Anda di halaman 1dari 4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan
rahmat, inayah, taufik dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan
penyusunan laporan dengan judul acara Mineral Transparan 1 pada mata
kuliah Mineragrafi. Semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu
acuan,

petunjuk

maupun

pedoman

bagi

pembaca

dalam

memberikan

infromasi mengenai sifat fisik dan sifat optis mineral K-Feldspar dan mineral
Plagioklas.
Harapan saya semoga laporan ini dapat menambah pengetahuan dan
pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk
maupun isi laporan ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Dalam penyusunan laporan ini, masih banyak kekurangan baik dari segi
penyusunan ataupun penggunaan kata. Oleh kerena itu saya harapkan kepada
para

pembaca

untuk

memberikan

masukan-masukan

yang

bersifat

membangun untuk kesempurnaan laporan ini.

Makassar, November 2015

Praktikan

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR.................................................................................

DAFTAR ISI.............................................................................................

ii

DAFTAR GAMBAR..................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN........................................................................

1.1 Latar Belakang...........................................................................

1.2 Rumusan Masalah......................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan Percobaan...................................................

1.4 Manfaat Percobaan....................................................................

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA................................................................

2.1

Pengertian Mineral....................................................................

2.2

Bowens Reaction Series...........................................................

2.3 Plagioclase.................................................................................

10

2.4 Alkali Feldspar............................................................................

14

2.5

Genesa Feldspar........................................................................

16

2.6

Sistem Penambangan Feldspar.................................................

18

2.7

Pengolahan Feldspar.................................................................

19

2.8

Kegunaan Feldpsar....................................................................

20

BAB III METODOLOGI PERCOBAAN....................................................

21

3.1 Alat dan Bahan...........................................................................

21

3.2 Prosedur Kerja............................................................................

22

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN......................................................

24

4.1 Hasil...........................................................................................

24

4.2 Pembahasan...............................................................................

25

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN......................................................

27

5.1 Kesimpulan.................................................................................

27

5.2 Saran..........................................................................................

28

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................

29

LAMPIRAN..............................................................................................

30

ii

DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1. Bagan Deret Bowens Reaction Series.................................

10

Gambar 2.2. Kenampakan mineral Orthoclase.........................................

14

Gambar 2.3. Kenampakan mineral Sanidine............................................

15

Gambar 2.4. Kenampakan mineral Microcline..........................................

15

Gambar 2.5. Kenampakan mineral Anorthoclase.....................................

16

Gambar 2.6. Peta Persebaran Feldspar di Indonesia................................

17

Gambar 2.7. Penambangan Feldspar di Desa Krinjing oleh PT Beralam...

18

Gambar 4.1. Mineral Anorthite pada nikol sejajar, nikol silang dan T.R.O.

24

Gambar 4.2. Mineral Microcline pada nikol sejajar, nikol silang dan T.R.O.
................................................................................................................. 24

iii

LAMPIRAN

30

Anda mungkin juga menyukai