2
A2

Tinjau bak A1 :
Q . dt

= -A1 . dH1

Q . V . dt

= A1

A 2 dh
A A2
1
dh
A1 A 2 A1 A 2
43

dt

A1 A 2 dh
A1 A 2 a V

Hitung V dari Persamaan Bernoulli untuk 1 dan 2


2

Patm V1
P
V

Z1 atm 2 Z 2 hf
W
2g
W
2g

Z1 Z 2 hf
dimana hf

= 0,5

V2
f L
1,5

2g
d

2gh
f L
1,5
d

A1 A 2 dh
* dt = a A1 A 2

2gh
f L
1,5
d

2g
f L
1,5
d

a A1 A 2

2gh
= a A1 A 2
f L
1,5
d
= A1 A 2
a A1 A 2

A1 A 2 h 1/2 dh

H2

A1 A 2
t

V2
f L
V2 f L V V2

1,5

=
2g
d 2g
2g
2g
d

1/2

dh

H1

f L
d H 1/2 H 1/2
1
2
2g

1,5

2A1 A 2 1,5 f dL 1/2


1/2
H1 H 2
a A1 A 2
2g

H1

= Perbedaan elevasi muka air sebelum pengaliran

H2

= Perbedaan elevasi muka air setelah t detik

Bila dikehendaki muka air sama tinggi atau dekat


Pengaliran terhenti, maka H2 = 0

2A1 A 2 1,5 f dL
H1
a A1 A 2
2g
44

Contoh Soal :
1. Dik :

Dit :

Diameter tangki ( D )

= 1,50 m

Diameter pipa ( d )

= 2 cm

Tinggi air mula ( H1 )

= 5 m

Tinggi air setelah pengaliran ( H2 )

= 3 m

Panjang Pipa ( L )

= 25 m

Koefisien kekasaran ( f )

= 0,002

Waktu untuk menentukan muka air sejauh 2 m ?

Jawab :

dh

H 1 =5 m

L,f,d

Luas A

1,5 2 1,767 m2
4

Luas a

0,02 2 0,0003 m2
4

Q dt

= -A dh

dt

A
dh
Q

dimana Q = a . V
V didapat dari Persamaan Bernoulli untuk titik A dan B :
2

Patm VA
P
V

Z A atm B Z B hf
W
2g
W
2g
45

Dimana

hf

= 0,5

V2
L V2
f
2g
d 2g

= 0,5

V2
25 V 2
0,002

2g
0,02 2g

= 3

V2
2g

VB = V
Z A ZB H

V2
2V 2
gh
h
V2
V
2g
2g
2

gh
2,2147 h 1/2
2
3

Adh
1,767
1dh

2659,5 h 1/2 dh
aV
0,0003 2,2147 h 1/2
5

= -5319 ( 31/2 51/2 ) = 2681 detik


t

= 4441

6
BAB VI
ALIRAN MELALUI NOTCH

6.1

Pengertian

Notch adalah suatu bagian terbuka dari dinding tangki atau reservoir dimana tinggi permukaan
cairan tidak melampaui tepi atas bagian terbuka tersebut.

Tipe tipe Notch :


Menurut bentuknya, tipe-tipe notch adalah :
1. Rectangular Notch
2. Triangular Notch
3. Trapesoidal Notch
4. Stepped Notch
a. Rectangular Notch
46

H Konstan

h
H

dh
b

Tinjau luas dA = b . dh berjarak h dari permukaan cairan.


= A . Vth = A . 2gh

Dik : Qth

dQth = b . dh . 2gh
dQac = Cd . b . dh . 2gh
H

Qac = Cd . b 2g

h dh

Qac = 2/3 . Cd . b 2g . H 3/2


H Tidak Konstan

dh

h
H
H

Mula-mula tinggi cairan dari tepi bawah = H 1 dimana H1 akan turun hingga H2 dalam waktu
Ht.
Tinjau keadaan dimana tinggi cairan = h dalam waktu dt akan turun sejauh dh.
Q . dt = - A . dh dimana Q = 2/3 . Cd . b . 2g . h 3/2
dt

A h 3/2 dh
2

Cd b 2g
47

3A

H2

2 Cd b

h
2g

H2

1/2

3A H1

3/2

dh

H1

1/2

2 3A
2 Cd b 2g

1/2

1/2

H1

Cd b 2g

h. Triangular Notch
b
h
dh

b'

dQth = A . Vth = b . dh 2gh


dQac = Cd . b . dh . 2gh

b = 2 ( H h ) tg / 2

dQac = Cd . 2 ( H h ) tg / 2 2gh dh
H

Qac = 2 Cd . 2g . tg / 2

(H h

1/2

h 3/2 )dh

Qac = 2 . Cd . 2g . tg / 2 .

H h 3/2 2 5 h 5/2

H
0

= 2 . Cd . 2g . tg / 2 . H 5/2 ( 2/3 2/5 )


48

Qac =

Cd 2g tg H 5/2
15
2

Jika permukaan cairan turun dari H1 ke H2

dh

dt

i.

15 A h 5/2

8 Cd 2g tg
2

8 Cd 2g tg

8 Cd 2g tg

5/2

2 H1

15A
3/2

dh

H2

15A

5A(H 2

Cd 2g tg H 5/2
15
2

Q . dt = - A . dh dimana Q =

A
dh
= Q

H1

3/2

dh

h 3/2

H2
H1

4 Cd 2g tg 2

Trapesoidal Notch
a

Bentuk trapesium ini dapat dibagi menjadi bentuk segi empat dan bentuk segitiga, dimana :

49

Q =

Cd b 2g H 3/2

Dimana : tg
Q

Cd 2g tg H 5/2
15
2

ab

2
2H

Cd b 2g H 3/2

8
ab
Cd 2g
H 5/2
15
2H

4
2b

(a b)
3
15

3/2
= Cd 2g H

2
Cd 2g H 3/2 (2a 3b)
15

Qac =

Jika air turun dari H1 ke H2


a
dh
h

H
H

dt

j.

15A dh
A
dh =
2 Cd 2g (2a 3b) h 3/2
Q
H2

15A

h
2g (2a 3b)

2 Cd

dh

H1

30A
2 Cd

2g (2a 3b)

15A(H 2

1/2

Cd

3/2

H1

1/2

(H 2

1/2

H1

1/2

2g (2a 3b)

Stepped Notch

50

= Q1 + Q2 + Q3
=

6.2

3/2

3/2

3/2

Cd 2g H1 b1 2 3 Cd 2g b 2 (H 2 H1 )

Cd 2g b 3 (H 3

Cd 2g H1 (b1 b 2 ) H 2 (b 2 b 3 ) H 3 b 3

3/2

3/2

H2 )

3/2

3/2

3/2

Kesalahan Pengukuran Tinggi

dh

Akibatnya perlu suatu faktor kalibrasi untuk Rectangular Notch.


Q

= 2/3 . Cd . b . 2g . H 3/2

= K . H3/2

dQ 3

KH1/2 dQ 3 KH1/2 dH
2
2
QH
dQ 3 2 KH1/2 dH 3 dH

Q
KH 3/2
2 H
dQ 3 dH

Q
2 H
dH
(%) adalah prosentase kesalahan pengukuran tinggi melalui ambang notch
H
dQ
(%) adalah prosentase kesalahan aliran melalui Notch
Q

51

7
BAB VII
ALIRAN MELALUI PIPA

7.1

Pengertian Aliran Pipa

Aliran Pipa adalah


1. Aliran cairan melalui pipa
2. Tidak berhubungan dengan udara luar
3. Alirannya permanen ( debit pada tiap penampang tetap )
Type-type aliran :
Pengaliran laminar
Pengaliran Turbulen

Bilangan Reynold

Bilangan Reynold ( Re ) adalah Bilangan yang menunjukkan hubungan antara gaya inersia (Fi )
dan gaya viscous ( Fv ).
Re

Re

Fi
LV
; Re
Fv

V.D

Dimana :
L

= Panjang karakteristik ( L = D )

= Diameter pipa

= Kecepatan aliran

= Kekentalan kinematis ( = / )

Dengan percobaan Reynold didapat :


Re

< 2000

Aliran laminar

Re

> 50.000

Aliran turbulen

Re

= 2000

Aliran kritis

2000 < Re < 50.000

7.2

Aliran transisi

Kehilangan Enersi Pada Pengaliran ( hf )

1. Mayor Losses

akibat gesekan, kehilangan enersi terbesar

2. Minor Losses

akibat perubahan kecepatan

52

a. Mayor Losses
L V2

D 2g

hf f

Dimana :
f = Koefisien gesekan, tergantung Re
L = Panjang pipa
D = Diameter pipa
V = Kecepatan aliran
Untuk aliran laminer :
64
Re

Untuk aliran turbulen :

0,316
Re1 / 4

k. Minor Losses
Akibat pembesaran tiba-tiba ( Suddent Enlargement )

.1
P

.A

.2

hf

V2
2g

.A

Akibat pengecilan tiba-tiba ( Suddent Contraction )

hf Kc

V2
2g

Exit Loss ( dari pipa ke reservoir )


53

hf

V2
V = Kecepatan air dalam pipa
2g

Entri Loss ( dari reservoir ke pipa )


hf 0,5

V2
V = Kecepatan air dalam pipa
2g

Akibat Gradual Enlargement

hf

V
k.

V2
2g

Tabel k
Gradual enlargement

Sudent contraction

D2/D1

10

15

20

30

50

60

D1

1,2

0,02

0,04

0,09

0,16

0,25

0,35

0,37

1,20

0,08

1,4

0,03

0,06

0,12

0,23

0,36

0,50

0,53

1,40

0,17

1,6

0,04

0,07

0,14

0,26

0,42

0,57

0,61

1,60

0,26

1,8

0,04

0,07

0,15

0,28

0,44

0,61

0,65

1,80

0,34

2,0

0,04

0,07

0,16

0,29

0,46

0,63

0,68

2,00

0,37

2,5

0,04

0,08

0,16

0,30

0.48

0,65

0,70

2,50

0,41

3,0

0,04

0,08

0,16

0,31

0,48

0,66

0,71

3,00

0,43

4,0

0,04

0,08

0,16

0,31

0,49

0,67

0,72

4,00

0,45

5,0

0,04

0,08

0,16

0,31

0,50

0,67

0,72

5,00

0,46

D2

Kc

54

7.3

Garis Piezometer dan Garis Enersi

HGL : Hidrolik Gradient Line, digambarkan dengan ( Z + / W )


Bila Z1 = Z2 , maka HGL digambar dengan / W saja.
HGL

TEL : Total Enersi Line

V2
P V2

atau Z
2g
W 2g

Contoh Soal :
A

L = 61 m

L = 30,5 m

= 0,305 m
f = 0,020

= 0,153 m
f = 0,015

Tinggi tekan di A = 200,31 m

L = 30,5 m
= 0.305 m
V305 = 2,446 m/det

TEL

Elevasi HGL di A = 200,00


Ditanya : Gambarkan TEL dan HGL
Penyelesaian :
Persamaan Continuitas A305 . V305 = A153 . V153

0,305
2,446 9,72 m/det
=
1 0,153 2
4
1

V153

V153
V
9,92 2
2,446 2

4,82m 305
0,31m
2g
19,62
2g
19,62

55

Kehilangan Enersi
Kalkulasi
A

hf ( m )

EI.00,00
A B

B.
C.

B C

D.

C D

2
61
L V305
f
= 0,02
x0,31=1,24
0,305
D 2g

kc
f

2
V153
= 0,37 x 4,82 = 1,783
2g

2
L V153
D 2g

0,015

30,5
x
0,153

TEL

V2 / 2g

HGL

200,31

0,31

200,00

199,07

0,31

198,76

197,287

4,82

192,476

182,874

4,82

178,054

180,174

0,31

179,864

179,554

0,31

179,244

4,82=14,413
E.

D E

2
2
(V153
- V305
2g

(9,72 2,446) 2
19,62

=2,70

F.

E F

2
L V305
f
D 2g

30,5
0,02
x
0,305

0,31=0,62

Total Kehilangan Enersi = 20,756 m

200,31

TEL

199,07

hf

200,00

hf
HGL

198,76

197,287

AB
BC

= 1,24
= 1,783

192,467

hf

CD

= 14,413

182,874
180,174

179,554

hf
hf

179,864

Menggambar TEL
TEL di titik A
B

EF

=2,70
= 0,62

179,244

178,054

DE

TEL - hf
= 200,31 ( diketahui )
= 200,31 1,24 = 199,07 m
56

= 199,07 1,783 = 197,287 m

= 197,287 14,413 = 182,874 m

= 182,874 2,70 = 180,174 m

= 180,174 0,62 = 179,554 m


TEL

Menggambar HGL
HGL di titik A

V2
2g

= 200,00 ( diketahui )

= 199,07 0,31 = 198,76 m

= 197,287 4,82 = 192,467 m

= 182,874 4,82 = 178,054 m

= 180,174 0,31 = 179,864 m

= 179,554 0,31 = 179,244 m

hf total = TELA - TELF = 200,31 - 179,554 = 20,756 m


Tekanan ( P ) masing-masing titik dapat dihitung dari :
HGL Z

P
P

HGL Z P HGL Z W
W
W

Wst air = 1000 kg / m3


Wst air = 62,4 lb / ft3

7.4

Jaringan Pipa

II

+
Q

III

Persamaan Continuitas
Dititik A

Q1 + Q2 = Q3 + Q4 + Q5

: Q1 = QAB + QAF

: QAB + QFB = Q3 + QBC

: QBC + QFC = Q4 + QCD


57

: QCD + QED = Q5

: QFE = QED

: QAF + Q2 = QFB + QFC + QFE

Enersi Yang Hilang


Jumlah kehilangan enersi antara 2 titik dalam satu jaringan adalah jumlah aljabar kehilangan
enersi dari semua elemen sepanjang jalur antara kedua titik tersebut.
hfAD = hfAB + hfBC + hfCD
= hfFA + hfFE + hfED
= hfAB + hfBF + hfFC + hfCD
= hfAB + hfBF + hfFE + hfED
= hfAB + hfBC + hfCF + hfFE + hfED
= hfAF + hfFC + hfCD
= hfAF + hfFB + hfBC + hfCD
hf = 0

Kehilangan enersi dalam satu loop = 0

hf AB
Tinjau loop I ( ABFA )

hf BF hf 0
hf FA
hf BC

Loop II ( BCFB )

hf CF hf 0
hf FB
hf CD

Loop III ( CDEFC )

hf DE

hf 0

hf EF
hf FC

Menghitung Debit Masing-masing Pipa

58

hf

f L V 2
V
D 2g

Q
8f L
hf
Q 2 hf rQ 2
2
2
5
D
g

D
4

C
Q

hfABC = ( . Q2 ) = 0
Q

= Debit sebenarnya

Qo

= Debit asumsi

= Qo + Q

Dik : QA ; QB ; QC
Dit : Q1 , Q2 , Q3
( Qo + Q )2 = 0
( Qo2 + 2 Qo . Q + Q2 ) = 0
Q

Q 0 ; Q2 = 0

Qo 2
2 Qo

Harga Q harus sangat kecil, bila Q yang di dapat masih cukup besar maka Q

harus

dihitung kembali dengan mengambil Qo = Q yang didapat dari Q + Qo ( putaran pertama ).


Bentuk tabelnya :
Pipa
AB

Qo1

r. Qo12

2.Qo1

BC

Keterangan
Qo12
Q =

CA

2Qo1
Q1 = Qo1 + Q

Jumlah

59

7.5

Pipa Bercabang ( Branching Pipe )


A
PO
W

B
hf

AD

hf

DB

Dc

hf

D
Z

dat um

Dalam persoalan-persoalan pipa bercabang, biasanya diketahui :


Tinggi air pada reservoir.
Besar, panjang dan macam-macam pipa.
Tentukan besarnya debit (Q) dan arah pengaliran.
Langkah-langkah perhitungan :

Po

Misalkan harga

Bila Bazin diketahui :


C

, bila belum diketahui.

87
D
8g
dimana R ; f 2

4
C
1
R

60

Ada 2 kemungkinan yang dapat terjadi :


a. Bila tinggi tekanan PD / W berada diatas muka air B, maka berlaku : Q 1 = Q2 + Q3 dan
arah aliran seperti tampak pada gambar.
( m . a . A < Po / W < m . a . B dan m . a . c ).
A
B
P

/W

Q
Q

D
C
Q

l.

Bila tinggi tekan PD / W berada di bawah muka air B, maka berlaku : Q1 + Q2 = Q3 dan
arah aliran seperti pada gambar :
m . a . A > PD / W
m . a . B > PD / W
m . a . C < PD / W
A
B

P
Q

/W
Q

D
C
Q

7.6

Hubungan Pipa

7.6.1

Hubungan Seri

61

L, D, V, f

L, D, V, f

L, D, V, f

Untuk pipa panjang, minor losses diabaikan

hft hf1 hf2 hf3

1 Li 2 8Q2 Li
hft fi Vi hft 2 fi 5
Q1 Q2 Q3 Q 2g Di g Di
7.6.2

Hubungan Paralel

Q
B

Prinsip :
hfAB = hf1 = hf2
Q

= Q1 + Q2

hf = 0 dalam 1 loop

L V2
hf f
D 2g
hf1 hf 2
Q
V
A
2

f1 L1 Q1 f 2 L 2 Q 2

5
5
D1
D2

62

Q1

Q2

7.6.3

D f L
1 2 2
D 2 f1 L1

Pipa Ekivalen

Pipa yang menggantikan sistim pipa, sehingga dengan hf yang sama akan memberikan debit
yang sama pula.

1
2

B
C

Q
D

Pipa Ekivalen

Pipa
1

D1

f
f1

L
L1

V
V1

D2

f2

L2

V2

D3

f3

L3

V3

Pipa AD :

f1L1V1 f2 L2 V2 f3 L3 V3
hf

...............a)
D1 2g D2 2g D3 2g
Pipa Ekivalen :
2

f L V
hf
.................b)
D 2g
Dari Persamaan Continuitas didapat :

63

16Q 2
;
4
2 D1

V1

16Q 2
4
2 D3

V3

V2
2

16Q 2
4
2 D2

; V

16Q 2
4
2 D

a = b

f L f1 L1 f 2 L 2 f 3 L 3
5

5
5
5
D
D1
D2
D3

Soal :
Q
Q = 20 cfs
A

3500' - 14"
f = 0,018
1

Q
3000' - 24"
f = 0,0165

B
Q

f = 0,019
2500' - 12"

5000' - 30"
f = 0,0155

Q = 20 cfs
D

f = 0,0175
3000' - 16"

Hitung : Q1 ; Q2 ; Q3 ; hfAD
Jawab :
AB VAB

hfA B

20
24
1/4

12

6,37ft/sec

0,0165 3000
6,37 2 15,60 ft
24
64,4
12

CD VCD

20

30

4 12

4,074 ft / sec

64

hf CD

0,0155 5000
4,074 2 8,00 ft
30
64,4
12

BC HubunganParalel
hf1 hf 2 hf 3 hf BC
Q Q1 Q 2 Q 3

hf 1

hf 2

hf 3

0,018 3500
2
V1 2 0,8385V1
14
64,4
12
0,019 2500
2
2
V2 0,7376V2
12
64,4
12
0,0175 3000
2
2
V3 0,6114V3
16
64,4
12
2

V1

0,6114V3
2

0,729V3 V1 0,8539V3
0,8385
2

V2

0,6114V3
2
0,8289V3 V2 0,9104V3
0,7376

Q1 A1V1

1 14

4 12

0,8539V3 0,91283V3

1 12
Q2 A2V2

4 12

1 16

4 12

Q3 A3V3

0,8104V3 0,7150V3
V3 1,3962V3

Q Q1 Q2 Q3 3,02403V3 20cfs
V3 6,6137 ft / sec
V1 0,8539V3 5,6474 ft / sec
V2 0,9104V3 6,0211 ft / sec

Q1 0,91283V3 6,0372cfs

Q2 0,7150V3 4,7288cfs Q 20cfs


Q3 1,3962V3 9,2340cfs

65

hf1 0,8385V1 26,74 ft


2

hf 2 0,7376V2 26,74 ft hf CD 26,74 ft

2
hf 3 0,6114V3 26,74 ft
hf AD 15,60 26,74 8,00 50,34 ft

66

8
BAB VIII
ALIRAN SALURAN TERBUKA

8.1

Pengertian.

Permukaan ALIRAN SALURAN TERBUKA adalah aliran yang mempunyai bebas sehingga
tekanannya adalah sama dengan tekanan atmosfir. (Gage Pressure = 0).
Bentuk-bentuk Penampangnya adalah sebagai berikut :

T
y

1:n

1:n

Empat
persegi
panjang

Lingkaran

Segi tiga

Trapesium

Prinsip Utama Perbedaan Aliran Pipa dan Aliran Saluran Terbuka.

V12
2g

2
TEL
GEL

P1
W

V12
2g
Y1

T EL
Muk

aA
ir H

Dasa

r Sal

Z1

Z1

GL

uran

Hf

Sw

V22
2g

So

Y2

Datum

Datum
Aliran Dalam Pipa

Sf

Z2

Aliran Saluran Terbuka

1.Tidak ada Permukaan bebas.

1. Permukaan bebas.

2. Tekanan Permukaan dengan tekanan

2. Tekanan permukaan = Tekanan atmosfir.

Atmosfir.
3. HGL=GGH=Garis yang menghubungkan

3. Muka air merupakan HGL (GGH).

permukaan air dalam tabung Piezometer.


67

4. Kemiringan pipa bisa besar.

4. Kemiringan dasar saluran biasanya kecil.

5. Tinggi Elevasi dihitung dari datum sampai

5. Tinggi elevasi diukur dari datum sampai

sumbu pipa.

dasar saluran.

6. Aliran dapat terjadi meskipun pipa horisontal


(karena ada perbedaan tekanan) P1 P2.

dasar saluran.
7. Persamaan Bernoulli :

7. Persamaan Bernoulli :

Z1

8.2

6. Pengaliran dapat terjadi bila ada kemiringan

P1 V12
P V2

Z 2 2 2 hf
W 2g
W 2g

Z1

P1 V12
P V2

Z 2 2 2 hf
W 2g
W 2g

Jenis-Jenis Saluran Terbuka.

Alamiah

Artinya bentuk, arah dan kekasaran permukaannya tidak beraturan


(misalkan : sungai besar, kecil dan lain-lain )

Buatan

Dibuat untuk berbagai tujuan tertentu seperti irigasi, saluran air,


pembangkit

tenaga air ;

Bentuk dan arahnya teratur, kekasaran

permukaan sekelilingnyapun seragam.


Menurut bentuknya
Saluran Prismatis

Jika penampang melintangnya seragam dan kemiringan


dasarnya tetap.

Saluran tak Prismatis

Jika penampang melintangnya atau kemiringan dasarnya


berubah atau kedua-duanya berubah. Hanya saluran buatan
yang termasuk saluran prismatis.

Saluran Eksponensial

Bila luas penampang melintangnya dapat ditulis dengan


bentuk :
A = k.y m , di mana : A = Luas
y = kedalaman aliran
k = konstanta
m = eksponen
contoh : - Saluran persegi panjang
- Penampang parabola
68

- Penampang segitiga
Sal. tak Eksponensial

Saluran berpenampang trapesium dan saluran penampang


lingkaran.

8.3

Tipe-Tipe Saluran.

1. Menurut Waktu.
a. Aliran tetap (Steady flow ).
Aliran di mana kedalaman air (y) tidak berubah (tetap) selama satu interval waktu.
-

dy
= 0 Q konstan.
dt

m. Aliran tidak tetap (unsteady flow).


Kedalaman air berubah-ubah menurut waktu

dy
0
dt

2. Menurut Tempat ( Ruang)


a. Aliran Seragam (Uniform flow).
- y pada setiap penampang adalah tetap

dy
= 0
ds

n. Aliran Tidak Seragam (In Uniform flow = Varied flow).


- y berubah-ubah sepanjang saluran

dy
0
ds

Dari tipe-tipe aliran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi aliran pada saluran
terbuka adalah :
1. Aliran Seragam yang tetap (Steady Uniform flow)

1
YY1

Sf
Y2

Y3

Sw

Sf = Sw = So untuk satu interfal waktu

Y1 = Y2 = Y3 = Y di mana Y tidak mengalami


perubahan pada satu interfal waktu

So

2. Aliran tetap tidak seragam ( Steady Varied flow ).


a. Gradually Varied flow

aliran berubah lambat laun ( GVF )

o. Rapidly Varied flow

aliran berubah dengan cepat ( RVF ).


69

RVF

GVF RVF

Sekat

GVF

RVF

GVF

Jump

RVF

Y1 Y2 Y3 Yn
Y pada setiap penampang
tidak berubah dalam satu
interval waktu

Weir

3. Aliran Seragam yang tidak tetap ( unsteady uniform flow ).


Sw

Sw
2

Sw
So

Dalam satu interval waktu,


permukaan air bergerak naik turun
secara bersama-sama
Unsteady
Sw = Sw1 = Sw2 = Swn = So
Uniform
Y Y1 Y2 dari waktu ke waktu.
Keadaan aliran semacam ini tidak
biasanya terjadi.

4. Aliran tak seragam dan tidak tetap ( Unsteady Varied flow ).


a.

Gradually Varied Unsteady flow.

p.

Rapidly Varied Unsteady flow.


Gelombang
bergerak
(a)

8.4

Gelombang air
Loncat bergerak

(b)

Kecepatan Aliran.

Karena pembagian kecepatan pada suatu penampang tidak seragam, maka tinggi kecepatan dari
suatu aliran Saluran Terbuka umumnya lebih besar dari V 2/2g di mana V = Kecepatan rata-rata.
Berdasarkan prinsip enersi, maka tinggi kecepatan adalah :
.

V2
2g

= Koefisien Enersi.
Untuk Saluran Prismatis lurus : 1,03 1,36.
70

Untuk Saluran Kecil, harga besar dan untuk saluran besar harga kecil.

Untuk Saluran yang Kompleks penampangnya, = 1,60

Akibat tidak seragamnya kecepatan, juga mempengaruhi perhitungan momentum dalam aliran
saluran terbuka.
V

Momentum persatuan waktu = . w . Q . g

, di mana = koefisien Momentum.

Berdasarkan percobaan :

Untuk Saluran Prismatis lurus : 1,01 1,12

Untuk Saluran dengan penampang yang kompleks : = 1,20.

Untuk tujuan praktis :


min

Rata2

maks

min

Rata2

Maks

Saluran Biasa, talang dan


Peluap

1,10

1,15

1,20

1,03

1,05

1,07

Sungai-sungai

1,15

1,30

1,50

1,05

1,10

1,17

Lembah2, sungai yang kena


Banjir

1,50

1,75

2,00

1,17

1,25

1,33

Saluran

8.5

Pengaruh Kekentalan dan Gravitasi Pada Aliran.

Pada pelajaran lalu telah diuraikan tentang pengaruh gaya Viscous terhadap gaya Inersia
yang hubungannya dinyatakan dengan bilangan Reynold.

Re =

V.L

V = Kecepatan aliran ft/sec


L = Jari-jari Hidroulis ft
v = Kekentalan Kinematis ft2/sec.

Re 500

Aliran Laminer

Re 2000

Aliran Turbulen

500 Re 2000 Aliran Transisi

71

Pengaruh gravitasi dinyatakan dengan bilangan Froude ( Fr ).

Fr =

V
gh

Fr = 1

Aliran Kritis

Fr 1

Aliran Subkritis

Fr 1

Aliran Superkritis

Untuk aliran subkritis, gaya gravitasi yang dominan sehingga kecepatan rendah dan aliran
disebut mengalir. Untuk aliran superkritis, kecepatan aliran tinggi, aliran disebut menjeram .

8.6

Regim Aliran.

Berdasarakan uraian-uraian di atas, akibat pengaruh kekentalan dan pengaruh gravitasi


didapatlah empat macam/regim dari aliran pada saluran terbuka, yaitu :
Subkritis Laminer

Fr 1

Superkritis Turbulen

Fr 1

Superkritis Laminer

Fr 1

Subkritis Turbulen

Fr 1

0,20

Subkritis
Turbulen
4
Fr = 1

0,05

y (ft)

Subkritis
Laminer
1

0,10

0,20

Superkritis
Turbulen

3
Re = 2000
Re = 500
4
Superkritis
Laminer

5
V (fps)

20

72

8.7

Sifat Geometrik Dari Saluran.

1. Macam Saluran.

Menurut asalnya dibuat.

a. Saluran Asli

Jalan air yang bukan dibuat oleh manusia misalnya sungai,


sehingga sifat hidroulisnya tidak beraturan. Untuk perhitungan
haruslan digunakan perkiraan-perkiraan empiris yang mendekati
kenyataan/kebenaran.

q. Saluran Buatan

Saluran yang dibuat manusia seperti Saluran Irigasi, Drainase di


mana model saluran sudah tertentu sehingga sifat-sifat hidroulis
saluran dapat diatur sesuai keperluan.

2. Elemen Geometrik Penampang Saluran.


Sifat geometrik penampang saluran tergantung pada geometris penampang dan kedalaman
alirannya.
Keterangan gambar di halaman berikut :
Y = Kedalaman aliran
Z = Faktor penampang untuk aliran kritis = A

D =

A 3 0,5

b = Lebar dasar saluran

A = Luas penampang basah

T = Lebar penampang saluran pada permukaan bebas

P = Keliling basah

R = Jari-jari hidroulis =

A
P

D = Kedalaman hidroulis =

A
T

TABEL ELEMEN GEOMETRIK

Penampang

A (Luas)

b.y

b+2y

b . y 1,5

y
b

73

(b + Z.y)y

b+Z.y. 1 Z 2

b+2.Z.y

Z.y

2.y. 1 Z 2

2.Z.y

( b.y Z.y.2) 1,5


b 2.Z.y

1
Z

b
T

1
2

.Z.y2,5

y
Z
T

do

do 2
( -sin )
8

Do (sin /2)
atau
2

y (do - y)

do
y

2
T.y
3

T+

8 y2
.
3 T

3 A
.
2 y

do 2,5 ( - sin )
32(sin ) 0,5
2

2 6
T.y1,5
9

74

9
BAB IX
ALIRAN KRITIS

9.1

Definisi

a. Kedalaman Aliran (y) = Jarak vertikal antara titik terendah penampang saluran dengan
permukaan bebas.
r.

Kedalaman Penampang Aliran (d) = Kedalaman cairan di penampang yang diukur tegak
lurus terhadap arah aliran.
d = y . cos
Y

untuk kecil ; cos = 1; d = y


d

Jadi kecuali dikatakan lain, kedalaman aliran dan kedalaman penampang aliran dianggap
sama.
s. Lebar teratas (T) = Lebar permukaan bebas dari penampang saluran.

t.

Kedalaman Hidroulis (D) = Perbandingan luas penampang basah dengan lebar teratas.
D =

A
T

u. Garis Gradient Hidroulik (GGH) = Garis yang menunjukkan tekanan di berbagai penampang
di sepanjang saluran. Untuk saluran terbuka GGH berimpit dengan permukaan cairan.
v. Garis Gradient Enersi (GGE) = Garis yang menunjukkan enersi total cairan terhadap garis
datum. GGE berada di atas GGH. Jarak vertikal GGH dan GGE adalah :

V2
2g
75

V2
2g

GGE

hf
V2
sw
2g
sf

GGH
Dasar

so

9.2

Enersi Total Dan Enersi Spesifik

Enersi Total cairan di titik manapun = jumlah tinggi elevasi, tinggi tekan dan tinggi kecepatan
dan dinyatakan secara matematis.

V 2 1 V1

2g
d1
2g
d .cos

d 1 .cos

GGE

Sf

GGH

Sw
So

Dari gambar terlihat

hf

d 2 .cos
Z

H = Z + d cos +

V2
2g

V22
2g

Untuk kecil, cos = 1 dan aliran

turbulen = 1 dan d = y
H=Z+y+

V2
2g

Enersi spesifik suatu penampang saluran adalah enersi yang diukur terhadap dasar saluran.
Z = 0, sehingga E = y +

9.3

V2
2g

E=y+

Q2
2gA 2

Kriteria Aliran Kritis

Kedalaman kritis dapat ditentukan dengan mendiferensialkan persamaan enersi spesific.

76

dE
d
Q2

(y
)
dy dy
2gA 2

dE
dy Q 2 d (1)

.
.
=
dy
dy 2g dy A 2

Untuk debit tetap

=1-

dA
Q 2 dA
.
dimana
= T dan
3
dy
gA dy

1 Q2 1
A
=1- . 2
untuk
=D
g A D
T

=1Untuk kedalaman kritis,


Fr =

V
gD

= 1;

dE
= 0
dy

V
gD

= 1

Aliran Kritis

Fr 1

Aliran Sub Kritis

Fr 1

Aliran Super Kritis

V
gD

V
D

2g
2

= 1

V2
gD

Persamaan ini memperlihatkan Tinggi kecepatan = setengah kedalaman hidroulis


Kriteria-kriteria tersebut di atas berlaku untuk :
1. Debit dianggap tetap ( E berubah-ubah ).
2. Kemiringan saluran kecil ( kecil ).
3. Koefisien enersi = 1.
Untuk saluran dengan 1 dan besar, maka :
dE
V2
V2
D cos
1

=0
Fr =
dy
g . D cos
2g
2

V
gD cos

Untuk kasus di mana E dibuat tetap dan debit (Q) berubah-ubah.


E=y+

Q2
Q=A
2 g A2

2 g (E - y)

77

Untuk E yang diketahui (tetap), Q akan maksimum jika


dA
dy

d
[ A 2g(E - y) ] 0
dy

dengan

(E y)

dQ
=0
dy

A
1
.
0
2
(E y)

A
dA
0
= T, maka T (E y)
dy
2 (E y)

T (E y) =

A
2

E=y+

A
2T

Q2
A
2 =
2gA
2T

Q 2T
=1
g A3

Jadi untuk enersi spesific yang diketahui, debit dalam

saluran yang diketahui itu adalah

maksimum jika alirannya dalam keadaan kritis. Kedalaman yang sesuai dengan debit maksimum
adalah kedalaman kritis
Y
Subkritis
Kritis

Yc

Superkritis
Q

Qmax

V2
2g

A Subkritis
Flow Range

dA

Yc

Y1

Yc Y2

Critical State

P2

C P1
C

C
Q>Q Superkritis
Q Flow range B
B
Q1 < Q
B

Emin
Curva enersi spesific untuk Q tetap

78

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada kurva di atas :


1. Kedalaman di titik c adalah kedalaman kritis (Yc).
2. Bila YYc, aliran disebut subkritis, dalam hal ini enersi spesific bertambah dengan
bertambahnya kedalaman.
3. Bila YYc, aliran disebut superkritis, enersi khas berkurang dengan bertambahnya
kedalaman.
4. Pada kedalaman kritis, enersi khas adalah minimum. Aliran beraturan yang kedalamannya =
kedalaman kritis disebut aliran kritis.

9.4

Karakteristik-Karakteristik Terpenting Dari Yc:

Dari uraian tentang enersi spesific di atas dapatlah disimpulkan bahwa kondisi-kondisi untuk
aliran kritis adalah :
1. Enersi Spesific (E) adalah minimum untuk Debit tertentu.
2. Debit (Q) adalah maksimum untuk enersi spesific tertentu.
3. Gaya Spesific adalah minimum untuk Debit tertentu.
4. Debit (Q) adalah maksimum untuk suatu Gaya Spesific tertentu.
5. Tinggi Kecepatan = Setengah Kedalaman Hidroulis untuk suatu saluran dengan kemiringan
kecil.
6. Bilangan Froude (Fr) = 1.
Apabila kedalaman aliran yang melalui suatu penampang adalah kritis, maka penampang
itu disebut penampang kritis. Kalau keadaan kritis tersebut terjadi sepanjang saluran, maka
aliran disebut aliran kritis.
Dari kriteria aliran kritis, maka Yc hanya tergantung pada A dan D apabila debit konstan.
Jadi untuk saluran yang prismatis dengan kemiringan tetap akan memberikan Yc yang konstan
sepanjang saluran sehingga aliran kritis merupsksn suatu aliran seragam.
Bila kemiringan saluran lebih kecil dari kemiringan kritis (Sk) akan memberikan aliran yang
lebih lambat (Subkritis) dan apabila lebih besar akan memberikan aliran yang lebih cepat
(Superkritis).
Suatu aliran kritis atau mendekati kritis, akan tidak stabil dan bergelombang sehingga di
dalam merencanakan saluran sebaiknya bentuk atau kemiringan saluran dibuat sedemikian rupa
untuk menghindari aliran kritis agar didapatkan stabilitas yang lebih besar.
Jelaslah bahwa Kedalaman Kritis dapat dipakai sebagai parameter untuk mengidentifikasi
aliran, apakah aliran itu subkritis, kritis atau superkritis.

79

Dengan mengetahui karakteristik-karakteristik terpenting dari kedalaman kritis, kita dapat


memecahkan masalah-masalah berikut ini :
1. Menghitung Yc untuk memutuskan apakah aliran itu kritis, subkritis atau superkritis.

Y Yc

Sub kritis

Y = Yc

Kritis

Y Yc

Super kritis

V
A
. 1 ; ( di mana D =
)
gD
T

Fr =

Fr =

V
.= 1
gD

Fr =

V
.> 1
gD

2. Menghitung Ys yang disebabkan oleh penurunan (dasar).


3. Menghitung Yk untuk penentuan kolam peredam (Stilling basin).
4. Menghitung Q maks dengan memakai kontraksi yang diketahui di saluran tanpa ada
penambahan E.
5. Menghitung kemiringan terbesar yang mungkin terjadi yang dapat mengalirkan Q tanpa
penambahan E.
Dengan mengatur kemiringan dan debit, dapat diperoleh aliran kritis sehingga kedalaman
normalnya sendiri menjadi kedalaman Kritis Normal (Skn).

Harus dapat dibedakan Kemiringan Kritis (Sk) dengan Skn.


Sk

= Kemiringan, apabila kedalaman aliran = kedalaman kritis untuk debit yang diketahui
(tetap).

Skn

= Kemiringan, apabila debit diubah sedemikian rupa sehingga kedalaman normalnya


sendiri menjadi kedalaman kritis.

9.5

Faktor Penampang

Faktor Penampang untuk menghitung aliran kritis adalah :


Z= A D
Dari persamaan:

Z2 = A2 D
Q2
V2
V2
=1 D =
= 2 Fr = 1
g
A g
GD
80

Maka : Z2 = A y y
Atau : Z =

Q
g

Q2
Q2
=
2
g
A g

untuk = 1

Bila 1

Z =

Q
g

Debit kritis pada Yc dan Z tertentu : Q = Z

9.6
9.6.1

Saluran Berpenampang Persegi Panjang.

Yc = 2/3 E min (m)

E min = Enersi spesific minimum untuk debit


Yang diketahui.

E min = Yc +

Vc 2
2g

= Faktor koneksi untuk

rata-rata
Q maks = B . Yc

g .Yc

Yc =

.q 2maks
g

Vc =

q
.Yc (m3/dtk)

9.6.2

(m3/dtk)

(m)

kecepatan

= 1.

= Lebar saluran

= Debit per 1 m lebar saluran.

Penampang Melintang Segitiga.

Yc = 4/5 E min

1:m

Yc = 5

1:m

2 Q 2maks
g . m2

81

9.6.3

Saluran Berpenampang Trapesium

1:m

1:m
B

Yc = 0,4 Emin - 0,2

Q maks =

3B
20B - E min 0,6 B
2 E min ) 2

mn
mn
mn

mn
.Yc 2 ) 3
2
[B (m n)Yc]

(B . Yc

1
Yc =

B Yc .

mn
2

(m)

(m/det)

Q 2maks
[B Yc (m n)]
(m)
g

Penampang Melintang Parabola.


Yc = E min.

Y = K.X2

Q maks =

Yc

32 G. Yc 4
27 . R

27 Q 2maks . k
32 . g

82

10
BAB X
ALIRAN SERAGAM

10.1

Pengertian :
Yang dimaksud dengan aliran seragam adalag steady uniform flow, yang terjadi dalam
saluran terbuka bila saluran itu prismatis dan dibuat dengan kemiringan tetap.
Aliran seragam tidak bisa terjadi pada kecepatan tinggi sebab aliran menjadi tidak stabil
dan ada kemungkinan kemasukan udara.

10.2

Sifat-Sfat Utama Aliran Seragam


1. Kedalaman aliran (Y), luas penampang basah (A) kecepatan aliran (V) dan debit (Q)
pada setiap penampang adalah konstan.
2. Garis enersi permukaan air dan dasar saluran adalah sejajar (So = S w = Sf = S)

V12
2g
y2

GGE-TEL
GGH=HGL

Sf

hf

Sw

V22
2g

So

y1

Z2
Z1
Datum

10.3

Terjadinya Aliran Seragam


Untuk aliran yang tidak beraturan atau berubah-ubah diperlukan suatu jarak untuk

menantapkan aliran. Pada bagian awal saluran dimana air memasuki saluran secara perlahanlahan kecepatan dari tahanan adalah kecil sehingga tahanan yang timbul tidak dapat
mengimbangi gaya-gaya gravitasi dan aliran dipercepat dibagian udik.

Lama kelamaan

kecepatan dan tahanan bertambah besar hingga suatu saat tercapai keseimbangan antara tahanan
dan gaya gravitasi.

Susudah hal ini tercapai alirannya menjadi beraturan/seragam dan

kedalamannya mencapai nilai tatap yang dikenal sebagai kedalaman normal.

83

y>y n
yn
y < yn

Transisi/
daerah
peralihan/ali
ran
tak
beraturan

Aliran seragam

Aliran
tak
beraturan

Panjang saluran yang diperlukan untuk memantapkan aliran disebut daerah peralihan atau
transisi. Diujung bawah saluran gaya-gaya gravitasi kembali melebihi tahanan dan alirannya
menjadi tak beraturan. Perlu diketahui bahwa apabila panjang saluran lebih pendek dari pada
daerah alirannya, maka aliran seragam tidak akan diacpai.

10.4

Kecepatan Aliran Seragam

Untuk menghitung kecepatan dipakai rumus-rumus :


a. Rumus CHEZY

V=C

157,6
87
m
R .S C =
atau C = 1
1
R
R

dimana
=

m
1,81

V = Kecepatan aliran seragam


R = A/P = Jari-jari hidrolika
S = Kemiringan dasar saluran
C = Koefisien chezy
m = Koefisien Bazin

No
Permukaan Saluran
1
Semen yang sangat halus atau kayu diketam

m
0,11
84

2
3
4
5
6
7

Kayu tidak diketam atau beton bata


Papan, batu
Pasangan batu pecah
Saluran tanah dalam keadaan baik
Saluran tanah dalam keadaan rata
Saluran tanah dalam keadaan kasar

0,21
0,29
0,83
1,54
2,36
3,17

w. Rumus Manning.
Satuan inggris

V=

1,49 2/3 1/2


R .S
n

Satuan metriks

V=

1 2/3 1/2
R .S
n

n = Koefisien kekasaran Manning.


Baik menggunakan rumus chezy maupun rumus manning terlihat bahwa (R) adalah parameter
yang turut menentukan besarnya (V).
Untuk mendapatkan V yang tetap untuk semua kedalaman (y) pada kemiringan dasar (So) yang
tetap, maka R harus konstan pada kedalaman tersebut bentuk penampangnya harus sedemikian
sehingga R nya tetap sama.
Dalam saluran terbuka kecepatan bertambah dengan bertambahnya kedalaman aliran.
Kecepatan yang bertambah ini dapat menyebabkan pengikisan pada dasar dan sisi-sisi saluran.
Sebaliknya apabila kecepatan berkurang ini dapat menyebabkan pengendapan bahan yang
melayang dalam cairan. Itu.
Saluran dengan kecepatan tetap, terhindar dari kedua hal yang kurang baik itu.
Kecepatan tidak merata diseluruh penampang dekat permukaan bebas sebab terhambat oleh
tegangan permukaan dan angin.
Untuk saluran dangkal

Vmax terjadi dekat permukaan bebas.

Untuk saluran dalam

Vmax terjadi di y/3 dari permukaan


Vrata terjadi di y/6 dari permukaan.

85

10.5

Faktor Penampang (AR2/3).

dari rumus Q = A. V =

1,49
A. R2/3. S1/2 = K S1/2
n

Q
1,49
angkut penampang saluran, merupakan
=
A. R2/3 Daya

S
n
ukuran untuk kapasitasnya
n
.
Q
A.R2/3 =
untuk satuan Inggris
1,49 S

K=

A.R2/3

n .Q
S

untuk satuan metrik

Disini terlihat bahwa untuk n, Q, S, H, hanya ada satu kedalaman air yang mempertahankan
kondisi aliran seragam, yaitu kedalaman normal (yn)
Bila n dan S diketahui, maka hanya ada satu debit saja yang memperhankan kondisi aliran yaitu :
debit normal (Qn)

10.6

Kemiringan Normal Dan Kemiringan Kritis.

a. Jika Q dan n diketahui, maka dengan rumus manning dapat dihitung kemiringan saluran
prismatis dimana mengalir aliran seragam dengan kedalaman normal (y n) . kemiringan
tersebut disebut kemiringan normal (Sn).
Sn =

n 2 .Q 2
2,22A 2 R 4/3

Satuan Inggris

Sn =

n 2 .Q 2
A 2 R 4/3

Satuan metrik

x. Dengan merubah kemiringan saluran, kedalaman air normal dapat dirobah sehingga aliran
seragam tersebut menjadi kritis. Kemiringan ini disebut kemiringan kritis.
Sk =

n 2 .Q 2
2,22A 2 R 4/3

y. Dengan mengatur kemiringan dan debit pada kedalaman normal (yn) ttt, dapat dicapai suatu
keadaan aliran seragam yang kritis.

Kemiringan ini disebut kemiringan kritis pada

kedalaman normal tertentu (Skn)


Dengan yn hitung

R=

Ak
Q
; VIC =

Ak

Sk =

n 2 .Q 2
2,22A 2 R 4/3

86

10.7

Penampang Melintang Terefisien

Kecepatan dalam saluran terbuka adalah fungsi dp R dan S


V = f. (R.S)

Q = A.f. (R.S)

Persamaan ini menyatakan bahwa :


Untuk A dan S yang diketahui Q akan maksimum jika R maksimum.
Karena R =

A
, maka R akan maksimum jika P minimum
P

Oleh karena itu untuk penampang yang terefisien, keliling basah harus minimum.
Penampang disebut terefisien, jika :
1. Memberikan Q yang maksimum, untuk A, S, n yang tertentu
2. Tahanan tersedikit pada aliran, jika daya angkut maksimum
K =

1,49
A
x A.R2/3 dimana R =
n
P

3. Ekonomis
a. Biaya sebagian besar tergantung pada galian.
z. Banyaknya galian berbanding lurus dengan luas penampang.
aa. Diharapkan galian minimum untuk debit yang diketahui biaya minimum.
bb. Karena P minimum, maka biaya pemerataan dan pelapisan saluran juga akan minimum.
Penampang melintang terefisien untuk :
1. Saluran Empat Persegi Panjang.
Luas penampang basah

A=b.t b=

A
t

Keliling basah = b + 2t = A/t + 2 t


Supaya penmpang menjadi terefisien, keliling basah harus minimum

A
dp
=0 - 2 +2=0
dt
t

T=

A
=
2

b.t
2

t2 =

b.t
2

b=2t

Jadi : Debit (Q) dalam saluran berpenampang persegi panjang dengan luas yang diketahui
adalah MAKSIMUM jika kedalaman airnya sama dengan setengah saluran t = b/2.

2.

Saluran Berpenampang Trapesium.

b. S
a

87

h
b. So

1
m

Untuk menentukan penampang melintang terefisien, dipakai tabel 2 di halaman berikut :


Kemiringan sisi terekonomis penampang trapesium adalah 1 :

3 = 1 : 1,73m =

3. Penampang Terbaik Trapesium


A = (b + m.y) y

b=

= b + 2 y 1 m

A
- m.y
y
A
+ 2 y 1 m - my.
y

Karena ada 2 variabel, m dan y, maka dengan menganggap A dan m konstan, didefferensir
terhadap y kemudian didefferensir lagi terhadap m.
Daya angkut maksimum harus min
dp
A
2 1 m2 m = 0
dy
y

1:m

1
m

-b
2
y2

1 m2 0

...................................

- (b m.y)y
2 1 m2 m = 0
y2

A = { 2 y 1 m 2 m + my }y = 0 = 2 y
A = y ( 2 1 m 2 m )
= 2y

2y ( 1 m 2 m )

1 m 2 my

1 m 2 m - 2my + my

.................

+ 2y 1 m 2 my = 2y 1 m 2 m .

= 4y (2 1 m 2 m )
= 4A (2 1 m 2 m )
dp 2
0 4A
dm

1 = 0 2m =

1 m
2m

3 m = 1 m = 1/3

1 m 2 4m = 1 + m

tg =

= 60

2 y 3
3

Masukan harga m = 1/3

3 ke persamaan b b =

Masukan harga m = 1/3

3 ke persamaan a A = y 2

Masukan harga m = 1/3

3 ke persamaan = y

3
3

88

Tabel 2 . Parameter-parameter penampang melintang trapesium terefisien

1 : 0,5

h
A
0,759

1 : 0,58

0,760

1 : 1,00

b sp

b so
A

0,938

a
A
0,849

1,755

0,876

0,878

0,380

0,739

2,092

0,612

1,045

0,370

1 : 1,25

0,716

2,291

0,503

1,146

0,359

1 : 1,50

0,689

2,483

0,417

1,243

0,344

1 : 1,75

0,662

2,670

0,354

1,335

0,331

1 : 2,00

0,636

2,844

0,300

1,423

0,318

1 : 2,50

0,589

3,169

0,227

1,575

0,295

1 : 3,00

0,549

3,502

0,174

1,760

0,275

1 : 4,00

0,485

4,002

0,122

1,980

0,243

1 : 5,00
4. Hexagon

0,439

4,396

0,077

2,240

0,220

h =

1:m

Sp =

So =

A
1,689

a=

R
A
0,379

R=

Untuk hexagon

AH = 3.by = 2y

b
b

b
b

10.8

H = 6b = 4y

3 = 2

Terbukti bahwa penampang trapesium hidrolis terbaik adalah


setengah hexagon

Debit Banjir

Aliran banjir bukanlah aliran seragam, tetapi apabila perbedaan taraf muka air dan perbedaan
debit antara ujung-ujung bentang sungai dapat dianggap relatif kecil dan berubah lambat laun,
perhitungan dengan rumus aliran seragam dapat dianggap mendekati kebenaran.
Prosedur perhitungan :
1. Kumpulkan data-data saluran seperti n, A, R dan lain-lain.
2. Hitung daya angkut sungai pada ujung hilir dan hulu/udik. (Ku = K udik, Kd = K hilir).
3. Hitung daya angkut rata-rata KR =

Ku.Kd

4. Dengan memisalkan tinggi kecepatan

V2
2g

= 0,

hitung kemiringan garis enersi

perkiraan.
Sp =

F
L
89

dimana F = Penurunan muka air


L = Panjang bentang sungai
5. Hitung debit perkiraan yang mengalir : Q = Kr . S
6. dengan debit Q dihitung kecepatan rata-rata : Vu dan Vd
7. Hitung tinggi kecepatan di udik dan di hilir
u .

Vu2
V2
dan d . d
2g
2g

8. Kemiringan garis enersi sebenarnya didapat dari S =

hf
L

V2
V2
Dimana hf = F + k u u d d
2g
2g

k = Koefisien = 0,5 untuk sungai melebar


= 1,00 untuk sungai meyempit.
9. Debit adalah Q = K. S
10. Karena cara ini adalah cara coba-coba, maka perhitungan ini akan benar apabila Q = Q
(debit akhir = debit perkiraan).

Bila

Q Q, maka harus dihitung kembali dengan

mengambil Q yang sama dengan Q yang didapar sebelumnya.

10.9

Perhitungan Soal-Soal Aliran Seragam

Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan dua persamaan.


1. Persamaan kontinitas.
2. Persamaan aliran seragam (chezy-manning).
Apabila digunakan rumus manning, perhitungan meliputi enam variable.
1. Kemiringan saluran (S)
2. Koefiseien (n)
3. Elemen-elemen geometrik, A, R, P dll.
4. Kedalaman normal (y)
5. Kecepatan aliran rata-rata (V)
6. Debit normal (Q).
Bila 4 dari 6 variabel diketahui, maka 2 variabel lainnya dapat dihitung.
Ikhtisar Mengenai Tipe Persoalan.
Tipe soal

Variabel-variabel
90

menentukan

Kemiringan
S

kekasara
n
n

Elemen
geometrik
A,R,P

Kedalaman
y

Kecepata
n

Debit
Q

A, R, P
Y
V
Q

?
-

10.10 Perencanaan Saluran Aliran Seragam


Dalam perencanaan saluran, yang sangat menentukan adalah bahan tubuh saluran ditinjau dari
bahan tubuh saluran, maka saluran dibagi atas :
1. Saluran tahan erosi.
2. Saluran kena erosi.

10.10.1

Saluran tahan erosi

Adalah saluran yang mempunyai lapisan penutup pada permukaannya sehingga bisa mencegah
erosi. Kestabilan saluran ditentukan oleh hidrolika alirannya.
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan :
1. Macamnya bahan saluran, untuk menentukan koefisien kekasarannya. Pemberian lapisan
pada saluran bertujuan mencegah erosi dan terjadinya rembesan, bahan-bahan antara lain :
beton, pas batu, baja, besi, kayu, kaca, plastik, dll.
2. V

min ijin,

adalah kecepatan yang terendah

sedemikian hingga belum memungkinkan

terjadinya endapan. Kecepatan rata-rata yang digunakan adalah V = 2 s/d 3 Cfs.


3. Kemiringan dasar saluran, umumnya dipengaruhi oleh topografi serta tinggi enersi yang
diperlukan untuk memungkinkan terjadinya aliran. Untuk saluran irigasi dan semacamnya :
a.

Menentukan elevasi cukup tinggi pada pencapaiannya.

cc.

Diusahakan memperoleh kemiringan dasar yang kecil, agar elevasi tidak banyak yang
hilang.

4. Ruang bebas (tinggi jagaan), adalah jarak vertikal dari puncak tanggul hingga permukaan
air.
91

Tinggi jagaan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya :


a. Fluktuasi muka air yang besar - kecepatan sangat tinggi kemiringan semakin besar
aliran menjadi tidak setabil.
b. Peninggian muka air pada tikungan-tikungan.
Besarnya tinggi jagaan : W =

c.y

dimana c = koefisien.

c = 1,5 untuk kapasitas debit = 20 Cfs.


c = 2,5 untuk kapasitas debit = 3000 Cfs.
5. Penampang terefisien

K=

1,49
A. R2/3 maksimum
n

Agar K (daya angkut) maksimum, (keliling basah) harus minimum.


Penampang-penampang ini selamanya memberikan hal-hal yang praktis, karena :
a. Kesulitan dalam pelaksanaan konstruksi.
dd. Penggunaan material.
Pada umumnya penampang saluran direncanakan untuk mendapatkan effisiensi hidrolis terbaik,
kemudian dimodifikasi sehingga mendapatkan penampang yang peraktis.
Langkah-langkah menentukan dimensi saluran.
1. Kumpulkan semua data-data/informasi untuk memperkirakan harga n dan s.
2. Hitung faktor penampang
A.R2/3

n .Q
untuk satuan Inggris
1,49 S

A.R2/3

n .Q
S

untuk satuan metrik

3. Hitung kedalaman aliran (y).


-

Dengan cara coba-coba (harga b dan m) yang didasarkan pada efisiensi hidrolis.

Dengan menggunakan tabel 2 untuk penampang hidrolis terbaik (A dan R). kemudian
substitusikan kedalam persamaan diatas (point 2).

4. Untuk saluran-saluran irigasi, bisa menggunakan rumus :

US.S.R

India

y = 0,5 A ; trapesium b/y = 4 m


y=

A
= 0,377 A ; ekivalen dengan b/y = 3 - m
3

5. Bila air mengandung bahan endapan, harus diperiksa terhadap V min ijin
6. Berikan ruang beba secukupnya tinggi jagaan.

92

10.10.2

Saluran kena erosi.

Rumus untuk perencanaan saluran tahan erosi tidak cocok untuk saluran kena erosi karena
ketidak stabilan dari saluran.
Kestabilan saluran kena erosi tergantung pada sifat-sifat bahan pembentuk tubuh saluran, bukan
pada hidrolika alirannya, sehingga rumus untuk aliran

seragam dapat dipakai apabila

penampang yang stabil sudah ditentukan (Q dan V).


Salah satu cara pendekatan adalah metode kecepatan yang diijinkan.
Vmax ijin = kecepatan rata-rata yang terbesar, yang tidak menyebabkan erosi pada tubuh
saluran.
Untuk saluran yang berbelok-belok , harga Vmax ijin berikut ini harus direduksi sebesar :
5 % untuk saluran yang sedikit berbelok
13 % untuk belokan-belokan yang sedang
22 % untuk saluran yang banyak belokannya.
Langkah-langkah perhitungan :
1.

kumpulkan data-data untuk memperkirakan n, m, Vmax ijin.

2.

Dengan rumus manning hitung R untuk Vmax ijin

3.

Hitung A dan

4.

Dengan harga A dan , hitung b dan y

5.

Tambahkan ruang bebas (W)

6.

Adakan modifikasi agar penampang menjadi praktis.

Berikut ini adalah tabel Vmax ijin untuk saluran yang lurus kemiringan kecil kedalaman y < 3 ft.
Material

Ctear water

Fine send, Colloidal

0,020

V fts
1,50

Sandy loam, non colloidal

0,020

1,75

0 lb/ft
0,027
0,037

Watertrans porting
C0H0 ideal silt
V fps
0 lb/ft
2,50
0,075
2,50

0,075
93

Slit loam, non colloidal

0,020

2,00

0,048

3,00

0,11

Alluvial silts, non colloidal

0,020

2,00

0,048

3,50

0,15

Ordinary firm loam

0,020

2,50

0,075

3,50

0,15

Volcanic ash

0,020

2,50

0,075

3,50

0,15

Stiff clay, very colloidal

0,025

3,75

0,26

5,00

0,46

Alluvial silts hand collodial

0,025

3,75

0,26

5,00

0,46

Shates and handpans

0,025

6,00

0,67

6,00

0,67

Fine gravel

0,020

2,50

0,075

5,00

0,32

Craded loam to cobbles when

0,030

3,75

0,38

5,00

0,66

0,030

4,00

0,43

5,50

0,80

0,025

4,00

0,30

6,00

0,67

Cobbles and stingles


0,035
5,00
Open channel hidrolis by ven ta chow ; page 165.

0,91

5,50

1,10

non colloidal
Craded loam to cobbles when
colloidal
Coarse gravel non colloidal

94

Anda mungkin juga menyukai