Anda di halaman 1dari 69

MODUL ___ JAM

Pelan
Pembanguna
n Organisasi

Modul Latihan
PEMBANGUNAN
DASAR DAN
HALA TUJU
SEKOLAH
14 Laluan
Lembaran Kerja Latihan
Disusun oleh

Abdul Razak bin Alias


Institut Aminuddin Baki, Bandar Enstek
abdulrazakal@iab.edu.my [019 947 4045]

abdulrazakal@iab.edu.my

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
Sejahtera

abdulrazakal@iab.edu.my

PERANCANGAN JANGKA MASA PANJANG


(PERANCANGAN STRATEGIK)

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 2025


1
abdulrazakal@iab.edu.my

Sebelas Anjakan Untuk Transformasi Sistem

1
Menyediakan
Kesamarataan Akses
Kepada Pendidikan
Berkualiti Bertaraf
Antarabangsa

Memastikan Setiap
Murid Menguasai
Kemahiran Dalam
Bahasa Malaysia Dan
Bahasa Inggeris Dan
Digalakkan Mempelajari
Bahasa Tambahan

3
Melahirkan Rakyat Yang
Menghayati Nilai

4
Mentransformasi
Profesion Keguruan
Menjadi Profesion
Pilihan

5
abdulrazakal@iab.edu.my

Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan


standard antarabangsa. Melancarkan Kurikulum Standard Sekolah
Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
yang disemak semula pada 2017
Merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan
sekolah (PBS) untuk meningkatkan secara berperingkat peratusan
soalan yang mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016.
Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan
Matematik
Memperluas akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan,
bermula dengan pendidikan vokasional
Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolmen sejagat
menjelang 2020
Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran
untuk murid berkeperluan khusus
Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun
bermula pada umur 6 tahun
Melaksanakan KSSR Bahasa Malaysia untuk Sekolah Jenis
Kebangsaan dengan sokongan pemulihan yang intensif bagi murid
yang memerlukan
Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris
Meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris
Menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggeris kertas wajib lulus
peringkat SPM dan memperluaskan peluang bagi pendedahan
terhadap bahasa Inggeris
Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang
2025
Mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan
lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang
erat antara murid
Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan
keperluan penyertaan murid dalam 1Sukan, 1Kelab, dan 1Badan
Beruniform
Mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk
memudah cara interaksi antara jenis sekolah
Mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 supaya terdiri
daripada kalangan graduan 30% teratas
Merombak IPG setanding dengan standard bertaraf dunia menjelang
2020
Meningkatkan kualiti program Pembangunan Profesional Berterusan
(CPD) mulai 2013
Memastikan guru memberi tumpuan kepada fungsi teras pengajaran
mulai 2013
Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan
prestasi menjelang 2016
Memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar
pengajaran, dan pakar bidang khusus menjelang 2016
Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas
dan proses pensijilan mulai 2025
Memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan penggantian

Memastikan Kepimpinan
Berprestasi Tinggi
Ditempatkan Di Setiap
Sekolah

Mengupaya JPN, PPD


Dan Sekolah Untuk
Menyediakan
Penyelesaian Khusus
Berasaskan Keperluan

7
Memanfaatkan ICT Bagi
Meningkatkan Kualiti
Pembelajaran Di
Malaysia

Mentransformasi
Kebolehan Dan
Keupayaan Penyampaian
Kementerian

Bekerjasama Dengan Ibu


Bapa, Komuniti, Dan
Sektor Swasta Secara
Meluas

10

Memaksimumkan
Keberhasilan Murid Bagi
Setiap Ringgit

11

Meningkatkan Ketelusan
Untuk
Kebertanggungjawaban

abdulrazakal@iab.edu.my

bagi pengetua/guru besar mulai 2013


Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua/ Guru Besar yang baharu
secara berperingkat, dengan lebih sokongan dan
kebertanggungjawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan
murid
Mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui program
yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang
2014
Memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah dan
autonomi kepada sekolah yang memenuhi kriteria prestasi minimum
Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas
menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak
Memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima
sokongan kewangan yang saksama
Menyediakan akses Internet dan persekitaran pembelajaran maya
melalui 1BestariNet bagi kesemua 10,000 sekolah
Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan
terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik
menyampaikan pengajaran dalam Sains, Matematik, Bahasa
Malaysia, dan Bahasa Inggeris
Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan
pembelajaran kadar kendiri untuk memperluas akses kepada
pengajaran berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap
kemahiran murid
Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat
keputusan tentang bajet dan personel mulai 2013, serta meningkatkan
kebertanggungjawaban bagi menambah baik keberhasilan murid
Sekurang-kurangnya 2,500 personel daripada Kementerian dan JPN
ditempatkan di PPD untuk memberi lebih sokongan kepada sekolah
menjelang 2014
Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan
kepimpinan utama mulai 2013
Merangka fungsi dan struktur baharu Kementerian menjelang 2013,
dan pelaksanaan mulai 2016
Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak
mereka melalui sarana pelibatan ibu bapa dan akses dalam talian
kepada kemajuan anak di sekolah
Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai
pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016
Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang
2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi
sebagai penaja
Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan
merasional program berimpak rendah pada setiap tahun
Memanfaatkan peluang kecekapan, dengan mengagihkan peruntukan
kepada bidang paling penting seperti peningkatan kemahiran dan
latihan guru
Menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran dan
inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mulai 2013
Melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025

Awam Secara Langsung

ASPIRASI SISTEM
Akses

Kualiti

Ekuiti

Perpaduan

Kecekapan

100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah


hingga menengah atas menjelang tahun 2020
Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang
pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing.
Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak
dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5)menjelang
2020.
Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa
seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun
Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan
keunikan sistem pendidikan di Malaysia, dan setanding dengan sistem pendidikan
antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia
dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut
pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang (TIMSS dan
PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran tambahan yang
menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh
dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa.
50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi,
gender) menjelang tahun 2020
Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada
setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang
sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian
antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara
gender sehingga 50% menjelang 2020.
Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada
kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian
Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu perempat
daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain daripada
pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami,
menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian
pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian
berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid
berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas
perpaduan rakyat Malaysia.
Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia
ada
Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun
peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah
disalurkan ke dalam sistem. Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap
pelaburan semasa, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut tahap peruntukan semasa.

abdulrazakal@iab.edu.my

ASPIRASI MURID
Pengetahuan

Kemahiran
Berfikir

Kemahiran
Memimpin

Kemahiran
Dwibahasa

Etika dan
Kerohanian

Identiti
Nasional

Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran


literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran
teras seperti Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan
am yangmenyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia,
dan geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran
dalam bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan.
Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan
mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang
hayat) untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan
mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif
termasuk penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif. Bidang ini kurang
diberi perhatian, menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu
pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik.
Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan
bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan
negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan
mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan
mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan
merangkumi empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi,
dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.
Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan
dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi
antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan
bahasa ini selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya
menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di
samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain
sebagai bahasa tambahan.
Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi
mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka
boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang
kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan
sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu
penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara.
Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan
untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali
sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosio ekonomi.
Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami
sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi
mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh
amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami
dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian.

abdulrazakal@iab.edu.my

Laluan 1
PEMIKIRAN STRATEGIK: TEMPLAT ABC UNIVERSAL
Sumber: Haines Centre for Strategic Management
Menjelaskan dan Mempermudahkan Pemikiran Anda Tentang Projek Anda
__________________________________________________________
(Nama Organisasi Isu Masalah Projek Usaha Perubahan (dll.)

__________________
TARIKH MASA KINI

IMBASAN PERSEKITARAN LUARAN


MASA DEPAN
Apakah yang akan berubah di masa depan
kita? Persekitaran luaran yang akan
memberi kesan kepada kita

KENDALIAN SISTEM / PROSES

Bagaimanakah kita sampai ke sana (merapatkan jurang dari

INPUT

ke

Di manakah kita
sekarang?

____________________
TARIKH MASA DEPAN

OUTPUT/ OUTCOMES

PENILAIAN SEMASA

A \?

TINDAKAN
KEUTAMAAN

STRATEGI UTAMA

HASIL YANG DIINGINI

(dan bajet)

W
Di manakah kita
mahu menjadi?

GELUNG MAKLUM BALAS

Ukuran Kejayaan Utama / Matlamat


Bagaimanakah kita akan tahu apabila
kita sampai ke sana?

abdulrazakal@iab.edu.my

PERANCANGAN STRATEGIK
Membina Pelan Pembangunan Organisasi memerlukan Perancangan Strategik.
Perancangan

strategik adalah usaha

yang

berhati-hati dan

berdisiplin bagi

menghasilkan keputusan serta tindakan asas yang membentuk dan memandu


organisasi, apa yang dilakukannya dan mengapa ia melakukannya (Bryson, 2011).
Perancangan strategik adalah pendekatan yang berurusan dengan cabaran yang
dihadapi organisasi. Cabaran ini memerlukan pemimpin berhati-hati dan berdisiplin jika
ia ingin diurus secara efektif.
Semua organisasi adalah dalam keadaan perubahan yang berterusan dan berubahubah walaupun mereka merasakan ianya stabil adalah secara tipikal berubah dalam
berbagai cara. Orang akan datang dan pergi, mandat bertukar, bajet berubah,
keperluan dan harapan pemegang taruh adalah juga berubah dan sebagainya.
Organisasi yang diurus secara strategik mendefinisikan di mana mereka mahu menjadi
dan mengurus perubahan secara efektif menerusi agenda tindakan bagi mencapai
masa depan berkenaan.

Perancangan strategik adalah cara berfikir, bertindak dan belajar.

Ia sering kali mengambil pandangan yang komprehensif dengan memberi


fokus terhadap gambaran yang besar atau big picture, ia juga membawa
tindakan yang spesifik, disasarkan dalam masa kini dan memberi kesan
jangka masa panjang.

Ianya berkaitan dengan berwawasan dan sering kali proaktif berbanding


reaktif bagi menangani isu keperluan untuk berubah.

Ianya fleksibel dan praktikal.

Ianya panduan membuat keputusan dan pengagihan peruntukan;


perancangan strategik adalah panduan membuat bajet.

7
abdulrazakal@iab.edu.my

Perancangan strategik bukanlah satu perkara tersendiri tetapi sebagai pilihan set
konsep, prosedur, metodologi dan alat yang boleh membantu organisasi bukan
berasaskan keuntungan dan awam menjadi lebih berjaya dalam mendefinisi dan
mencapai misi dan visi mereka dan dalam mencipta nilai yang signifikan dan bertahan.
Menerusi perancangan strategik, organisasi boleh

Membincang dan mendokumen tentang persekitaran di mana mereka


berada

dan

beroperasi

dan

meneroka

faktor

dan

trend

yang

mempengaruhi cara mereka melakukan urusan dan melakukan peranan


meraka.

Memperjelas dan merangka isu atau cabaran yang dihadapi organisasi.

Memperjelas misi, matlamat dan nilai organisasi dan menyatakan dengan


jelas visi, di mana organisasi mahu berada.

Membangun strategi bagi melaksanakan mandat, memenuhi misi,


merealisasi visi, mencapai matlamat dan mencipta nilai dengan mengenal
pasti dan melaksanakan semula mandat, misi, nilai, matlamat, peringkat
hasil dan perkhidmatan, klien, pengguna atau pembayar, kos, kewangan,
struktur, proses dan pengurusan.

Untuk lebih efektif, perancangan strategik mesti berorientasikan tindakan dan


keputusan dan mesti dihubungkan kepada perancangan operasi. Ia mesti juga
dihubungkan kepada pelbagai jenis fungsi perancangan - teknologi maklumat, sumber
manusia, kewangan, pelan urusan dan sebagainya. Perancangan untuk semua jenis
mesti dilakukan dengan implementasi perkara yang ada dalam fikiran, dan
implementasi proses sendiri mesti diuruskan secara efektif; sebaliknya, harapan dan
impian lebih sedikit daripada fantasi.

8
abdulrazakal@iab.edu.my

RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI


Misi

Visi

Nilai

PELAN JANGKA MASA PANJANG


(3 5 TAHUN)
Matlamat / Bidang
Keberhasilan Utama
(KRA) 1

Objektif 1

Strategi 1

Matlamat / Bidang
Keberhasilan Utama
(KRA) 2

Objektif 2

Strategi 2

Matlamat / Bidang
Keberhasilan Utama
(KRA) 3

Objektif 3

Strategi 3 dan

PELAN JANGKA MASA PENDEK


(1 TAHUN)
Pelan
Taktikal
Operasi 1
Operasi 2
Operasi 3
Operasi 4

Pelan
Operasi 1

Pelan
Operasi 2

Pelan
Operasi 3

Pelan
Operasi 4

9
abdulrazakal@iab.edu.my

EDARAN
EDARAN
02
02

Laluan 2
MISI
Mengapakah sekolah wujud?
Perkhidmatan, Produk &
Maklumat
1 Menggambarkan
apakah yang organisasi
lakukan sekarang
(apakah perkhidmatan
yang ditawarkan?) DAN
bagaimanakah cara
melakukannya

Pelanggan
2 Menggambarkan kepada
siapakah perkhidmatan
tersebut diberikan. Ianya
menjawab soalan
siapakah pelanggan
utama organisasi?

Perkhidmatan, Produk &


Maklumat
Melestarikan Sistem
Pendidikan Yang
Berkualiti

"Misi

kami

adalah

Hasil Akhir, Outcome,


Akibat

Pelanggan
Individu Murid

untuk

menyediakan

3 Menggambarkan hasil
akhir yang diingini.
Apakah keperluan
pelanggan yang dapat
organisasi penuhi?

Hasil Akhir, Outcome,


Akibat
Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi
Negara

...

(pelanggan)

dengan

...

(perkhidmatan dan produk) dalam rangka mencapai ... (mengapa kita


wujud / ciri-ciri keunikan, nilai atau prinsip pegangan utama sekolah
dalam memenuhi tujuan kewujudannya).

abdulrazakal@iab.edu.my

EDARAN
0210
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Huraian
[Kata kunci dalam Misi]
Membangun

Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau


mengembangkan) murid

Potensi

Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau


melakukan sesuatu; keupayaan

Individu

Murid

Melestarikan

Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem

Keteraturan, teratur

Pendidikan

Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu


mendidik, pengetahuan mendidik

Berkualiti

Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Memenuhi

Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi

Keinginan yg kuat (utk mencapai, mengadakan, dll


sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara

Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

SMKST berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan)


kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran
berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan
identiti nasional. Kemampuan ini akan dibangunkan oleh SMKST dengan
pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi nilainya.

abdulrazakal@iab.edu.my

Laluan 3
VISI
Visi mengandungi pernyataan tertinggi yang hendak dicapai oleh sesebuah
organisasi dan lazimnya mengandungi maklumat mengenai cita-cita organisasi.

Pernyataan visi adalah gambaran keunggulan prestasi organisasi yang dikongsi


bersama.

Ia adalah panduan gambaran kejayaan dan menjawab soalan:

"Apakah yang ingin kita ciptakan?"

"Bagaimanakah kita ingin dikenali?"

Proses pembinaan visi;

Berfikir mengenai masa hadapan yang ingin dicapai dalam masa 3 -5 tahun.

Membentuk halatuju yang jelas berdasarkan aktiviti organisasi.

Memberi inspirasi kepada anggota organisasi.

Memutuskan Siapa Kita, Apa Kita Buat, dan Ke Mana Hendak Kita Tuju.

abdulrazakal@iab.edu.my

11

Apakah yang sekolah ingin capai?


Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Huraian
[Kata kunci dalam Visi]
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik
Berkualiti

Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan

Manusia (murid)

Terdidik

Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang


sempurna; terlatih

Negara

Malaysia

Sejahtera

Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa


dan makmur; selamat

SMKST adalah institusi yang cemerlang dalam memberi ilmu pengetahuan yang
baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan menghasilkan atau mengeluarkan
kumpulan murid yang mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna ke arah
membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

abdulrazakal@iab.edu.my

12

Laluan 4
NILAI SEKOLAH
Nilai merupakan

Faktor kemanusiaan yang akan mendorong pekerjaan.

Set panduan, prinsip, kepercayaan, atau pernyataan yang akan menyokong


mematuhi janji dan sebagai panduan mencapai visi.

Kolaboratif
Kepelbagaian

Hormat
NILAI

Kecemerlangan

Integriti

Inovasi

abdulrazakal@iab.edu.my

13

14

Huraian berkaitan nilai:

Kolaboratif

Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang


melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu
dalam merancang, melaksana dan menyelesaikan
sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian

Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai


pendekatan dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Kecemerlangan

Semua warga akan memastikan setiap perkara yang


dilakukan adalah elok / indah / gemilang.

Inovasi

Semua warga sekolah akan menghasilkan dan


menggunakan sesuatu yang baru dalam pendekatan
pengajaran, pembelajaran dan pengurusan .

Hormat

Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah


atau menerima kehendak atau pendapat orang lain

abdulrazakal@iab.edu.my

PIAGAM PELANGGAN

15

Komitmen bertulis, dipamerkan, jaminan penyampaian perkhidmatan mengikut


standard dan memberitahu hak-hak pelanggan.
Komitmen - 1. sikap (pendirian atau perbuatan) memberikan sepenuh tenaga
dan perhatian dsb atau menunjukkan sokongan dan azam yg sepenuhnya
kpd sesuatu, iltizam: semuanya dihasilkan oleh barisan pekerja yg
bersemangat tinggi, bermotivasi, dan mempunyai ~ yg tinggi terhadap kerja;
Malaysia mengulangi ~nya terhadap projek ini; 2. perjanjian (persetujuan,
kata putus, dsb) utk melakukan sesuatu yg menjadikan sesuatu pihak itu
terikat utk melaksanakannya: buat sementara ini ~ sudah dibuat utk
mengekalkan askar-askarnya di sana.
Ikrar - Ar 1. lafaz janji, pengakuan dsb; 2. janji yg sungguh-sungguh, biasanya
disertai dgn sumpah, pengakuan: kami membuat ~ akan tetap setia antara
satu sama lain; membaca ~; 3. ark piagam: ~ Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu; berikrar berjanji dgn sungguh-sungguh hati secara lisan: orang
kampung itu telah ~ akan bersatu padu utk menentang musuh; mengikrarkan
1. melafazkan janji, pengakuan dsb: berjuta-juta rakyat negeri ini ~ kesediaan
mereka utk membela ibu pertiwi; 2. mengakui, menetapkan sah,
membenarkan: ~ syarat-syarat perjanjian itu; 3. menetapkan niat; pengikraran
perbuatan mengikrarkan; pengikrar orang (kumpulan orang dsb) yg berikrar
atau mengikrarkan sesuatu.
(Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008 2013)

abdulrazakal@iab.edu.my

16

Ditulis berdasarkan kaca mata pelanggan. Ditetapkan standard satu ukuran


kejayaan kuantitatif.
Fokus Pelanggan, standard dan sikap
Ciri-ciri Jelas, senang disebarkan, praktikal, khusus, mempunyai
kebolehpercayaan, dan boleh ditambah baik.
[SMKST] komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada
semua pelanggan kami
KEPADA MURID
1.
2.

Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu


jadual bermula.
Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan
diserahkan.

KEPADA GURU DAN KAKITANGAN


3.
4.

Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari
selepas diserahkan.
Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada
pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

KEPADA WARIS
5.
6.

Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan


diterima.
Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2
minggu selepas dilaksanakan.

KEPADA PEMEGANG TARUH


7.

abdulrazakal@iab.edu.my

17

Laluan 5
INDIKATOR KEJAYAAN SEKOLAH

Indikator kejayaan sekolah boleh dibahagikan kepada dua:


1.

Berfokuskan murid

2.

Tidak berfokuskan murid

Indikator menyediakan standard untuk sekolah atau murid dilihat dan boleh diukur.
Tanpanya, ianya susah, ataupun mustahil untuk mengukur kejayaan murid atau
keberkesanan sekolah atau cuba menambahbaik pembelajaran. Indikator juga
mengukur sejauh mana misi dan visi sekolah dicapai.

Indikator Kejayaan Murid adalah keputusan yang boleh diukur berfokuskan murid
yang sekolah ada keupayaan, berhasrat atau perlu mempengaruhi dan baginya ia
sanggup atau dikehendaki dipertanggungjawabkan. Manakala indikator tidak
berfokuskan murid tertumpu kepada ukuran kejayaan sekolah yang boleh digunakan
selain daripada pencapaian murid sendiri.

Indikator Kejayaan
Berfokuskan Murid
1. Pencapaian Prestasi
Akademik

Yang Diukur Oleh


Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)

Peratus murid lulus


Peratus murid memperolehi 5A
Gred Purata Sekolah (GPS)

Pentaksiran Pusat (PP) Tahun 6

abdulrazakal@iab.edu.my

Peratus murid memperoleh pencapaian sekurangkurangnya D (Tahap Minimum) dalam semua mata
pelajaran
Peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) dalam semua mata pelajaran.

Indikator Kejayaan
Berfokuskan Murid

Yang Diukur Oleh


Pentaksiran Sekolah (PS) Tahun 6

18

Peratus murid memperoleh pencapaian sekurangkurangnya D (Tahap Minimum) dalam semua mata
pelajaran.
Peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) dalam semua mata pelajaran.

Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3

Peratus murid memperoleh pencapaian sekurangkurangnya D (Tahap Minimum) semua mata pelajaran.
Peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) dalam semua mata pelajaran.

Pentaksiran Sekolah (PS) Tingkatan 3

Peratus murid memperoleh pencapaian sekurangkurangnya D (Tahap Minimum) semua mata pelajaran.
Peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) dalam semua mata pelajaran.

Sijil Pelajaran Malaysia

Peratus murid layak mendapat sijil


Peratus murid memperoleh A dalam semua mata
pelajaran
Gred Purata Sekolah (GPS)

Literasi dan Numerasi

Peratus murid mencapai standard literasi Bahasa


Melayu
Peratus murid mencapai standard literasi Bahasa
Inggeris
Peratus murid mencapai standard numerasi

Kemahiran Dwibahasa

Peratus menguasai tahap minimum kemahiran


dwibahasa

19
abdulrazakal@iab.edu.my

Indikator Kejayaan
Berfokuskan Murid

Yang Diukur Oleh


Pencapaian Markah Kokurikulum Murid

2. Pencapaian Prestasi
Kokurikulum

Peratus murid mencapai purata nilai gred kumulatif


sekurang-kurang 7.0

Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum

Peratus murid memperoleh markah 30 (daripada 50) dan


ke atas dalam penglibatan aktiviti sukan dan
kokurikulum.
Peratus murid memperoleh markah 24 (daripada 40) dan
ke atas dalam penyertaan aktiviti sukan dan
kokurikulum.
Peratus murid memperolehi markah 12 (daripada 20) dan
ke atas dalam prestasi aktiviti sukan dan kokurikulum.

Aspek Pentaksiran Aktiviti Ekstra Kurikulum

Peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke


atas dalam aspek perkhidmatan aktiviti ekstra
kurikulum.
Peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke
atas dalam aspek anugerah aktiviti ekstra kurikulum.
Peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke
atas dalam aspek khidmat masyarakat aktiviti ekstra
kurikulum.
Peratus murid memperolehi skor 6 dan ke atas dalam
aspek nilam aktiviti ekstra kurikulum.

Indeks Jisim Badan / Body Mass Index (BMI)

Peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (Body


Mass Index BMI) pada tahap normal.

Pencapaian Sukan dan Permainan

Bilangan penyertaan yang mencapai sekurang-kurangnya


tempat ketiga di peringkat daerah dalam tempoh 3 tahun.
Bilangan penyertaan yang mencapai tempat pertama di
peringkat daerah dalam tempoh 3 tahun.

Pencapaian KoAkademik

abdulrazakal@iab.edu.my

20

Indikator Kejayaan
Berfokuskan Murid

Yang Diukur Oleh

Bilangan penyertaan yang mencapai sekurang-kurangnya


tempat ketiga di peringkat daerah dalam tempoh 3 tahun.
Bilangan penyertaan yang mencapai tempat pertama di
peringkat daerah dalam tempoh 3 tahun.

Pencapaian Unit Pakaian Seragam

Bilangan penyertaan yang mencapai sekurang-kurangnya


tempat ketiga di peringkat daerah dalam tempoh 3 tahun.
Bilangan penyertaan yang mencapai tempat pertama di
peringkat daerah dalam tempoh 3 tahun.

Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid

3. Pencapaian sahsiah
terpuji oleh semua
murid.

Peratus murid Memperlihatkan Sikap dan Perlakuan


Positif (Instrumen Mengukur Berdasarkan SKPM)

Memperlihatkan Kekemasan Diri.


Memperlihatkan Keyakinan Diri.
Memperlihatkan Kemesraan, Kesopanan Dan
Sikap Hormat-Menghormati.
Mengamalkan Ketepatan Masa Dan
Kesegeraan
Menjaga Kebersihan Sekolah.
Menjaga Harta Benda Sekolah Dengan Tidak
Melakukan Vandalisme.

Salah Laku Disiplin

Peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan


Peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana
Peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat

Kehadiran Ke Sekolah

Peratus murid hadir sekolah melebihi 98.00 peratus kehadiran


setahun.

Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)

Peratus murid lulus PAFA

21

abdulrazakal@iab.edu.my

18

Indikator Kejayaan
Tidak Berfokuskan
Murid
4. Pencapaian prestasi
kepimpinan dan
pengurusan sekolah

Yang Diukur Oleh


Penarafan sekolah berdasarkan SKPM

Band Sekolah

Pengurusan Kewangan

Sekolah menerima Laporan Audit Cemerlang

Kepuasan Pelanggan

Bilangan aduan yang diterima sekolah


Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi 4.00

Penglibatan Ibu Bapa

Peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah

Hubungan Luar

Bilangan sekolah luar hadir melaksanakan penanda arasan

Sarana Sekolah

abdulrazakal@iab.edu.my

Tahap aspek Iklim Sekolah (berdasarkan soal selidik


aspek yang menyokong sistem pembelajaran dan amalan
terbaik).
Tahap aspek Komunikasi Berkesan (berdasarkan soal
selidik aspek yang menyokong sistem pembelajaran dan
amalan terbaik).
Tahap aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid
(berdasarkan soal selidik aspek yang menyokong sistem
pembelajaran dan amalan terbaik).
Tahap aspek Tanggungjawab Bersama (berdasarkan soal
selidik aspek yang menyokong sistem pembelajaran dan
amalan terbaik).
Tahap aspek Keputusan Bersama (berdasarkan soala
selidik aspek yang menyokong sostem pembelajaran dan
amalan terbaik).
Tahap aspek Kerjasama Dengan Komuniti (berdasarkan
soal selidik aspek yang menyokong sistem pembelajaran
dan amalan terbaik).

22

Indikator Kejayaan
Tidak Berfokuskan
Murid

Yang Diukur Oleh


Sarana Ibu Bapa

Peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam


pembelajaran anak-anak (berdasarkan soal selidik
penglibatan ibu bapa dalam sarana ibu bapa.
Peratus tahap Sedang penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak (berdasarkan soal selidik
penglibatan ibu bapa dalam sarana ibu bapa.
Peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak (berdasarkan soal selidik
penglibatan ibu bapa dalam sarana ibu bapa).

23
abdulrazakal@iab.edu.my

Laluan 6
MATLAMAT DAN OBJEKTIF
Kejayaan misi dan visi dilihat kepada pencapaian matlamat. Matlamat merupakan
kejayaan yang ingin dicapai yang masih bersifat umum. Ianya diukur berdasarkan
pencapaian objektif.
Objektif merupakan ukuran kejayaan sesuatu matlamat. Ianya sesuatu yang boleh
diukur. Memiliki ciri-ciri SMART.
SMART
S

= Specific / Spesifik;

= Measurable / Boleh Di Ukur;

= Attainable / Boleh Di Capai;

= Reasonable / Wajar-Munasabah;

= Timeline / Ada Tempoh Masa)

Objektif merupakan Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicator KPI)


yang perlu dicapai. Terkandung di dalamnya juga adalah sasaran.
MATLAMAT
1. Pencapaian prestasi akademik
yang tinggi oleh semua
murid.

OBJEKTIF
Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)

100 peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian Sekolah


Rendah pada tahun 2015.
2.00 peratus murid memperolehi 5A dalam Ujian
Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2015.
2.50 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian
Sekolah Rendah pada tahun 2015.

Pentaksiran Pusat (PP) Tahun 6

100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurangkurangnya D (Tahap Minimum) semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada tahun 2017.
5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) semua mata pelajaran dalam Pentaksiran
Pusat Tahun 6 pada tahun 2017.
24

abdulrazakal@iab.edu.my

MATLAMAT

OBJEKTIF
Pentaksiran Sekolah (PS) Tahun 6

100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurangkurangnya D (Tahap Minimum) semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Sekolah Tahun 6 pada tahun 2017.
5.00 peratus Murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) semua mata pelajaran dalam Pentaksiran
Sekolah Tahun 6 pada tahun 2017.

Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3

100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurangkurangnya D (Tahap Minimum) semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2017.
5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) dalam semua mata pelajaran dalam
Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2017.

Pentaksiran Sekolah (PS) Tingkatan 3

100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurangkurangnya D (Tahap Minimum) semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2017.
5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) dalam semua mata pelajaran dalam
Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2017.

Sijil Pelajaran Malaysia

100 peratus murid layak mendapat sijil dalam


peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2017.
2.00 peratus murid memperoleh A semua mata
pelajaran dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia
pada tahun 2017.
4.50 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia pada tahun 2017.

Literasi dan Numerasi

100 peratus murid mencapai standard literasi Bahasa


Melayu pada tahun 2017
100 peratus murid mencapai standard literasi Bahasa
25
Inggeris pada tahun 2017
100 peratus murid mencapai standard numerasi pada
tahun 2017

Kemahiran Dwibahasa
abdulrazakal@iab.edu.my

MATLAMAT

OBJEKTIF

73.00 peratus menguasai tahap minimum kemahiran


dwibahasa pada tahun 2017.

Pencapaian Markah Kokurikulum Murid

90.00 peratus murid mencapai purata nilai gred


kumulatif sekurang-kurang 7.0

Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum

2. Pencapaian Prestasi
Kokurikulum Yang Tinggi
Oleh Semua Murid

100 peratus murid memperoleh markah 30 (daripada 50)


dan ke atas dalam penglibatan aktiviti sukan dan
kokurikulum pada tahun 2017.
100 peratus murid memperoleh markah 24 (daripada 40)
dan ke atas dalam penyertaan aktiviti sukan dan
kokurikulum pada tahun 2017.
100 peratus murid memperolehi markah 12 (daripada
20) dan ke atas dalam prestasi aktiviti sukan dan
kokurikulum pada tahun 2017.

Aspek Pentaksiran Aktiviti Ekstra Kurikulum

100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan


ke atas dalam aspek perkhidmatan aktiviti ekstra
kurikulum pada tahun 2017.
100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan
ke atas dalam aspek anugerah aktiviti ekstra kurikulum
pada tahun 2017.
100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan
ke atas dalam aspek khidmat masyarakat aktiviti ekstra
kurikulum pada tahun 2017.
100 peratus murid memperolehi skor 6 dan ke atas
dalam aspek nilam aktiviti ekstra kurikulum pada tahun
2017.

Indeks Jisim Badan / Body Mass Index (BMI)

100 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan


(Body Mass Index BMI) pada tahap normal pada tahun
2017.

Pencapaian Sukan dan Permainan

abdulrazakal@iab.edu.my

26

10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di


peringkat daerah dalam sukan dan permainan pada tahun

MATLAMAT

OBJEKTIF

2015 2017
5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam
sukan dan permainan pada tahun 2015 2017.

Pencapaian KoAkademik

10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di


peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun 2015
2017
5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam
ko-akademik pada tahun 2015 2017.

Pencapaian Unit Pakaian Seragam

4 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di


peringkat daerah dalam unit pakaian seragam pada tahun
2015 2017.
2 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam
unit pakaian seragam pada tahun 2015 2017.

Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid

100.00 peratus murid memperoleh skor 5 dan ke atas


dalam memperlihatkan sikap dan perlakuan positif pada
tahun 2017.

3. Pencapaian sahsiah terpuji


oleh semua murid.

Memperlihatkan Kekemasan Diri.


Memperlihatkan Keyakinan Diri.
Memperlihatkan Kemesraan, Kesopanan Dan Sikap
Hormat-Menghormati.
Mengamalkan Ketepatan Masa Dan Kesegeraan
Menjaga Kebersihan Sekolah.
Menjaga Harta Benda Sekolah Dengan Tidak
Melakukan Vandalisme.

Salah Laku Disiplin

abdulrazakal@iab.edu.my

27

98.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan


pada tahun 2017.
99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes
sederhana pada tahun 2017.

MATLAMAT

OBJEKTIF
99.50 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat
pada tahun 2017.

Kehadiran Ke Sekolah

100 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 98.00


peratus kehadiran setahun setiap murid pada tahun 2017.

Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)

100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2017.

Penarafan sekolah berdasarkan SKPM

Sekolah berada dalam band 3 pada tahun 2017

Pengurusan Kewangan

4. Pencapaian prestasi
kepimpinan dan pengurusan
sekolah yang cemerlang

Sekolah menerima Laporan Audit Cemerlang pada tahun


2017.

Kepuasan Pelanggan

Kurang daripada 10 bilangan aduan yang diterima


sekolah pada tahun 2017.
Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor 4.00
pada tahun 2017.

Penglibatan Ibu Bapa

80.00 peratus dan lebih kehadiran ibu bapa ke program


sekolah pada tahun 2017

Hubungan Luar

5 dan lebih bilangan sekolah luar hadir melaksanakan


penanda arasan pada tahun 2017.

Sarana Sekolah

abdulrazakal@iab.edu.my

Tahap Cemerlang aspek Iklim Sekolah pada tahun


2017.
Tahap Cemerlang aspek Komunikasi Berkesan.
Tahap Cemerlang aspek Sokongan Terhadap
Kejayaan Murid pada tahun 2017.
Tahap Cemerlang aspek Tanggungjawab Bersama

28

MATLAMAT

OBJEKTIF

pada tahun 2017.


Tahap Cemerlang aspek Keputusan Bersama pada
tahun 2017.
Tahap Cemerlang aspek Kerjasama Dengan Komuniti
pada tahun 2017.

Sarana Ibu Bapa

5.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam


pembelajaran anak-anak.
45.00 peratus tahap Sedang penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak.
50.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa
dalam pembelajaran anak-anak.

Empat (4) Skala Pengukuran


1. Nominal
(Kurang dipercayai, samarsamar dan mungkin keliru)
2. Ordinal
(Samar-samar dan kabur
tetapi lebih dipercayai
daripada nominal
3. Interval Sela
(Lebih dipercayai, tepat)
4. Ratio Nisbah
(Lebih dipercayai, tepat)

Menamakan sesuatu (contoh,


cemerlang, cantik, sejuk, panas)
Matlamat
Menentukan sesuatu lebih hebat
daripada yang lain (contoh,
pasukan ini lebih hebat daripada
pasukan tersebut)
Berkaitan item sepanjang skala
dengan selang yang sama yang
mempunyai titik sifar secara
rambang (contoh, darjah celsius)
Objektif
Berkaitan item sepanjang skala
pada satu titik sifar diketahui
dengan selang yang sama. (contoh,
berat, jarak)

Laluan 7
MENGENAL PASTI ISU / MASALAH / PERSOALAN POKOK
Analisis Persekitaran (Keperluan)

abdulrazakal@iab.edu.my

29

Analisis persekitaran adalah proses untuk mengenal pasti semua elemen dalaman
dan luaran yang boleh memberi kesan kepada prestasi organisasi dan menilai tahap
kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran / ancaman yang hadir. Penilaian
kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran / ancaman kemudiannya dimasukkan ke
dalam proses membuat keputusan untuk menyelaraskan strategi yang lebih baik
dengan persekitaran organisasi.

Aspek Ketara
Strategi
Objektif
Polisi dan Prosedur
Struktur
Teknologi
Rantaian Arahan
Autoriti Formal

Aspek Tersembunyi
Sikap
Persepsi
Norma Kumpulan
Interaksi Formal
Konflik Interpersonal
Konflik Interkumpulan

Apakah cara dan alat mengumpul data bagi tujuan analisis persekitaran?

Untuk mencari penyelesaian yang sesuai bagi peningkatan pencapaian murid


secara khususnya dan pencapaian sekolah amnya, mereka yang bekerja untuk 30
menyelesaikan masalah mesti menentukan apa masalah yang mereka cuba untuk
menyelesaikannya, dan sebab sebenar masalah berkenaan.

abdulrazakal@iab.edu.my

Mana-mana perangkap yang mudah untuk jatuh ke dalamnya sering untuk


seseorang itu terus melompat kepada penyelesaian sebelum memastikan masalah
sebenarnya. Menggali jauh di bawah gejala masalah akan mendedahkan punca
supaya penyelesaian yang sesuai boleh digunakan untuk meningkatkan pencapaian
murid dan keberkesanan sekolah. Banyak alat yang boleh digunakan untuk tujuan
ini, antara alat-alat berkenaan

Percambahan Fikiran (Brainstorming)

Teknik Kumpulan Nominal

Diagram Sebab_Akibat

Matriks Keputusan

Diagram Kesamaan Dan Saling Berhubungan

Analisis Force Field

Matriks Adalah / Bukanlah

Pemetaan Minda

Analisis SWOT

Diagram Pokok

Perbandingan Berpasang

Kajian-kajian (Profil Sekolah), laporan dan aduan dll.

ANALISIS KEPERLUAN
-5

-4

-3

abdulrazakal@iab.edu.my

-2

-1

31
2

Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat


Dalaman
(Dalam Konteks Sekolah)

1.
2.

3.
4.

Apakah yang perlu untuk hebat?


Sekarang ini, adakah ia penggerak
atau penghalang?
Berapakah skalanya?
Manakah yang perlu dahulu dihapuskan, dikurangkan,
ditingkatkan, atau dicipta yang baru?

Luaran Dalaman
(Luar Konteks Sekolah)

Jumlah

ara
ANALISIS KEPERLUAN
-5

-4

-3

abdulrazakal@iab.edu.my

-2

-1

32
2

Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat

Dalaman
(Dalam Konteks Sekolah)

Murid

1
1
1

2
2
1
1
1
1
3
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kesedaran kepentingan belajar


Keyakinan belajar murid.
Semangat cintakan sekolah oleh murid.
Motivasi belajar murid.
Kecukupan latihan kepada murid.
Tahap kecergasan dan kesihatan murid.
Kecukupan masa pembelajaran murid.
Insentif dan pengiktirafan kepada kejayaan murid
Murid mengambil berat tanggungjawab sosial.
Murid menghargai alam sekitar.
Etika, moral dan profesionalisme murid.
Kerohanian (spiritual) di kalangan murid.
Kemahiran berkomunikasi di kalangan murid.
Murid menjadi pemimpin.
Semangat kerja sepasukan di kalangan murid.
Murid untuk berfikiran kritikal dan menyelesaikan masalah.
Murid memiliki kemahiran teknologi dan komunikasi.
Murid dengan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat.
Murid untuk bersifat globalisasi.
Murid berkemahiran keusahawanan.
Murid dengan kemahiran pengurusan.
Murid dengan kemahiran belajar.
Penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan permainan.
Penyertaan murid dalam pertandingan sukan dan permainan
di peringkat daerah.
Murid memperlihatkan kekemasan diri.
Murid memperlihatkan keyakinan diri.
Murid memperlihatkan kemesraan, kesopanan dan sikap
hormat-menghormati.
Murid mengamalkan ketepatan masa dan kesegeraan
Murid menjaga kebersihan sekolah.
Murid menjaga harta benda sekolah dengan tidak melakukan
vandalisme.

2
2
1
1

Kompetensi guru dalam pengajaran dan pembelajaran


Kompetensi guru dalam pengurusan bilik darjah
Budaya kerja cemerlang di kalangan guru dan kakitangan
Kesedaran kendiri dan kesedaran sosial di kalangan guru
Kompetensi guru dalam penggunaan ICT
Kompetensi guru dalam kajian tindakan.
Kompetensi guru dalam pengurusan murid.

3
2
2
2
1
`
1

1
2
2
2
1
2

1
1
1
2
1
1
1
1
1

Guru

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

abdulrazakal@iab.edu.my

33

Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat


38.
39.

Kompetensi guru menggunakan KBAT dalam PdP.


Tanggjungjawab guru terhadap pembelajaran murid.

2
2

Kepimpinan dan Pengurusan


40.
41.
42.
43.

Kompetensi guru dan staf sokongan dalam pengurusan


kewangan.
Kompetensi guru dan staf sokongan dalam pengurusan aset.
Kerja-kerja penyelenggaraan dan penyenggaraan peralatan
dan bangunan sekolah.
Kompetensi kepimpinan dan pengurusan sekolah.

1
1
1
3

Persekitaran

44.
45.
46.
47.

2
3

48.
49.
50.
51.
52.
53.

Budaya membaca di sekolah


Persekitaran pembelajaran yang kondusif
Budaya penyayang di kalangan warga sekolah
Prasarana yang membolehkan murid berehat / mengadakan
perbincangan di luar bilik darjah.
Sekolah selamat.
Sekolah yang ceria.
Warga sekolah yang pentingkan kesihatan.
Semangat patriotik di kalangan warga sekolah.
Hubungan jaringan dan jalinan.
Etos / watak sekolah

2
1
1
2
1
1
1

Luaran Dalaman
(Luar Konteks Sekolah)

Hubungan Luar (Ibu Bapa Komuniti dll)


54.
55.
56.

Kerjasama antara sekolah dan rumah


Kerjasama antara sekolah dan agensi luar / komuniti
Penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di
dalam dan di luar sekolah

2
1
2

Jumlah

+62

-24

Laluan
ara8
INISIATIF / STRATEGI
Inisiatif atau strategi adalah usaha yang kena buat bagi menyelesaikan isu / masalah
/ persoalan pokok yang wujud. Permasalahan adalah kesulitan yang dirasakan oleh
abdulrazakal@iab.edu.my

34

seseorang. Permasalahan dapat juga diertikan sebagai sesuatu yang menghalangi


tercapainya tujuan[1]. Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan
atau jurang antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai jurang antara
keperluan yangdiinginkan dan keperluan yang ada[2].
ISU / MASALAH DLL.
1
2
3
4

INISIATIF / STRATEGI

1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


2 Meningkat semangat cintakan sekolah oleh
murid.
3 Meningkatkan motivasi belajar murid.
4 Menyediakan kecukupan latihan kepada murid.
5 Tahap kecergasan dan kesihatan murid.
5 Meningkat tahap kecergasan dan kesihatan
6 Kecukupan masa pembelajaran murid.
murid.
6 Menyediakan kecukupan masa pembelajaran
murid.
7 Insentif dan pengiktirafan kepada kejayaan
murid
7 Menyediakan insentif dan pengiktirafan kepada
8 Masalah disiplin murid
kejayaan murid
8 Mengurangkan masalah disiplin murid
9 Kehadiran murid ke sekolah
9 Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah
10Murid mengambil berat tanggungjawab sosial. 10 Membolehkan murid untuk mengambil berat
tanggungjawab sosial.
11Murid menghargai alam sekitar.
11 Membolehkan murid menghargai alam sekitar.
12Etika, moral dan profesionalisme murid.
12 Membangunkan etika, moral dan
profesionalisme murid.
13Kerohanian (spiritual) di kalangan murid.
14Kemahiran berkomunikasi di kalangan murid. 13 Meningkatkan kerohanian (spiritual) di
kalangan murid.
15Murid menjadi pemimpin.
14 Meningkatkan kemahiran berkomunikasi di
kalangan murid.
16Semangat kerja sepasukan di kalangan murid.
17Murid berfikiran kritikal dan menyelesaikan 15 Membolehkan murid menjadi pemimpin.
16 Mewujudkan semangat kerja sepasukan di
masalah.
kalangan murid.
18Murid memiliki kemahiran teknologi dan
komunikasi.
17 Membolehkan murid untuk berfikiran kritikal
dan menyelesaikan masalah.
18 Membolehkan murid memiliki kemahiran
teknologi dan komunikasi.
19Murid berkemahiran pembelajaran sepanjang
hayat
20Murid bersifat globalisasi.
35
19 Menyediakan murid dengan kemahiran
pembelajaran sepanjang hayat.
21Murid berkemahiran keusahawanan.
20 Membolehkan murid untuk bersifat globalisasi.
22Murid kemahiran pengurusan.
21 Membolehkan murid berkemahiran
keusahawanan.
22 Menyediakan murid dengan kemahiran
23Murid kemahiran belajar.
pengurusan.
24Kompetensi guru dalam pengajaran dan
23 Menyediakan murid dengan kemahiran belajar.
pembelajaran
24 Meningkatkan kompetensi guru dalam
Keyakinan belajar murid.
Semangat cintakan sekolah oleh murid.
Motivasi belajar murid.
Kecukupan latihan kepada murid.

abdulrazakal@iab.edu.my

ISU / MASALAH DLL.


25Kompetensi guru dalam pengurusan bilik
darjah
26Budaya kerja cemerlang di kalangan guru dan
kakitangan
27Kesedaran kendiri dan kesedaran sosial di
kalangan guru
28Kompetensi guru dalam penggunaan ICT
29Kompetensi guru dalam kajian tindakan.
30Kerjasama antara sekolah dan rumah

INISIATIF / STRATEGI
pengajaran dan pembelajaran
25 Meningkatkan kompetensi guru dalam
pengurusan bilik darjah
26 Mewujudkan budaya kerja cemerlang di
kalangan guru dan kakitangan
27 Meningkat kesedaran kendiri dan kesedaran
sosial di kalangan guru
28 Meningkatkan kompetensi guru dalam
penggunaan ICT
29 Meningkatkan kompetensi guru dalam kajian
tindakan.
31Kerjasama antara sekolah dan agensi luar /
30 Meningkatkan kerjasama antara sekolah dan
komuniti
rumah
32Budaya membaca di sekolah
31 Meningkatkan kerjasama antara sekolah dan
agensi luar / komuniti
33Persekitaran pembelajaran yang kondusif
34Budaya penyayang di kalangan warga sekolah 32 Mewujudkan budaya membaca di sekolah
35Prasarana yang membolehkan murid berehat / 33 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang
kondusif
mengadakan perbincangan di luar bilik
34 Mewujudkan budaya penyayang di kalangan
darjah.
warga sekolah
36Sekolah selamat.
35 Menyediakan prasarana yang membolehkan
murid berehat / mengadakan perbincangan
37Sekolah ceria.
di luar bilik darjah.
38Warga sekolah pentingkan kesihatan.
36 Memastikan sekolah selamat.
37 Mewujudkan sekolah yang ceria.
39Kompetensi guru dalam pengurusan murid.
40Penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan 38 Mewujudkan warga sekolah yang pentingkan
kesihatan.
permainan.
39
Memantapkan
kompetensi guru dalam
41Penyertaan murid dalam pertandingan sukan
pengurusan murid.
dan permainan di peringkat daerah.
40 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti
sukan dan permainan.
42Semangat patriotik.
41 Meningkatkan penyertaan murid dalam
pertandingan sukan dan permainan di
43Kompetensi guru dan staf sokongan dalam
peringkat daerah.
pengurusan kewangan.
44Kompetensi guru dan staf sokongan dalam
pengurusan aset.
45Kerja-kerja penyelenggaraan dan
penyenggaraan peralatan dan bangunan
sekolah.
46Hubungan jaringan dan jalinan.
47Etos / watak sekolah

abdulrazakal@iab.edu.my

36
42 Meningkatkan semangat patriotik.
43 Meningkatkan kompetensi guru dan staf
sokongan dalam pengurusan kewangan.
44 Meningkatkan kompetensi guru dan staf
sokongan dalam pengurusan aset.
45 Meningkatkan kerja-kerja penyelenggaraan dan
penyenggaraan peralatan dan bangunan
sekolah.
46 Mewujudkan hubungan jaringan dan jalinan.
47 Membina etos / watak sekolah

ISU / MASALAH DLL.

INISIATIF / STRATEGI

37

abdulrazakal@iab.edu.my

Laluan 9
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI (JANGKAMASA PANJANG):
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, INISIATIF / STRATEGI
Matlamat Strategik

1. Pencapaian
prestasi akademik
yang tinggi oleh
semua murid.

Objektif

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]

TOV

Inisiatif / Strategi

2017
[AR]

Penarafan Sekolah
Berdasarkan SKPM

Band Sekolah

1A Ujian Penilaian
Sekolah Rendah
(UPSR)

% Murid Lulus

98.50

100.00

% Murid
Memperoleh 5A

1.00

2.00

3
4

Gred Purata
Sekolah

2.35

2.50

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

T/S
(Tidak
Tersedia)

T/S

98.00

100.00

Murid
1
2

6
1B Pentaksiran
Pusat (PP) Tahun 6

7
8
9
10
11

1C Pentaksiran
Sekolah (PS) Tahun 6

% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Semua Mata
Pelajaran

T/S

% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

T/S

T/S

4.00

5.00

12
13
14
15

T/S

100.00

100.00

16
17
18
19
20
21

abdulrazakal@iab.edu.my

Pegawai
Bertanggungjawab

Meningkatkan keyakinan belajar murid.


Meningkat semangat cintakan sekolah oleh
murid.
Meningkatkan motivasi belajar murid.
Menyediakan kecukupan latihan kepada
murid.
Meningkat tahap kecergasan dan kesihatan
murid.
Menyediakan kecukupan masa pembelajaran
murid.
Menyediakan insentif dan pengiktirafan
kepada kejayaan murid
Membolehkan murid untuk mengambil berat
tanggungjawab sosial.
Membolehkan murid menghargai alam
sekitar.
Membangunkan etika, moral dan
profesionalisme murid.
Meningkatkan kerohanian (spiritual) di
kalangan murid.
Meningkatkan kemahiran berkomunikasi di
kalangan murid.
Membolehkan murid menjadi pemimpin.
Mewujudkan semangat kerja sepasukan di
kalangan murid.
Membolehkan murid untuk berfikiran kritikal
dan menyelesaikan masalah.
Membolehkan murid memiliki kemahiran
teknologi dan komunikasi.
Menyediakan murid dengan kemahiran
pembelajaran sepanjang hayat.
Membolehkan murid untuk bersifat
globalisasi.
Membolehkan murid berkemahiran
keusahawanan.
Menyediakan murid dengan kemahiran
pengurusan.
Menyediakan murid dengan kemahiran
belajar.

PK Akademik
PK KoKu
PK Akademik
PK Akademik
PK KoKu
PK Akademik
PK HEM
PK KoKu
PK KoKu
PK HEM
PK HEM
PK HEM
PK KoKU
PK KoKU
PK Akademik
PK Akademik
PK Akademik
PK KoKu
PK KoKu
PK KoKu
PK Akademik
PK KoKu

38

Matlamat Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)

TOV

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]

Inisiatif / Strategi

2017
[AR]
22

% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Semua Mata
Pelajaran
1D Pentaksiran Pusat
(PP) Tingkatan 3

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran
% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Dalam Semua
Mata Pelajaran

T/S

T/S
4.50

5.00

23
24
25

93.00

95.00

26
97.00

100.00
27
28
29

3.50

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

4.50

5.00

Guru
30
31

% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Dalam Semua
Mata Pelajaran

abdulrazakal@iab.edu.my

93.00

95.00
97.00

100.00

33
34
35
36

3.50

PK HEM
PK KoKu
PK HEM
PK KoKu
PK HEM
PK HEM

4.00

32
1E Pentaksiran
Sekolah (PS)
Tingkatan 3

Meningkatkan penglibatan murid dalam


aktiviti sukan dan permainan.
Meningkatkan penyertaan murid dalam
pertandingan sukan dan permainan di
peringkat daerah.
Menyediakan murid untuk memperlihatkan
kekemasan diri.
Menyediakan murid untuk memperlihatkan
keyakinan diri.
Menyediakan murid untuk memperlihatkan
kemesraan, kesopanan dan sikap hormatmenghormati.
Menyediakan murid untuk mengamalkan
ketepatan masa dan kesegeraan
Menyediakan murid untuk menjaga
kebersihan sekolah.
Menyediakan murid untuk menjaga harta
benda sekolah dengan tidak melakukan
vandalisme.

Pegawai
Bertanggungjawab
PK KoKu

4.00

PK Akademik
Meningkatkan kompetensi guru dalam
pengajaran dan pembelajaran
Meningkatkan kompetensi guru dalam
pengurusan bilik darjah
Mewujudkan budaya kerja cemerlang di
kalangan guru dan kakitangan
Meningkat kesedaran kendiri dan kesedaran
sosial di kalangan guru
Meningkatkan kompetensi guru dalam
penggunaan ICT
Meningkatkan kompetensi guru dalam kajian
tindakan.
Memantapkan kompetensi guru dalam
pengurusan murid.

Kepimpinan dan Pengurusan


4.50

PK HEM
PK Akademik
PK HEM
PK Akademik
PK Akademik
PK HEM

Pengetua

5.00
37
38
39

Meningkatkan kompetensi guru dan staf


sokongan dalam pengurusan kewangan.
Meningkatkan kompetensi guru dan staf
sokongan dalam pengurusan aset.
Meningkatkan kerja-kerja penyelenggaraan
dan penyenggaraan peralatan dan bangunan
sekolah.

Pengetua
Pengetua

39

Matlamat Strategik

Objektif
1F Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM)
Tingkatan 5

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)
% Murid Layak
Mendapat Sijil

95.00

% Murid
Memperoleh A
Dalam Semua
Mata Pelajaran

1.00

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]

Inisiatif / Strategi

2017
[AR]

99.00

100.00

% Murid
Menguasai
Literasi Bahasa
Melayu
% Murid
Menguasai
Literasi Bahasa
Inggeris

2.00

40
41
42

97.00

5.00
4.75

4.50

99.00

100.00

98.00

44
97.00

98.00

100.00

45
46

% Murid
Menguasai
Numerasi
1H Kemahiran
Dwibahasa

% Murid
Berupaya
(Tahap
Minimum)

98.00

70.00

99.00

71.00

100.00

72.00

100.00

73.00

47
48
49
50
51
52

2. Pencapaian
prestasi sukan &
kokurikulum yang
tinggi oleh semua
murid.

Pencapaian Markah
Kokurikulum

2B Aspek
Pentaksiran Sukan
dan Kokurikulum

% Murid
Mencapai
Purata Nilai
Gred Kumulatif
Sekurangkurangnya 7.00
% Murid
Memperoleh
Markah 30 dan
Ke Atas Dalam
Penglibatan

80.00

85.00

99.00

PK KoKu
PK Akademik

PK Akademik
PK Akademik
PK HEM
Pengetua
Pengetua
Pengetua
PK Koku
PK HEM
Pengetua
Pengetua

PK HEM

90.00
54

98.00

Memperkukuhkan budaya membaca di


sekolah
Menyediakan persekitaran pembelajaran
yang kondusif
Mewujudkan budaya penyayang di kalangan
warga sekolah
Menyediakan prasarana yang membolehkan
murid berehat / mengadakan perbincangan di
luar bilik darjah.
Memastikan sekolah selamat.
Mewujudkan sekolah yang ceria.
Mewujudkan warga sekolah yang pentingkan
kesihatan.
Meningkatkan semangat patriotik di kalangan
warga sekolah.
Mewujudkan hubungan jaringan dan jalinan.
Membina etos / watak sekolah

Kajian Semula 2015


85.75

53

97.00

Meningkatkan kerjasama antara sekolah dan


rumah
Meningkatkan kerjasama antara sekolah dan
agensi luar / komuniti
Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar
sekolah

Persekitaran
43

96.00

PK HEM

1.50
1.75

5.50

Pegawai
Bertanggungjawab

97.00
Hubungan Luar (Ibu Bapa Komuniti dll)

Gred Purata
Sekolah
1G Linus

TOV

Memantapkan pengurusan bilik darjah


dikalangan guru
Meningkatkan tahap keupayaan murid dalam
penggunaan dwi bahasa

PK Akademik

100.00

40
abdulrazakal@iab.edu.my

Matlamat Strategik

Objektif

2C Aspek
Pentaksiran Aktiviti
Ekstra Kurikulum

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)
% Murid
Memperoleh
Markah 24 dan
Ke Atas Dalam
Penyertaan

97.00

% Murid
Memperoleh
Markah 12 dan
Ke Atas Dalam
Prestasi

97.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek
Perkhidmatan

97.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Anugerah

97.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Khidmat
Masyarakat

2D Indeks Jisim
Badan / Body Mass
Index (BMI)

abdulrazakal@iab.edu.my

TOV

97.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Nilam

97.00

% Murid
Memperoleh
BMI Tahap
Normal

97.00

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]

2017
[AR]

98.00
99.00

100.00

99.00

100.00

99.00

100.00

99.00

100.00

99.00

100.00

99.00

100.00

99.00

100.00

98.00

98.00

98.00

98.00

98.00

98.00

Inisiatif / Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

Matlamat Strategik

Objektif
2E Pencapaian
Sukan dan
Permainan

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]

TOV
2

Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah
-

Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

1
2G Pencapaian Unit
Beruniform

abdulrazakal@iab.edu.my

Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah
Bilangan
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

Bilangan
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah
2F Pencapaian Ko
Akademik

Inisiatif / Strategi

2017
[AR]

Pegawai
Bertanggungjawab

41

Matlamat Strategik

Objektif

3. Pencapaian
sahsiah terpuji oleh
semua murid

3A Sikap dan Tingkah


Laku Positif Murid

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)

TOV
98.00

a. memperlihatkan
kekemasan diri.
b. memperlihatkan
keyakinan diri.
c. memperlihatkan
kemesraan,
kesopanan dan sikap
hormat-menghormati.
d. mengamalkan
ketepatan masa dan
kesegeraan
e. menjaga
kebersihan sekolah.
f. menjaga harta
benda sekolah
dengan tidak
melakukan
vandalisme.
(Skor 5: Hampir
Keseluruhan)

95.00

abdulrazakal@iab.edu.my

% Murid Hadir
Ke Sekolah
Melebihi 98.00
Peratus
Kehadiran
Setahun

97.75

98.00

98.75

99.00

99.25

99.50

98.00

100.00

99.00

% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan Kes
Berat
3C Kehadiran Ke
Sekolah

100.00

98.50

% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan Kes
Sederhana
98.75

100.00

97.50

% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan Kes
Ringan
98.00

2017
[AR]

99.00

% Murid
Memperoleh
Skor 5 dan Ke
Atas

97.00
3B Salah Laku
Disiplin

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]

96.00

Inisiatif / Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

42

Matlamat Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)

TOV
98.00

4. Pencapaian
prestasi kepimpinan
dan pengurusan
sekolah yang
cemerlang

3D PAFA

% Lulus

4A Prestasi
Kewangan

Laporan Audit

4B Kepuasan
Pelanggan

Bilangan Aduan
Pelanggan

Berteguran
20
3.75

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]
100.00
Tanpa
Teguran

15

40.00
% Kehadiran
Ibubapa Ke
Program
Sekolah

4D Hubungan Luar

Bilangan
Sekolah Luar
Hadir
Melaksanakan
Penanda Arasan

4E Sarana Sekolah

Tahap
Pencapaian
Aspek Iklim
Sekolah

T/S

Asas

Asas
Tahap
Pencapaian
Aspek
Komunikasi
Berkesan
Asas
Tahap
Pencapaian
Aspek
Sokongan
Terhadap
Kejayaan Murid

abdulrazakal@iab.edu.my

100.00

100.00

Baik

Cemerlang

12

10

3.90

4.00

70.00

80.00

Sedang

Cemerlang

Sedang

Cemerlang

Sedang

Cemerlang

3.80

Skor Tahap
Kepuasan
Pelanggan
4C Penglibatan
Ibubapa

Inisiatif / Strategi

2017
[AR]

60.00

Sedang

Sedang

Sedang

Pegawai
Bertanggungjawab

43

Matlamat Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)

TOV
Asas

Tahap
Pencapaian
Aspek
Tanggung-jawab
Bersama
Tahap
Pencapaian
Aspek
Keputusan
Bersama
Tahap
Pencapaian
Aspek
Kerjasama
Dengan
Komuniti

Asas

Asas

50.00

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]
Sedang

Sedang

Sedang

45.00

Sedang

Cemerlang

Sedang

Cemerlang

Sedang

Cemerlang

10.00

5.00

45.00

45.00

45.00

50.00

30.00

4E Sarana Ibu Bapa


% Tahap Asas
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

2017
[AR]

45.00

% Tahap
Sedang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.
5.00
% Tahap
Cemerlang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

TOV:
AR:

Take Of Value (Nilai Titik Mula)


Actual Results (Keputusan Sebenar)

abdulrazakal@iab.edu.my

25.00

Inisiatif / Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

44

45

abdulrazakal@iab.edu.my

PERANCANGAN JANGKA MASA PENDEK


(PELAN TAKTIKAL, PELAN OPERASI)

abdulrazakal@iab.edu.my

46

Laluan 10
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI (JANGKAMASA PENDEK):
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN TAHUNAN, INISIATIF / STRATEGI
Matlamat Strategik

1. Pencapaian
prestasi akademik
yang tinggi oleh
semua murid.

Objektif

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)

Sasaran 2015
OTI1
OTI2
[AR]
[AR]

TOV

Inisiatif / Strategi

ETR
[AR]

Penarafan Sekolah
Berdasarkan SKPM

Band Sekolah

1A Ujian Penilaian
Sekolah Rendah
(UPSR)

% Murid Lulus

98.50

99.00

99.50

100.00

% Murid
Memperoleh 5A

1.00

1.00

1.50

2.00

Gred Purata
Sekolah

2.35

2.40

2.45

2.50

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

T/S
(Tidak
Tersedia)

T/S

T/S

T/S

Pegawai
Bertanggungjawab

Ruangan ini diisi setelah melalui Laluan 11.


Ruang ini juga bukan diisi dengan semua
inisiatif / strategi jangka masa panjang.
Pilihan berdasarkan inisiatif / strategi yang akan
dijalankan pada tahun semasa yang dipilih
daripada senarai panjang inisiatif / strategi
jangka masa panjang.
CONTOH
Murid

1B Pentaksiran
Pusat (PP) Tahun 6

1C Pentaksiran
Sekolah (PS) Tahun 6

1.
2.
3.
4.
5.

% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Semua Mata
Pelajaran

T/S

T/S

% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

T/S

T/S

T/S

100.00

T/S

6.

Meningkat semangat cintakan sekolah oleh


murid.
Meningkatkan motivasi belajar murid.
Menyediakan kecukupan latihan kepada
murid.
Menyediakan kecukupan masa pembelajaran
murid.
Menyediakan insentif dan pengiktirafan
kepada kejayaan murid
Meningkatkan kerohanian (spiritual) di
kalangan murid.

PK KoKu
PK HEM
PK Akademik
PK Akademik
PK Akademik
PK KoKu

T/S

47
abdulrazakal@iab.edu.my

Matlamat Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)
% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Semua Mata
Pelajaran

1D Pentaksiran Pusat
(PP) Tingkatan 3

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran
% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Dalam Semua
Mata Pelajaran

1E Pentaksiran
Sekolah (PS)
Tingkatan 3

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran
% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Dalam Semua
Mata Pelajaran

TOV

Sasaran 2015
OTI1
OTI2
[AR]
[AR]

ETR
[AR]

T/S

T/S

T/S

T/S

93.00

95.00

3.50

4.00

93.00

95.00

3.50

4.00

Inisiatif / Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

48
abdulrazakal@iab.edu.my

Matlamat Strategik

Objektif
1F Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM)
Tingkatan 5

TOV

Sasaran 2015
OTI1
OTI2
[AR]
[AR]

ETR
[AR]

% Murid Layak
Mendapat Sijil

95.00

97.00

99.00

97.00

% Murid
Memperoleh A
Dalam Semua
Mata Pelajaran

1.00

1.50

1.75

1.50

Gred Purata
Sekolah

5.50

5.00

4.75

5.00

% Murid
Menguasai
Literasi Bahasa
Melayu

97.00

98.00

99.00

98.00

% Murid
Menguasai
Literasi Bahasa
Inggeris

96.00

% Murid
Menguasai
Numerasi

98.00

1H Kemahiran
Dwibahasa

% Murid
Berupaya
(Tahap
Minimum)

70.00

Pencapaian Markah
Kokurikulum

% Murid
Mencapai
Purata Nilai
Gred Kumulatif
Sekurangkurangnya 7.00

80.00

2B Aspek
Pentaksiran Sukan
dan Kokurikulum

% Murid
Memperoleh
Markah 30 dan
Ke Atas Dalam
Penglibatan

97.00

1G Linus

2. Pencapaian
prestasi sukan &
kokurikulum yang
tinggi oleh semua
murid.

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)

abdulrazakal@iab.edu.my

97.00

99.00

71.00

85.00

98.00

98.00

100.00

72.00

85.75

99.00

Inisiatif / Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

97.00

99.00

71.00

85.00

98.00

49

Matlamat Strategik

Objektif

2C Aspek
Pentaksiran Aktiviti
Ekstra Kurikulum

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)

Sasaran 2015
OTI1
OTI2
[AR]
[AR]

ETR
[AR]

% Murid
Memperoleh
Markah 24 dan
Ke Atas Dalam
Penyertaan

97.00

98.00

99.00

98.00

% Murid
Memperoleh
Markah 12 dan
Ke Atas Dalam
Prestasi

97.00

98.00

99.00

98.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek
Perkhidmatan

97.00

98.00

99.00

98.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Anugerah

97.00

98.00

99.00

98.00

97.00

98.00

99.00

98.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Nilam

97.00

98.00

99.00

98.00

% Murid
Memperoleh
BMI Tahap
Normal

97.00

98.00

99.00

98.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Khidmat
Masyarakat

2D Indeks Jisim
Badan / Body Mass
Index (BMI)

TOV

Inisiatif / Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

50
abdulrazakal@iab.edu.my

Matlamat Strategik

Objektif
2E Pencapaian
Sukan dan
Permainan

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)

Sasaran 2015
OTI1
OTI2
[AR]
[AR]

TOV

Inisiatif / Strategi

ETR
[AR]

Pegawai
Bertanggungjawab

Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah
Bilangan
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

2F Pencapaian Ko
Akademik

Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah
Bilangan
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

2G Pencapaian Unit
Beruniform

Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah
Bilangan
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

51
abdulrazakal@iab.edu.my

Matlamat Strategik

Objektif

3. Pencapaian
sahsiah terpuji oleh
semua murid

3A Sikap dan Tingkah


Laku Positif Murid
a. memperlihatkan
kekemasan diri.
b. memperlihatkan
keyakinan diri.
c. memperlihatkan
kemesraan,
kesopanan dan sikap
hormat-menghormati.
d. mengamalkan
ketepatan masa dan
kesegeraan
e. menjaga
kebersihan sekolah.
f. menjaga harta
benda sekolah
dengan tidak
melakukan
vandalisme.
(Skor 5: Hampir
Keseluruhan)
3B Salah Laku
Disiplin

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)

TOV

Sasaran 2015
OTI1
OTI2
[AR]
[AR]

ETR
[AR]

98.00

99.00

100.00

99.00

97.00

97.50

97.75

97.50

98.00

98.50

98.75

98.50

98.75

99.00

99.25

99.00

95.00

96.00

98.00

96.00

Inisiatif / Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

% Murid
Memperoleh
Skor 5 dan Ke
Atas

% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan Kes
Ringan
% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan Kes
Sederhana
% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan Kes
Berat

3C Kehadiran Ke
Sekolah

% Murid Hadir
Ke Sekolah
Melebihi 98.00
Peratus
Kehadiran
Setahun

52
abdulrazakal@iab.edu.my

Matlamat Strategik

4. Pencapaian
prestasi kepimpinan
dan pengurusan
sekolah yang
cemerlang

Objektif

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)

3D PAFA

% Lulus

4A Prestasi
Kewangan

Laporan Audit

4B Kepuasan
Pelanggan

Bilangan Aduan
Pelanggan

Sasaran 2015
OTI1
OTI2
[AR]
[AR]

ETR
[AR]

98.00

100.00

100.00

100.00

Berteguran

Baik

20

Tanpa
Teguran

15

12

Tanpa
Teguran

15

3.75

3.80

3.90

3.80

40.00

60.00

70.00

60.00

T/S

Asas

Sedang

Sedang

Sedang

Asas

Sedang

Sedang

Sedang

Asas

Sedang

Sedang

Sedang

TOV

Inisiatif / Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

Skor Tahap
Kepuasan
Pelanggan
4C Penglibatan
Ibubapa

% Kehadiran
Ibubapa Ke
Program
Sekolah

4D Hubungan Luar

Bilangan
Sekolah Luar
Hadir
Melaksanakan
Penanda Arasan

4E Sarana Sekolah

Tahap
Pencapaian
Aspek Iklim
Sekolah
Tahap
Pencapaian
Aspek
Komunikasi
Berkesan
Tahap
Pencapaian
Aspek
Sokongan
Terhadap
Kejayaan Murid

53
abdulrazakal@iab.edu.my

Matlamat Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi Utama
(KPI)

TOV

Sasaran 2015
OTI1
OTI2
[AR]
[AR]

ETR
[AR]

Asas

Sedang

Sedang

Sedang

Tahap
Pencapaian
Aspek
Tanggung-jawab
Bersama

Asas

Sedang

Sedang

Sedang

Tahap
Pencapaian
Aspek
Keputusan
Bersama

Asas

Sedang

Sedang

Sedang

Tahap
Pencapaian
Aspek
Kerjasama
Dengan
Komuniti

50.00

30.00

10.00

30.00

% Tahap Asas
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

45.00

45.00

45.00

45.00

% Tahap
Sedang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

5.00

25.00

45.00

25.00

Inisiatif / Strategi

4E Sarana Ibu Bapa

% Tahap
Cemerlang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

TOV:

Take Of Value (Nilai Titik Mula)

abdulrazakal@iab.edu.my

AR:

Actual Results (Keputusan Sebenar)

Pegawai
Bertanggungjawab

ETR:
OTI:

Expected Targeted Result (Keputusan Sasaran Dianggarkan)


Operational Targeted Increment (Kenaikan Sasaran Operasi)

abdulrazakal@iab.edu.my

54

Laluan 11
11a PEMILIHAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI
MENGGUNAKAN GRID IMPAK-BOLEH BUAT
CATATAN

Tinggi
S6 S4

4
S1 S3
1

S7

Impak

2Boleh Buat
3

Boleh Buat
mengambil kira (a)
tahap kesukaran
proses kerja;
(b) Kompetensi staf
yang
bertanggungjawab;
(c)Sumber kewangan
dan kos pembiayaan
terlibat;
(d) Kemudahan
infrastruktur dan
peralatan /
kelengkapan;
(e)Andaian keupayaan
mengatasi halangan;
(f) Andaian hasil yang
dijangkakan/impak
untuk mencapai
objektif, matlamat/isu,
misi dan visi;
(g) Akur kepatuhan
dengan mandat /
arahan;
(h) Rekod
keberkesanan yang
lepas;
(j) Kesesuaian dengan
persekitaran terkini

Tinggi
55

abdulrazakal@iab.edu.my

SENARAI INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGIKUT KEUTAMAAN

S4 Menyediakan kecukupan latihan kepada murid. (4.00 + 4.00 = 8.00)

S6 Menyediakan kecukupan masa pembelajaran murid. (4.00 + 3.50 = 7.50)

S3 meningkatkan motivasi belajar murid. (3.00 + 3.50 = 6.50)

S7 Menyediakan insentif dan pengiktirafan kepada kejayaan murid. (3.50 + 3.00 = 6.50)

S11 Meningkatkan kerohanian (spiritual) di kalangan murid. (2.50 + 3.50 = 6.00)

56
abdulrazakal@iab.edu.my

11 b PEMILIHAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI BERDASARKAN PEMBERATAN


Menggunakan skala likert

1
2
3
4
5

Amat Rendah
Rendah
Sederhana
Tinggi
Amat tinggi

2
-

5*
4
3
1

Bil

Kriteria Pemilihan

S11

S7

S6

S4

S3

1
2
3
4

Tahap kesukaran proses kerja*


Kompetensi staf yang bertanggungjawab
Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat*
Kemudahan infrastruktur dan peralatan / kelengkapan
(tahap keperluan)*
Andaian keupayaan mengatasi halangan
Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai
objektif, matlamat / isu, misi dan visi
Akur kepatuhan dengan mandat/arahan
Rekod keberkesanan yang lepas
Kesesuaian dengan persekitaran terkini
Jumlah Skor
Keputusan

2
5
4
4

3
5
2
2

5
5
2
2

4
4
3
4

4
4
3
4

4
4

5
5

5
5

5
4

5
4

5
3
4
35
5

5
5
4
35
4

5
5
4
37
2

5
3
4
38
1

5
3
4
36
3

5
6
7
8
9

Ulasan

S4 Menyediakan kecukupan latihan kepada murid.


S6 Menyediakan kecukupan masa pembelajaran
murid
Inisiatif / Strategi / Aktiviti mana didahulu?

SENARAI INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGIKUT KEUTAMAAN


abdulrazakal@iab.edu.my

57

S4 Menyediakan kecukupan latihan kepada murid.

S6 Menyediakan kecukupan masa pembelajaran murid.

S3 meningkatkan motivasi belajar murid.

S7 Menyediakan insentif dan pengiktirafan kepada kejayaan murid.

S11 Meningkatkan kerohanian (spiritual) di kalangan murid.

11c PENJANAAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGGUNAKAN MATRIKS


TOWS
abdulrazakal@iab.edu.my

58

KEKUATAN (S)
Dalaman

W1 Laku musnah (vandalism) terhadap harta


benda sekolah pada tahap 2 (1, Amat Kritikal
dan 5 Amat Tidak Kritikal)
W2 Murid kurang cukup latihan dan masa belajar
di rumah.
W3 Kesedaran murid terhadap kepentingan
belajar pada tahap 3 (1, Amat Rendah dan 5
Amat Tinggi)

S1O3
S11 Meningkatkan kerohanian (spiritual) di
kalangan murid.

W1O1
S2 Meningkat semangat cintakan sekolah oleh
murid.
W2O2
S4 Menyediakan kecukupan latihan kepada
murid.
S6 Menyediakan kecukupan masa pembelajaran
murid.

S2C1
S7 Menyediakan insentif dan pengiktirafan
kepada kejayaan murid.

W3C1
S3 meningkatkan motivasi belajar murid.

Luaran
PELUANG (O)
O1 PIBG bersedia membantu khidmat
motivasi kepada murid
O2 PIBG bersedia menyumbang peruntukan
O3 Ada wakil ibu bapa yang bersedia
memberi ceramah agama secara bulanan

CABARAN / ANCAMAN (C/T)


C1 50% Tahap Asas Penglibatan Ibu Bapa
Dalam Pembelajaran Anak-anak.

KELEMAHAN (W)

S1 Ada dewan yang boleh memuatkan semua


murid pada satu-satu masa
S2 10% murid yang berupaya mencapai tahap
cemerlang dalam pelajaran.

59

abdulrazakal@iab.edu.my

Laluan 12
PROGRAM / AKTIVITI
INISIATIF / STRATEGI

PROGRAM / AKTIVITI

S4 Menyediakan kecukupan latihan kepada


murid.
S6 Menyediakan kecukupan masa
pembelajaran murid.

a.
b.
c.
d.

S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

a Kem Motivasi
b Menyediakan insentif dan pengiktirafan
kepada kejayaan murid.

S11 Meningkatkan kerohanian (spiritual) di


kalangan murid.

a
b
c
d

S30 Memantapkan kompetensi guru dalam


pengurusan murid.

a. Mengedarkan SPI bekaitan pengurusan


murid.
b. PLC Berkaitan Psikologi Remaja
c. Bengkel Pengurusan Bilik Darjah

S37 Memperkukuhkan budaya membaca di


sekolah

a. Meningkatkan keceriaan bilik sumber /


perpustakaan
b. Mewujudkan mini perpustakaan di setiap
kelas

Kelas Tambahan Lanjutan Petang


Kelas Tambahan Hujung Minggu
Modul Latihan Kerja Rumah
e-Latihan

Solat Hajat
Bacaan Yasin
Tazkirah mingguan
Kem Ibadah

60
abdulrazakal@iab.edu.my

INISIATIF / STRATEGI

PROGRAM / AKTIVITI

61
abdulrazakal@iab.edu.my

Laluan 13
PELAN TAKTIKAL
INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program, Projek dan


Tindakan
Kem Motivasi
a.
b.
c.
d.
e.

S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.
S8 Menyediakan insentif dan pengiktirafan kepada kejayaan murid

Tanggung
jawab
Guru B & K

Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5

Tempoh/
Hari
3 hari;

Kos/
Sumber

Skor Tahap
Keyakinan Murid

Semua murid

Pertambahan
peratus murid
menerima anugerah
daripada 10% kepada
20%

% Murid Menerima
Hadiah

Semua murid

% Murid Kelompok
Gemilang

Semua murid

% murid menerima
hadiah dan sijil

Semua murid

3 5 Feb 14
2 4 Mac 14
6 8 Apr 14
4 6 May 14
1 3 Jun 14
PK
Pentadbiran

13 Apr 14

RM 3,000.00 /
PIBG

Potret Gemilang

Guru B & K

Sepanjang
tahun

Tiada

Setiap kali
selepas ujian /
peperiksaan

RM 2,000.00

Guru B & K

Sasaran

Peningkatan
keyakinan murid
dalam pembelajaran
daripada 3.5 kepada
4.0

Hari Anugerah Pembelajaran


Cemerlang

Hadiah dan Sijil Pencapaian

KPI

RM 25,000.00 /
PIBG

Output / Outcome

Pertambahan murid
kelompok gemilang
daripada 10% kepada
20%
Pertambahan murid
menerima hadiah dan
sijil daripada 10%
kepada 20%

Pelan
Kontingensi
Program akan
dijalankan di
luar. Jika
peruntukan
tidak
mencukupi,
ianya akan
dijalankan di
dalam kawasan
sekolah

62
abdulrazakal@iab.edu.my

Laluan 14
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek

Kem Motivasi

Objektif Program / Projek

Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi


peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90%
selepas program

Tanggungjawab

Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari

3 hari / 1 3 Jun 15

Tempat

Dewan Sekolah

Sasaran

Semua murid tingkatan 5

Kos /
Anggaran Perbelanjaan

RM 5,000.00

Sumber

Sumbangan PIBG

Jawatankuasa

Pengetua
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan


hala tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu
diambil Menjelang peperiksaan SPM.

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

63

abdulrazakal@iab.edu.my

Langka
h

Proses Kerja

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Status/Pelan
Kontigensi

Mesyuarat Jawatankuasa:

PK PTD

7 Mei 15

PK PTD
PK KOKU
Guru B & K
GKMP
Penyelaras
Program

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada yang terlibat

Kertas
cadangan
diluluskan

Penyelaras Program

11 Mei 15

Semua guru dan


murid

Mempromosikan program

Penyelaras Program

08 Mei 15

Penerangan
program
disampaikan
Surat makluman
diedarkan

- surat pemberitahuan
- surat jemputan
4

Penyediaan bahan

AJK

Penyediaan tempat dan peralatan

6
7

Pengerusi dan JK
PIBG
Semua ibu bapa
Penceramah /
fasilitator luar
Tiada

Siap untuk
digunakan

AJK

28 Mei 15
hingga
1 Jun 15
30 21 Mei 15

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Penyelaras Program

1 3 Jun 15

Keakuran jadual

Jawatankuasa
dan murid

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Penyelaras Program

1 dan 3 Jun 15

Kajian
Keyakinan
Murid - Pra dan
Post

Murid

64
abdulrazakal@iab.edu.my

TERIMA KASIH.
Pensyarah Kanan
Jabatan Mentoring & Coaching
Institut Aminuddin Baki
Bandar Enstek

Pengalaman Mengajar & Mentadbir


1990

Mula mengajar, SMK Kuala Krau

1992 1999

PK Kokurikulum SMK Kuala Krau


PK HEM, SMK Kuala Krau
GKMP T & V, SMK Kuala Krau

Bidang Latihan
di IAB

Coaching &
Mentoring