Anda di halaman 1dari 1

YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

CIPTA BHAKTI HUSADA

SMK CIPTA BHAKTI HUSADA YOGYAKARTA


Alamat : Jl. Rejowinangun No 15 B Yogyakarta
Jl. Nitikan Baru UH VI No 112 Yogyakarta Telp/Fax. (0274) 412269, 6554742

WEBSITE : www.smkcbhyogya.sch.id EMAIL : smkcbhyogya@yahoo.co.id


KEPUTUSAN KEPALA SMK CIPTA BHAKTI HUSADA
Nomor : 006/SK.KEPSEK/TP.CBH/VII/14
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSTAKAWAN DAN TENAGA PUSTAKAWAN
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
Menimbang

: Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pendidikan anak seutuhnya di SMK Cipta
Bhakti Husada Yogyakarta sangat diperlukan KEPALA PERPUSTAKAAN DAN TENAGA
PUSTAKAWANuntukmenanganipengelolaanadministrasiperpustakaansekolah.

Mengingat

: 1. Undang UndangNomor 20 tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional.


2. PeraturanPemerintahNomor 39 tahun 2003.
3. KeputusanMenteriPendayagunaanAparatur Negara nomor 84 / 1993 danBadanAdministrasi
Negara Nomor 0433 / P / 1993 / nomor 25 / 1993.
MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Terhitung Mulai tanggal . 2013 mengangkat TENAGA PUSTAKAWAN yang namanya


tersebut di bawah ini ;
1. Nama
: .
2. Tempat / TanggalLahir : .
3. Jenis Kelamin
: .
4. Pendidikan Terakhir
: .
5. Alamat
: .
: Kepada nama tersebut di atas yang telah diangkat sebagai Tenaga Pustakawan Sekolah agar
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Kedua
Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Keempat

: Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Bondowoso
Pada Tanggal :. 2013
KepalaSekolah

NIP. ...

TEMBUSAN :
Yth. 1. Kepala UP Dinas Pendidikan Kecamatan Taman Krocok.
2. Untuk yang bersangkutan.
3. Arsip.