Anda di halaman 1dari 17

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA

PERANCANGAN STRATEGIK
UNIT KURIKULUM
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
2016 - 2020
TAHAP 1 DAN 2
(TAHUN 1 - 6)
SJK (C) CHENG HWA, PAPAR
1

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA

ISI KANDUNGAN
BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PERKARA
ISI KANDUNGAN
VISI, MISI, MATLAMAT DAN FALSAFAH SEKOLAH
PENDAHULUAN, MATLAMAT PANITIA, OBJEKTIF PANITIA DAN SASARAN
CARTA ORGANISASI PANITIA
ANALISIS SWOT
PELAN STRATEGIK PANITIA
PELAN TAKTIKAL
PELAN OPERASI
TAKWIM PANITIA
CARTA GANTT PELAKSANAAN RANCANGAN PANITIA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2016
LAMPIRAN 1: REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM 2016 BIDANG KURIKULUM

MUKA SURAT
2
3
4
5
6
7
8-9
10 - 16
-

VISI
SJK (C) Cheng Hwa mencapai kecemerlangan dalam kurikulum dan kokurikulum.

MISI
2

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA

Memberi pendidikan terbaik kepada pelajar melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk
membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan berdaya saing.

MATLAMAT
FALSAFAH SEKOLAH

PENDAHULUAN
Perancangan Strategik Pengurusan Kurikulum Sekolah Jenis Kebangsaan Cheng Hwa telah disediakan bagi tahun 2016-2020 sejajar dengan
misi sekolah. Kecemerlangan dalam aspek kurikulum sekolah adalah matlamat utama yang hendak dicapai. Maka dengan itu, semua
jawatankuasa di bawah aspek Pembangunan Kurikulum Sekolah telah menyediakan perancangan dan melaksanakan perancangan ke arah
merealisasikan visi, misi, matlamat dan objektif yang ditetapkan. Pihak Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan telah menyediakan
3

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA
perancangan tahunan yang lengkap mengandungi semua aktiviti,program atau projek panitia bertujuan untuk meningkatkan pencapaian mata
pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Hasil perancangan strategik ini adalah untuk melihat pencapaian akademik murid dalam mata
pelajaran Pendidikan Jasamani dan Kesihatan samada dari segi kualiti dan kuantiti agar semakin meningkat dari setahun ke
setahun. Perancangan strategik masih mengekalkan misi dan visi sekolah. Matlamat dan objektif sekolah telah diperkuatkan lagi sejajar dengan
kehendak misi dan visi sekolah. Oleh yang demikian, Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan telah menyediakan perancangan strategik
untuk peringkat sekolah disesuaikan dengan visi, misi, matlamat dan objektif sekolah.

MATLAMAT PANITIA
Melahirkan insan yang cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan.

OBJEKTIF PANITIA
1. Murid dapat melibatkan diri secara aktif, berfikir secara kritis dan berdaya saing secara positif.
2. Dapat melahirkan murid yang berbakat dalam aktiviti kesukanan.
3. Memupuk semangat kesukanan dalam kalangan murid.
4. Melahirkan murid dan generasi yang cergas dan sihat dari aspek fizikal dan jasmani.

SASARAN
Semua murid dari tahun 1 hingga 6.

CARTA ORGANISASI PANITIA

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA

Ketua Panitia
Tan Jack Hiah

Setiausaha
Liew Mei Ling

AJK
Liew Chin Yi

AJK
Chia Chui
Ting

AJK
Ernahwatikah
Binti Nasir

AJK
Vun Soon Vui

AJK
Hilda Liew

AJK
Wong Jia
Horng

ANALISIS SWOT
BIDANG/UNIT: KURIKULUM / PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA
(S)KEKUATAN:
DALAMAN

LUARAN

(O)PELUANG:
O1. Kerjasama PIBG
O2. Kerjasama NGO dan PPD
O3. Ibu Bapa Yang Kuat Dan
Komited
O4. Bahan-Bahan Website

(C)CABARAN:
C1. Sikap ibu bapa
C2. Pertindahan arahan
pentadbiran
C3. Persekitaran luar

S1.Pentadbir Yang Berpengalaman


S2.Guru Terlatih Dan Berpengalaman
S3. Ruangan yang lapang
S4. Murid-Murid Yang Berminat

Strategi SO
1. Meningkatkan pencapaian kelulusan murid
dalam matapelajaran
2. Meningkatkan murid mendapat Band 3
dan 4 bagi KSSR Tahun 1 ,2 dan 3.
3. Meningkatkan tahap kemahiran dan
kercergasan murid dalam sukan

Strategi SC
1. Meningkatkan perkongsian ilmu
meningkkatkan Pdp

(W)KELEMAHAN:
W1. Masalah Disiplin
W2. Kurang Kerja Berpasukan
W3. P&P Kurang Berkesan
W5. Penyelenggaraan Peralatan Dan Stok
W6. Infrastruktur Yang Kurang Memuaskan
W7.Kurang Sumber Kewangan
.
Strategi WO
1. menyediakan peralatan mencukupi dan
dalam keadaan baik.
2. Menggalakkan penyertaan ibubapa.
3. Meningkatkan kesedaran murid berkaitan
Mata pelajaran

Strategi WC
1. Meningkatkan profesionalisme dan
keilmuan guru dalam P&P melalui
menganjuran kursus , bengkel.

PELAN STRATEGIK PANITA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SJK (C) CHENG HWA TAHUN 2016 - 2020
6

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA
Sasaran
Bidang

Isu Strategi

Tahap
penguasaan
teori dan
kemahiran
asas
permainan
kurang
memuaskan

Matlamat
Strategik

Objektif

Meningkatkan
tahap
penguasaan teori
dan kemahiran
asas permainan

1. Meningkatkan
pencapaian
dalam
peperiksaan
dalaman dari segi
kualiti dan
kuantiti

Pengurusan
panitia yang
tidak teratur

Meningkatkan
kecekapan
pengurusan
panitia

% pelajar yang lulus

Bilangan % pelajar mencapai A

TOV
Tiada
reko
d
Tiada
reko
d

201
6

201
7

201
8

201
9

2020

100

100

100

100

100

80

80

90

90

100

Gred Purata Sekolah (GPS)

Kekerapan mengemaskini sistem fail

Kekerapan mengakses maklumat dalam


komputer

2. Merancang
program yang
sesuai

Bilangan Program Panitia dalam setahun

3. Memberi
pendedahan
kepada guru
bukan opsyen

Bilangan Kursus dalaman

Bilangan kali pencerapan seorang guru setahun

1. Memudahkan
maklumat
diperolehi
dengan cepat
dan terkini

Kurikulum

Petunjuk Prestasi Utama


(KPI)

4. Menilai
kemahiran guru
dalam P&P
praktikal padang

PELAN TAKTIKAL PANITA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SJK (C) CHENG HWA TAHUN 2016 - 2020
7

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA
Matlamat
Objektif
Strategi

:
:
:

Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan


Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Program terancang melibatkan panitia, guru mata pelajaran dan pelajar

Bi
l

Pelan Taktikal
(Program)

Tanggungjawab

Tempoh

Latihan permainan
pada waktu PJK
dan kokurikulum

Panitia mata
pelajaran

Januari Jun

Ceramah Motivasi
& Pameran
Kesihatan

Panitia mata
pelajaran

Mac - Ogos

Ruangan/ sudut
khas yang berkaitan
dengan PJK

Panitia mata
pelajaran dan
pelajar

Sepanjang
tahun

Matlamat
Objektif
Strategi

:
:
:

Kos

Output/hasil

KPI

Pelan Kontigensi

Meningkatkan penguasaan
kemahiran asas permainan

80% pelajar lulus ujian


kemahiran

Kelas teori dan


tayangan video

100% palajar dapat


menguruskan kesihatan diri
dengan cara yang betul

Kelas teori dan


tayangan video

Pengumpulan bahan-bahan
berkaitan setiap bulan

Mengakses bahan
dari sumber internet

Menyemai kesedaran
tentang isu-isu berkaitan
dengan kesihatan diri dan
persekitaran
Memberi kesedaran dan
motivasi dalam penjagaan
kesihatan diri

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia


Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini
Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Bi
l

Pelan Taktikal
(Program)

Tanggungjawab

Tempoh

Kos

Output/hasil

KPI

Pelan Kontigensi

1.

Mengemaskini dan
menyusun fail

Panitia mata
pelajaran

Januari Disember

Maklumat terkini dan


mudah diakses

Data terkini setiap masa

Maklumat disimpan
dalam komputer

Matlamat
Objektif

:
:

Strategi

Catatan

Catatan

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia


1. Merancang program sesuai bagi guru mata pelajaran
2. Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen
Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran
8

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA
Bi
l

Pelan Taktikal
(Program)

Tanggungjawab

Tempoh

Kos

Output/hasil

KPI

Pelan Kontigensi

1.

Kursus dalaman
bagi guru bukan
opsyen

Panitia dan guru


mata pelajaran

Januari Jun

Guru yakin dan


berkemahiran dalam P&P

Guru mahir mengendalikan


praktikal kemahiran

Kelas teori dan


tayangan video

2.

Pengenalan kepada
perlaksanaan
SEGAK

Guru mampu
mengendalikan penilaian
SEGAK dengan baik

Perlaksanaan SEGAK
berjalan dengan lancar dan
mengikut prosedur yang
ditetapkan kementerian

Buku manual
pelaksanaan SEGAK

Output/hasil

KPI

Pelan Kontigensi

Guru yakin dan


berkemahiran dalam P&P

Guru mahir mengendalikan


praktikal kemahiran

Matlamat
Objektif
Strategi

:
:
:

Ketua Panitia

Januari

Catatan

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia


Menilai kemahiran guru dalam P&P praktikal padang
Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Bi
l

Pelan Taktikal
(Program)

Tanggungjawab

Tempoh

1.

Pencerapan berkala

Ketua panitia,
Ketua bidang

Januari
Ogos

Kos

Catatan

PELAN OPERASI PANITA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SJK (C) CHENG HWA TAHUN 2016 - 2020
Nama Program
Matlamat:

:
:

Program Latihan pada waktu PJK dan Kokurikulum


Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan
9

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah
1
2
3

:
:
:
:

Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan dalaman dari segi kualiti dan kuantiti
Februari hingga Oktober
Murid Tahun 1 - Tahun 6
-

Proses Kerja
Perlantikan Jawatankuasa semasa
mesyuarat panitia

Tanggungjawab
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Tempoh

Taklimat kepada murid


Mempromosikan program
- surat pemberitahuan kepada ibu bapa/
penjaga

Guru Mata Pelajaran

Sekali

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Seminggu

Menghadiri program

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Murid

Penilaian/Post Mortem

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Nama Program
Matlamat:
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:
:
:
:

Status/Pelan Kontigensi

Sekali

(tahap 1 dan 2) 30 minit


2 kali dalam seminggu
(tahap 2)sejam pada masa
kokurikulum
Selepas setiap aktiviti
dilaksanakan

Ceramah, Motivasi & Pameran Kesihatan


Meningkatkan tahap penguasaan pengetahuan dalam kesihatan diri dan persekitaran
Menyemai kesedaran tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan diri dan persekitaran
Mac hingga Ogos
Murid Tahun 1 - Tahun 6
10

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA

Langkah

Proses Kerja

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas

Taklimat kepada murid

Mempromosikan program
- surat pemberitahuan kepada ibu bapa/ penjaga
- surat jemputan kepada penceramah dan agensi
yang berkaitan

Menghadiri program

Penilaian/Post Mortem

Tanggungjawab
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Guru Kesihatan
Kaunselor
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Pelajar
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Guru Kesihatan
Kaunselor

Tempoh

Status/Pelan Kontigensi

Sekali

Sekali

Seminggu

3 jam

Selepas setiap aktiviti


dilaksanakan

11

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA
Nama Program
Matlamat:
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah

:
:
:
:
:
:

Mengadakan Ruangan/ Sudut Khas Berkaitan Dengan PJK


Meningkatkat tahap penguasaan pengetahuan dalam kesihatan diri dan persekitaran
Memberi kesedaran dan motivasi dalam penjagaan diri dan persekitaran
Sepanjang tahun
Murid Tahun 1- 6
Proses Kerja

Tanggungjawab
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Tempoh

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas

Taklimat kepada murid

Mempromosikan program
- pemberitahuan kepada murid

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Sekali

Melaksanakan program

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Murid

Sepanjang tahun

Penilaian/Post Mortem

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Selepas setiap aktiviti


dilaksanakan

Status/Pelan Kontigensi

Sekali
Sekali

12

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA
Nama Program
Matlamat:
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah

:
:
:
:
:
:

Mengemaskini dan Menyusun Fail


Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini
Januari hingga Disember
Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran
Proses Kerja

Tanggungjawab
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Tempoh

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas

Taklimat kepada Guru Mata pelajaran

Mempromosikan program
- surat perlantikan kepada guru yang berkenaan

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Sekali

Penilaian/Post Mortem

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Selepas setiap aktiviti


dilaksanakan

Status/Pelan Kontigensi

Sekali
Sekali

13

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA
Nama Program
Matlamat:
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah

:
:
:
:
:
:

Kursus Dalaman bagi Guru Bukan Opsyen


Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen
Januari hingga Jun
Guru Mata pelajaran bukan opsyen
Proses Kerja

Tanggungjawab
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Tempoh

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas

Taklimat kepada guru

Ketua Panitia

Sekali

Mempromosikan program
- surat pemberitahuan kepada guru berkenaan

Ketua Panitia

Seminggu

4
5

Menghadiri program
Penilaian/Post Mortem

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Status/Pelan Kontigensi

Sekali

3 jam
Selepas setiap aktiviti
dilaksanakan

14

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA
Nama Program
Matlamat:
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah

:
:
:
:
:
:

Kursus Pengenalan Kepada Perlaksanaan Program SEGAK


Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Guru mampu mengendalikan penilaian SEGAK nemgikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian
Januari
Guru Matapelajaran
Proses Kerja

Tanggungjawab
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Tempoh

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas

Taklimat kepada guru

Ketua Panitia

Sekali

Mempromosikan program
- surat pemberitahuan kepada guru berkenaan

Ketua Panitia

Seminggu

4
5

Menghadiri program
Penilaian/Post Mortem

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Status/Pelan Kontigensi

Sekali

3 jam
Selepas setiap aktiviti
dilaksanakan

15

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA
Nama Program
Matlamat:
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah
1

:
:
:
:
:
:

Pencerapan Berkala
Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Guru yakin dan berkemahiran dalam P&P
Januari hingga Ogos
Guru Matapelajaran
-

Proses Kerja
Pemberitahuan tarikh- tarikh pencerapan kepada
guru matapelajaran

pencerapan

Penilaian/Post Mortem

Tanggungjawab
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Ketua Bidang
Ketua Panitia
Ketua bidang

Tempoh

Status/Pelan Kontigensi

Sekali
1 kali
Selepas semua pencerapan
dilaksanakan

16

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA

CARTA GANTT PELAKSANAAN RANCANGAN PANITIA


BIL
1

3
4
5

PROGRAM
Program Latihan
pada waktu PJK
dan Kokurikulum
Ceramah, Motivasi
& Pameran
Kesihatan
Ruangan/ Sudut
Khas Berkaitan
Dengan PJK
Mengemaskini dan
Menyusun Fail
Kursus Dalaman
bagi Guru Bukan
Opsyen
Kursus
Pengenalan
Kepada
Perlaksanaan
Program SEGAK
Pencerapan
Berkala

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

17