Anda di halaman 1dari 12

NAME: ...

CLASS: .

3757/2
EKONOMI ASAS
Kertas 2
Mei
2015

2jam

SMK (P) TAMAN PETALING,

PETALING JAYA

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
TAHUN 2015

EKONOMI ASAS
Kertas 2

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


.
1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B
2. Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan di Bahagian B
3. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan
4. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan
ditunjukkan dalam kurungan
5. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah
dibenarkan

SULIT

3757/2

BAHAGIAN A
[75 markah]
Jawab tiga soalan sahaja .
1. (a) Jelaskan dua perbezaan ciri antara faktor buruh dengan faktor usahawan.

[4 markah]

(b) Maklumat di bawah menerangkan keluarga Encik Azmi.


Keluarga Encik Azmi tidak mampu membeli rumah sendiri, oleh itu Encik Azmi telah
menyewa sebuah rumah kos rendah di Larkin, Johor dengan bayaran sewa bulanan RM900.
Jelaskan masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga Encik Azmi.

[6 markah]

(c) Gambar di bawah menunjukkan contoh barang dalam ekonomi.

Gambar 1

Gambar 2

(i) Namakan jenis barang dalam Gambar 1 dan Gambar 2. .

[1 markah]

(ii) Bezakan kedua-dua barang tersebut


markah]

[4

(d) Berikut adalah dialog antara dua orang sahabat berkaitan dengan sistem ekonomi.
Jamilah: Di negara saya, firma bebas bersaing untuk mendapatkan sebanyak mungkin
pelanggan bagi membeli barang keluaran mereka.
Alex :

Wah, bagusnya! Di negara saya barangan yang hendak dikeluarkan


ditentukan oleh unit perancangan ekonomi negara. Ini disebabkan kerajaan
yang membuat semua keputusan ekonomi.

(i) Jelaskan tiga perbezaan ciri antara sistem ekonomi negara Jamilah dan Alex.
[6 markah]
(ii) Bezakan cara penyelesaian masalah asas ekonomi antara negara Jamilah dengan
negara Alex dari segi:
(a) Bagaimana hendak dikeluarkan

[2 markah]
2

SULIT

3757/2

(b) Untuk siapa dikeluarkan

[2 markah]

Kami telah menerajui eksport perabot Malaysia ke seluruh dunia.


Sejajar dengan matlamat menambahkan keluaran, kami ingin
mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk
memenuhi kekosongan jawatan berikut:

PENGURUS PENGELUARAN
GAJI BULANAN RM3 500
BERUMUR ANTARA 30 - 40 TAHUN
2 (a) Berdasarkan petikan di atas , terangkan faktor-faktor lain yang perlu
dipertimbangkan sebelum anda memohon pekerjaan di atas ?

[8 markah]

Gambar berikut menunjukkan perbualan tentang tabungan dan pelaburan

(b) Terangkan bentuk pelaburan selain daripada yang dimaksudkan oleh Azmi ?
[6 markah]

SULIT

3757/2

Jadual di bawah men unjukkan upah wang , harga daging, harga sayur dan harga beras
bagi tahun 2010 dan 2012.

(c) Hitungkan pendapatan benar bagi tahun 2010 dan 2012 serta nyatakan rumusan
anda.
[5 markah]

(d) Jadual dibawah menunjukkan pendapatan, perbelanjaan dan potongan wajib Encik
Ahmad bagi tempoh satu tahun

BUTIRAN

RM

Gaji

4 500

KWSP

485

Makanan

800

Zakat

82

Elaun

350

Ansuran Rumah

900

Cukai Pendapatan Perseorangan

25

Bil Semasa

250

Minyak Petro1

400

SULIT

3757/2

Hitunga

3 (a)

(i)

Pendapatan boleh guna

[3 markah]

(ii)

Jumlah tabungan Encik Ahmad

[3 markah]

Jadual 2 menunjukkan permintaan terhadap suatu barang.

Kuantiti Diniinta (Unit)

Harga

(RM)

Amani

Mokhtar

20

12

16

30

12

40

Jadual 2
(i)

Berapakah kuantiti permintaan pasaran pada tingkat harga RM30?


[1 markah]

(ii) Lukiskan pembentukan keluk permintaan pasaran di atas kertas graf dengan
menggunakan skala 2 cm : 8 unit pada paksi kuantiti dan skala 2 cm : RM10 pada
paksi harga.
[8 markah]

SULIT

3757/2

(b) Rajah di bawah menunjukkan hubungan antara harga Barang X dengan kuantiti
permintaan Barang Y.

(i) Apakah kaitan antara Barang X dengan Barang Y?

[1 markah]

(ii) Jelaskan hubungan antara harga Barang X dengan kuantiti permintaan Barang Y.
[4 markah]
Rajah 1 dan Rajah 2 menunjukkan keluk permintaan suatu barang.

(c)

Bezakan perubahan kuantiti barang tersebut bagi kedua-dua rajah di atas [6 markah]

SULIT

(d)

3757/2

Jadual di bawahmenunjukkan peratus perubahan kuantiti diminta dan peratus perubahan

Jenis Barang

Peratus Perubahan Kuantiti Diminta Peratus Perubahan Harga

20

10

harga bagi suatu barang.

(i) Hitung nilai keanjalan harga permintaan barang tersebut.

[1 markah]

(ii) Strategi pengeluar menaikkan harga barang tersebut untuk memaksimumkan hasil
adalah tidak wajar. Beri hujah anda secara terperinci.
[4 markah]

Rajah di bawah menunjukkan keluk penawaran Firma A


(a) Huraikan 4 faktor yang menyebabkan peralihan keluk penawaran So So ke S1 S1
[8 markah]
S0

S1

P0

S0
0

S1
Q0

Q1 Kuantiti(unit)

(b) Jadual di bawah menunjukkan kos pengeluaran jangka pendek sebuah firma.
7

SULIT

3757/2

Output
( unit )

Jumlah Kos
( RM )

Kos Purata
( RM )

Kos Sut
( RM )

0
1
2
3
4
5
6

100
150
190
210
240
310
420

150
95
70
Q
62
70

50
P
20
30
70
R

Berapakah nilai P, Q dan R?

[3 markah]

ii Jelaskan hubungan antara output dengan kos purata dan kos sut pada tingkat output
berikut:
a. Output 0 3 unit

[3 markah]

b. Output 3 4 unit

[3 markah]

c. Output 4 6 unit

[2 markah]

(c) Jadual di bawah menunjukkan butiran perbelanjaan Firma X yang mengeluarkan


200 000 unit syampu dlm masa 6 bulan.
Butiran

RM

Bahan mentah
Gaji pekerja
Sewa kilang
Air dan elektrik
Insurans kilang

15 000.00
45 000.00
12 000.00
4 800.00
3 200.00

Hitungkan :

SULIT

3757/2

i. Kos tetap

[2 markah]

ii. Kos berubah

[2 markah]

iii. Kos purata

[2 markah]

5. (a) Guna kertas graf yang disediakan untuk menjawab soalan 5 (a)
Jadual di bawah menunjukkan kuantiti permintaan dan kuantiti penawaran suatu
barang dipasaran.
Harga ( RM )
30
40
50

Kuantiti barang ( unit)


Permintaan pasaran
Penawaran pasaran
160
130
70

40
70
130

(i) Lukis keluk keseimbangan pasaran di atas kertas graf yang disediakan.
[ Gunakan skala 2 cm = RM10 pada paksi harga dan 2 cm = 20 unit pada paksi
kuantiti ]
[5 markah]
(ii) Tentukan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran barang tersebut.

[2 markah]

(iii) Jelaskan keadaan pasaran barang tersebut pada tingkat harga RM30

[3 markah]

(b) Maklumat berikut berkaitan dengan aliran pusingan pendapatan ekonomi 2 sektor.
.
Syarikat Utara Bhd mengeluarkan basikal jenama Putra. En Hisham bekerja
sebagai kerani di syarikat tersebut dan menerima upah sebanyak RM1 000
sebulan. Dia membeli sebuah basikal keluaran syarikatnya dgn harga RM200.
(i)

Lakarkan rajah aliran pusingan pendapatan tersebut

[9 markah]

(c) Berdasarkan situasi berikut, jelaskan kesan ke atas pasaran batik tempatan.
( Setiap situasi adalah secara berasingan )
(i)

Kerajaan mewajibkan semua kaki tangan awam berpakaian batik pada setiap hari
9

SULIT

3757/2

Khamis
(ii)

[3 markah]

Kerajaan memberi subsidi atas pembelian bahan mentah kepada pengusaha batik
tempatan.
[3 markah]

Bahagian B
[25 markah]
Soalan ini wajib dijawab
Encik Bakar adalah seorang eksekutif di Syarikat telekom yang menerima gaji bulanan
sebanyak RM5 000.00. Namun begitu sikapnya yang boros berbelanja menyebabkan dia
menghadapi masalah kekurangan wang untuk menampung perbelanjaan harian keluarganya.
Oleh itu, dia terpaksa berhutang dengan rakan-rakan.
Encik Bakar mendapat kenaikan gaji sebanyak 15% setelah untuk menghargai jasa dan
sumbangannya kepada syarikat swasta yang beliau bekerja. Isterinya, Puan Nadia mengambil
peluang ini menasihati suaminya agar mengubah sikap dan merancang semula perbelanjaan
keluarga mereka. Pada masa yang sama Puan Nadia mengambil keputusan untuk bekerja bagi
10

SULIT

3757/2

membantu meringankan bebanan tanggungan suaminya. Dia memulakan perniagaan


membuat kuih tempatan secara kecil-kecilan di rumah.
Pada peringkat awal perniagaannya yang diusahakan Puan Nadia kurang mendapat sambutan.
Oleh itu dia menjalankan promosi secara besar-besaran kepada penduduk setempat dan
berjaya meningkatkan jualan produknya. Sambutan yang menggalakkan ini mendorong Puan
Nadia untuk membeli bangunan kedai berharga RM280 000 mengunakan simpanan tetap
Perniagaannya yang pesat berkembang menyebabkan Puan Nadia menjadi terlalu sibuk .
Beliau juga berdepan dengan masalah mendapatkan pekerja mahir untuk bekerja di kedainya.
Dia berasa tertekan lalu mencadangkan kepada suaminya agar berhenti kerja dan
membantunya sepenuh masa untuk mengusahakan perniagaan kuih tempatan mereka.
Berdasarkan situasi tersebut, jawab soalan berikut:
(a) (i) Apakah tindakan yang wajar dilakukan oleh Encik Munir agar masalah tersebut tidak
berulang?
[1 markah]
(ii) Jelaskan lima kepentingan tindakan di 6(a)(i).

[5 markah]

(b) Jelaskan empat kesan perubahan gaji terhadap Encik Bakar

[4 markah]

(c) Huraikan sektor ekonomi yang diceburi oleh Puan Nadia

[3 markah]

(d) Terangkan faktor yang menyebabkan perubahan permintaan terhadap produk perniagaan
Puan Nadia?
[2 markah]
(e) Puan Nadia boleh membeli bangunan dengan pinjaman bank. Nyatakan dua sumber
pinjaman dan dua jenis bank yang Puan Nadia boleh memperolehi pinjaman. [4 markah]
(f) Wajarkah Encik Munir bersetuju dengan cadangan isterinya?
Kemukakan lima alasan.

11

[6 markah]

SULIT

3757/2

12