KEDUDUKAN KURIKULUM TERSEMBUNYI DALAM SISTEM PENDIDIKAN

HERNI BINTI HENRY D20091035476 FITRIANI BINTI MAHI D20091035556 FATHMAWATY BT MAHAD D20091035409 KASMAH BINTI SIDIK D20091035

DEFINISI KURIKULUM 
PERKATAAN KURIKULUM BERASAL DARIPADA PERKATAAN LATIN IAITU µCURERE¶ BERMAKSUD µA RACE COURSE¶ @ µSATU LITAR PERLUMBAAN¶.  BERDASARKAN ASAL PERKATAAN INI DEFINISI KURIKULUM YANG BIASA DIGUNAKAN MERUJUK KEPADA µA COURSE OF STUDY¶ @ SATU RANCANGAN PENGAJIAN.  PERKATAAN KURIKULUM TELAH DIBERI PELBAGAI DEFINISI BERGANTUNG KEPADA TUJUAN DAN FUNGSINYA.

JENIS n JENIS KURIKULUM
oWARWICK DAN MOHD DAUD HAMZAH(1993) MEMBAHAGIKAN KEPADA 3 DIMENSI : i. KURIKULUM FORMAL ii. KURIKULUM IDEAL iii.KURIKULUM TERSEMBUNYI

APA ITU KURIKULUM TERSEMBUNYI?? 
JUGA DIKENALI SEBAGAI KURIKULUM TIDAK FORMAL @ KURIKULUM TERPENDAM. IA MELIPUTI SEGALA PENGALAMAN YANG DIPELAJARI SECARA TIDAK FORMAL. IA JUGA MERANGKUMI PELAJARAN YANG DIPEROLEH DARIPADA PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI MELALUI PENIRUAN,TINGKAH LAKU GURU, PELBAGAI MATA PELAJARAN, PERATURAN SEKOLAH, AKTIVITI BAHASA DAN BUDAYA SEKOLAH

KONSEP KURIKULUM TERSEMBUNYI 
TERLETAK DI LUAR KONTEKS PENGAJARAN RASMI, BELAJAR SECARA IMPLISIT.  MENGANDUNGI PERATURAN TIDAK BERTULIS, KONVENSI, ADAT RESAM, NILAI BUDAYA YANG DIKENALI SEBAGAI SEKOLAH SEPERTI SOPAN SANTUN, MENJAGA KEBERSIHAN DAN JUJUR.  DIBENTUK BERDASARKAN FAKTOR SEPERTI STATUS SOSIO-EKONOMI DAN LATAR BELAKANG PENGALAMAN GURU DAN MURID.

ASPEK KURIKULUM TERSEMBUNYI
‡ TERBAHAGI KEPADA 2 ASPEK : a) ASPEK RELATIF TETAP : MELIPUTI IDEOLOGI, KEYAKINAN, NILAI BUDAYA MASYARAKAT YANG MEMPENGARUHI SEKOLAH. b) ASPEK BERUBAH ± UBAH : MELIPUTI ANGKUBAH ORGANISASI SISTEM SOSIAL DAN KEBUDAYAAN.

Kurang penghayatan konsep diri pada guru

Pelajar enggan dan kurang faham.

Pengajaran dan pembelajaran yang tidak teratur

Suasana bilik darjah yang membosankan.

Isu isu dalam kurikulu m

Iklim di sekolah

Sistem pendidikan yang mementingkan pencapaian akademik

Kekurangan guru terlatih

Sikap pelajar itu sendiri Memperkasakan sekolah Institusi kekeluargaan

Memartabatkan institusi perguruan

Cabaran dalam kurikulum tersembunyi

Reka bentuk kurikulum

Pengurusan dan perkembangan kurikulum

Memperkasakan mahasiswa

Memperbaiki premis Memperting katkan kemahiran guru

Mengubahsu ai sumber Mendidik murid ke arah inkuiri

Ilmu dan kandungan kurikulum

Pelaksanaan dalam kurikulum tersembunyi

Menerapkan konsep kurikulum berpusat

Kesimpulan 
Kurikulum tersembunyi adalah perlakuan, perancangan dan tindakan menggubal, membina dan melaksanakan kurikulum secara tidak bertulis tetapi berfungsi membina hati, akal dan jiwa pelajar supaya menjadi insan berguna.  Kurikulum tersembunyi mempunyai pertalian yang erat dengan pengalaman persekolahan individu.  Justeru, guru memainkan peranan yang penting.