PJ02

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS DAERAH KERIAN
NO.1, WISMA MDK, JALAN PADANG, 34200 PARIT BUNTAR, PERAK DARUL RIDZUAN TEL: 05-7161228 (4 TALIAN) FAX: 05-7169268. Homepage: http//www.mdkerian.gov.my

SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK PEMBANGUNAN (OSC)

( PELAN LAMPU JALAN)

No. Rujukan Fail Nama/Alamat Pemilik Bangunan

: :

No. Telefon Tajuk Cadangan

: :

Bil.

Pelan Lampu Jalan 1.1 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 1 Salinan Surat Permohonan Rasmi Oleh Perunding Bertauliah 4 Pelan Yang Diwarnakan Selaras Dengan Pelan Susunatur Kebenaran Merancang. Skala :Pelan Kunci Pelan Lokasi Pelan Tapak : 1 Inci : 1 Batu : 1 Inci : 8 Rantai : 1 : 1000

Tandakan (√)

Untuk Kegunaan Pejabat

1.

2.

2.3 2.4 2.4.1

No. Syit Piawai Dicatatkan Syarat – syarat lain yang perlu dipatuhi. Tajuk cadangan projek hendaklah dicatatkan jenis bangunan, kegunaan, bilangan unit, bilangan tingkat, No. Lot / No. PT. / No. Plot, poskad, bandar, negeri serta nama pemilik bangunan. Semua pelan perlu ditandatangani oleh Orang Berkelayakan, pemilik bangunan, pemilik tanah yang mengandungi nama, jawatan, alamat penuh, & no. telefon. Setiap pelan hendaklah ditandatangani & dicop oleh Jurutera / Orang Berkelayakan yang mengemukakan pelan. Pelan – pelan telah dilipat mengikut saiz A4.

2.4.2

2.4.3 2.4.4

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

1/2 1/2

PJ02
DISEMAK OLEH NAMA MAKLUMAT PEMOHON

COP DAN TANDATANGAN PEMOHON
SERENTAK BERASINGAN

ALAMAT

NO. TELEFON CATATAN

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PENDAFTARAN

DITERIMA DIKEMBALIKAN
Tandatangan Pegawai Penerima : ............................................................... Nama dan Jawatan Tarikh : ............................................................... ................................................................ : ...............................................................

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

2/ 2 2/ 2