Anda di halaman 1dari 111

PENATARAN

FORMAT INSTRUMEN
PENTAKSIRAN
BAGI PEPERIKSAAN
UJIAN PENCAPAIAN
SEKOLAH RENDAH
(UPSR) MULAI
TAHUN
2016

Objektif Mata Pelajaran (OM)


Sains Sekolah Rendah
OM1 :
Merangsang sifat
ingin tahu
dan mengembangkan minat
murid
tentang dunia di sekeliling mereka.
OM2 :
Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran
saintifik
dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
OM3 :
Meningkatkan daya kreativiti murid.
OM4 :
Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.

Objektif Mata Pelajaran (OM)


Sains Sekolah Rendah
OM5 :
Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran secara kritis,kreatif dan analitis bagi membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah.
OM6 :
Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan
seterusnya membolehkan murid mengamalkannya.
OM7 :
Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.
Dokumen Standard, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains
Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM 2013

Objektif Pentaksiran (OP)


Sains Sekolah Rendah

OP1 :
Pengetahuan asas sains rendah. OP2 :
Kefahaman terhadap pengetahuan sains.

OP3 :
Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman sains
OP4 :
Menganalisis data dalam pelbagai bentuk komunikasi.
OP5 :
Menilai pelbagai situasi untuk membuat keputusan dalam
menyelesaikan masalah.

Objektif Pentaksiran (OP)


Sains Sekolah Rendah
OP6 :
Mencipta sesuatu yang baru berdasarkan idea
secara kreatif dan inovatif.
OP7 :
Kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara
kritis dan kreatif.
OP8 :
Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni ke
arah kehidupan lestari.
Berdasarkan Taksonomi Bloom, KBAT dan Komponen Kemahiran Mata Pelajaran
Sains Rendah

SAINS 018/028/038
BIL

PERKARA

KERTAS 1

KERTAS 2

1
2

Jenis Instrumen
Jenis Item

Ujian Objektif
Objektif Aneka Pilihan

Ujian Objektif dan Subjektif


* Objektif pelbagai bentuk
* Respons terhad dan berstruktur

Bilangan /
Bahagian Soalan

40 (Jawab Semua Soalan)

8 (Jawab Semua Soalan)

4
5
6

Jumlah Markah
Tempoh Masa
Konstruk

Cakupan
Konteks

Kaedah
penskoran

40
1 jam
Mengetahui
Memahami
Mengaplikasi

Semua bidang pembelajaran


berdasarkan KSSR Tahun 1-6
Dikotumus

40
1 jam
Mengetahui
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Kemahiran Proses Sains
Semua bidang pembelajaran
berdasarkan KSSR Tahun 1-6
Analitikal

Pengetahuan

Kemahiran
Proses Sains

Konstruk
Yang
Diuji

Elemen KBAT

Kefahaman

Kertas 1
Kertas 2
Slide 40

Pengetahuan

P1
Fakta
Mengingat semula maklumat yang khusus serta maklumat yang terpisah-pisah.
P2
Istilah / Terminologi
Pengetahuan tentang penerangan atau defenisi dan penggunaan istilah yang betul
dalam suatu komunikasi
P3
Pengelasan / Kategori
Pengetahuan tentang kelas-kelas, set atau bahagian
P4
Aliran / Urutan
Pengetahuan tentang susunan mengikut tertib seperti
arah, aliran dan gerakan

dalam proses eksperimen,

P5
Pengkaedahan / Metodologi
Pengetahuan tentang kaedah membuat siasatan, teknik atau prosedur yang
digunakan dalam sesuatu bidang
P6
Konsep / Prinsip
Pengetahuan tentang idea utama, skim dan corak
yang digunakan untuk
penyusunan atau pembentukan sesuatu seperti fenomenon

Kefahaman
K1
Penterjemahan
Kebolehan menterjemah ditunjukkan melalui penelitian dan
ketetapan yang
digunakan
dalam menulis
semula dan
mengemukakan sesuatu komunikasi daripada satu bentuk
komunikasi kepada bentuk komunikasi lain
K2
Pentafsiran
Kebolehan menghubung kait bahagian- bahagian dalam satu set
komunikasi dan menyatakan dalam bentuk lain (verbal atau bentuk
grafik ) dengan mengekalkan makna set komunikasi itu
K3
Ekstrapolasi
Kebolehan untuk menjangkau atau meluaskan aliran atau
kecenderungan, melampaui data-data yang diberikan
menentukan, implikasi, akibat, hasilan, kesan dan
bagi
mengikut keadaan-keadaan yang dihuraikan dalam
sebagainya
komunikasi asal

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)


KB1
Mengaplikasi
Menggunakan maklumat dalam situasi yang baharu.
Menunjuk cara, menjalankan, menggunakan
KB2
Menganalisis
Mencerakinkan maklumat kepada komponen-komponen untuk memahami
struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen
Membanding beza, mengurus, menyelesaikan masalah,menghuraikan
KB3
Menilai
Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria yang spesifik
Mengkritik,
membuat
hipotesis,
memberi
hujah/pendapat, keputusan

membuat

KB4
Mencipta
Menyatukan elemen untuk membentuk idea atau struktur yang baharu
Merekacipta, menggabungkan, merangka, membina

STIMULUS
Menggunakan stimulus
secara meluas untuk
menjana kemahiran inferens
dan penaakulan kritis

ITEM TIDAK BERULANG


(Item berbeza setiap tahun)

CIRI-CIRI ITEM
KBAT
PELBAGAI ARAS
PEMIKIRAN
Mempelbagai kata tugas
untuk mentaksir
pelbagai aras pemikiran
dalam domain kognitif

Menggunakan bahan yang


melangkau bahan buku
teks, buku kerja, buku
latihan dll

KONTEKS BUKAN LAZIM

SITUASI SEBENAR DLM


KEHIDUPAN SEHARIAN

Menggunakan situasi baharu di


luar bilik darjah

Mencabar murid utk


menyelesaikan suatu masalah
kehidupan sebenar dgn
menggunakan pembelajaran
drp pelbagai disiplin

Menggalakan murid berfikir lebih


mendlm & bukan sekadar
mengingat semula apa yg
dipelajari dlm bilik darjah

Kemahiran Proses Sains


Pemerhatian
(KPS)

KPS1
Pemerhatian berdasarkan stimulus
serta
pemerhatian tambahan untuk menyokong inferens.

lain

KPS2 Mengelas
Mengelas
objek mengikut
kumpulan
berdasarkan
ciri-ciri dan menyatakan perbezaan dan persamaan berdasarkan
kriteria
KPS3 Mengukur menggunakan nombor Merekod menggunakan
nombor
KPS4 Membuat inferens
Membuat kesimpulan awal yang munasabah sama ada benar atau
tidak untuk menerangkan sesuatu pemerhatian

Kemahiran Proses Sains


(KPS)
Meramal

KPS5
Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan data
KPS6 Berkomunikasi
Mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, jadual,
graf atau rajah
KPS7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Memperihalkan
perubahan
parameter
seperti lokasi,
arah, bentuk, saiz, isipadu, berat, jarak dan jisim dengan masa
KPS8 Mentafsir data
Membuat pernyataan tentang maksud data atau pola atau corak
serta
dapat menyatakan hubungan / kesimpulan antara
pembolehubah berdasarkan maklumat yang dikumpul

Kemahiran Proses Sains


Mendefinisi secara operasi
(KPS)

KPS9
Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep atau istilah dengan
menyatakan perkara yang diperhatikan
KPS10 Mengawal pembolehubah
Menyatakan
pembolehubah
yang
digunakan dalam
perlu
penyiasatan
atau pembolehubah dimanipulasi atau pembolehubah
bergerakbalas dan pembolehubah yang dimalarkan.
KPS11 Membuat Hipotesis
Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara
pembolehubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu
perkara atau peristiwa
KPS12 Mengeksperimen
Menentukan peralatan yang diperlukan bagi sesuatu eksperimen dan
menyatakan langkah-langkah serta melaporkan keputusan
eksperimen yang telah dijalankan

Pengetahuan: P1 Fakta
(K1)
Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan

4
tentang persaingan antara tumbuhan.
Antara
berikut
yang manakah
paling
utama untuk dipertimbangkan dalam
penyiasatan itu?
A.Jenis bekas
B.Jenis biji benih
C.Tempat penyiasatan
D.Jarak antara biji benih

Pengetahuan: P1 Fakta
(K2)
1 Kemandirian spesies ialah keupayaan haiwan untuk
mengekalkan spesiesnya daripada kepupusan.
(a)Nyatakan satu cara bagaimana haiwan
mengekalkan spesiesnya daripada kepupusan.
...................................................................................
[1 markah]

Pengetahuan: P1 Fakta
2 Rajah 2.1 menunjukkan(K2)
sejenis haiwan.

Rajah 2.1
(a) Nyatakan organ pernafasan haiwan tersebut.
...............................................................................
[1 markah]

Pengetahuan: P2 - Istilah/
Terminologi
11 Apakah yang dimaksudkan dengan siratan
makanan?
A. Hubungan makanan antara hidupan
B. Gabungan dua atau lebih rantai makanan C
Jenis makanan yang dimakan oleh haiwan
D Kepentingan keseimbangan bilangan hidupan
dalam sesuatu habitat

Pengetahuan: P3 Pengelasan /
Kategori
10 Rajah 7 menunjukkan tiga jenis
tumbuhan, X, Y dan Z.

Rajah 7
Antara berikut, yang manakah betul berdasarkan cara
perlindungan diri daripada musuhnya?

Pengetahuan: P4 - Aliran /
23 Rajah 16 menunjukkan tiga
situasi menjemur kain.
Urutan

X
Y
Rajah 16
Manakah urutan yang betul menunjukkan kain yang paling
cepat kering kepada yang paling lambat kering?
A.X, Y, W
B.W, Y, X
C.W, X, Y
D.Y, W, X

Pengetahuan: P5 Pengkaedahan
17 Encik Adam hendak memasang jubin pada
lantai pejabatnya.
Apakah yang perlu dilakukannya sebelum
membeli jubin yang diperlukan?
A.Mengukur luas pejabat
B.Mengukur lebar pejabat
C.Mengukur isi padu pejabat DMengukur
panjang pejabat

Pengetahuan: P6 - Konsep / Prinsip


(K1) tentang sifat gas.
21 Rajah 14 menunjukkan penyiasatan

Rajah 14
Apakah sifat gas tersebut?
A
Boleh mengalir B
Memenuhi
ruang C
Mempunyai jisim
D
Mempunyai isi padu yang tetap

Pengetahuan: P6 - Konsep / Prinsip


8 Raul menjalankan satu penyiasatan
tentang litar elektrik dan
(K2)
kecerahan mentol.
Rajah 8 menunjukkan susunan litar elektrik.
(a)Nyatakan kecerahan mentol dalam litar Y dan Z.

Rajah 8
[1 markah]

Kefahaman: K1 15 Maklumat berikut membandingkan


masa yang diambil oleh tiga orang
Penterjemahan
murid untuk menamatkan acara 100 meter.
Masa yang diambil oleh Rizal lebih singkat berbanding Siva dan Fitri
Masa yang diambil oleh Fitri lebih lama berbanding Rizal dan Siva
Carta palang yang manakah mewakili maklumat di atas?

Kefahaman: K2 Pentafsiran
(K1)makanan dalam suatu
8 Rajah 5 menunjukkan satu siratan
habitat.

Rajah 5
Antara berikut, yang manakah karnivor?
A Q dan R
B S dan U C T dan V D R dan S

Kefahaman: K2 Pentafsiran
1 Kemandirian spesies ialah keupayaan
haiwan untuk mengekalkan
(K2)
spesiesnya daripada kepupusan.
(b) Rajah 1.1 menunjukkan satu spesies haiwan.

Rajah1.1
Berdasarkan Rajah 1.1, bagaimanakah haiwan ini mengekalkan
kemandirian spesiesnya?
....................................................................................................................
.....
[1 markah]

Kefahaman: K3 - Ekstrapolasi (K1)


32 Rajah 23 menunjukkan sebahagian daripada Sistem Solar.

Rajah 23
Apakah yang akan berlaku sekiranya Bumi berada di
X? A Oksigen bertambah
B.Suhu menjadi rendah
C.Udara bertambah panas
D.Cahaya matahari menjadi lebih terang

Kefahaman: K3 - Ekstrapolasi (K2)


4(c) Cawan J mengandungi sudu besi, manakala K ialah cawan
kosong.
Air mendidih dituangkan ke dalam kedua-dua cawan.
(i) Selepas lima minit, ramalkan apakah yang akan berlaku
kepada suhu dalam cawan J berbanding dengan suhu air
dalam cawan K.
Tandakan ( ) pada jawapan yang betul. Kurang dari K
Sama
Lebih dari K
[1markah]

KBAT : KB1 Aplikasi (K1)


3 Rajah 2 menunjukkan anak-anak ayam dalam sebuah reban.

Rajah 2
Anak-anak ayam itu menjadi lemah selepas dua hari.
Antara yang berikut, yang manakah boleh menyelesaikan masalah ini?
A Gantikan anak ayam itu dengan anak ayam yang lain B Letakkan
lebih banyak anak ayam ke dalam reban itu C Alihkan beberapa ekor
anak ayam ke dalam reban lain
D Bekalkan lebih banyak air kepada anak ayam dalam reban itu

KBAT : KB1 Aplikasi (K2)


4(c) Cawan J mengandungi sudu besi, manakala K ialah cawan kosong.
Air mendidih dituangkan ke dalam kedua-dua cawan.
(i)Selepas lima minit, ramalkan apakah yang akan berlaku kepada suhu
dalam cawan J berbanding dengan suhu air dalam cawan K.
Tandakan ( ) pada jawapan yang betul. Kurang dari K
Sama
Lebih dari K
[1markah]
(ii)Apakah yang perlu kamu lakukan untuk menjadikan air itu sejuk?
................................................................................................................
[1 markah]

KBAT : KB2 - Analisis

(c) Kehidupan air mati akibat pembuangan bahan buangan dari kilang ke
Habitat N.
Apakah akan berlaku kepada bilangan bangau? Berikan sebab.
Bilangan bangau : .....................................................................................
Sebab : ........................................................................................................
[2 markah]

KBAT : KB3 - Menilai


(c) Rajah 1.2 menunjukkan satu
haiwan.

Rajah 1.2
(ii) Sesetengah peniaga kerap menawarkan aksesori yang
diperbuat daripada cengkerang haiwan ini. Pada pendapat kamu,
adakah tindakan peniaga itu boleh diterima?
Ya

Tidak

Berikan alasan anda.


....................................................................................................
[1 markah]

KBAT: KB4 Mencipta


Rajah menunjukkan pelan sebuah bangunan yang mempunyai dua bilik P dan Q.
Ukuran panjang dan lebar bilik P dan Q dinyatakan seperti di bawah
2m
4m

6m

8m

Lukiskan sebuah pelan bangunan yang lain yang mempunyai


keluasan yang sama dengan kedua-dua P
Q. Bangunan itu mesti
mempunyai tiga buah bilik.
danbilik
Nyatakan ukuran panjang dan lebar bagi setiap

[3 markah]

Kemahiran Proses Sains : KPS1 Pemerhatian


Aminah menjalankan satu penyiasatan tentangproses hidup mikroorganisma.
Rajah 3 menunjukkan langkah-langkah Aminah untuk penyiasatan.
1. Masukkan 50 ml larutan gula ke dalam botol K dan botol L
2. Tambahkan satu sudu teh yis ke dalam botol L

Larutan gula dengan yis

Larutan gula tanpa yis


K

Rajah 3
Keputusan penyiasatan selepas 10 minit adalah seperti
berikut:
a) Nyatakan satu pemerhatian berdasarkan keputusan
penyiasatan itu.

Kemahiran Proses Sains : KPS2 Mengelas


Kelaskan objek berikut berdasarkan sifat-sifat pengaratannya.
Cawan seramikparang rantai basikal
Rusty
Berkarat

tikar mengkuang

Non Rusty
Tidak berkarat

[1 markah]

Kemahiran Proses Sains : KPS3 Mengukur


menggunakan nombor
4 Puan Rose membawa anaknya ke klinik. Doktor mendapati suhu
badan anaknya tinggi.
(b) (i) Rajah di bawah menunjukkan bacaan suhu badan budak itu.

Nyatakan bacaan suhu badan budak tersebut.


........................ C
[1 markah]

Kemahiran Proses Sains : KPS4 Membuat Inferens


7 Johan menjalankan satu eksperimen. Dua klip kertas yang diperbuat
daripada besi diletakkan di dalam dua bekas yang berbeza yang
mengandungi kapas lembab dan minyak.

(a) Apakah yang akan berlaku kepada klip kertas dalam bikar V dan bikar W
selepas tujuh hari?
Bikar V : ...........................................................................................................
Bikar W : ..........................................................................................................
[2 markah]
(b) (i) Nyatakan inferens bagi jawapan di 7(a).
.......................................................................................................................
[1 markah]

Kemahiran Proses Sains : KPS5 Meramal

(b) (i) Ramalkan keadaan belalang, jika kepalanya direndam di


dalam air selama dua minit.
..................................................................................................
[1 markah]

Kemahiran Proses Sains : KPS6 Berkomunikasi


6 (b) Maklumat di bawah menunjukkan keputusan
penyiasatan.

Berdasarkan maklumat yang diberi, bina sebuah jadual untuk


menunjukkan keputusan penyiasatan.

[2 markah]

Kemahiran Proses Sains : KPS7 Menggunakan Perhubungan Ruang dan Masa


Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan tentang percambahan biji benih

Hari Pertama

Hari ke-3

Hari ke- 12

Hari ke- 24

Rajah 1
i. Perhatikan perubahan yang berlaku kepada biji benih dan catatkan dalam Jadual I
Bilangan Hari
Bilangan Daun
1
3
12
24
Jadual 1
[ 1 markah ]
ii. Nyatakan perubahan yang berlaku kepada biji benih semasa ia bercambah
.
[ 1 markah ]

Kemahiran Proses Sains : KPS8 Mentafsir data


6 Rajah 6 menunjukkan satu penyiasatan tentang bilangan ayunan dalam 30
saat dengan menggunakan panjang tali yang berbeza.

(c) Apakah pola bilangan ayunan jika tali dipendekkan?


.............................................................................................
[1 markah]

Kemahiran Proses Sains : KPS9 Mendefinisi


Secara Operasi
Jadual 1 menunjukkan pemerhatian yang dikumpul semasa menguji sifat kimia bahan
Bahan

Perubahan Kertas Litmus


Biru

Merah

Menjadi Merah

Tidak Berubah

Tidak Berubah

Menjadi Biru

Tidak Berubah

Tidak Berubah

Jadual 1
1.Apakah sifat kimia bahan M

[ 1 markah ]
2.Berdasarkan pemerhatian pada Jadual 1 di atas, apakah
yang kamu faham tentang sifat bahan kimia M?

Kemahiran Proses Sains : KPS10 Mengawal


pemboleh ubah
7 Johan menjalankan satu eksperimen. Dua klip kertas yang diperbuat
daripada besi diletakkan di dalam dua bekas yang berbeza yang
mengandungi kapas lembab dan minyak.

(c) Nyatakan dua pembolehubah dimanipulasi dalam penyiasatan ini.


1. ................................................................................................................
2. ................................................................................................................
[2 markah]

Kemahiran Proses Sains : KPS11 Membuat Hipotesis


Aminah meneruskan penyiasatan dengan menambah jumlah yis yang
berbeza di dalam empat botol yang berlainan.
Padankan maklumat maklumat di bawah dengan betul ?
Volume of sugar solution
Isipadu larutan gula

Manipulated variable Pembolehubah


manipulasi

Amount of yeast
Jumlah yes

Responding variable
Pembolehubah bergerakbalas

The size of ballon


Saiz belon

Constant variable
Pembolehubah dimalarkan

[1 markah]
Cadangank
an satu
hipotises
yang boleh
diuji oleh
Aminah

Kemahiran Proses Sains : KPS12 - Mengeksperimen


Rajah menunjukkan beberapa radas yang akan digunakan bagi menjalankan
satu eksperimen

Berdasarkan radas-radas tersebut :


1.Apakah tujuan eksperimen ?

[ I markah ]
2.Nyatakan :
i. Pemboleh ubah dimanipulasi ..
ii. Pemboleh ubah bergerakbalas
iii.Pemboleh ubah dimalarkan
[ 3 markah ]
3.Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen di atas.

[ 1 markah ]

Kerta
s1
1 Rajah 1 menunjukkan pengelasan haiwan berdasarkan struktur
pernafasan masing-masing.

Rajah 1
Antara yang berikut,
yang manakah
mewakili M dan N?

Pengela
san
Thn 4 /
R

Kerta
s1
2 Abdullah mendapati banyak pokok padi di sawahnya
dimusnahkan oleh tikus.
Antara berikut, spesies burung manakah yang boleh
membantu Abdullah menyelesaikan masalahnya?
A Pipit
B Helang C Bangau D Kelicap
Aplikasi Thn 5 / R

Kerta
s1
3 Rajah 2 menunjukkan anak-anak ayam dalam sebuah reban.

Rajah 2
Anak-anak ayam itu menjadi lemah selepas dua hari.
Antara yang berikut, yang manakah boleh menyelesaikan masalah
ini?
A Gantikan anak ayam itu dengan anak ayam yang lain
Aplik
B Letakkan lebih banyak anak ayam ke dalam reban itu
asi
C Alihkan beberapa ekor anak ayam ke dalam reban lain
D Bekalkan lebih banyak air kepada anak ayam dalam reban ituThn 6

/S

Kerta
s1
4 Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan
tentang persaingan antara tumbuhan.
Antara berikut yang manakah paling utama untuk
dipertimbangkan dalam penyiasatan itu?
A Jenis bekas
B Jenis biji benih
C Tempat penyiasatan
D Jarak antara biji benih
Fakta
Thn 6 / T

Kerta
s1
5 Diana memelihara beberapa ekor ikan tilapia di dalam sebuah
bekas. Selepas tiga bulan, dia mendapati sebahagian daripada
ikan-ikan itu tidak membesar.
Antara berikut, yang manakah boleh menambahkan saiz ikanikan itu?
A Kurangkan air di dalam bekas itu
B Tambahkan pelbagai jenis ikan di dalam bekas itu
C Masukkan ikan tilapia itu ke dalam bekas yang lebih menarik
D Beri lebih banyak makanan kepada ikan tilapia di dalam bekas itu

Aplikasi
Thn 6 / S

6 Rajah 3 menunjukkan sistem pernafasan manusia.

Kerta
s1

Rajah 3
Manakah urutan yang betul bagi pengaliran udara semasa
menghembus nafas?

Fakta
Thn 4 / R

Kerta
s1
7 Rajah 4 menunjukkan empat jenis
haiwan.

Rajah 4
Apakah kesimpulan yang paling tepat tentang haiwan-haiwan itu?

Pentafsi
A Memastikan kemandirian spesies
B Memberi makan kepada anak-anaknya
ran
C Mempunyai cara pembiakan yang sama
Thn 5 /
D Melindungi spesies daripada cuaca yang melampau
R

Kerta
s1
8 Rajah 5 menunjukkan satu siratan makanan dalam suatu
habitat.

Rajah 5
Antara berikut, yang manakah karnivor?
A Q dan R
B S dan
U
C T
dan V D

Pentafsi
ran
Thn 5 /
S

Kerta
s1
9 Rajah 6 menunjukkan reaksi seorang budak lelaki apabila seekor
katak tiba-tiba melompat ke arahnya.

Rajah 6
Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan
reaksi budak lelaki itu?
A Manusia boleh melihat
B Manusia akan menjerit apabila terkejut
C Manusia bergerak balas terhadap rangsangan
D Manusia melindungi diri sendiri daripada bahaya

Pentafsi
ran
Thn 4 /
R

10 Rajah 7 menunjukkan tiga jenis tumbuhan, X, Y dan Z.

Kerta
s1

Rajah 7
Antara berikut, yang manakah betul berdasarkan cara perlindungan diri
daripada musuhnya?

Pengela
san
Thn 5 /
S

Kerta
s1
11 Apakah yang dimaksudkan dengan siratan makanan?
A Hubungan makanan antara hidupan
B Gabungan dua atau lebih rantai makanan C Jenis
makanan yang dimakan oleh haiwan
D Kepentingan keseimbangan bilangan hidupan dalam
sesuatu habitat

Istilah
Thn 5 / R

12 Rajah 8 menunjukkan satu aktiviti


haiwan.

Kerta
s1

Rajah 8
Pernyataan manakah yang betul menerangkan aktiviti
ini?
A Pembiakan haiwan B
Pentafsi
Kepupusan haiwan
ran
C Interaksi antara hidupan
D Hidupan melindungi spesiesnya
Thn 6 /

Kerta
s1

13 Rajah 9 menunjukkan suatu penyiasatan menggunakan sebuah bekas


kaca yang mengandungi beberapa objek.

Rajah 9
Sebatang magnet didekatkan kepada bekas itu.
Klip kertas dan paku tekan tertarik ke arah magnet itu.
Apakah yang dapat dibuktikan oleh penyiasatan itu?
A Semua logam adalah bahan magnet
B Bahan magnet tertarik ke arah magnet C
Magnet hanya boleh menarik klip kertas
D Tarikan magnet lebih kuat di bahagian kutub

Pentafsi
ran
Thn 3 /
T

Kerta
s1

14 Alat manakah yang paling sesuai untuk mengukur aktiviti yang


mengambil masa yang pendek?

Fakta
Thn
4/R

Kerta
s1
15 Maklumat berikut membandingkan masa yang diambil oleh tiga orang
murid untuk menamatkan acara 100 meter.

Carta palang yang manakah mewakili maklumat di atas?

Penterjem
ahan

Kerta
s1
16 Rajah 10 menunjukkan kaedah untuk mengurangkan geseran.

Rajah 10
Apakah R dan S?

Pengela
san
Thn 6 /
T

Kerta
s1
17 Encik Adam hendak memasang jubin pada
lantai pejabatnya.
Apakah yang perlu dilakukannya sebelum membeli jubin yang
diperlukan?
A Mengukur luas pejabat B Mengukur lebar pejabat
C Mengukur isi padu pejabat D Mengukur panjang pejabat

Kaedah
Thn 4 / S

Kerta
s1

18 Rajah 11 menunjukkan Amran sedang mengayuh basikal.

Rajah 11
Apakah yang perlu
dilakukan oleh Amran
untuk
A Kayuh di atas permukaan
yang lebih licin
mencerahkan
B Gunakan mentol yang lebih
besar
mentol?
C Gunakan roda yang lebih besar
D Kayuh lebih laju

Aplik
asi
Thn
5/T

Kerta
s1

19 Rajah 12 menunjukkan dua orang lelaki cuba untuk menggerakkan


sebuah perahu ke pantai.

Rajah 12
Apakah cara terbaik
untuk memudahkan
kerja itu?

A Tolak perahu itu


B Tarik perahu itu dengan tali
C Gunakan troli untuk membawa perahu itu
D Letakkan penggolek di bawah perahu itu

Aplik
asi
Thn 6
/S

Kerta
s1
20 Rajah 13 menunjukkan seorang atlit menjalani latihan memanjat
tembok menggunakan tali.

Rajah 13
Apakah yang patut dia lakukan bagi mengelak dirinya
daripada tergelincir?
A Menanggalkan kasut
B Memakai sarung tangan
C Membasahkan tapak tangan
D Menyapu losyen di tapak tangan

Aplik
asi
Thn 6
/S

Kerta
s1
21 Rajah 14 menunjukkan penyiasatan tentang sifat gas.

Rajah 14
Apakah sifat gas tersebut?
A Boleh mengalir B Memenuhi
ruang C Mempunyai jisim
D Mempunyai isi padu yang tetap

Prinsi
p
Thn
5/S

Kerta
s1
22 Rajah 15 menunjukkan satu persembahan wayang kulit.

Rajah 15
Bayang-bayang terbentuk
di atas skrin.
Bagaimanakah saiz bayangA Besarkan saiz skrin
bayang itu boleh
B Tambah kecerahan mentol dibesarkan?
C Dekatkan patung ke arah skrin
D Dekatkan patung ke arah mentol

Kaed
ah
Thn
5/T

Kerta
s1
23 Rajah 16 menunjukkan tiga situasi menjemur kain.

Rajah 16
Manakah urutan yang betul menunjukkan kain yang paling
cepat kering kepada yang paling lambat kering?
A X, Y, W
B W, Y, X
C W, X, Y
D Y, W, X

Uruta
n Thn
5/S

24 Rajah 17 menunjukkan satu aktiviti.

Kerta
s1

Rajah 17
Apakah
kesan
A Mengeluarkan bau busuk B
Kualiti air
daripada
semakin kurang C Berlaku pencemaran
aktiviti
udara
ini?
D Suhu di kawasan perumahan bertambah

Pentafsi
ran
Thn 6 /
R

Kerta
s1
25 Rajah 18 menunjukkan satu aktiviti untuk menyiasat sifat gas.

Rajah 18
Apakah yang akan berlaku kepada asap jika kadbod
dikeluarkan?
A Masih di dalam bekas H
B Keluar daripada kedua-dua bekas
C Mengisi ruang hanya di dalam bekas G
D Mengisi ruang di dalam kedua-dua bekas

Prinsi
p Thn
5/S

Kerta
s1
26 Rajah 19 menunjukkan penyiasatan tentang pengaliran arus elektrik.

Rajah 19
Apakah yang akan berlaku jika rod besi digantikan dengan rod kaca?
A Mentol tidak menyala
B Rod kaca menjadi panas C Suhu jus limau
meningkat
D Gelembung-gelembung udara terhasil di dalam bikar

Ekstrapo
lasi
Thn 4 /
T

Kerta
s1
27 Azri mahu membawa sebotol air panas ke sekolah. Dia
hendak mengekalkan suhu air tersebut.
Bahan yang manakah paling sesuai digunakan untuk
membalut botol itu?
A Kapas B Plastik
C Kertas tisu D Habuk kayu

Fakta Thn 4 / R

Kerta
s1
28 Rajah 20 menunjukkan satu eksperimen.

Rajah 20
Mengapakah belon berubah saiz apabila botol itu
dipindahkan
daripada bekas J ke dalam bekas K?
A Belon menjadi sejuk
B Haba telah dibebaskan ke udara
C Udara mengecut apabila disejukkan
D Udara mengembang apabila dipanaskan

Prinsi
p Thn
5/S

Kerta
s1
29 Seorang nelayan mendapat hasil tangkapan ikan yang
banyak.
Bagaimanakah nelayan itu boleh mengelakkan ikannya
daripada menjadi busuk?
A Bersihkan ikan
B Bubuh garam pada ikan
C Simpan ikan dalam bekas
D Bungkus ikan dengan plastik

Aplikasi Thn 6 / S

30 Rajah 21 menunjukkan sebotol jem yang penutupnya tidak dapat


dibuka oleh Azie.

Kerta
s1

Rajah 21

Rajah manakah menunjukkan cara yang dapat membantu Azie


membuka penutup botol itu?

Aplik
asi
Thn
5/S

Kerta
s1
31 Rajah 22 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk
menyiasat kejadian siang dan malam.

Rajah 22

AI
B II
C III
D

Lubang manakah pada kotak membenarkan lampu


suluh
memancarkan sinar pada bola polistirena itu dengan
betul?

Prinsi
p Thn

Kerta
s1
32 Rajah 23 menunjukkan sebahagian daripada Sistem Solar.

Rajah 23
Apakah yang akan berlaku
sekiranya Bumi berada di
A Oksigen bertambah B SuhuX?
menjadi
rendah
Ekstrapo
C Udara bertambah panas
D Cahaya matahari menjadi lebih terang
lasi

Kerta
s1
33 Maklumat manakah yang berkaitan dengan kejadian fasafasa Bulan?
A Putaran Bulan pada paksinya
B Peredaran Bulan mengelilingi Bumi
C Bulan memancarkan cahayanya sendiri
D Bulan berada di antara Bumi dengan Matahari

Fakta
Thn
5/S

34 Rajah 24 menunjukkan suatu pengelasan planet-planet.

Kerta
s1

Rajah 24
Apakah S dan T?

Pengela
san
Thn 4 /
S

35 Rajah 25 menunjukkan fenomena Gerhana Matahari.

Kerta
s1

Rajah 25
Antara carta palang berikut yang manakah mewakili bahagian Matahari
yang dapat dilihat ketika gerhana?

Penterjem
ahan
Thn 6 / S

36 Rajah 26 menunjukkan peta Semenanjung Malaysia.

Kerta
s1

Rajah 26
Jika seorang pelayar belayar dari Pulau Langkawi ke Pulau Pinang,
buruj manakah yang boleh membantunya menuju ke arah yang betul ?

Aplika
si
Thn
6/T

Kerta
s1
37 Adam sedang berdiri di atas puncak sebuah bukit. Dia ingin
melihat sekolahnya yang terletak 1 km dari bukit itu.
Alat yang manakah sesuai digunakan untuk melihat
sekolahnya dengan jelas?
A Teleskop B Binokular C Mikroskop
D Kanta pembesar

Aplikasi
Thn 4 / R

Kerta
s1
38 Apakah maksud mesin ringkas?
A Satu cara untuk melakukan kerja dengan lebih mudah
B Alat yang digunakan untuk menggerakkan kotak yang
berat
C Kaedah yang digunakan untuk mengangkat beban yang
berat
D Alatan yang menggunakan sedikit daya bagi
memudahkan kerja

Istilah
Thn
6/R

39 Rajah 27 menunjukkan suatu model dibina menggunakan


surat khabar.

Kerta
s1

Rajah 27
Apakah faktor yang mempengaruhi kestabilan
model itu?
A Tinggi dan luas tapak B Luas
tapak dan bentuk
C Tinggi dan bahan yang digunakan
D Bentuk dan bahan yang digunakan

Fakt
a Thn
5/S

Kerta
s1
40 Rajah 28 menunjukkan gear pada basikal Eddy.

Rajah 28
Apakah yang akan berlaku apabila rantai dipindah dari
gear V ke gear W?
A Kelajuan bertambah
B Daya kayuhan berkurang
C Jarak perjalanan lebih singkat
D Arah pergerakan berubah

Ekstrapo
lasi
Thn 6 / T

Kerta
s2
1 Kemandirian spesies ialah keupayaan haiwan untuk
mengekalkan spesiesnya daripada kepupusan.
(a)Nyatakan satu cara bagaimana haiwan mengekalkan
spesiesnya daripada kepupusan.
...........................................................................................
[1 markah]

Fakta
/
Rend
ah

Kerta
s2
(b) Rajah 1.1 menunjukkan satu spesies
haiwan.

Rajah1.1
Berdasarkan Rajah 1.1, bagaimanakah haiwan ini
mengekalkan kemandirian spesiesnya?
...........................................................................................................
[1 markah]

Pentafsiran / Sederhana

Kerta
s2
(c) Rajah 1.2 menunjukkan satu
haiwan.

Rajah 1.2
(i) Nyatakan bagaimana haiwan ini melindungi telur-telurnya
daripada musuhnya.
...................................................................................................
[1 markah]

Fakta / Sederhana

Kerta
s2
(ii) Sesetengah peniaga kerap menawarkan aksesori
yang diperbuat daripada cengkerang haiwan ini.
Pada pendapatkamu, adakah tindakan peniaga
itu boleh diterima?

Berikan alasan anda.


...................................................................................
.
[1 markah]
Menilai / Tinggi

2 Rajah 2.1 menunjukkan sejenis haiwan.

Kerta
s2

Rajah 2.1
(a) Nyatakan organ pernafasan haiwan tersebut.
....................................................................................
[1 markah]
Fakta / Rendah

Kerta
s2

(b) (i) Ramalkan keadaan belalang, jika kepalanya


direndam di dalam air selama dua minit.

.................................................................................
[1 markah]
Meramal / Sederhana
(ii) Nyatakan alasan kamu berdasarkan jawapan di 2
(b)(i).
................................................................................
[1 markah]
Analisis / Sederhana

(c) Rajah 2.2 menunjukkan kitaran hidup seekor katak.

Kerta
s2

Rajah 2.2
Berdasarkan Rajah 2.2, di peringkat manakah haiwan ini hidup
di
dalam air?
Berikan alasan. Peringkat : ......................

Membuat
Alasan :
inferens /
Sederhana
........................................................................................................
.
[1 markah]

3 Rajah 3.1 menunjukkan jenis-jenis bahan buangan.

Kerta
s2

(a)Isikan Rajah 3.1 dengan dua jenis bahan buangan.

Rajah 3.1

Mengel
as /
Tinggi
[2 markah]

Kerta
s2
(b) (i) Pada setiap hari Sabtu dan Ahad, pasaraya mengenakan bayaran
sekiranya ingin menggunakan beg plastik. Ini adalah untuk
mengurangkan penggunaan plastik. Mengapakah penggunaan
plastik perlu dikurangkan?
................................................................................................................
[1 markah]

Menilai / Tinggi
(ii) Nyatakan satu kesan pembuangan plastik ke dalam sungai.
.................................................................................................................
[1 markah]

Ekstrapolasi / Sederhana

Kerta
s2
(c)

Mengapa?
...................................................................................
.
[1 markah]
Analisis /
Tinggi

Kerta
s2
4 Puan Rose membawa anaknya ke klinik. Doktor
mendapati suhu badan anaknya tinggi.
(a)Apakah alat yang digunakan untuk menyukat
suhu badan anak tersebut?
...................................................................................
[1 markah]
Fakta / Rendah

(b) (i) Rajah di bawah menunjukkan bacaan suhu


badan
budak itu.

Kerta
s2

Nyatakan bacaan suhu badan budak tersebut.


........................ C
[1 markah]

Mengukur Menggunakan Nombor / Rendah


(ii) Apakah yang akan berlaku kepada badan manusia, jika
suhu
badan meningkat kepada 40C?
..................................................................................................
Ekstrapol [1 markah]

asi /

Kerta
s2
(c) Cawan J mengandungi sudu besi, manakala K ialah cawan kosong.
Air mendidih dituangkan ke dalam kedua-dua cawan.
(i) Selepas lima minit, ramalkan apakah yang akan berlaku kepada
suhu dalam cawan J berbanding dengan suhu air dalam cawan K.
Tandakan (/ ) pada jawapan yang betul.

Ekstrapolasi /
Sederhana
[1 markah]
(ii) Apakah yang perlu kamu lakukan untuk menjadikan air itu sejuk?
.................................................................................................................
[1 markah]

Aplikasi / Tinggi

Kerta
s2
5 (a) Nyatakan satu pengeluar di dalam habitat M atau N.
....................................................................................................
[1 markah]

Fakta /
Rendah
(b) Berdasarkan habitat M, bina satu siratan makanan.

Berkomunik
asi /
Tinggi

Kerta
s2

(c) Kehidupan air mati akibat pembuangan bahan buangan dari


kilang ke habitat N.

Apakah akan berlaku kepada bilangan bangau? Berikan sebab.


Bilangan bangau :
............................................................................................

Ekstrapol
asi /
Rendah
............................................................................................................
Sebab :
.

[2 markah]

Analisis / Rendah

Kerta
s2
6 Rajah 6 menunjukkan satu penyiasatan tentang bilangan ayunan dalam 30
saat dengan menggunakan panjang tali yang berbeza.

Rajah 6
(a) (i) Nyatakan satu alat lain yang boleh digunakan untuk menyukat masa.
...................................................................................................................
[1 markah]

Fakta /
(ii) Mengapakah alat dalam Rajah Sederhana
6 dan alat yang dinamakan di 6(a)(i)
boleh digunakan untuk menyukat masa?

...................................................................................................................
[1 markah]

Prinsip /

Kerta
s2

(b) Maklumat di bawah menunjukkan keputusan


penyiasatan.

Berdasarkan maklumat yang diberi, bina sebuah jadual untuk


menunjukkan keputusan penyiasatan.

Berkomunikasi
/ Sederhana
[2 markah]
(c) Apakah pola bilangan ayunan jika tali dipendekkan?
.........................................................................................................................
[1 markah]

Mentafsir data /

Kerta
s2
7 Johan menjalankan satu eksperimen. Dua klip kertas yang diperbuat
daripada besi diletakkan di dalam dua bekas yang berbeza yang
mengandungi kapas lembab dan minyak.
(a)Apakah yang akan berlaku kepada klip kertas dalam bikar V dan bikar
W selepas tujuh hari?
Bikar V : ........................................................................................................
Bikar W : ........................................................................................................
[2 markah]

Meramal /
(b) (i) Nyatakan inferens bagi jawapan di 7(a).
Sederh
ana
...........................................................................................................
.
[1 markah]
...........................................................................................................
Analisi
.

s/

Kerta
s2
(ii) Apakah yang perlu dilakukan ke atas klip kertas di dalam bikar
V untuk menghalangnya daripada berkarat selepas diletakkan
di dalam kapas lembab?
............................................................................................................
[1 markah]

Aplikas
i/
(c) Nyatakan dua pembolehubah dimanipulasi
dalam penyiasatan ini.
Sederh
ana
1.
...........................................................................................................

2. ..............................................................................................................
[2 markah]

Mengawal pemboleh ubah / Sederhana

Kerta
s2

8 Raul menjalankan satu penyiasatan tentang litar elektrik


dan kecerahan mentol.
Rajah 8 menunjukkan susunan litar elektrik.
(a)Nyatakan kecerahan mentol dalam litar Y dan Z.

Rajah 8

Prinsip
/

[1 markah]

(b) Nyatakan pembolehubah yang terlibat dalam rajah 8.

Kerta
s2

(i) Pembolehubah bergerak balas: .................................................


(ii) Pembolehubah dimalarkan : .......................................................
[2 markah]

Mengawal pemboleh
ubah /
Sederhana

(c) Ramalkan apa akan berlaku, jika satu mentol dalam litar Y
ditambah.
..........................................................................................................
[1 markah]

Meramal / Sederhana

Kerta
s2
(d) Rajah di bawah menunjukkan satu susunan litar elektrik yang
lain.

Lukiskan litar elektrik di atas dalam bentuk simbol.

Berkomunika
si /
Tinggi
[2 markah]

KONSTRUK :
APA (perkara) yang ditaksir. Ia merupakan dimensi
manusia yang berbentuk :
i.konkrit
ii.abstrak
Dibangun atau diperkembang melalui hasil
pembelajaran sesuatu mata pelajaran.
Konstruk yang diukur dalam instrumen pentaksiran
bagi suatu mata pelajaran dikenalpasti
berdasarkan dokumen kurikulum mata pelajaran
tersebut

PENUTUP
Pelaksanaan format baharu
mulai 2016 adalah
selaras dengan transformasi
kurikulum kebangsaan yang
UPSR
diterakan dalam KSSR dan aspirasi sistem pendidikan
dalam PPPM 2013-2025. Mohon ahli
Jawatakuasa Kurikulum Kebangsaan mengambilMesyuarat
maklum
tentang format UPSR yang akan dilaksanakan mulai tahun
2016 kepada murid Tahun 6 sekolah rendah.

TERIMA KASIH