Anda di halaman 1dari 3

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN (FPP)


KURSUS: KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH
KOD KURSUS: TH 20503
PENSYARAH:
DR. ROSY TALIN
TUGASAN KUMPULAN (EDMODO)
Nama Pelajar
Dayang Aziirah Idahyu Binti Datu

No. Matriks
BT12110028

Halun
Dayang Norlisa Binti Datu Harun
Nur Mahani Binti Abdul Rahman
Siti Hajar Binti Mhd Azir

BT12110029
BT12110045
BT12110175

1) Apa itu Model ABCD?


-Model ABCD adalah merupakan suatu model yang menjadi garis panduan dalam
penulisan objektiif pembelajaran untuk mengukur kefahaman pelajar. Model ini
merangkumi 4 komponen utama iaitu Audience, Behaviour, Condition, Degree.

a)

Audience atau sasaran adalah merujuk kepada pelajar bukan kepada guru

(Rozinah Jamaludin, 2003 : 93). Proses pembelajaran dianggap sudah berlaku


apabila pelajar itu aktif secara fizikal atau mental (Rozinah Jamaludin, 2003 : 93).
Aktif secara fizikal bermaksud, pelajar mampu menjawab soalan latih tubi
dengan baik, manakala, aktif secara mental adalah pelajar mampu memproses
idea-idea ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.
b)

Behaviour atau tingkah laku merujuk kepada tingkah laku pelajar sebelum

dan selepas waktu pembelajaran berlangsung. Tingkah laku pelajar ini dapat
diukur pencapaiannya melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dilakukan oleh
guru, sebagai contoh, pelajar dapat menulis laporan mengenai eksperimen yang
mereka jalankan ketika waktu pembelajaran. Perilaku pelajar ini dapat dinilai
melalui domain-domain seperti efektif, kognitif dan interpersonal.
C)

Condition atau syarat yang perlu dipenuhi oleh guru supaya perilaku yang

diharapkan oleh guru dalam sesi pembelajaran tercapai. Hal ini bermakna, guru
perlu memastikan keperluan-keperluan pelajar dipenuhi untuk memastikan suatu
objektif pembelajaran itu tercapai. Berdasarkan teori Humanistik, keperluan
pelajar

yang

dapat

dipenuhi

sepenuhnya

secara

tidak

langsung,

dapat

memotivasikan diri seseorang pelajar untuk mencapai tahap kesempurnaan diri


(Azizi & Chu Siew Pang). Keperluan asas perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum
mencapai tahap kesempurnaan diri (Azizi & Norlaily ).
D)

Degree atau tahap pencapaian pelajar. Tahap pencapaian pelajar yang

dapat diukur secara kualitatif atau kuantitatif. Tahap pencapaian pelajar boleh
diukur melalui sesi soal jawab, kuiz dan sebagainya dalam masa yang ditetapkan
oleh guru. Namun jika, pelajar tidak mampu untuk menjawab soalan yang
diberikan dalam tempoh yang ditentukan, guru bertindak sebagai fasilitator yang
akan membantu pelajar dalam menyelesaikan soalan tersebut.

2)

Nyatakan dua contoh objektif berdasarkan model itu?

Pelajar dapat memerihalkan 2 contoh daripada 3 peristiwa pengasasan

kesultanan Melayu Melaka selepas menonton tayangan video.


-

Pelajar

dapat

menyenaraikan

empat

daripada

lima

faktor

kegemilangan Melaka selepas melengkapkan peta minda yang disediakan.


-

Pelajar dapat menyenaraikan empat daripada lima kesan kejatuhan

Melaka selepas pembentangan kumpulan.

Rujukan
Rozinah Jamaludin. (2003). Teknologi Pengajaran. Utusan Publications and
Distributors : Universiti Sains Malaysia.
Azizi Yahya & Chu Siew Pang. Teori-Teori Pembelajaran. Diakses daripada
http://eprints.utm.my/10364/1/TEORI.pdf diakses daripada 30/9/2014.
Azizi Yahya & Norlaily Binti Ahmad. Teori-teori Konsep Kendiri. Diakses daripada
http://eprints.utm.my/10368/3/Norlaily_Binti_Ahmad.pdf pada 30/9/2014.