Anda di halaman 1dari 14

SEKOLAH KEBANGSAAN MACHANG BUBOK

14020 BUKIT MERTAJAM

PERANCANGAN STRATEGIK
KSSR / PBS
2013

VISI
Sekolah Kebangsaan Machang Bubok cemerlang dalam kuriklum,kokurikulum dan sahsiah kategori luar bandar menjelang 2016

MISI
Memberikan pendidikan yang berkualiti dan berterusan melalui pendekatan
yang menyeluruh bagi melahirkan pelajar yang cemerlang dan berakhlak
mulia berlandaskan aspirasi negara

MATLAMAT
Membangunkan modal insan secara holistik dengan menekankan
penguasaan ilmu pengetahuan, modal intelektual, pembudayaan sikap
progresif dan pengamalan nilai, etika dan moral yang tinggi.

OBJEKTIF
*Mencapai aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan
* Menggalakkan penglibatan murid dalam kegiatan
kokurikulum
* Mengurangkan pendidikan berorientasikan peperiksaan

* Memberi penekanan kepada pembentukan modal insan


yang seimbang
* Mewujudkan penilaian sewaktu proses pembelajaran

MASALAH
1.

Pelajar kurang memberi tumpuan semasa P&P kerana mereka menganggap tidak ada
peperiksaan.

2.

Kurang galakan dan dorongan di rumah.

3.

Ketua panitia bukan dari kalangan guru KSSR/PBS

4 Guru kurang memahami mengenai cara melaksanakan pentaksiran seiring dengan


proses pengajaran dan pembelajaran (pentaksiran formatif).
5 .Kesukaran

guru membina instrumen pentaksiran yang pelbagai bentuk kerana masih


terikat dengan fahaman dan kebiasaan menilai pencapaian murid menggunakan ujian
berbentuk kertas dan pensel.

Pengurusan evidens murid dalam PBS memakan masa yang banyak dan ruang yang besar
bagi memastikan penguasaan murid dalam pembelajaran direkod untuk melihat pertumbuhan
dan perkembangan murid sepanjang tempoh persekolahan
6.

ANALISIS SWOT
ISU
1
2

Sebahagian guru masih keliru dengan pelaksanaan KSSR di sekolah


Sebahagian guru masih lagi keliru dengan pelaksanaan dan pengoperasian PBS

KEKUATAN (S)
S1- 90% guru mempunyai pengalaman mengajar lebih 10 tahun.
S2- Semua guru mengadiri kursus KSSR peringkat
JPN,PPD,sekolah
S3- 90% guru mempunyai budaya kerja positif.
S4- Kemudahan sekolah yang lengkap.

PELUANG (O)
O1- Kepakaran pegawai JPN/PPD/JU

KELEMAHAN (W)
W1- Guru masih keliru dengan pelaksanaan KSSR/PBS
W2- Kekurangan peralatan ICT/BBB/BBM
W3- Segelintir guru tidak kreati/inovatif
W4- Guru tidak dapat menumpu perhatian sepenuhnya pada
P&P kerana terlalu banyak aktiviti sampingan.
W5- Penyeliaan P&P tidak mencukupi.

ANCAMAN (T)
T1- Sistem atas talian/internet yang bermasalah

O2- Sekolah showcase yang berhampiran


O2- Sokongan kewangan daripada PIBG.
O3- Sokongan daripada NGO

T2- Guru kerap menghadiri kursus/mesyuarat di luar


T3- Kekurangan guru mengikut opsyen

PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN


(TOWS Matriks)
KEKUATAN (S)
DALAMAN
LUARAN

PELUANG (O)
O1- Kepakaran pegawai JPN/PPD/JU
O2- Sekolah showcase yang berhampiran
O2- Sokongan kewangan daripada PIBG.
O3- Sokongan daripada NGO

S1- 90% guru mempunyai pengalaman


mengajar lebih 10 tahun.
S2- Semua guru mengadiri kursus KSSR
peringkat JPN,PPD,sekolah
S3- 90% guru mempunyai budaya kerja
positif.
S4- Kemudahan sekolah yang lengkap.

Strategi (S+O)
1.S1+O1: Dapatkan khidmat pegawai
JPN/PPD dalam perkembangan staf
2.S2+O2: Lawatan ke sekolah showcase
3.S3+O2: PIBG membiayai program KSSR

KELEMAHAN (W)
W1- Guru masih keliru dengan pelaksanaan
KSSR/PBS
W2- Kekurangan peralatan ICT/BBB/BBM
W3- Segelintir guru tidak kreati/inovatif
W4- Guru tidak dapat menumpu perhatian
sepenuhnya pada P&P kerana terlalu banyak
aktiviti sampingan.
W5- Penyeliaan P&P tidak mencukupi.

Strategi (W+O)
1.W1+O2 : Lawatan Penanda Aras ke sekolah
showcase
2.W1+O1: Bimbingan daripada guru
berpengalaman dan JU daerah

ANCAMAN (T)

Strategi (S+T)

T1- Sistem atas talian/internet yang


bermasalah
T2- Guru kerap menghadiri kursus/mesyuarat
di luar
T3- Kekurangan guru mengikut opsyen

1.S3+S4: Dapatkan khidmat guru


ICT/Juruteknik untuk akses internet

Strategi (W+T)
1.W2+T2: Guru menyediakan bahan /latihan
sebelum menghadiri kursus

PERANCANGAN STRATEGIK KSSR/PBS 2013

TAHUN

Semua murid
Tahun 1 3

TINDAKAN

ISU

MATLAMAT

STRATEGI

OBJEKTIF

INDIKATOR
PRESTASI

Peningkatan
Kelulusan
Semua
Matapelajaran
KSSR

Memastikan
semua murid
KSSR
menguasai
kemahiran asas
membaca,
menulis,
mengira dan
menaakul

1.Mesyuarat KSSR / PBS


sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2.Post-mortem data pencapaian
murid pada pertengahan tahun
3. Post-mortem data pencapaian
murid pada akhir tahun
4.Semua guru memiliki fail
showcase guru matapelajaran
5.Perbincangan pelarasan
penilaian dalam kalangan guru
matapelajaran

100% murid menguasai


kemahiran membaca,
menulis, mengira dan
menaakul

Peratus : 100%
Bilangan :
Tahun 1 : 60
Tahun 2 : 61
Tahun 3 : 47

KOS

PENILAIAN

AKTIVITI

TEMPOH

1.Penyelaras
Tahun 1 (Pn.
Noreha Bt.
Mohd.
Akhir)
2. Penyelaras
Tahun 2 (Pn.
Salbiah Bt.
Mustafa)
3. Penyelaras
Tahun 3 (Pn.
Sarimah Bt.
Yusoff)

J F M A M J
x x x x x x

1. Mesyuarat
2. Post-morterm

Tiada

Pencapaian
Murid

J O S O N D
x x x x x

3. Fail Guru/Fail Showcase

4. Pelarasan Penilaian

PELAN STRATEGIK KSSR / PBS 2013

BIDANG

OBJEKTIF

MODUL TERAS ASAS


Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
P.Islam/P.Moral
Matematik
P.Jasmani
P.Kesihatan

Meningkatkan
penguasaan
kemahiran asas
membaca,
menulis dan
mengira

MODUL TERAS TEMA


PSeni Visual
Dunia Sains & Teknologi
Dunia Muzik
MODUL ASAS ELEKTIF
Bahasa Arab

PETUNJUK
PRESTASI
UTAMA (KPI)

Peratus : 100%
Bilangan :
Tahun 1 : 60
Tahun 2 : 61
Tahun 3 : 47

2011
TOV
70%

2012
ETR
75%

SASARAN
2013
ETR
80%

2014
ETR
85%

2015
ETR
90%

42/60
43/61
33/47

45/60
46/61
35/47

48/60
49/61
38/47

51/60
52/61
40/47

54/60
55/61
42/47

PELAN TAKTIKAL

BIL.

PROGRAM /
PROJEK
Mesyuarat
KSSR/PBS

TANGGUNG
JAWAB
Semua Guru KSSR

Jan Nov

2.

Post-Morterm
Pencapaian Murid

Penyelaras KSSR /
PBS

Jun
November

Kemaskini Fail
Guru / Fail
Showcase

Semua Guru KSSR

Pelarasan Penilaian

JU sekolah, Ketua
Panitia & Semua
Guru Matapelajaran
KSSR

1.

TEMPOH

KOS /
SUMBER
-

OUT-PUT

KPI

PELAN
KONTIGENSI

Guru bergerak
megnikut panduan
yang diberikan

Kefahaman guru
meningkat

Pelaksanaan
yang berkesan

Pencapaian murid
meningkat

Pencapaian murid
dalam meningkat
dan melepasi band
3

Pelaksanaan
yang berkesan

Jan Nov

Semua evidens
direkodkan

Kefahaman guru
meningkat

Pelaksanaan
yang berkesan

Jan Nov

RM 200
Unit
Kaunseling

Kemahiran guru
meningkat

Pencapaian murid
dalam peperiksaan
meningkat

Pemilihan JU
Daerah

PELAN OPERASI
NAMA PROGRAM
MATLAMAT
OBJEKTIF
TEMPOH
SASARAN

: MESYUARAT KSSR / PBS


: Menjelaskan Konsep, dasar dan Pelaksanaan KSSR / PBS
: Meningkatkan penguasaan guru dalam pelaksanaan KSSR / PBS
: Januari hingga November
: Semua Guru tahun 1 hingga 3

LANGKAH
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB TEMPOH
1
1.Mesyuarat
Jawatankuasa KSSR / 1 jam
1.1 Ucapan Pengerusi
PBS
Program
1.2 Perlantikan AJK
1.3Perbincangan
perlaksanaan
program
1.5 Hal-hal lain
2

2. Taklimat

Penyelaras KSSR /
PBS

30 minit

4. Pelaksanaan
4.1 Pemantauan semasa

Guru KSSR / PBS

Jan - Nov

4. Penilaian dan post mortem

Penyelaras KSSR /

Nov

STATUS

PBS

PELAN OPERASI
NAMA PROGRAM
MATLAMAT
OBJEKTIF
TEMPOH
SASARAN

: POST MORTERM PENCAPAIAN MURID


: Murid mencapai sekurang-kurangnya band 3
: Dapat meningkatkan pencapaian murid dalam semua disiplin ilmu
: Jun dan Oktober
: Guru Tahun 1 hingga 3

LANGKAH
PROSES KERJA
1
1.Mesyuarat
1.1 Ucapan Pengerusi
Program
1.2 Bentang kertas kerja
1.3 Perlantikan AJK
1.4 Perbincangan pelaksanaan
program
1.5 Hal-hal lain

TANGGUNGJAWAB TEMPOH
Jawatankuasa KSSR / 1 jam
PBS

2. Persiapan
2.1 Bahan
2.2 Instrumen penilaian

AJK program

1 minggu

3. Taklimat

Penyelaras KSSR /
PBS

30 minit

4. Pelaksanaan
4.1 Pemantauan semasa

Guru KSSR / PBS

Jun & Okt

STATUS

5. Penilaian dan post mortem


5.1 Penyediaan dokumentasi

Penyelaras KSSR /
PBS

Nov

PELAN OPERASI
NAMA PROGRAM
MATLAMAT
OBJEKTIF
TEMPOH
SASARAN

: KEMASKINI FAIL GURU / FAIL SHOWCASE


: Rekod transit murid dapat disempurnakan
: Pentaksiran dilaksanakan beserta rekod
: Sepanjang tahun
: Guru Tahun 1 hingga 3

LANGKAH
PROSES KERJA
1
1.Mesyuarat
1.1 Ucapan Pengerusi Program
1.2 Perlantikan AJK
1.3Perbincangan
perlaksanaan program
1.4 Hal-hal lain

TANGGUNGJAWAB TEMPOH
Jawatankuasa KSSR / 1 jam
PBS

2. Taklimat

Penyelaras KSSR /
PBS

30 minit

4. Pelaksanaan
4.1 Pemantauan semasa

Guru KSSR / PBS

Jun - Nov

4. Penilaian dan post mortem

Penyelaras KSSR /
PBS

Nov

STATUS

PELAN OPERASI
NAMA PROGRAM
MATLAMAT
OBJEKTIF
TEMPOH
SASARAN

: PELARASAN PENILAIAN
: Guru mahir menilai murid menggunakan Dokumen Standard Prestasi
: Dapat meningkatkan pencapaian murid dalam pentaksiran
: Januari hingga November
: Guru KSSR / PBS

LANGKAH
PROSES KERJA
1
1.Mesyuarat
1.1 Ucapan Pengerusi Program
1.2 Bentang kertas kerja
1.3 Perlantikan AJK
1.4Perbincangan
perlaksanaan program
1.5 Hal-hal lain
2
2. Persiapan
2.1 Bahan
2.2 Instrumen penilaian
2.3 Jadual pelaksanaan
3
3. Taklimat

TANGGUNGJAWAB TEMPOH
AJK KSSR / PBS
1 jam

4
5

Penyelaras KSSR /
PBS

1 minggu

Penyelaras KSSR /
PBS

30 minit

4. Pelaksanaan
4.1 Pemantauan semasa

Semua guru KSSR /


PBS

Jan - Nov

5. Penilaian dan post mortem


5.1 Penyediaan dokumentasi

Penyelaras KSSR /
PBS

1 minggu

STATUS