Anda di halaman 1dari 48

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

MATEMATIK

TAHUN ENAM

(KSSR)
(DSKP)

Cetakan Pertama 2014


Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.

iii

27

vi

28

vii

29

ix

30

ix

31

ix

ix

xi

xi

xi

xx

35

xx

36

xxi

xxii

37

38

iii

32

, ,

33

34

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi
kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha


berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vi


.
,

, , ,

.
, ,
,

,.

.

.
.


,
,
.
.

1. , , .

, , ,
, ,
, ,
.

,

.
,

,
,.

.
.

II

, , ,
, ,

.
,


.
,
.


.

,
, .

.
.
,
,

.


.
3

.

,

.

, ,
,


,
,


.

(
)
.
, .
.

, ,


.

, ,
,
, .
, , , ,

.


.
.

,
,
.
.

:
.
;
.
; ;
.
.

,
, ,
,

; .

.

.
.
.
.


:
.

.
.
.

.


.

.
.

, , ,

:

:
,
.


.

; ; .
.
.


,
.
, ,

.


.
, .

. , ,
(, , )


.

,

.

, ,

.
, , ,

,

,
,
,
,


.
,

, , ,

, ,
, , ,


. ,


.,

.

.
, , ,
,
.

. ,

,

., , ,

. ,

.


.


1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
,
.
6. .
7. .
8. .
9. .
10. .


.
,

.
.
.
.

. ,
,
,

.
.


. ,
.

.

, ,

.


.


.
, , , , ,
.

,
,
.

.
.

.
.


. ,

10

.

.


,


. ,


. , ,
, , , ,
, , , ,
, , , .() ( )
.

.
.
, , ,
,
, ,
.


. , ,

.


.
, , ,

,

.

, .
, ,
, ,

.


(. ,
) .
11

,
,
.
.
, ,
.


.
.

.


,

.

, ,
.

,
,
,
.

. , ,
,
.


.

12

, ,
, , , ,
, ,

.
, ,
, , ,

21
.

, ,

.

1994

2011

, , ,
;
; .
, ,
.


. , ,

.
,


.
.

, ,

,
,
.

13


, ,
,

( ) .
,

.

.
.


.

14

21
21
, ,
.
21

.
.
:

. :

: , ,


.


,
.
,
, ,
.

:

.
:.
:
, , ,
, , ,

15

. , , ,
.

, , ,
, , ,
. , ,
.

- , ,

; .
; .
, ,
.
.

-
. ,

. /
.
/ ,

.
.


, , ,

.

- , ,
.


.

.
,
.


. , ,
16

,
,
.
.
,
.

.Kamus Dewan ,
. 1999
,
.
.


, ,

.
,
..
,
.

.
.


. :

.

17

.
.
,
.

,
.

.
, ,
,

.

, .

. , ,

. .. , ,
,
.
.

.

.
.
, ,

.


.

18


:

.
, ,
..

. ,
, , , ,
,

.
,

.

.
, ,
,
.

.

.
,
,
,
,.
,

,
,
,


: : , , ,

.
:
.
:
.

.
19.

. ( )
() ..

1
2
3
4
5
6.


.

20

,

.
,

.
,
.
,

.
,

.
,.


.
1.
2.
3.

1.

( )

; .

3
4
5

1.

100 000

1.1

,
; .

; .


; .

,
; .

1.2

1.3

:
18
.

1.4

(i)

100 000

; ; .

(ii)

100 000

(iv)

100 000

.

(i)

(i)

(ii)

(iii)

(ii)


( 1 6 )

21

6

.


.

100 000

(i)

2.

,
.

22

5
5

6
6

,


.

,

.

23

,

.

,

.


,

.

,

,

.

24

, , ,
; ;
.

, ,

.

;
.

,


.

:

.


, , ,
, , ,
.

25

,

.

. ,

.
,
,
.

3.

26

1.

1.1


i)

1.2
1.3
.

i).
100
.

i)


;
; .

ii)

2,4,5,8 10


; ; .

iii)


,

.

iv)

,
, ,
, ,

.

,

.

27

2.

2.1

i)

2.2

i)

2.3
.

i)


,
.

,
..

28

,

.

3.


3.1

3.2


i)

i);
.

; .

29

,
.

4.

4.1

i)

30

,
.

5.

5.1


i)

, , , ,
, , ,
, , ,

.

31

, , , , , ,
, , , ,
.

,
.

6.

6.1 24

i)

12 24

.

12 24
.

6.2

i)

12 24
; .

6.2

i)

,
.

32

7. , ,

7.1

,
,


i)

, ,

.

33

, ,
.

, ,

.

, ,
.

, ,

.

, ,
,
.

8.

8.1


i)
,
.

ii)

8.2

i)


,

.

8.3

i)


,

.

34

, ,
.

,
.

,

.

, ,

.

9.

9.1


i)

35

x-, y-
.

x- y-
.

,
.

10.

10.1

i)

a:b

a
b

,

.


)
)
)
ii)

36

11.

11.1

i)

ii)

, ,

.

,
.

,

.

) , , ,
.
)
, ,

37

12.

12.1

i)

ii)
, ,
,
.

38

,
.

Terbitan:
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA