Anda di halaman 1dari 137

1

PERBANDINGAN

PERBANDINGAN

MATEMATIK 015/025/035/
BIL

PERKARA

KERTAS 1

KERTAS 2

Jenis Instrumen

Ujian Objektif

Ujian Subjektif

Jenis Item

Objektif Aneka Pilihan

Objektif pelbagai bentuk


Respons terhad

Bilangan Soalan

40

15 soalan

Jumlah Markah

40

60

Tempoh Masa

1 jam

1 jam

Konstruks

Mengetahui
memahami
Mengaplikasi

Mengetahui
memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Menyelesai masalah

Cakupan Konteks
7

Kaedah
penskoran

Dikotomus

Analitikal

KONTEKS (TAJUK)
Tempat pentaksiran sesuatu konstruk itu dilaksanakan
Merupakan bahagian-bahagian tertentu mata
pelajaran. Dikenal pasti daripada Sukatan Pelajaran
(DSKP)
Lazimnya dinyatakan mengikut kawasan tertentu
dalam sesuatu bidang.
Biasanya dibahagikan kepada beberapa subkonteks

DIKOTOMUS
Dikotomos ialah murid memberi jawapan betul atau
salah, satu markah untuk jawapan betul dan
kosong atau tiada markah untuk jawapan salah.
Respons dikotomos adalah bersesuaian dengan
item respons terhad dan item objektif

ANALITIKAL
Merujuk kepada pemberian markah mengikut
point-point yang telah ditentukan (skema
pemarkahan) untuk satu-satu tugasan item.

LII HU CHIENG

PENATARAN
FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN
BAGI PEPERIKSAAN
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)
MULAI TAHUN 2016

OBJEKTIF MATA
PELAJARAN
OM1

Mengetahui dan memahami


Pengetahuan asas, konsep
hukum dan prinsip yang
melibatkan bidang Nombor dan
0perasi, Sukatan dan Geometri,
Perkaitan dan Algebra serta
Statistik dan Kebarangkalian.

OM2

Menguasai kemahiran operasi asas


matematik yang melibatkan bidang
Nombor dan Operasi, Sukatan dan

OM3

Menguasai hukum dan prinsip yang


melibatkan operasi bergabung
dengan betul.

OM4

Menggunakan pengetahuan dan


kemahiran matematik untuk
menyelesaikan masalah harian
melibatkan bidang Nombor dan
Operasi, Sukatan dan Geometri,
Perkaitan dan Algebra serta
Statistik dan Kebarangkalian.

OM5 Menggunakan pengetahuan dan


kemahiran matematik untuk
diaplikasi dan membuat
penyesuaian dalam konteks
kehidupan seharian.
OM6 Menggunakan laras bahasa
matematik, simbol, istilah serta
pelbagai perwakilan yang sesuai
semasa berkomunikasi dengan
betul.

OM7 Menggunakan kemahiran


berfikir, menaakul dan
membuat penerokaan secara
matematik dalam kehidupan
seharian.
OM8 Menggunakan perkakasan teknologi
yang sesuai untuk memudahkan
pemahaman konsep serta
menghayati ilmu matematik.
OM9 Menghargai kepentingan dan
keindahan matematik.

OBJEKTIF
PENTAKSIRAN
OP1

Pengetahuan dan pemahaman tentang


konsep, nilai, fakta, hukum dan prinsip
yang melibatkan bidang Nombor dan
Operasi, Sukatan dan Geometri,
Perkaitan dan Algebra serta Statistik dan
Kebarangkalian

OP2

Menggunakan laras bahasa matematik,


simbol, istilah serta pelbagai perwakilan
yang sesuai semasa berkomunikasi
dengan betul.

OP3 Keupayaan mengendalikan


operasi bergabung yang
melibatkan bidang Nombor dan
Operasi serta Sukatan dan
Geometri.
OP4 Keupayaan mengendalikan
kemahiran asas matematik
yang melibatkan pengurusan
data.

OP5 Keupayaan menyelesaikan


masalah harian yang melibatkan
bidang Nombor dan Operasi,
Sukatan dan Geometri, Perkaitan
dan Algebra serta Statistik dan
Kebarangkalian.
OP6 Keupayaan mengusai kemahiran
berfikir aras tinggi (KBAT) dalam
kehidupan seharian secara
kreatif dan Inovatif

Taksonomi Bloom
/Anderson
Rek
a
Nilai
Kaji/ Analisa

Kemahiran
Berfikir Aras
Tinggi
(KBAT)

Guna/Aplikasi
Faham
Ingat

Kemahiran
Berfikir Aras
Rendah
(KBAR)

CIRI-CIRI
ITEM
KBAT

BENGKEL PENATARAN FORMAT MATEMATIK UPSR 2016


Mengenal pasti bagi setiap item Kertas 1 dan Kertas 2
i) Konteks 19 tajuk
ii) Konstruk
Mengetahui dan memahami
Melaksanakan kemahiran mengira
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Bagi setiap item Kertas 1 dan Kertas 2

BIL

PERKARA

KERTAS 1

KERTAS 2

Jenis Instrumen

Ujian Objektif

Ujian Subjektif

Jenis Item

Objektif Aneka Pilihan

Objektif pelbagai bentuk


Respons terhad

Bilangan Soalan

40

15 soalan

Jumlah Markah

40

60

Tempoh Masa

1 jam

1 jam

Konstruk

Mengetahui (mengingat)
memahami
Mengaplikasi

Mengetahui (mengingat)
memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Menyelesai masalah

Cakupan Konteks
7

Kaedah
penskoran

Dikotomus

Analitikal

KONSTRUK
MATEMATIK KERTAS 1 015/025/035

Mengetahui dan memahami

(MM)

Melaksana kemahiran mengira (MKM)


Mengaplikasi (MP)
ARAS
Rendah
(R)
Sederhana (S)
Tinggi
(T)

KONSTRUK
MATEMATIK KERTAS 2

Mengetahui dan memahami (MM)


Melaksanakan kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)
Menganalisis (MA)
Menilai (MN)
Mencipta (MC)

ARAS
Rendah
(R)
Sederhana (S)
Tinggi
(T)

MM

MKM

MP

MM

MKM

MP

MA

MN
MC

KONSTRUK
APA (perkara) yang ditaksir
Merupakan dimensi manusia yang berbentuk
konkrit (contoh: tinggi, berat) dan abstrak (contoh:
pengetahuan, kemahiran dan sikap) yang dibangun
atau diperkembang melalui hasil pembelajaran
sesuatu mata pelajaran
Konstruk yang diukur dalam instrumen pentaksiran
bagi suatu mata pelajaran dikenal pasti
berdasarkan dokumen kurikulum mata pelajaran
tersebut.

MATEMATIK
KERTAS 1
015/1
FORMAT BAHARU

MATEMATIK 015/025/035/

NOMBOR BULAT MM

(R)

PECAHAN

MM

(R)

KOORDINAT

MM

(R)

MASA DAN WAKTU


MM
(R)

JISIM

MM

(R)

RUANG

MM

(R)

NISBAH DAN KADARAN MM

(R)

PECAHAN

MKM

(R)

PERPULUHAN

MKM

(R)

OPERASI BERGABUNG

MKM

(S)

PENDARABAN

MKM

(R)

WANG

MKM

(R)

PENOLAKAN

MKM

(R)

PERPULUHAN

MKM

(R)

PERATUS

MKM

(S)

PECAHAN

MKM

(S)

MASA DAN WAKTU

MKM

(R)

PANJANG

MKM

(R)

JISIM

MKM

(R)

PENGURUSAN DATA

MKM

(R)

NOMBOR BULAT

MP

(R)

NOMBOR BULAT

MP

(S)

JISIM

MP

(R)

WANG

MP

(R)

MASA DAN WAKTU

MP

(R)

WANG

MP

(R)

NISBAH DAN KADARAN MP

(S)

JISIM

MP

(S)

PERATUS

MP

(S)

RUANG

MP

(S)

PANJANG

MP

(S)

KOORDINAT

MP

(R)

JISIM

MP

(T)

PENGURUSAN DATA
MP
(T)

Antara berikut, yang manakah


mempunyai
perimeter yang sama dengan
Rajah 12 ?

RUANG

MP

(R)

PECAHAN

MKM

(S)

RUANG

MP

(T)

WANG

MP

(T)

PERATUS

MP

(T)

ISI PADU CECAIR MP

(T)

MATEMATIK
KERTAS 2
015/2
FORMAT BAHARU

MATEMATIK 015/025/035/

1. Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

Rajah 1

i)

Nyatakan digit yang mewakili nilai tempat ratus ribu.

NOMBOR BULAT MM

(R)

(1 markah)

ii)

Bundarkan 2 736 981 kepada puluh ribu terdekat.

NOMBOR BULAT MM

(R)

..
(1 markah)

2. Rajah 2 menunjukkan sebuah segi empat tepat yang dibahagikan


kepada beberapa bahagian yang sama bear

Rajah 2

i)

Tulis pecahan yang mewakili bahgian berlorek daripada seluruh rajah.

PECAHAN

MM

(R)

.
(1 markah)
ii)

Nyatakan
nilai pecahan itu dalam nombor perpuluhan
(S)
PECAHAN

MM

........
.
(1 markah)

3. (i) Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di


dalam bulatan dan jumlahnya di darab dengan nombor di dalam
segi segi tiga sama sisi

Apakah jawapannya?
(2 markah)

OPERASI BERGABUNG MKM

(S)

3. (ii) Rajah terdiri daripada tiga jenis poligon

Heksagon

Segi empat sama Segi tiga sama sisi

Lidya memilih salah satu daripada poligon itu yang mempunyai ciri-ciri
berikut:

RUANG

MM

(R)

1. Setiap bucu bersudut cakah.


2. Setiap sisinya sama panjang

Namakan poligon pilihan Lidya.

(1 markah)

4. Temu janji Alias di klinik ialah pada pukul 10.05 a.m. Alias sampai di
klinik pada pukul 9.52 a.m. Selepas menerima rawatan, Alias
meninggalkan klinik pada pukul 10.25 a.m. dan sampai di sekolah 45
minit kemudian.
(i) Alias sampai lebih awal daripada masa temu janjinya.
Berapa minitkah Alias sampai lebih awal di klinik tersebut?

MASA DAN WAKTU

MP

(R)

(1 markah)

(ii) Pukul berapakah Alias sampai di sekolah?


Nyatakan waktu Alias sampai dalam sistem 24 jam

MASA DAN WAKTU

MKM

(S)

(3 markah)

5.

Berikut adalah perbualan diantara Cikgu Uya dan tiga orang murid

Berdasarkan perbualan, hitung bilangan tin minuman yang dikumpul


oleh Kim
(3 markah)

PENAMBAHAN

MKM

(S)

6. Rajah 6 menunjukkan jisim sebiji tembikai.

Rajah 6

(i) Nyatakan jisim, dalam kg, sebiji tembikai itu.

JISIM

MM

(R)

(1 markah)

(ii) Berapakah bilangan tembikai yang sama jisim perlu ditambah


supaya jumlah jisim tembikai keseluruhannya tidak melebihi 5kg

JISIM

MP

(S)

(2 markah)

7.

Rajah 7 menunjukkan sebuah silinder penyukat berisi air.

Rajah 7

(i) Nyatakan isi padu, dalam ml, air itu.

ISI PADU
CECAIR

MM

( R )(1 markah)

(ii) Air dikurangkan sebanyak 140 ml.


Hitung isi padu, dalam l , air yang tinggal.

ISI PADU
CECAIR

MKM ( R ) (2 markah)

(iii) Berdasarkan soalan (ii), air yang tinggal itu telah dituang ke dalam
3 bekas yang sama saiz.
Hitung min isi padu air di dalam setiap bekas
(2 markah)

ISI PADU
CECAIR

MP

(S)

8.

Min bagi 5 nombor ialah 18


(i) Cari jumlah bagi 5 nombor tersebut.

PENGURUSAN
DATA

MKM ( R )

(2 markah)

(ii) Jumlah tiga nombor yang dikeluarkan ialah 36.


Hitung min bagi 2 nombor yang tinggal.
(2 markah)

PENGURUSAN
DATA

MKM ( S )

9. Amy membuat kajian tentang waktu mengulangkaji pelajaran


dalam kalangan rakan-rakannya.
Jadual di bawah menunjukkan keputusan kajiannya.

(i) Berapakah jumlah rakan Amy yang mengulangkaji sebelum


8.00 p.m.

MASA DAN WAKTU MM

(R)

(1 markah)

(ii) Amy mengatakanbahawa daripada rakan-rakannya

mengulangkajisebelum 8.00 p.m.


Buktikankenyataan Amy inibenaratausalah.

MASA DAN WAKTU MP

(S)

(3 markah)

10. Rajah 10.1 menunjukkan kotak berbentuk kuboid..

Rajah 10.1

(i) Hitung isi padu kotak itu.


(2 markah)

RUANG

MKM

(S)

(ii) Harismenyusun 240 buahkubus yang samakedalamkotakpada


rajah 10.1 denganmenggunakansalahsatudaripadatigajenis
kubuspada rajah 10.2

Rajah 10.2

Bilangankubus yang digunakanhanyabolehdaripadaseluruh


ruangkotakitu. Buktikan

RUANG

MP/MA

(T)

(2 markah)

(iii) Tandakan () kubus yang digunakanolehHaris


Kubus A

RUANG

Kubus B

MP/MN

Kubus C

(R)

(1 markah)

11. Piktograf menunjukkan bilangan alas meja yang dijual dalam tempoh
sebulan.

(i) Tuliskan satu warna alas meja yang dijual lebih daripada 400 helai.

(R)
PENGURUSAN
MM
.
DATA

(1 markah)

(ii) Sebanyak 20% daripada keseluruhan bilangn alas meja dijual


kepada Syarikat Cahaya Murni.
Hitung bilangan alas meja yang dijual kepada Syarikat Cahaya Murni

PENGURUSAN
DATA

MP

(R)

(2 markah)

(iii) Harga jual sehelai alas meja ialah RM9.


Hitung jumlah harga yang dibayar oleh Syarikat Cahaya Murni
(2 markah)

PENGURUSAN
DATA

MP

(S)

12. Rajah 12 menunjukkan sebuah kotak berbentuk kubodi. Dua daripada


permukaan kotak itu berlorek
Rajah 12

(i) Hitung jumlah luas kawasan berlorek.

RUANG

MKM

(2 markah)

(S)

(ii) pada petak grid yang disediakan. Lukis sebuah segi empat tepat
yang mempunyai luas yang sama dengan jumlah luas permukaan
yang berlorek.
(2 markah)

1 cm
1 cm

RUANG

MP/MC ( T )

(2 markah)

13. Rajah 13 menunjukkan sehelai kertas iklan yang telah diedarkan ke


rumah Encik Hamdan.

Rajah 13

Encik Hamdan dan isterinya bercadang membawa keluarganya bercuti


di taman tema itu. Berikut ialah umur anak-anak Encik Hamdan:

(i) Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Encik Hamdan
untuk keluarganya memasuki taman tema itu ?

WANG

MP/MA

(T)

(2 markah)

(ii) Encik Hamdan menggunakan kad kredit untuk membuat


pembayaran pakej percutian keluarganya. Cukai sebanyak 6%
dikenakan daripada jumlah keseluruhan bilnya.
Berapakah kos yang perlu dibayar oleh Encik Hamdan.
(3 markah)

WANG

MP/MA

(T)

14. Jadual 14 menunjukkan peratusan jenis buku yang terdapat di Pusat


Sumber Sekolah. Peratusan buku Bahasa Melayu tidak ditunjukkan.

Jadual 14

Jumlah bilangan buku di Pusat Sumber ialah 1000 buah


(i) Hitung peratusan buku Bahasa Melayu.
(2 markah)

PERATUS

MKM

(R)

(ii) Berdasarkan maklumat pada Jadual 14, lengkapkan carta palang


untuk menunjukkan bilangan buku mengikut jenis yang terdapat di
pusat sumber sekolah itu
(3 markah)

PENGURUSAN

MP/MC

(S)

15. Jadual 15 menunjukkan bilangan anak pokok bunga ros yang disemai
di tapak semaian.

Jadual 15

Berdasarkan Jadual 15 :
(i) Hitung beza antara bilangan anak pokok bunga ros yang paling
banyak dengan ros yang paling sedikit.

NOMBOR BULAT

MP/MA

(S)

(2 markah)

(ii) Purata peruntukan kos bagi setiap anak pokok ros yang disemai ialah
RM18.70 sebulan. Pada aakhir bulan, sebanyak 15% daripada anak
pokok bunga ros merah dan 20% daripada anak pokok ros biru telah
mati.
Hitung jumlah keuntungan yang diperolehi jika setiap anak pokok
yang hidup dijual dengan harga RM30.00

WANG

MP/MA

(T)

(3 markah)

MATEMATIK 015/025/035/1
NOMBOR
SOALAN

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

Nombor Bulat

MM

Pecahan

MM

Koordinat

MM

Masa dan Waktu

MM

Jisim

MM

Ruang

MM

Nisbah dan Kadaran

MM

Pecahan

MKM

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/1
NOMBOR
SOALAN

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

Perpuluhan

MKM

10

Operasi Bergabung

MKM

11

Darab

MKM

12

Wang

MKM

13

Tolak

MKM

14

Perpuluhan

MKM

15

Peratus

MKM

16

Pecahan

MKM

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/1
NOMBOR
SOALAN

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

17

Masa dan Waktu

MKM

18

Panjang

MKM

19

Jisim

MKM

20

Pengurusan Data

MKM

21

Nombor Bulat

MP

22

Nombor Bulat

MP

23

Jisim

MP

24

Wang

MP

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/1
NOMBOR
SOALAN

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

25

Masa dan Waktu

MP

26

Wang

MP

27

Nisbah dan Kadaran

MP

28

Jisim

MP

29

peratus

MP

30

Ruang

MP

31

Panjang

MP

32

Koordinat

MP

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/1
NOMBOR
SOALAN

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

33

Jisim

MP

34

Pengurusan Data

MP

35

Ruang

MP

36

Pecahan

MKM

37

Ruang

MP

38

Wang

MP

39

Peratus

MP

40

Isi padu Cecair

MP

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2
NOMBOR
SOALAN
1
2
3

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

(i)

Nombor Bulat

MM

(ii)

Nombor Bulat

MM

(i)

Pecahan

MM

(ii)

Pecahan

MM

(i)

Operasi Bergabung

MKM

(ii)

Ruang

MM

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)
Menganalisis (MA)
Menilai (MN)
Mencipta (MC)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2
NOMBOR
SOALAN
4

KONSTRUK

ARAS

(i)

Masa dan Waktu

MP

(ii)

Masa dan Waktu

MKM

Tambah

MKM

5
6

KONTEKS

(i)

Jisim

MM

(ii)

Jisim

MP

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)
Menganalisis (MA)
Menilai (MN)
Mencipta (MC)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2
NOMBOR
SOALAN
7
8
9

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

(i)

Isi Padu Cecair

MM

(ii)

Isi Padu Cecair

MKM

(i)

Pengurusan Data

MKM

(ii)

Pengurusan Data

MKM

(i)

Masa dan Waktu

MM

(ii)

Masa dan Waktu

MP

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)
Menganalisis (MA)
Menilai (MN)
Mencipta (MC)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2
NOMBOR
SOALAN
10

11

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

(i)

Ruang

MKM

(ii)

Ruang

MP/MA

(iii)

Ruang

MP/MN

(i)

Pengurusan Data

MM

(ii)

Pengurusan Data

MP

(iii)

Pengurusan Data

MP

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)
Menganalisis (MA)
Menilai (MN)
Mencipta (MC)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2
NOMBOR
SOALAN
12
13
14

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

(i)

Ruang

MKM

(ii)

Ruang

MP/MC

(i)

Wang

MP/MA

(ii)

Wang

MP/MA

(i)

Peratus

MKM

(ii)

Pengurusan Data

MP/MC

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)
Menganalisis (MA)
Menilai (MN)
Mencipta (MC)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

MATEMATIK 015/025/035/2
NOMBOR
SOALAN
15

KONTEKS

KONSTRUK

ARAS

(i)

Nombor Bulat

MP/MA

(ii)

Wang

MP/MA

KONSTRUK
Mengetahui dan memahami (MM)
Melaksana kemahiran mengira (MKM)
Mengaplikasi (MP)
Menganalisis (MA)
Menilai (MN)
Mencipta (MC)

ARAS
Rendah (R)
Sederhana (S)
Tinggi (T)

Beri Nilai